Xu Hướng 6/2023 # Mẫu Phiếu Yêu Cầu Thông Báo Đăng Ký Giao Dịch Bảo Đảm # Top 11 View | Ezlearning.edu.vn

Xu Hướng 6/2023 # Mẫu Phiếu Yêu Cầu Thông Báo Đăng Ký Giao Dịch Bảo Đảm # Top 11 View

Bạn đang xem bài viết Mẫu Phiếu Yêu Cầu Thông Báo Đăng Ký Giao Dịch Bảo Đảm được cập nhật mới nhất trên website Ezlearning.edu.vn. Hy vọng những thông tin mà chúng tôi đã chia sẻ là hữu ích với bạn. Nếu nội dung hay, ý nghĩa bạn hãy chia sẻ với bạn bè của mình và luôn theo dõi, ủng hộ chúng tôi để cập nhật những thông tin mới nhất.

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

   

Hà Nội, ngày ………. tháng …….. năm 2023

PHIẾU YÊU CẦU ĐĂNG KÝ    

BIỆN PHÁP BẢO ĐẢM, HỢP ĐỒNG

(Ban hành kèm theo Thông tư số 08/2018/TT-BTP ngày 20/6/2018 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp)

Kính gửi: Trung tâm Đăng ký giao dịch, tài sản tại Hà Nội

PHẦN GHI CỦA TRUNG TÂM ĐĂNG KÝ

Số tiếp nhận:                                                                                   

Thời điểm tiếp nhận:  _ _  giờ _ _   phút,  ngày _ _ _  /_ _ _  / _ _ _

Người tiếp nhận (ký và ghi rõ họ, tên):

Œ Thông tin chung

1.1. Loại hình đăng ký (*):

     Biện pháp bảo đảm

     Hợp đồng

1.2. Người yêu cầu đăng ký (*):

     Bên bảo đảm

     Bên nhận bảo đảm

     Người được ủy quyền

1.3. Mã số sử dụng CSDL về biện pháp bảo đảm (nếu có): …………………………………………………………………………

1.4. Nhận kết quả đăng ký:

     Trực tiếp tại cơ quan đăng ký

     Qua đường bưu điện (ghi tên và địa chỉ người nhận): …………………………………..

                                                                                                                       

     Phương thức khác (sau khi thỏa thuận với cơ quan đăng ký): …………………………..

                                                                                                                       

1.5       Yêu cầu cung cấp thông tin có xác nhận của cơ quan đăng ký

1.6. Người để cơ quan đăng ký liên hệ khi cần thiết:

Họ và tên: ………………………………………………….Số điện thoại: ……………………….Thư điện tử: ………………………….

Bên bảo đảm

Tên đầy đủ (viết chữ IN HOA) (*) ……………………………………………………………………………………………………….

Địa chỉ (*) …………………………………………………………………………………………………………………………………..

     CMND/Căn cước công dân                        Hộ chiếu                                   Số Thẻ thường trú   

    Mã số thuế

Số (*) ………………………………………  do ………………………………………………….  cấp ngày ……. /……… /…………

Ž Bên nhận bảo đảm

Tên đầy đủ (viết chữ IN HOA) (*) ……………………………………………………………………………………………………….

Địa chỉ (*) …………………………………………………………………………………………………………………………………..

     CMND/Căn cước công dân                         Hộ chiếu                                    Số Thẻ thường trú     

     Mã số thuế

Số …………………………………………  do ………………………………………………….  cấp ngày ……. /……… /…………

 

Mô tả tài sản bảo đảm(*)

4.1. Áp dụng đối với mọi loại tài sản bảo đảm:

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….

4.2. Mô tả tài sản bảo đảm là phương tiện giao thông cơ giới theo số khung của phương tiện (nếu kê khai tại điểm này thì không kê khai tại điểm 4.1):

TT

Loại phương tiện

giao thông cơ giới, nhãn hiệu

Biển số

Số khung(*)

Số máy

Tên và địa chỉ cơ quan tiếp nhận thông báo

4.3. Yêu cầu thông báo thế chấp phương tiện giao thông với cơ quan có thẩm quyền:

     Yêu cầu thông báo thế chấp phương tiện giao thông đối với toàn bộ tài sản bảo đảm

     Yêu cầu thông báo thế chấp phương tiện giao thông đối với một phần tài sản bảo đảm

Tên và địa chỉ cơ quan tiếp nhận thông báo:

Hợp đồng bảo đảm/hợp đồng khác(*)

  Số:…………………………………………………………..ký ngày  ……….. tháng ………… năm …………….

