Xu Hướng 3/2023 # Lesson 4: Hướng Dẫn Viết Cause # Top 6 View | Ezlearning.edu.vn

Xu Hướng 3/2023 # Lesson 4: Hướng Dẫn Viết Cause # Top 6 View

Bạn đang xem bài viết Lesson 4: Hướng Dẫn Viết Cause được cập nhật mới nhất trên website Ezlearning.edu.vn. Hy vọng những thông tin mà chúng tôi đã chia sẻ là hữu ích với bạn. Nếu nội dung hay, ý nghĩa bạn hãy chia sẻ với bạn bè của mình và luôn theo dõi, ủng hộ chúng tôi để cập nhật những thông tin mới nhất.

Dàn bài IELTS Writing Task 2 dạng bài Nguyên Nhân, Tác Động, Giải Pháp

Vocabulary dành cho Cause-Effect-Solution essay

Vocabulary dành cho Cause-Effect-Solution essay

Các adjectives chỉ mức độ nghiêm trọng của problem hoặc effect

Các adjectives chỉ mức độ/ tính chất của solution

Các verbs nói về hậu quả problem, đồng nghĩa với ’cause (gây ra)’

cause + obj + to Verb bare

cause + two objects

The bright light caused her to blink.

I hope the children have not caused you too much trouble.

bring about: mang lại

These fundamental changes will definitely bring about significant benefits for human life.

Lead to/ result in: dẫn đến

Overpopulation would certainly lead to/ result in serious issues for urban citizens in their daily life.

Các verbs nói về giải pháp, đồng nghĩa với ‘solve (giải quyết)’

Các verbs nói về tác động, đồng nghĩa với ‘affect (ảnh hưởng)’

impact

Engineers say the new engine could impact on the way future cars are designed.

Các nouns nói về tác động, đồng nghĩa với ‘effect (sự ảnh hưởng)’

The radiation leak has had a disastrous effect on/upon the environment.

impact

The anti-smoking campaign had had/made quite an impact on young people.

Các nouns đồng nghĩa với ‘solution’

step / measure / action

We should take measures/ steps/ actions to protect the environment.

remedy / solution

The governments should offer/ find/ propose remedies for/ solutions to this issue.

Các nouns đồng nghĩa với ‘problem’

Brainstorm tìm cause: Tìm ý tưởng dựa trên các hoạt động trong đời sống, thói quen sinh hoạt, tập quán của con người, vì đó chính là nguồn gốc gây ra hầu hết các vấn đề của xã hội.

Brainstorm tìm effect: Thường khi một chuyện trở thành ‘vấn đề’ hoặc là ‘tạo thuận lợi’, tức là nó sẽ đem lại tác động tiêu cực/ tích cực đến 3 đối tượng là Cá nhân, Xã hội hoặc Chính phủ. Tương ứng với mỗi đối tượng sẽ có các khía cạnh bị ảnh hưởng. Khi brainstorm thì bạn nghĩ hết từng ô, từng mục, nhưng sau đó bạn chọn lọc những ý quan trọng để viết thôi, vì tuỳ theo vấn đề mà các đối tượng/ khía cạnh bị tác động nhiều ít khác nhau và ta nên chọn cái nào mà nó nhiều ý nhất để viết.

Brainstorm tìm solution: Tương tự như vậy, mỗi đối tượng sẽ có thể thực hiện những giải pháp khác nhau ở những quy mô khác nhau. Bạn không nhất thiết phải đề cập hết tất cả giải pháp từ tất cả các đối tượng, chỉ chọn những giải pháp nào quan trọng nhất thôi.

DÀN BÀI TỔNG QUÁT

Introduction:

General statement: paraphrase lại đề bài

Thesis statement: trả lời câu hỏi của đề bài – giới thiệu chung chung là có những causes/ effects hay solutions nào, tuỳ theo câu hỏi của đề bài.

Effects & Solutions: Although there will undoubtedly be some negative consequences of this trend, societies can take steps to mitigate these potential problems.

Causes & Effects: This trend is caused by several reasons regarding … Consequently, there are numerous negative effects that will arise.

(lưu ý độ dài paragraph 1 nên tương đương paragraph 2)

Paragraph: Dùng cấu trúc song hành/ diễn dịch nêu ra (các) cause

Câu topic sentencegiới thiệu (các) cause: The cause of various matters of urban life is the overpopulation in large cities.

Các câu supporting sentences sau diễn giải hoặc liệt kê thêm ra các causes khác.

Paragraph: Dùng cấu trúc song hành nêu ra các effects

Câu topic sentence giới thiệu khái quát các ưu điểm: Several related problems can be anticipated when..

Nói về ưu điểm 1: The main issue is that….. In other words,…

Nói về ưu điểm 2: Another further pressure will include…..

Nói về ưu điểm 3: Last but not least,…..

Paragraph: Dùng cấu trúc song hành nêu ra các solutions

Câu topic sentence giới thiệu khái quát các khuyết điểm: There are several actions that could be taken to solve the problems.

Nói về khuyết điểm 1: First,……. It means that ……

Nói về khuyết điểm 2: A second measure would be….. In particular, ……

Nói về khuyết điểm 3: Finally,……. For example,…

Conclusion:

Paraphrase thesis statement và nói tóm tắt, tổng quát các cause – effect – solution.

In conclusion, … is the main reason for … As a result, the downside would emerge consequently in terms of {effect 1, 2 & 3}. Nevertheless, there are measures that can be taken to deal with the problems regarding {giải pháp 1,2,3}.

Bài mẫu band 9

In the developed world, average life expectancy is increasing. What problems will this cause for individuals and society?Suggest some measures that could be taken to reduce the impact of ageing populations.

It is true that people in industrialised nations can expect to live longer than ever before. Although there will undoubtedly be some negative consequences of this trend, societies can take steps to mitigate these potential problems.

Several related problems can be anticipated when people live longer and the populations of developed countries grow older. The main issue is that there will obviously be more people of retirement age who will be eligible to receive a pension. The proportion of younger, working adults will be smaller, and governments will, therefore, receive less money in taxes in relation to the size of the population. In other words, an ageing population will mean a greater tax burden for working adults. Further pressures will include a rise in the demand for healthcare as a result of the fact that elderly people are often subject to many diseases. In this way, the government will have to invest more in healthcare and young adults will increasingly have to look after their elderly relatives.

There are several actions that could be taken to solve the problems. Firstly, a simple solution would be to increase the retirement age for working adults, perhaps from 65 to 70. Nowadays, people of this age tend to be healthy enough to continue a productive working life. A second measure would be for governments to encourage immigration in order to increase the number of working adults who pay taxes. Finally, money from national budgets will need to be taken from other areas and spent on vital healthcare, accommodation and transport facilities for the rising numbers of older citizens.

In conclusion, various measures can be taken to tackle the problems that are certain to arise as the populations of countries grow older.

Thực hành viết Writing Task 2 và nhận phản hồi của giáo viên trong vòng 48h

Lesson 7: Hướng Dẫn Viết Discussion Essay

Đối với dạng bài này, bạn sẽ phải làm hai việc bắt buộc:

1) viết về hai quan điểm được đề cập trong câu hỏi: Đoạn 1 viết về quan điểm bạn thấy ít hiển nhiên hơn, hoặc quan điểm bạn không đồng tình. Đoạn 2 viết về cái còn lại.

DÀN BÀI TỔNG QUÁT

Introduction:

General statement: paraphrase lại đề bài nhưng dùng cấu trúc thần thánh này:

Opinions differ as to whether …. or …. (Các ý kiến khác nhau là liệu … hay …)

Ví dụ: Opinions differ as to whether it is better to participate in team sports or individual sports.

(Các ý kiến khác nhau là liệu có tốt hơn khi tham gia vào những môn thể thao đồng đội hay thể thao cá nhân)

hoặc là Opinions differ as to whether …. or… (Các ý kiến được chia ra là liệu …. hay ….)

Ví dụ: Opinions are divided on whether the growth in trading and cultural contact among nations is a good step forward or a loss of national identities.

(Ý kiến được chia ra là liệu sự phát triển thương mại và tiếp xúc văn hoá giữa các quốc gia là một bước tiến bộ hay là sự đánh mất bản sắc dân tộc.)

Thesis statement: trả lời câu hỏi của đề bài – nêu rõ quan điểm cá nhân là mình thấy cả hai quan điểm đều có phần đúng. Các cấu trúc câu có thể dùng là:

“Personally, I do think both views are reasonable as each has its own merits” (tôi nghĩ là cả hai quan điểm đều hợp lý vì mỗi cái đều có những giá trị riêng của nó).

(độ dài paragraph 1 phải tương đương paragraph 2 để thể hiện sự cân bằng, tức là cả hai quan điểm đều có phần đúng)

Paragraph 1: Dùng cấu trúc song hành/ diễn dịch để giải thích cho quan điểm ít hiển nhiên hơn.

Câu topic sentence 1: It is certainly true that ….. (Đó chắc chắn là đúng đắn khi mà …)

Supporting sentences: dùng các linking words, giải thích ra.

