Xu Hướng 6/2023 # Mẫu Quyết Định Khen Thưởng Mới Được Sử Dụng Nhiều Nhất 2023 # Top 12 View | Ezlearning.edu.vn

Xu Hướng 6/2023 # Mẫu Quyết Định Khen Thưởng Mới Được Sử Dụng Nhiều Nhất 2023 # Top 12 View

Bạn đang xem bài viết Mẫu Quyết Định Khen Thưởng Mới Được Sử Dụng Nhiều Nhất 2023 được cập nhật mới nhất trên website Ezlearning.edu.vn. Hy vọng những thông tin mà chúng tôi đã chia sẻ là hữu ích với bạn. Nếu nội dung hay, ý nghĩa bạn hãy chia sẻ với bạn bè của mình và luôn theo dõi, ủng hộ chúng tôi để cập nhật những thông tin mới nhất.

Mẫu quyết định khen thưởng được sử dụng để tặng thưởng cho nhân viên có thành tích cao, vượt trội trong công việc, cũng để nâng cao tinh thần làm việc của các nhân viên khác được tốt hơn

Việc khen thưởng cho cá nhân, tổ chức là việc làm thường xuyên của các tổ chức nói chung và các doanh nghiệp nói riêng để làm gia tăng năng suất làm việc cũng như hiệu quả công việc.

Để thực hiện việc khen thưởng này, các tổ chức thường sẽ thực hiện theo một quy trình nhất định đi từ các đề xuất của bộ phận nhân sự lên đến quyết định khen thưởng tổ chức, cá nhân của giám đốc công ty.

Việc chuẩn bị quyết định khen thưởng cho cá nhân, tổ chức như thế nào cho đầy đủ về mặt nội dung cũng như hình thức trình bày luôn là mối quan tâm hàng đầu cho những người soạn quyết định này.

Mục đích của việc khen thưởng

– Nhằm nâng cao hiệu suất, chất lượng công việc cho người lao động, tạo động lực học tập tốt cho Học sinh, sinh viên. Các doanh nghiệp, tổ chức thường ra các quyết định khen thưởng cho người lao động, HSSV đạt những thành tích xuất sắc trong công việc, trong học tập. – Chính vì mục đích trên , cho nên rất nhiều doanh nghiệp, tổ chức giáo dục, phòng ban nghiệp vụ về Hành chính nhân sự rất quan tâm tới việc ra quyết định khen thưởng như thế nào cho đúng luật và phù hợp với quy chế, quy định của Công ty, của trường lớp. Bài viết này giới thiệu đến các bạn các mẫu Quyết định khen thưởng mới nhất, chính xác nhất, được sử dụng nhiều nhất hiện nay và Cách viết các Quyết định khen thưởng đó .

Các loại Quyết định khen thưởng hiện nay

– Khen thưởng các nhân xuất sắc – Khen thưởng tập thể – Khen thưởng cá nhân, tập thể trong các doanh nghiệp nhà nước ( do có tính đặc thù) – Khen thưởng Học sinh, sinh viên

Cách viết quyết định khen thưởng cá nhân, tổ chức

– Tên cơ quan trực tiếp khen thưởng cho cá nhân, tổ chức. – Số thứ tự văn bản và tên viết tắt của loại văn bản. Ví dụ “QĐKT” (Quyết định khen thưởng) – Địa danh ghi trên văn bản là tên gọi của tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương nơi tổ chức ban hành văn bản đóng trụ sở. – Khen thưởng về vấn đề gì là một câu ngắn gọn phản ánh khái quát nội dung chủ yếu của văn bản. Ví dụ: Nhân viên xuất sắc nhất năm/tháng/quý, nhân viên triển vọng nhất năm,… – Tùy theo chính sách của tổ chức mà lựa chọn hình thức khen thưởng cho phù hợp. Ví dụ: tiền mặt, chuyến du lịch, xe máy, ô tô…

Tải mẫu Quyết định khen thưởng

Mẫu Khen thưởng cá nhân

CÔNG TY………… CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Số: …………/QĐ-…… ………, ngày … tháng … năm … QUYẾT ĐỊNH