 

 ‘  

Kèm theo phiếu yêu cầu gồm có:

 Người tiếp nhận

 kiểm tra

Phụ lục số 01                                                           gồm …..….. trang 

Phụ lục số 02                                                           gồm …..….. trang 

Phụ lục số 03                                                           gồm …..….. trang 

Văn bản ủy quyền                                                               gồm …..….. trang

Hợp đồng bảo đảm/hợp đồng                                       gồm …..….. trang

Chứng từ nộp phí đăng ký, phí yêu cầu cung cấp thông tin

Giấy tờ chứng minh trường hợp không phải nộp phí đăng ký

 ’ Người yêu cầu đăng ký cam đoan những thông tin được kê khai trong đơn này là trung thực, phù hợp với thoả thuận của các bên tham gia biện pháp bảo đảm, hợp đồng và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về các thông tin đã kê khai.

                               

BÊN BẢO ĐẢM

(HOẶC NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN)

Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ và đóng dấu (nếu có)

BÊN NHẬN BẢO ĐẢM

(HOẶC NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN)

Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ và đóng dấu (nếu có)

HƯỚNG DẪN KÊ KHAI

1. Hướng dẫn chung

a) Nội dung kê khai rõ ràng, không tẩy xóa.

b) Đối với phần kê khai mà có nhiều cách lựa chọn khác nhau thì đánh dấu (X) vào ô vuông tương ứng với nội dung lựa chọn.

c) Bắt buộc phải kê khai tại các mục đánh dấu (*) ; không bắt buộc kê khai tại các mục còn lại.

d) Tại điểm 1.3: Nếu người yêu cầu đăng ký đã được cấp Mã số sử dụng cơ sở dữ liệu về đăng ký biện pháp bảo đảm thì phải kê khai Mã số sử dụng cơ sở dữ liệu về đăng ký biện pháp bảo đảm do Cục Đăng ký quốc gia giao dịch bảo đảm cấp.

đ) Tại điểm 1.4: Trong trường hợp người yêu cầu đăng ký không đánh dấu vào một trong ba ô vuông tại điểm này hoặc đánh dấu vào ô vuông “Qua đường bưu điện”, nhưng không kê khai về tên và địa chỉ người nhận thì kết quả đăng ký được trả trực tiếp tại cơ quan đăng ký.

2. Kê khai tại mục và mục Ž (các bên tham gia biện pháp bảo đảm, hợp đồng)

a) Việc kê khai tên, số giấy tờ xác định tư cách pháp lý (Chứng minh nhân dân, Hộ chiếu, Mã số thuế…) của các bên tham gia biện pháp bảo đảm, hợp đồng thực hiện theo hướng dẫn tại Điều…. Thông tư số … ngày….

b) Trong trường hợp không còn chỗ để kê khai về các bên tham gia biện pháp bảo đảm, hợp đồng thì sử dụng Phụ lục số 01 để tiếp tục kê khai.

c) Tùy từng loại hình đăng ký, việc kê khai bên bảo đảm và bên nhận bảo đảm tại mục và mục Ž được hiểu như sau:

– Kê khai về bên bảo đảm gồm: Bên bảo đảm, bên mua tài sản có bảo lưu quyền sở hữu, bên thuê tài sản, bên thuê tài chính, bên chuyển giao quyền đòi nợ.

– Kê khai về bên nhận bảo đảm gồm: Bên nhận bảo đảm, bên bán tài sản có bảo lưu quyền sở hữu, bên cho thuê tài sản, bên cho thuê tài chính, bên nhận chuyển giao quyền đòi nợ.

3. Kê khai tại mục – Tài sản bảo đảm

a) Trường hợp có nhiều tài sản bảo đảm khác nhau, nhưng có thể mô tả chung theo tính chất, đặc điểm của các tài sản đó thì người yêu cầu đăng ký có quyền lựa chọn mô tả chung về những tài sản đó hoặc mô tả chi tiết về từng tài sản.

b) Đối với tài sản bảo đảm là phương tiện giao thông cơ giới:

– Trường hợp tài sản bảo đảm là phương tiện giao thông cơ giới có số khung là hàng hóa luân chuyển trong quá trình sản xuất, kinh doanh của bên bảo đảm hoặc là tài sản hình thành trong tương lai; tài sản bảo đảm là phương tiện giao thông cơ giới không có số khung thì mô tả tại điểm 4.1 (ví dụ: toàn bộ các phương tiện giao thông cơ giới tại Cửa hàng X; 01 chiếc xe ô tô Ford màu trắng là tài sản hình thành trong tương lai của ông Nguyễn Văn X…)

­- Trường hợp tài sản bảo đảm là phương tiện giao thông cơ giới có số khung thì mô tả chi tiết về tài sản tại điểm 4.2.

c) Trường hợp tại điểm 4.1 không đủ để kê khai thì sử dụng Phụ lục số 02; trường hợp tại điểm 4.2 không đủ để kê khai thì sử dụng Phụ lục số 03 để tiếp tục kê khai.

d) Trường hợp có yêu cầu thông báo việc thế chấp phương tiện giao thông đối với toàn bộ tài sản bảo đảm thì đánh dấu vào ô vuông lựa chọn yêu cầu thông báo việc thế chấp tại điểm 4.3, đồng thời kê khai đầy đủ tên và địa chỉ cơ quan tiếp nhận thông báo

   Trường hợp có yêu cầu thông báo việc thế chấp phương tiện giao thông đối với một phần tài sản bảo đảm được mô tả theo số khung của phương tiện tại điểm 4.2 thì đánh dấu lựa chọn thông báo đối với một phần tài sản bảo đảm được kê khai tại điểm 4.3, đồng thời phải kê khai đầy đủ thông tin về số máy, biển số của phương tiện; tên và địa chỉ cơ quan tiếp nhận thông báo tương ứng với từng phương tiện được lựa chọn.

4. Kê khai tại mục : Mỗi đơn yêu cầu chỉ đăng ký cho một biện pháp bảo đảm hoặc hợp đồng (một hợp đồng và các phụ lục của hợp đồng đó, nếu có).

Mẫu Đơn Yêu Cầu Bảo Hiểm Bồi Thường Tai Nạn Giao Thông

Điều 58 Luật Giao thông đường bộ năm 2008 nêu khi tham gia giao thông, người lái xe phải mang theo Giấy chứng nhận bảo hiểm trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới. Đây cũng là nội dung nêu tại Điều 4 Thông tư 22/2016/TT-BTC:

Chủ xe phải tham gia bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự khi tham gia giao thông

Quy định này có ý nghĩa vô cùng quan trọng giúp giảm bớt phần nào gánh nặng với các chủ xe cơ giới nếu không may xảy ra tai nạn. Bởi khi có tai nạn xảy ra, nếu tham gia bảo hiểm thì những thiệt hại về thân thể, tính mạng và tài sản… công ty bảo hiểm có thể chi trả một phần cho chủ xe.

– Thiệt hại về người do xe cơ giới gây ra: 100 triệu đồng/người/vụ tai nạn;

– Thiệt hại về tài sản do xe mô tô hai bánh, ba bánh; xe gắn máy và các loại xe tương tự khác: 50 triệu đồng/vụ tai nạn…

Trong đó, những trường hợp người bị thiệt hại chết, tổn thương não gây di chứng sống kiểu thực vật thì được giải quyết bồi thường 100 triệu đồng.

Hồ sơ đòi bồi thường gồm những giấy tờ gì?

Cũng tại Điều 14 Thông tư 22 này, khi có tai nạn giao thông, doanh nghiệp bảo hiểm, chủ xe, người bị thiệt hại, công an… phải có trách nhiệm thu thập tài liệu để lập hồ sơ bồi thường gồm các loại giấy tờ sau:

– Tài liệu chứng minh thiệt hại về người (bản sao của cơ sở y tế hoặc của doanh nghiệp bảo hiểm): Giấy ra viện, hồ sơ bệnh án, giấy chứng thương, giấy chứng tử (nếu nạn nhân chết)…

– Tài liệu chứng minh thiệt hại về tài sản: Hóa đơn, chứng từ hợp lệ về việc sửa chữa, thay mới tài sản bị thiệt hại;

– Biên bản khám nghiệm hiện trường vụ tai nạn…

Mẫu Thông báo tai nạn và yêu cầu bồi thường mới nhất THÔNG BÁO TAI NẠN VÀ YÊU CẦU BỒI THƯỜNG

1. Ngày giờ thông báo tai nạn: ………………………………………………….

2. Nội dung thông báo: ……………………………………………………………

Tên chủ xe: ……………………………………..Điện thoại:………………………….

Địa chỉ liên hệ:……………………………………………………………………………..

Họ tên lái xe: ……………………Giấy phép lái xe số: ………………Hạng:………

Địa chỉ liên hệ:……………………………. Điện thoại: ………………………….

Biển số xe gây tai nạn:…………………. Trọng tải/số chỗ ngồi (tấn/chỗ): ………………………..

Giấy chứng nhận bảo hiểm số:……………..

Có hiệu lực từ……/……./……..đến…../……/……..

Tên doanh nghiệp bảo hiểm:……………………………Nơi cấp:……………………

Ngày, giờ, nơi xảy ra tai nạn:………………………………………………………………

Cơ quan công an giải quyết tai nạn: …………………………………………………….

Diễn biến và nguyên nhân tai nạn:………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………….

Tình hình thiệt hại về người:………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………..

Tình hình thiệt hại về tài sản: (1) ………………………………………………

Người làm chứng (2): …………………………………………………………………………

Yêu cầu bồi thường và đề xuất khác của chủ xe cơ giới:…………………….

……………………………………………………………………………………….

Chú thích:

1. Nếu là xe ô tô phải ghi rõ biển số xe; họ và tên, địa chỉ, điện thoại của chủ xe, số giấy chứng nhận bảo hiểm, nơi tham gia bảo hiểm;

2. Ghi rõ họ và tên, địa chỉ người chứng kiến tai nạn.

Tăng Cường Công Tác Bảo Đảm Trật Tự, An Toàn Giao Thông

Tăng cường công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông

16:23 22/12/2020

Chiều ngày 22/12, Đoàn công tác của Tỉnh uỷ do đồng chí Đại tá Đặng Hoài Sơn – Phó Giám đốc Công an tỉnh, Phó trưởng đoàn kiểm tra đã có buổi làm việc với Đảng uỷ cơ quan Tỉnh đoàn về tăng cường công tác lãnh đạo của Đảng đối với công tác đảm bảo trật tự, an toàn giao thông; công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện Kết luận số 45 -CT/TW, ngày 1/2/2019 của Ban Bí thư Trung ương Đảng. Tham dự buổi làm việc có đồng chí Lê Thành Đông – Bí thư Tỉnh đoàn, đồng chí Nguyễn Ny Hương – Phó Bí thư tỉnh đoàn.

Thời gian qua, c

ông tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông được quan tâm, chỉ đạo triển khai quyết liệt, đồng bộ từ Uỷ ban Nhân dân tỉnh, Công an tỉnh, Ban An toàn giao thông tỉnh. Công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật về an ninh trật tự, an toàn giao thông được các đơn vị chú trọng quan tâm, triển khai đổi mới bằng nhiều hình thức đa dạng, phong phú, tạo hiệu ứng lan toả cao; nhiều mô hình sáng tạo được triển khai hiệu quả, thiết thực, giúp đoàn viên thanh thiếu nhi và người dân hiểu rõ hơn. Việc triển khai hiệu quả công tác tuần tra, kiểm soát và xử lý các hành vi vi phạm về an toàn giao thông của các lực lượng chức năng đã góp phần quan trọng trong việc nâng cao ý thức tuân thủ pháp luật của đoàn viên, thanh niên học sinh và người dân trên địa bàn tỉnh.

 

Toàn cảnh buổi làm việc

C

ác cấp bộ Đoàn đã tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục trong cán bộ đoàn viên thanh viên các Luật về an toàn giao thông như Luật giao thông đường bộ, Luật giao thông đường thuỷ nội địa, Nghị định 100 quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt… thông qua các hoạt động như hội thi, hội diễn, mít tính, diễu hành…

 

Đồng chí Nguyễn Ny Hương thông qua báo cáo kết quả tự kiểm tra  

Đồng chí Nguyễn Ny Hương thông qua báo cáo kết quả tự kiểm tra

Từ năm 2023 đến nay, toàn tỉnh đã tổ chức tuyên truyền được 764 buổi sinh hoạt chuyên đề về ATGT tuyên truyền Nghị định 100 về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt với sự tham gia của gần 42.000 ĐVTN. Tiêu biểu như Cẩm Xuyên, Hồng Lĩnh, Thị xã Kỳ Anh… Duy trì tốt trang Facebook “Văn hoá giao thông” “Tỉnh đoàn Hà Tĩnh” “Tình nguyện Hà Tĩnh”. Ban thường vụ Tỉnh đoàn chỉ đạo 100% cơ sở Đoàn thực hiện tốt công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật ATGT vào các dịp cao điểm; ra quân tổng vệ sinh môi trường, phát quan các bụi rậm che khuất các biển báo ATGT.

 

Đồng chí Lê Thành Đông – Bí thư Tỉnh đoàn phát biểu tại buổi làm việc  

Đồng chí Lê Thành Đông – Bí thư Tỉnh đoàn phát biểu tại buổi làm việc

Đa dạng hoá các hình thức tuyên truyền về an toàn giao thông như tổ chức sân khấu hoá, thi rung chuông vàng, thi tìm hiểu trực tuyến, sáng tạo video, clip tuyên truyền về an toàn giao thông. Ra quân phát 20.000 tờ rơi tuyên truyền ATGT, cảnh báo 24 điểm đen tiềm ẩn nguy cơ TNGT trên địa bàn toàn tỉnh. Hàng năm, 100% các huyện, thị, thành Đoàn toàn tỉnh tổ chức Ngày hội với văn hoá giao thông cấp huyện tập huấn cho gần 18.000 ĐVTN các kiến thức pháp luật về ATGT cách ứng xử có văn hoá khi tham gia giao thông, cách xử lý tình huống để tránh xẩy ra tai nạn giao thông.

 

Đại tá Đặng Hoài Sơn – Phó Giám đốc Công an tỉnh, Phó trưởng đoàn kiểm tra phát biểu kết luận buổi làm việc

Đại tá Đặng Hoài Sơn – Phó Giám đốc Công an tỉnh, Phó trưởng đoàn kiểm tra phát biểu kết luận buổi làm việc

 

Phát biểu kết luận tại buổi làm việc, Đại tá Đặng Hoài Sơn – Phó Giám đốc Công an tỉnh, Phó trưởng đoàn kiểm tra đánh giá cao việc tiếp tục thực hiện có hiệu quả Chỉ thị 18 về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông của Đảng ủy cơ quan Tỉnh đoàn. Đồng chí Đặng Hoài Sơn nhân mạnh: Về cơ bản Đảng ủy cơ qaun Tỉnh đoàn đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo có hiệu quả về công tác ATGT, nhất là triển khai các mô hình, tập hợp các đoàn viên tham gia góp phần quan trọng trong đảm bảo

ATGT

 trên địa bàn toàn tỉnh. Ban thường vụ tỉnh đoàn đã tăng cường xây dựng kế hoạch phối hợp với các lực lượng nhằm đảm bảo tốt ATGT. Tăng cường công tác chỉ đạo đối với các đoàn viên thanh niên, đặc biệt là các ĐVTN trong các khu công nghiệp, từng bước có những chuyển biến tích cực về công tác tuyên truyền ATGT hiệu quả. Tuy nhiên, công tác phối hợp giữa tỉnh đoàn với các cơ quan chuyên trách có lúc có nơi chưa thường xuyên, một số cấp uỷ chính quyền chưa thật sự tập trung lãnh đạo chỉ đạo. Một số tổ chức đoàn cơ sở tuy có mô hình hay nhưng chưa thực sự hiệu quả. Do vậy số lượng ĐVTN trong độ tuổi còn chưa tập hợp được.

Do vậy, thời gian tới, tình hình tai nạn giao thông diễn ra hết phức tạp. Thay mặt đoàn kiểm tra, Đại tá Đặng Hoài Sơn yêu cầu Đảng ủy cơ quan Tỉnh đoàn cần tăng cường công tác lãnh đạo chỉ đạo. Thực hiện một cách đồng bộ và đánh giá lại các mô hình, các mô hình có hiệu quả cần tiếp tục lan tỏa, nhân rộng hơn.

HỒNG NHUNG

Ký Cam Kết Đảm Bảo Công Tác Phòng, Chống Dịch Bệnh Covid 19

Ngày 17/02, Ban quản lý khu kinh tế Tỉnh, UBND TP Móng Cái đã có buổi làm việc với Khu công nghiệp Hải Yên về công tác phòng, chống dịch bệnh Covid 19. Tới dự có đồng chí Vũ Văn Đát, Phó trưởng Ban Quản lý Khu kinh tế Tỉnh; đồng chí Đỗ Văn Tuấn, UVBTV, Phó Chủ tịch UBND Thành phố Móng Cái.

Quang cảnh buổi làm việc

Tại buổi làm việc, các doanh nghiệp đã ký cam kết thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống bệnh Covid 19. Ðối với khách đến thăm và làm việc tại các khu công nghiệp, nhà máy: Không được đến thăm và làm việc nếu đang trong thời gian cách ly tại nhà hoặc có biểu hiện sốt, ho, khó thở; đeo khẩu trang trong suốt quá trình đến thăm và làm việc. Rửa tay với xà-phòng hoặc dung dịch sát khuẩn tay trước khi vào khu công nghiệp, nhà máy, xí nghiệp và trước khi ra về. Thực hiện giãn cách tối thiểu 1 m. Thực hiện cài đặt và bật ứng dụng truy vết (BlueZone), ứng dụng khai báo y tế (NCOVI). Không khạc, nhổ, vứt rác, khẩu trang bừa bãi; che miệng và mũi khi ho, hắt hơi; thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch và khai báo y tế theo yêu cầu của khu công nghiệp, nhà máy, xí nghiệp.Ðối với người quản lý, người sử dụng lao động: Cần tổ chức đo thân nhiệt cho người lao động và khách đến thăm và làm việc trước khi vào khu công nghiệp, nhà máy, xí nghiệp. Thực hiện khai báo y tế đối với khách đến thăm và làm việc nếu thấy cần thiết và các trường hợp người có biểu hiện ho, sốt, khó thở. Bố trí chỗ ngồi giãn cách tối thiểu 1 m nếu có điều kiện; bảo đảm giãn cách khi người lao động vào khu vực làm việc, khi xếp hàng… Vệ sinh, khử khuẩn bằng hóa chất khử khuẩn hoặc chất tẩy rửa thông thường đối với tay nắm cửa, nút bấm thang máy, mặt sàn, phòng làm việc, phòng họp, khu vệ sinh… tối thiểu hai lần/ngày hoặc khi cần thiết. Bố trí đầy đủ dung dịch sát khuẩn tay tại vị trí thuận tiện cho người sử dụng, xà phòng tại các khu vệ sinh. Bố trí suất ăn riêng cho người lao động; bảo đảm giãn cách phù hợp khi sử dụng phòng ăn tập thể. Bố trí đủ thùng đựng rác và chất thải có nắp đậy kín, đặt ở vị trí thuận tiện và thực hiện thu gom, xử lý hằng ngày. Nghiêm cấm khạc, nhổ, vứt rác, khẩu trang bừa bãi. Nếu tổ chức đưa, đón người lao động phải bảo đảm các quy định như hướng dẫn phòng, chống dịch Covid-19 trên phương tiện giao thông công cộng… thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid 19 đảm bảo quy định của Chính phủ, của Bộ ngành trung ương và của Tỉnh Quảng Ninh./.

Cập nhật thông tin chi tiết về Mẫu Phiếu Yêu Cầu Thông Báo Đăng Ký Giao Dịch Bảo Đảm trên website Ezlearning.edu.vn. Hy vọng nội dung bài viết sẽ đáp ứng được nhu cầu của bạn, chúng tôi sẽ thường xuyên cập nhật mới nội dung để bạn nhận được thông tin nhanh chóng và chính xác nhất. Chúc bạn một ngày tốt lành!