Paragraph 2: Dùng cấu trúc song hành/ diễn dịch để giải thích cho quan điểm còn lại.

Câu topic sentence 2: , there are other benefits …… (tuy nhiên, cũng tin là có những lợi ích khác …)

Supporting sentences: dùng các linking words, giải thích ra.

Conclusion:

In conclusion, I believe that in addition to ……, there are ……

*LƯU Ý: những cụm từ thể hiện quan điểm cá nhân sẽ được đặt ở phần Introduction & Conclusion, còn 2 Body Paragraph thì không cần mà nên dùng ngôn ngữ trung lập để thể hiện tính công bằng, khách quan.

Bài mẫu band 9 – Cách viết CÂN BẰNG

Some people believe the aim of university education is to help graduates get better jobs. Others believe there are much wider benefits of university education for both individuals and society.Discuss both views and give your opinion.

Opinions differ as to whether the purpose of tertiary education is only to improve job prospects or various areas of human life would benefit in much broader ways. Personally, I do think both views are reasonable as each has its own merits.

It is certainly true that one of the main aims of studying university is to secure a better job. The majority of people want to improve their future career prospects and attending university is one of the best ways to do this as it increases a person’s marketable skills and attractiveness to potential employers. In addition, further education is very expensive for many people, so most would not consider it if it would not provide them with a more secure future and a higher standard of living. Thus, job prospects are very important.

However, there are other benefits for individuals and society. Firstly, the independence of living away from home is a benefit because it helps the students develop better social skills and improve as a person. A case in point is that many students will have to leave their families, live in halls of residence and meet new friends. As a result, their maturity and confidence will grow to enable them to live more fulfilling lives. Secondly, society will gain from the contribution that the graduates can make to the economy. We are living in a very competitive world, so countries need educated people in order to compete and prosper.

Therefore, I believe that in addition to the main aim of university education which is to get the best job, there are clearly further benefits. If we continue to promote and encourage university attendance, it will lead to a better future for individuals and society.

CÁCH VIẾT THIÊN LỆCH

DÀN BÀI TỔNG QUÁT

Introduction:

General statement: paraphrase lại đề bài bằng cấu trúc Opinions differ whether …. or …. (Các ý kiến khác nhau là liệu … hay …) hoặc là Opinions differ as to whether …. or… (Các ý kiến được chia ra là liệu …. hay ….)

“Personally, I am in agreement with the latter/former view, even though the other one also shows some positive aspects. (Theo cá nhân, tôi đồng ý với quan điểm trước/sau, mặc dù là quan điểm còn lại cũng cho thấy vài mặt tích cực)

Câu topic sentence 1: The option to …. is attractive for some reasons. (Sự lựa chọn … thì thu hút vì một vài lý do)

Supporting sentences: dùng các linking words, giải thích ra.

Paragraph 2: Dùng cấu trúc song hành/ diễn dịch để giải thích cho quan điểm còn lại.

Câu topic sentence 2: However, I believe it is more beneficial to…… (tuy nhiên, tôi tin là sẽ có lợi hơn khi mà …)

Supporting sentences: dùng các linking words, giải thích ra.

Conclusion:

In conclusion, while ….. , it seems to me that ….

Bài mẫu band 9 – Cách viết THIÊN LỆCH

Some people believe that studying at university or college is the best route to a successful career, while others believe that it is better to get a job straight after school. Discuss both views and give your opinion.

The option to start work straight after school is attractive for several reasons. Many young people want to start earning money as soon as possible. In this way, they can become independent, and they will be able to afford their own house or start a family. In terms of their career, young people who decide to find work, rather than continue their studies, may progress more quickly. They will have the chance to gain real experience and learn practical skills related to their chosen profession. This may lead to promotions and a successful career.

On the other hand, I believe that it is more beneficial for students to continue their studies. Firstly, academic qualifications are required in many professions. For example, it is impossible to become a doctor, teacher or lawyer without having a relevant degree. As a result, university graduates have access to more and better job opportunities, and they tend to earn higher salaries than those with fewer qualifications. Secondly, the job market is becoming increasingly competitive, and sometimes there are hundreds of applicants for one position in a company. Young people who do not have qualifications from a university or college will not be able to compete.

For the reasons mentioned above, while joining the world of employment immediately after high school graduation shows undeniable positive aspects, it seems to me that students are more likely to be successful in their careers if they continue their studies beyond school level.

Lesson 6: Hướng Dẫn Viết Agree Or Disagree Essay

Trong IELTS WRITING task 2, “To what extent do you agree or disagree?” là câu hỏi phổ biến nhất, đặc biệt là trong năm 2018 tỷ lệ xuất hiện câu hỏi dạng này lên đến khoảng gần 60%. Nhưng trước hết, bạn có hiểu ý nghĩa của cụm từ: “To what extent”?

Xây dựng dàn bài IELTS Writing Task 2 dạng bài đồng ý / không đồng ý sao cho hiệu quả

Nó được tạm dịch là “bạn đồng ý hay ko đồng ý đến mức độ nào?” Điều này có nghĩa là bạn có thể trả lời là bạn đồng ý hay không đồng ý hoàn toàn (not completely), và bạn có thể nói về cả “both sides of the argument.”

Có tổng cộng 2 cách tiếp cận chính cho dạng câu hỏi này:

THIÊN LỆCH: tức là chỉ nghiêng về một phía (one-sided opinion)

CÂN BẰNG: tức là nửa đồng ý, nữa không đồng ý (balanced opinion)

CÁCH VIẾT CÂN BẰNG

Nhìn chung sẽ viết giống như dạng bài positive or negative cân bằng (xem lại lesson 5)

DÀN BÀI TỔNG QUÁT

Introduction:

General statement: paraphrase lại đề bài

It is thought by some people that ….

Thesis statement: trả lời câu hỏi của đề bài – nêu rõ quan điểm cá nhân là có điểm mình đồng ý nhưng cũng có điểm không đồng ý. Các cấu trúc câu phổ biến nhất để thể hiện ý này là:

“While/ Although I agree that .., I believe/ disagree that…”

“I agree that….., but I do not think that…”

“To a certain extent, I agree that …. . However, I also think that ….”

Body:

(độ dài paragraph 1 phải tương đương paragraph 2 để thể hiện sự công bằng)

Paragraph 1: Dùng cấu trúc song hành/ diễn dịch để giải thích lý do khiến mình agree.

Câu topic sentence 1: On the one hand, I would agree that ….

Nói về ưu điểm 1: In other words,… (diễn giải cách khác)

Nói về ưu điểm 2: For example,…/ for instance,… (đưa ra ví dụ)

Nói về ưu điểm 3: If … (đưa ra viễn cảnh nếu không thì sẽ thế nào)

Paragraph 2: Dùng cấu trúc song hành/ diễn dịch để giải thích lý do khiến mình disagree , hoặc những khía cạnh khác mà mình nghĩ cũng quan trọng.

Câu topic sentence 2: On the other hand/ Nevertheless, I also think that ….

Nói về khuyết điểm 1: First,……. It means that ……

Nói về khuyết điểm 2: Second,….. In particular, ……

Nói về khuyết điểm 3: Finally,……. For example,…

Conclusion:

In conclusion, while …., I (do not) believe that …

Bài mẫu band 9 dạng ý kiến cân bằng

When choosing a job, the salary is the most important consideration.

To what extent do you agree or disagree?

Paragraph 1: đồng ý là tiền rất quan trọng khi xem xét chọn nghề

Dùng phương pháp diễn dịch:

Người ta cần tiền để đáp ứng những nhu cầu cơ bản của bản thân, vd tiền điện, nước, nhà cửa, chăm sóc sức khoẻ, giáo dục. Số tiền một người kiếm được ảnh hưởng đến chất lượng cuộc sống của người đó.

Nếu một người chọn nghề nghiệp chỉ dựa trên sở thích, họ sẽ khó trang trải cho cuộc sống.

Ví dụ các nghệ sĩ và nhạc công, chọn nghề vì đam mê, nhưng công việc này sẽ phần nào khiến cuộc sống họ bấp bênh.

Paragraph 2: tuy nhiên, những khía cạnh khác như mối quan hệ, không khí làm việc, thành tựu và nguyện vọng cũng quan trọng khi chọn nghề nghiệp

Dùng phương pháp song hành:

Đầu tiên, Mối quan hệ cá nhân & không khí làm việc cũng quan trọng. VD có đồng nghiệp thân thiện hoặc sếp tốt sẽ khiến nhân viên hạnh phúc hơn, tăng chất lượng công việc.

Thứ hai, Nhiều người thoả mãn với công việc là do những thành tựu về chuyên môn, hay kỹ năng mà họ có được, hơn là vì số tiền họ kiếm được.

Many people choose their jobs based on the size of the salary offered. While I agree that money is a critical factor when deciding on a career, I believe that other factors are equally important.

On the one hand, I agree that money is necessary in order for people to meet their basic needs. For example, we all need money to pay for housing, food, bills, health care, and education. Most people consider it a priority to at least earn a salary that allows them to cover these needs and have a reasonable quality of life. If people chose their jobs based on enjoyment or other non-financial factors, they might find it difficult to support themselves. Artists and musicians, for instance, are known for choosing a career path that they love, but that does not always provide them with enough money to live comfortably and raise a family.

Nevertheless, I believe that other considerations are just as important as what we earn in our jobs. Firstly, personal relationships and the atmosphere in the workplace are extremely important when choosing a job. Having a good manager or friendly colleagues, for example, can make a huge difference in workers’ levels of happiness and general quality of life. Secondly, many people’s feelings of job satisfaction come from their professional achievements, the skills they learn, and the position they reach, rather than the money they earn. Finally, some people choose a career because they want to help others and contribute something positive to society.

In conclusion, while salaries certainly affect people’s choice of profession, I do not believe that money outweighs all other motivators.

(275 words, band 9) (bài mẫu được trích dẫn từ ielts-simon.com)

CÁCH VIẾT THIÊN LỆCH

DÀN BÀI TỔNG QUÁT

Introduction:

General statement: paraphrase lại đề bài

It is a fact that ….

Thesis statement: trả lời câu hỏi của đề bài – nêu rõ & trực tiếp quan điểm cá nhân là có điểm mình đồng ý hay không đồng ý:

Personally, I completely agree/ disagree with this idea.

In my opinion, I am in agreement with this idea/ I am not in agreement with this idea.

Body:

Có tổng cộng 3 cách để bạn viết phần Body cho ý kiến nghiêng về một phía. Tuy nhiên, cách 1 & 2 dễ viết và bạn nên tập nhuần nguyễn hai cách này trước khi muốn viết theo cách 3 vốn là cách khó hơn.

Cách 1: Lý do – Lý do

Paragraph 1: Nêu ra lý do 1 (dùng phương pháp diễn dịch)

– Topic sentence 1: The first reason for this is because …. is …

– Supporting sentences: If ….. For example, …..

Paragraph 2: Nêu ra lý do 2 (dùng phương pháp diễn dịch)

– Topic sentence 2: In addition to the reason above, I also believe that …

– Supporting sentences: If ….. For example, …..

Cách 2: Lý do – Lợi ích/ Hệ quả

Paragraph 1: Nêu ra (các) lý do (dùng phương pháp diễn dịch / song hành)

– Topic sentence 1: The first reason for …. relates to…

– Supporting sentences: If ….. For example, …..

Paragraph 2: Nêu ra (các) lợi ích/ hệ quả nếu làm như vậy (dùng phương pháp diễn dịch / song hành)

– Topic sentence 2: There are many benefits that people could gain from ….

– Supporting sentences: First,…. Second, …. Finally, …

Cách 3: Phản đề – Lý do

Paragraph 1: Đưa ra lập luận của phe đối lập và phản bác nó.

– Topic sentence 1:The argument in favour of …{ý kiến đối lập}.. would be that …{nêu các lập luận của ý kiến đối lập}… However, I believe this to be unrealistic/ a very shortsighted view.

– Supporting sentences: If ….. For example, …..

– Supporting sentences: If ….. For example, …..

Conclusion:

Tuỳ theo mỗi cách viết thân bài sẽ có cách viết các conclusion khác nhau. Nhìn chung bạn cứ dựa vào cách thức

Câu 1: parahrase lại câu thể hiện quan điểm của mình.

Câu 2-3: tóm tắt và nói ngắn gọn các ý trong topic sentence 1 & 2.

Bài mẫu band 9 dạng thiên lệch – Cách 1

Universities should accept equal numbers of male and female students in every subject. To what extent do you agree or disagree?

In my opinion, men and women should have the same educational opportunities. However, I do not agree with the idea of accepting equal proportions of each gender in every university subject.

The first reason for this is because having the same number of men and women on all degree courses is simply unrealistic. Student numbers on any course depend on the applications that the institution receives. If a university decided to fill courses with equal numbers of males and females, it would need enough applicants of each gender. In reality, many courses are more popular with one gender than the other, and it would not be practical to aim for equal proportions. For example, nursing courses tend to attract more female applicants, and it would be difficult to fill these courses if fifty per cent of the places needed to go to males.

In addition to the concern above, I also believe that it would be unfair to base admission to university courses on gender. Universities should continue to select the best candidates for each course according to their qualifications. In this way, both men and women have the same opportunities, and applicants know that they will be successful if they work hard to achieve good grades at school. If a female student is the best candidate for a place on a course, it would be wrong to reject her in favour of a male student with lower grades or fewer qualifications.

In conclusion, the selection of university students should be based on merit, and I believe that it would be both impractical and unfair to change to a selection procedure based on gender.