V/v khen thưởng……………………………………………… GIÁM ĐỐC CÔNG TY …………………………………………………………….. • Căn cứ quyết định số ……………… v/v bổ nhiệm giám đốc điều hành, ngày……………….. ; • Căn cứ bản chức năng nhiệm vụ và quyền hạn của giám đốc điều hành số…………. • Căn cứ quy chế khen thưởng của công ty. • Xét đề nghị của Giám đốc Nhân sự; QUYẾT ĐỊNH Điều 1. Khen thưởng đối với các ông/bà sau: 1. Ông/bà:……………………………………………………………………………………………………. CMND:……………………………………………………………………………………………………………… Chức vụ:……………………………………………………………………………………………………………. 1. Ông/bà:……………………………………………………………………………………………………… CMND:……………………………………………………………………………………………………………… Chức vụ:……………………………………………………………………………………………………………. Điều 2. Hình thức khen thưởng …………………………………………………………………………………………………………………………. Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành. GIÁM ĐỐC (Ký và đóng dấu)

Download Khen thưởng cá nhân

Khen thưởng cá nhân xuất sắc

CÔNG TY ……………. CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Số: …….. /QĐ- ……………., ngày……tháng……năm……. QUYẾT ĐỊNH

V/v: Khen thưởng cá nhân xuất sắc năm … CÔNG TY ………………………………………………………. • Căn cứ Bộ luật lao động; • Căn cứ vào Điều lệ hoạt động của Công ty……………….; • Để động viên khuyến khích cán bộ nhân viên toàn Công ty; • Xét đề nghị của Giám đốc Hành chính Nhân sự. QUYẾT ĐỊNH Điều 1: Khen thưởng: Ông/bà …………………………. đạt danh hiệu Nhân viên xuất sắc năm ……… Mức khen thưởng: …………vnđ Nơi nhận: – Như điều 2 (thực hiện); – Lưu: HCNS.                                                                 CÔNG TY Download mẫu Khen thưởng cá nhân xuất sắc

Mẫu Khen thưởng tập thể

CÔNG TY ……………. CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Số: …….. /QĐ- ……………., ngày……tháng……năm……. QUYẾT ĐỊNH

Về việc ……………………………………………………………………………….. CHỦ TỊCH…………………………………………………………………. Căn cứ Quy chế tổ chức và hoạt động của Công ty…………………………………; Căn cứ vào hoạt động và thành tích đóng góp của các tập thể đã đạt được trong năm …; Theo đề nghị của Trưởng phòng nhân sự, Trưởng phòng kế toán; QUYẾT ĐỊNH Điều 1: Tặng bằng khen cho ….. tập thể có thành tích xuất sắc trong phòng trào thi đua năm …. (có danh sách kèm theo); Kèm theo Giấy khen mỗi Tập thể được thưởng theo mức thưởng quy định tại Quy chế chi tiêu nội bộ của Công ty, cụ thể như sau: …………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………… Điều 2: Các ông (bà) Trưởng phòng: Quản lý nhân sự, Kế toán, Pháp chế và các Tập thể có tên trong danh sách ở Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. Nơi nhận: – Như điều 2 (thực hiện); – Lưu: VP.                                                                 GIÁM ĐỐC (Ký và đóng dấu)

Khen thưởng Học sinh, sinh viên

TRƯỜNG ……………. CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Số: …….. /QĐ- ……………., ngày……tháng……năm……. QUYẾT ĐỊNH

Về việc Khen thưởng các học sinh/sinh viên đã đạt thành tích cao trong học tập, rèn luyện – Năm học ………….. HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG …………………………… Căn cứ Quy chế tổ chức và hoạt động của Đại học vùng và các cơ sở giáo dục đại học thành viên ban hành kèm theo Thông tư số 08/2014/TT-BGDĐT ngày 20 tháng 03 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo; Căn cứ vào Điều 18 Chương 5 ban hành kèm theo Quyết đinh số: 42/2007/QĐ-BGDĐT ngày 13/8/2007 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT về “Nội dung, hình thức thi đua, khen thưởng”; Căn cứ vào thành tích học tập và rèn luyện của các học sinh/sinh viên đã đạt được trong năm học …..; Căn cứ vào kết luận của Hội đồng thi đua khen thưởng họp ngày …………….. Theo đề nghị của Trưởng phòng Công tác HSSV/CTSV và Trưởng các khoa:……………………..; QUYẾT ĐỊNH Điều 1: Tặng giấy khen cho sinh viên đạt thành tích cao trong học tập và rèn luyện năm học …………….. (trong đó: ………. SV đạt xuất sắc; …….. SV đạt loại giỏi; ……. SV đạt tiên tiến ), có danh sách kèm theo; Kèm theo Giấy khen mