Xu Hướng 3/2023 # Giấy Xác Nhận Nguồn Gốc Và Quá Trình Sử Dụng Đất Tại Tp Vinh Nghệ An # Top 11 View | Ezlearning.edu.vn

Xu Hướng 3/2023 # Giấy Xác Nhận Nguồn Gốc Và Quá Trình Sử Dụng Đất Tại Tp Vinh Nghệ An # Top 11 View

Bạn đang xem bài viết Giấy Xác Nhận Nguồn Gốc Và Quá Trình Sử Dụng Đất Tại Tp Vinh Nghệ An được cập nhật mới nhất trên website Ezlearning.edu.vn. Hy vọng những thông tin mà chúng tôi đã chia sẻ là hữu ích với bạn. Nếu nội dung hay, ý nghĩa bạn hãy chia sẻ với bạn bè của mình và luôn theo dõi, ủng hộ chúng tôi để cập nhật những thông tin mới nhất.

Mẫu số 14

(Ban hành kèm theo QĐ số 09 /2010/QĐ-UBND ngày 13/7/2010 của UBND TP Vinh)

UBND PHƯỜNG, XÃ:

 ………………………………………………….…………

Số:          /GXN-UBND

    CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

                   

…………………….……

, ngày

………….…

tháng

………….…

năm

………….…

GIẤY XÁC NHẬN

Nguồn gốc và quá trình sử dụng đất

Căn cứ Luật Đất đai năm 2003 và các văn bản hướng dẫn thi hành của Trung ương và của tỉnh Nghệ An; UBND phường, xã .……………………………………..…… đã phối hợp với UB mặt trận Tổ quốc để tiến hành thẩm tra, xác minh về nguồn gốc và quá trình sử dụng đất của:

– Chủ sử dụng đất:    + Họ tên chồng: ……………………………………………………………………………………………..…………..………

  + Họ tên vợ: ……………………………………………………………………………………………….………….……….

– Hộ khẩu thường trú: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

– Hiện đang quản lý, sử dụng thửa đất số …………………, tờ bản đồ số …………………., diện tích:  ………………………………. m2, tại khối (xóm): ……………………………. phường, xã: …………………………………..………TP Vinh.

I. KẾT QUẢ THẨM TRA, XÁC MINH CỤ THỂ NHƯ SAU:

1. Về nguồn gốc sử dụng đất:  ….….……………………………………………………………………………………………………………………………

……………..…………….……………………………………….….………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Tài liệu chứng minh về nguồn gốc sử dụng đất gồm có: ……………………………………..……….…………………………………………………….……

……………..…………….……………………………………….….………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

2. Về quá trình sử dụng đất:

a) Thời điểm bắt đầu sử dụng đất vào mục đích đất ở (trước ngày 18/12/1980, sau ngày 18/12/1980 đến trước 15/10/1993, sau 15/10/1993 đến 01/7/2004 hay sau 01/7/2004): …………………………………………………………………………………………

Tài liệu chứng minh thời điểm sử dụng đất, gồm  có: ………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

b) Hồ sơ địa chính qua các thời kỳ thể hiện như sau:

– Bản đồ đo đạc theo CT 299:     Thửa số: …………………tờ BĐ số: …….……..……. diện tích: ……………… m2.

– Bản đồ đo đạc 1992 – 1993:     Thửa số: ………..……..…tờ BĐ số: …….………….… diện tích: ……………… m2.

                                        Atlát:    Thửa số: …..………..……tờ BĐ số: …………….…… diện tích: ……………… m2.

– Bản đồ công nghệ số mới nhất:  Thửa số: ………….….…tờ BĐ số: …………….….… diện tích: ………..…… m2.

– Tư liệu khác: ..……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………..………….……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

c) Nguyên nhân và thời điểm tăng, giảm diện tích:

– Diện tích hiện tại chênh lệch (+,-): ………………………….. m2 so với …………………………………………………………………………..

……………..…………….……………………………………….….………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

– Nguyên nhân tăng, giảm (ghi rõ do lấn chiếm, khai hoang hay nhận chuyển nhượng, trường hợp do đo đạc thì ranh giới, mốc giới sử dụng đất có ổn định hay không?):…………………………………………………………………………………………………………

……………..…………….……………………………………….….………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 - Thời điểm tăng, giảm (trước ngày 18/12/1980, sau ngày 18/12/1980 đến trước 15/10/1993, sau 15/10/1993 đến 01/7/2004 hay sau 01/7/2004): …………………………..…………………….…………………… ……

d) Về chủ sử dụng đất qua các thời kỳ:…………………………………………………………………………………………………..………….…………………….

……………..…………….……………………………………….….………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

e) Hiện tại đã xây dựng nhà ở hay chưa? ……………..……..……..…….. Diện tích xây dựng nhà ở và các công trình phục vụ đời sống có vượt quá hạn mức giao đất hay không? ………..………………….

     Nếu vượt quá thì lớn hơn bao nhiêu mét vuông?……………………..……………… m2.

f) Hiện tại có tranh chấp, khiếu nại hay đang phải thi hành quyết định thanh tra, kê biên thi hành án không? ………………………………………………………………………………………….………..………………………………………………….…

g) Đã  có quyết định thu hồi đất của cơ quan có thẩm quyền hay chưa? …………………….. Nếu có thì

diện tích đã thu hồi là bao nhiêu mét vuông (tính từ sau khi đo đạc bản đồ công nghệ số)?………………………. m2.

…………………………………..………….……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………..………….……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

4. Thời điểm nộp hồ sơ và thủ tục công khai tại phường xã:

a) Thời điểm công dân nộp đủ hồ sơ hợp lệ tại phường, xã vào ngày:  ……….…./…………/………….

b) Thủ tục công khai tại phường, xã:

– Danh sách công khai số:  ………………… từ ngày ….……./………../………………. đến ngày ….……./………../………………

– Biên bản kết thúc công khai số: ……………… ngày ….……./………../………………………………………………………………………………

5. Lý do xin cấp đổi, cấp lại giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (đối với trường hợp xin cấp đổi, cấp lại GCN): ….….………………………………………………………………………………………..……….

II. KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ:

Việc kê khai xin cấp GCN đã đúng chủ sử dụng đất. Thửa đất xin cấp GCN được sử dụng ổn định từ………………………ngày………. tháng..……….năm .………………….đến nay; hiện tại không có tranh chấp, thủ tục công khai đã thực hiện đầy đủ theo đúng quy định, không có đơn khiếu nại.

Chúng tôi xin cam kết những nội dung xác nhận nêu trên là hoàn toàn khách quan và chính xác, nếu sai sót chúng tôi xin chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật.

Đề nghị UBND thành phố Vinh cấp GCN QSD đất cho chủ sử dụng đất nêu trên với diện tích cấp là ………….…………………  m2. Diện tích đề nghị không cấp GCN là: ….…………………………m2, lý do  đề nghị không cấp GCN là: ……….………………………………………………………………………………………………………………………………….……

ĐẠI DIỆN BAN CÁN SỰ KHỐI (XÓM)

(Ký, ghi rõ họ, tên)

TM. UBMT TQ

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN

Chủ tịch 

(Ký tên, đóng dấu)

Cán bộ địa chính

(Ký, ghi rõ họ, tên)

Chủ tịch 

(Ký tên, đóng dấu)

    

Mẫu Đơn Đề Nghị Xác Nhận Nguồn Gốc Sử Dụng Đất Mới Năm 2022 ? Thủ Tục Chứng Minh Nguồn Gốc Sử Dụng Đất ?

Khi muốn đề nghị Ủy ban nhân dân xã xác nhận nguồn gốc sử dụng đất, bạn tham khảo đơn đề nghị xác nhận nguồn gốc sử dụng đất theo mẫu sau:

ĐƠN ĐỀ NGHỊ

Xác nhận nguồn gốc sử dụng đất

Kính gửi: UBND phường (xã) ……………………………………………

Tên tôi là:………………………………….. Sinh năm:…………………….

Số CMTND:………… cấp ngày……./……./………. tại Công an tỉnh: …

Cùng vợ (chồng) tôi là:………………………………………………………

Địa chỉ thường trú tại số nhà:…………….. đường phố:……………………

Khu dân cư số:…………… phường (xã):……… Thành phố……………..

Số liệu đo vẽ năm 20……; Thuộc thửa đất số: …….. tờ bản đồ số…….. diện tích……….. m2.

Địa chỉ thửa đất:…………………………………………………………………

Số sổ hộ khẩu:……………….. Cấp ngày……… tháng……… năm………..

Tôi viết đơn này xin được trình bày với UBND phường (xã) một việc như sau:

Tôi đã có nhà ở ổn định, không tranh chấp, phù hợp với quy hoạch dân cư tại số nhà trên từ ngày……… tháng……… năm …………

Nguồn gốc thửa đất ( ghi rõ đến ở thửa đất từ ngày tháng năm nào, do cơ quan, cấp nào giao hoặc chủ hộ nào chuyển nhượng ) và đã được cấp giấy chứng nhận QSD đất:

……………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………

Những thay đổi trong quá trình sử dụng đất ( nêu rõ nguyên nhân tăng giảm diện tích đất sử dụng ghi theo ngày, tháng, năm của từng đợt: khai rõ do chuyển đổi, chuyển nhượng, tặng cho quyền sử dụng của ai, loại đất gì so với diện tích đất khai ở phần nguồn gốc sử dụng đất).

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Tôi xin cam đoan về những nội dung đã viết ở trên nếu sai tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

Vậy tôi viết đơn này đề nghị với UBND phường (xã) xác nhận cho gia đình tôi về nguồn gốc đất, sự phù hợp với quy hoạch thửa đất tôi đang quản lý sử dụng để gia đình tôi làm thủ tục đăng ký và xin chuyển mục đích sử dụng đất thành đất ở theo qui định của pháp luật. Kèm theo đơn này gia đình tôi có các loại giấy tờ sau (bản sao có chứng thực của UBND phường, xã):

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Tôi xin trân trọng cảm ơn.

Ngày………. tháng………. năm 20……

XÁC NHẬN CỦA UỶ BAN NHÂN DÂN XÃ, PHƯỜNG, ĐỐI VỚI HỘ GIA ĐÌNH, CÁ NHÂN

– Hiện trạng sử dụng đất:……………………………………………………………………………………………………………………………

– Nguồn gốc sử dụng đất:……………………………………………… ………………………………………………………………………………

– Thời điểm sử dụng đất vào mục đích hiện tại:………………………………………………………………………………………………………

– Tình trạng tranh chấp, khiếu nại về đất đai:…………………………

– Sự phù hợp với quy hoạch sử dụng đất :……………………………………………………………………………………………………………

KẾT QUẢ THẨM TRA CỦA VĂN PHÒNG ĐĂNG KÝ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Ý KIẾN CỦA PHÒNG TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Thủ Tục Làm Đơn Xin Xác Nhận Về Nguồn Gốc Của Mảnh Đất

Thủ tục làm đơn xin xác nhận về nguồn gốc của mảnh đất. Chào luật sư! Em muốn làm một đơn xác nhận người có công khai phá mảnh đất trong vụ kiện chia…

THỦ TỤC LÀM ĐƠN XIN XÁC NHẬN VỀ NGUỒN GỐC ĐẤT

Chào luật sư! Em muốn làm một đơn xác nhận người có công khai phá mảnh đất trong vụ kiện chia thừa kế không di chúc phải làm thế nào. Luật sư tư vấn giúp em.

Khoản 9 Điều 3 Luật đất đai 2013 quy định:

9. Nhà nước công nhận quyền sử dụng đất là việc Nhà nước trao quyền sử dụng đất cho người đang sử dụng đất ổn định mà không có nguồn gốc được Nhà nước giao đất, cho thuê đất thông qua việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất lần đầu đối với thửa đất xác định.[/ symple_box]

Về câu hỏi của bạn “muốn làm đơn xin xác nhận người có công khai phá mảnh đất” có thể thực hiện được tại Ủy ban nhân dân cấp xã, nơi có bất động sản bằng giấy xác nhận về nguồn gốc của mảnh đất.

Bước 1: Công dân nộp hồ sơ tại Ủy ban nhân dân xã, công chức tiếp nhận nhận hồ sơ của cá nhân, chuyển hồ sơ cho công chức Địa chính – nông nghiệp – xây dựng.

Bước 2: Công chức Địa chính – nông nghiệp – xây dựng xác nhận hiện trạng sử dụng đất so với nội dung kê khai đăng ký

Trường hợp không có giấy tờ quy định tại Điều 100 của Luật Đất đai, Điều 18, 31, 32, 33 và 34 của Nghị định số 43/2014/NĐ-CP thì xác nhận nguồn gốc và thời điểm sử dụng đất phù hợp với quy hoạch, tình trạng tranh chấp sử dụng đất.

Nếu trong trường hợp chưa có bản đồ địa chính thì trước khi thực hiện các công việc xác nhận hiện trạng sử dụng đất, Ủy ban nhân dân xã phải thông báo cho Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai thực hiện trích đo địa chính thửa đất hoặc kiểm tra bản trích đo địa chính thửa đất do người sử dụng đất nộp (nếu có).

Trong trường hợp nguồn gốc và thời điểm sử dụng đất không rõ ràng, phức tạp, không có các giấy tờ chứng minh, cần phải có thời gian để xác nhận nguồn gốc và thời điểm sử dụng đất thì Ủy ban nhân dân xã có trách nhiệm gửi văn bản thông báo cho công dân thuộc trường hợp trên.

Bước 3: Sau khi có kết quả kiểm tra hồ sơ, xác nhận hiện trạng, tình trạng tranh chấp, nguồn gốc và thời điểm sử dụng đất, tiến hành niêm yết công khai tại trụ sở Ủy ban nhân dân xã và khu dân cư nơi có đất, tài sản gắn liền với đất trong thời hạn 15 ngày; xem xét giải quyết các ý kiến phản ánh về nội dung công khai.

Bước 4: Phòng Địa chính – nông nghiệp – xây dựng trình lên chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã để ký xác nhận vào đơn xin xác nhận đó.

Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất

Sổ hộ khẩu; chứng minh nhân dân

Văn bản xin xác nhận về nguồn gốc của mảnh đất, xác nhận người có công khai phá mảnh đất

Giấy ủy quyền (nếu thông qua ủy quyền).

Nếu bạn chỉ xin xác nhận chữ ký thì chính quyền chỉ chịu trách nhiệm về chữ ký của bạn trong văn bản đó là đúng chứ không chịu trách nhiệm về nội dung văn bản. Bạn cần xin xác nhận nguồn gốc mảnh đất và chính quyền xác nhận thì mới là căn cứ xác lập quyền sử dụng đất đối với diện tích đất đó. Đơn xin xác nhận nguồn gốc đất phải có xác nhận của Ủy ban nhân dân cấp xã mới đảm bảo tính pháp lý.

Xin chân thành cảm ơn sự đồng hành của mọi người.

Thủ Tục Thay Đổi Đăng Ký Kinh Doanh Tại Tp Vinh, Nghệ An

Thủ tục thay đổi đăng ký kinh doanh tại TP Vinh, Nghệ An – Những vấn đề cần quan tâm

Doanh nghiệp tiến hành đăng ký với Phòng Đăng ký kinh doanh thuộc Sở Kế hoạch Đầu tư trực thuộc có thẩm quyền khi tiến hành việc đăng ký thay đổi kinh doanh theo quy định tại Điều 29 Luật Doanh nghiệp 2014.

Theo đó, đối với những thay đổi sau, doanh nghiệp cần phải thực hiện việc thông báo:

Thay đổi địa chỉ trụ sở chính của doanh nghiệp

Khi thực hiện thay đổi địa chỉ trụ sở chính, doanh nghiệp bên cạnh việc thay đổi trên Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thì cần thực hiện việc thay đổi con dấu nếu địa chỉ có sự điều chỉnh so với địa chỉ cũ; thay đổi địa chỉ trên biển treo tại trụ sở; hóa đơn và tại các cơ quan như thuế, ngân hàng, đối tác.

Thay đổi thông tin cá nhân của các chủ sở hữu, thành viên hoặc cổ đông có tên trong giấy đăng ký doanh nghiệp Họ, tên, địa chỉ thường trú, quốc tịch, số Thẻ căn cước công dân/Giấy chứng minh nhân dân, Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác của người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp đối với công ty trách nhiệm hữu hạn và công ty cổ phần.

Thay đổi thành viên trong công ty/ chủ doanh nghiệp. Không phải việc thay đổi bất kì thành viên góp vốn nào trong công ty cũng cần phải xin cấp giấy phép mới mà chỉ khi công ty bạn thay đổi:

Thành viên góp vốn trong công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên; Thành viên hợp danh trong công ty hợp danh; Thay đổi chủ sở hữu công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên; Thay đổi chủ doanh nghiệp tư nhân trong trường hợp bán, tặng cho doanh nghiệp, chủ doanh nghiệp chết, mất tích Thay đổi vốn điều lệ. Thay đổi ngành nghề đăng ký kinh doanh Giấy chứng nhận kinh doanh cũ bị mất, rách Khi giấy chứng nhận kinh doanh của doanh nghiệp bị mất, rách, cháy hoặc bị tiêu hủy thì doanh nghiệp của bạn đăng ký cấp lại và được cấp lại giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh.

Tùy thuộc vào nội dung đăng ký thay đổi, doanh nghiệp tiến hành chuẩn bị bộ thủ tục thay đổi đăng ký kinh doanh tại TP Vinh, Nghệ An phù hợp với nội dung mà bản thân doanh nghiệp có sự thay đổi.

Trình tự Thủ tục thay đổi đăng ký kinh doanh tại TP Vinh, Nghệ An

Để tiến hành thủ tục đăng ký thay đổi, các bước mà bạn cần tiến hành bao gồm:

– Bước 01: Chuẩn bị hồ sơ đăng ký thay đổi doanh nghiệp

– Bước 02: Nộp hồ sơ đăng ký thay đổi doanh nghiệp qua mạng

– Bước 03: Sửa đổi, chỉnh lý, bổ sung hồ sơ theo yêu cầu của Phòng Đăng ký kinh doanh (nếu có)

– Bước 04: Đối với hồ sơ được Phòng đăng ký kinh doanh thông báo đã hợp lệ, chuẩn bị bộ hồ sơ bản cứng để nộp lên Phòng đăng ký kinh doanh kiểm tra, đối chiếu

– Bước 05: Nhận kết quả Đăng ký kinh doanh (Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp)

– Bước 06: Khắc dấu (đối với trường hợp thay đổi tên, mã số doanh nghiệp và trụ sở chính) và công bố sử dụng con dấu theo quy định.

Để thực hiện thủ tục đăng ký thay đổi thì doanh nghiệp tiến hành nộp hồ sơ tại Phòng Đăng ký kinh doanh thuộc Sở Kế hoạch – Đầu tư. Tuy nhiên, với việc triển khai hệ thống Đăng ký kinh doanh trực tuyến qua mạng điện tử tại địa chỉ chúng tôi thì người có nhu cầu không nhất thiết phải trực tiếp đến Sở Kế hoạch – Đầu tư để thực hiện thủ tục mà chỉ cần thực hiện trực tuyến các bước trên. Với những bộ hồ sơ hợp lệ thì việc cần làm là nộp lại bản hồ sơ gốc để Phòng đăng ký kinh doanh tiến hành kiểm tra, đối chiếu.

Chính vì vậy mà dù bạn ở đâu, FBLAW cũng đều có thể thực hiện thủ tục thay bạn!

Dịch vụ đăng ký thay đổi kinh doanh của Công ty Luật FBLAW

Sử dụng dịch vụ của Công ty Luật FBLAW, khách hàng chỉ cần cung cấp các thông tin về nội dung thay đổi; bản sao Chứng minh nhân dân/Căn cước công dân của người đại diện theo pháp luật; bản sao Giấy đăng ký kinh doanh.

Công ty Luật FBLAW sẽ thay mặt khách hàng thực hiện những công việc sau:

– Soạn thảo hồ sơ Đăng ký thay đổi theo thông tin khách hàng cung cấp;

– Nộp hồ sơ đăng ký qua mạng điện tử;

– Chỉnh lý, sửa đổi, bổ sung khi có yêu cầu;

– Nộp hồ sơ bản cứng tại Phòng Đăng ký kinh doanh;

– Tiếp nhận kết quả đăng ký thay đổi tại Phòng đăng ký kinh doanh;

– Làm thủ tục khắc lại con dấu (nếu có);

– Thông báo, nhận kết quả Thông báo thay đổi và gửi đến Khách hàng.

Vì sao nên chọn dịch vụ đăng ký thay đổi kinh doanh của FBLAW?

Khách hàng luôn đặt câu hỏi về giá cả cũng như chất lượng dịch vụ trước khi đồng ý sử dụng. FBLAW chúng tôi hiểu điều đó là quyền lợi chính đáng của bạn và chúng tôi không nói quá nhiều về dịch vụ của mình mà thay vào đó chúng tôi muốn bạn hãy sử dụng và đánh giá chất lượng dịch vụ của chúng tôi một cách khách quan và chính xác nhất.

FBLAW với mục tiêu: Bạn chỉ cần kinh doanh và phát triển doanh nghiệp của mình, những vấn đề pháp lý hãy để FBLAW chúng tôi sẽ thay mặt bạn xử lý!

Về chi phí chúng tôi không cam kết là đơn vị có chi phí dịch vụ thấp nhất trên thị trường nhưng chúng tôi khẳng định rằng chi phí của chúng tôi là hợp lý nhất so với chất lượng dịch vụ chúng tôi đem tới cho khách hàng.

Quý khách vui lòng liên hệ số Hotline: 0973.098.987 để được tư vấn và báo giá chi tiết nhất! Công ty Luật FBLAW tự tin với những luật sư giàu kinh nghiệm và đội ngũ chuyên viên tư vấn nhiệt tình, tận tâm sẽ đáp ứng được những yêu cầu từ mọi đối tượng khách hàng một cách chuyên nghiệp và hài lòng nhất về thủ tục thay đổi đăng ký kinh doanh tại TP Vinh, Nghệ An. Liên hệ với FBLAW theo thông tin sau:

Trân trọng ./.

Cập nhật thông tin chi tiết về Giấy Xác Nhận Nguồn Gốc Và Quá Trình Sử Dụng Đất Tại Tp Vinh Nghệ An trên website Ezlearning.edu.vn. Hy vọng nội dung bài viết sẽ đáp ứng được nhu cầu của bạn, chúng tôi sẽ thường xuyên cập nhật mới nội dung để bạn nhận được thông tin nhanh chóng và chính xác nhất. Chúc bạn một ngày tốt lành!