(268 words, band 9) (source: ielts-simon.com)

Bài mẫu band 9 dạng thiên lệch – Cách 2

Families who send their children to private schools should not be required to pay taxes that support the state education system. To what extent do you agree or disagree with this statement?

Some people believe that parents of children who attend private schools should not need to contribute to state schools through taxes. Personally, I completely disagree with this view.

For a variety of reasons, it would be wrong to reduce taxes for families who pay for private education. Firstly, it would be difficult to calculate the correct amount of tax reduction for these families, and the staff would be required to manage this complex process. Secondly, we all pay a certain amount of tax for public services that we may not use. For example, most people are fortunate enough not to have to call the police or fire brigade at any time in their lives, but they would not expect a tax reduction for this. Finally, if wealthy families were given a tax discount for sending their children to private schools, we might have a situation where poorer people pay higher taxes than the rich.

In conclusion, I do not believe that any financial concessions should be made for people who choose private education.

(269 words, band 9) (bài mẫu được trích từ chúng tôi do Mr Simon viết)

Bài mẫu band 9 dạng thiên lệch – Cách 3

Foreign visitors should pay more than local visitors for cultural and historical attractions. To what extent do you agree or disagree with this opinion?

It is argued that tourists from overseas should be charged more than local residents to visit important sites and monuments. I completely disagree with this idea.

The argument in favour of higher prices for foreign tourists would be that cultural or historical attractions often depend on state subsidies to keep them going, which means that the resident population already pays money to these sites through the tax system. However, I believe this to be a very shortsighted view. Foreign tourists contribute to the economy of the host country with the money they spend on a wide range of goods and services, including food, souvenirs, accommodation and travel. The governments and inhabitants of every country should be happy to subsidise important tourist sites and encourage people from the rest of the world to visit them.

If travellers realised that they would have to pay more to visit historical and cultural attractions in a particular nation, they would perhaps decide not to go to that country on holiday. To take the UK as an example, the tourism industry and many related jobs rely on visitors coming to the country to see places like Windsor Castle or Saint Paul’s Cathedral. These two sites charge the same price regardless of nationality, and this helps to promote the nation’s cultural heritage. If overseas tourists stopped coming due to higher prices, there would be a risk of insufficient funding for the maintenance of these important buildings.

In conclusion, I believe that every effort should be made to attract tourists from overseas, and it would be counterproductive to make them pay more than local residents.

(269 words, band 9) (source: ielts-simon.com)

Tuỳ theo quan điểm của bạn đối với vấn đề nêu ra trong câu hỏi mà bạn chọn cách tiếp cận phù hợp.

Governments should not have to provide care or financial support for elderly people because it is the responsibility of each person to prepare for retirement and support him or herself.To what extent do you agree or disagree with this opinion.

1) Mở bài viết theo cách THIÊN LỆCH

Some people believe that governments should not help senior citizens and elderly people should take care of themselves when they retire. I completely disagree with the idea that elderly people should receive no support from the state.

2) Mở bài viết theo cách CÂN BẰNG

Some people believe that governments should not help senior citizens and elderly people should take care of themselves when they retire. Although I accept that we all have a responsibility to save money for retirement, I disagree with the idea that elderly people should receive no support from the state.

After leaving school or university, young people should choose a job or career that they love, rather than one that pays the best salary. To what extent do you agree with this statement?

1) Mở bài viết theo cách THIÊN LỆCH

Some people make their career choices according to what they enjoy doing, whereas others place more importance on earning a high salary. Personally, I support the view that job satisfaction and a sense of fulfillment are much more important than money.

2) Mở bài viết theo cách CÂN BẰNG

Some people make their career choices according to what they enjoy doing, whereas others place more importance on earning a high salary. Personally, I believe that both criteria should be given equal consideration.

Nguồn của 2 ví dụ trên: Mr Simon

Thực hành viết Writing Task 2 và nhận phản hồi của giáo viên trong vòng 48h

Chi Tiết Cách Viết Cause And Effect Essay Hiệu Quả

Bạn đang lo lắng vì không biết cách viết cause and effect essay hiệu quả, gây ấn tượng với thầy cô?

Cause and effect essay là một trong những bài tập phổ biến, mang tính bắt buộc đối với nhiều sinh viên, đặc biệt là sinh viên ngành ngôn ngữ, sinh viên chương trình quốc tế, chất lượng cao và du học sinh.

Mặc dù có tính chất vô cùng quan trọng nhưng vẫn chưa có một môn học nào giảng dạy sinh viên cách để viết một bài luận hoàn chỉnh.

Hiểu được điều này, Tri Thức Cộng Đồng đem đến cho bạn những hướng dẫn chi tiết nhất về cách viết essay cause and effect để bạn tham khảo và áp dụng vào bài essay của mình.

1. Cause and effect essay là gì?

Để nắm được cách viết cause and effect essay thì điều đầu tiên bạn cần phải hiểu đó là bản chất của dạng bài essay này.

Đây là dạng bài luận về nguyên nhân, kết quả của một vấn đề, một hiện tượng, một chủ thể cụ thể nào đó.

Với bài luận dạng này, bạn cần phải trình bày được hai luận điểm chính, đó là nguyên nhân gây ra vấn đề, hiện tượng đó và tác động của nó đến một chủ thể xác định hoặc trong một phạm vi cụ thể cho trước.

2. Cấu trúc bài cause and effect essay

Một nội dung không thể thiếu đối với bất cứ hướng dẫn về cách viết cause and effect essay chính là cấu trúc của dạng bài essay này.

Chất lượng bài luận của bạn cao hay thấp phần lớn là dựa trên khả năng đi đúng hướng của bạn, nắm được cấu trúc chính là bạn đã xác định được hướng đi.

Bạn sẽ không bị lạc đề hay lan man trong suốt quá trình viết luận.

Cấu trúc chung của bài essay dạng này bao gồm ba phần chính như sau:

– Phần thân bài: Bao gồm hai luận điểm chính là luận điểm nguyên nhân và luận điểm kết quả. Với dạng bài này, có nhiều cách tiếp cận và nêu cấu trúc khác nhau cho bạn lựa chọn.

+ Nhiều nguyên nhân, một kết quả:

Ở đây, bạn chỉ ra vấn đề, hiện tượng có bao nhiêu nguyên nhân và tất cả những nguyên nhân đó dẫn đến một kết quả cụ thể. Lúc này, bạn có thể chia phần thân bài thành hai phần chính bao gồm 2 đến 3 nguyên nhân và một kết quả chung.

+ Một nguyên nhân, nhiều kết quả:

Có những vấn đề, hiện tượng chỉ có một nguyên nhân chính duy nhất nhưng lại gây ra, để lại nhiều hệ lụy hay dẫn đến nhiều kết quả khác nhau.

Với những trường hợp như vậy thì bạn có thể xây dựng cấu trúc thân bài gồm 1 nguyên nhân chính và từ 2 đến 3 kết quả.

+ Mỗi nguyên nhân tương ứng với một kết quả:

Ngoài hai cách tiếp cận trên thì bạn có thể linh hoạt với trường hợp mỗi nguyên nhân lại sinh ra một kết cả.

Do đó mà bạn có thể triển khai bài luận theo hình thức song song nguyên nhân 1 – kết quả 1 sau đó là nguyên nhân 2 – kết quả 2 miễn sao người đọc cảm thấy dễ hiểu và bạn vẫn đảm bảo được sự khoa học, móc nối và logic.

– Phần kết bài:

3. Hướng dẫn cách viết cause and effect essay hay, ấn tượng

Cách viết cause and effect essay hiệu quả bao gồm 5 bước sau:

Một người viết luận hay là người hiểu đề bài muốn gì và biết mình cần phải làm gì.

Do đó, để có thể chinh phục được cause and effect essay, trước tiên hãy đọc và phân tích kỹ càng đề bài được giao.

Hãy tìm hiểu thật sâu, thật kỹ, để có cái nhìn khách quan toàn cảnh nhất về vấn đề. Từ đó bạn mới có những cái nhìn sâu sắc, khai thác được những khía cạnh độc đáo, đây chính là những điểm khiến cho bài luận của bạn ấn tượng hơn.

3.2. Tìm kiếm và lựa chọn nguyên nhân – kết quả

Bước này thường còn được gọi là brainstorm ý tưởng cho bài luận mà cụ thể với bài cause and effect essay chính là nguyên nhân – kết quả.

Ở bước này, bạn hãy chia đôi tờ giấy nháp của bạn thành hai cột sau đó liệt kê toàn bộ những nguyên nhân và kết quả mà bạn tìm thấy, nghĩ tới vào hai cột kể trên.

Đừng ngần ngại khi viết ra, hãy để suy nghĩ và sức sáng tạo của bạn thực sự thăng hoa và biết đâu bạn lại có thể nảy ra những ý tưởng cực kỳ mới mẻ, những góc nhìn thật độc đáo.

Ngoài ra, trong quá trình liệt kê nguyên nhân, kết quả, đôi khi bạn sẽ thấy phần nguyên nhân nhiều và dài hơn phần kết quả hoặc ngược lại.

Lúc này, bạn sẽ nhận thấy đâu là phần dễ viết hơn, có nhiều thông tin hơn, đó sẽ là khía cạnh bạn chọn để định hình cấu trúc cho bài luận của bạn.

3.3. Thiết lập câu luận đề (Thesis Statement)

Câu luận đề là câu giới thiệu căn bản những gì bạn sẽ trình bày ở phần thân bài.

Nó phải đảm bảo tiêu chí giúp người đọc hình dung ra những gì bạn sẽ viết ở phần tới. Đồng thời, nó cần trả lời được câu hỏi vì sao vấn đề này cần được quan tâm.

Lưu ý, câu luận đề là một câu khẳng định, không mang tính cá nhân, không mập mờ giữa các tầng nghĩa.

Nếu bạn gặp khó khăn khi viết viết luận văn tiếng anh hãy liên hệ với đội ngũ Tri Thức Cộng Đồng để được hỗ trợ sử dụng dịch vụ viết luận văn thuê bằng tiếng anh của chúng tôi. Với kinh nghiệm hơn 10+ năm, Tri Thức Cộng Đồng cam kết mang đến bài luận chất lượng nhất. Hãy liên hệ ngay với chúng tôi qua gmail ttcd.group@gmail.com hoặc Hotline 0946 88 33 50 để được tư vấn và báo giá trực tiếp.

3.4. Viết đề cương (outline)

Đề cương hay outline chính là xương sống cho bài luận của bạn.

Nội dung của đề cương được coi như một bản phác thảo khái quát toàn bộ bài luận. Khi viết outline, bạn chú ý chọn lọc những ý tưởng hay nhất mà bạn đã brainstorm trước đó.

Đề cương cũng cần bám sát theo cấu trúc của dạng bài.

Khi làm đề cương, bạn cần sắp xếp các ý tưởng sao cho logic và khoa học nhất.

Các ý tưởng cần có sự liên kết chặt chẽ và đảm bảo phù hợp với trình tự lập luận mà bạn sẽ triển khai sau này.

Khi đã có một bộ sườn hoàn hảo thì việc còn lại là triển khai tất cả những ý tưởng đó thành lời văn.

Để bài luận của bạn thêm phần thuyết phục, bạn cần phải sử dụng hệ thống lập luận và dẫn chứng đầy đủ và đa dạng.

Phần dẫn chứng có thể không quá nhiều nhưng nó cần phải có độ chính xác, có tính thực tế và đặc biệt là phù hợp với luận điểm.

Ngoài ra, khi triển khai bài viết, bạn cũng lưu ý tránh những lập luận quanh co, rườm rà. Điều này vừa gây rối cho người đọc vừa khiến cho bài luận trở nên kém thuyết phục.

Một bí quyết để có thể lập luận một cách thông minh đó là những lập luận đó trước tiên phải thuyết phục được chính bạn.

Nếu như bản thân bạn cảm thấy những lập luận đó của mình còn chưa thuyết phục nổi mình thì không nên sử dụng.

Tuy nhiên, đôi khi lý do khiến cho cách lập luận chưa có độ xác đáng và tin tưởng cao có thể là vì cách diễn đạt của bạn còn chưa tốt. Do đó mà hãy nhớ diễn đạt một cách ngắn gọn, dễ hiểu thay vì cố gắng thể hiện trình độ của bản thân nếu như bạn không đủ khả năng.

Cuối cùng, đừng quên biên tập và chỉnh sửa lại bài viết của mình khi đã viết xong.

Hãy kiểm tra lại ngữ pháp, cách sử dụng ngôn từ, kiểm tra lại các nguồn đã trích dẫn trong bài.

Bạn có thể trở thành “giáo viên” của chính mình, tự kiểm tra cho bản thân hoặc nhờ đến sự giúp đỡ của bạn bè, các bậc tiền bối, những người có kinh nghiệm.

Như vậy, cause and effect essay sẽ không phải là một dạng bài khó nếu bạn nắm được bản chất, cấu trúc và cách viết cause and effect essay một cách thấu đáo. Quan trọng là bạn phải thực hành và áp dụng chúng vào trong thực tế bài viết của mình.

Cập nhật thông tin chi tiết về Lesson 4: Hướng Dẫn Viết Cause trên website Ezlearning.edu.vn. Hy vọng nội dung bài viết sẽ đáp ứng được nhu cầu của bạn, chúng tôi sẽ thường xuyên cập nhật mới nội dung để bạn nhận được thông tin nhanh chóng và chính xác nhất. Chúc bạn một ngày tốt lành!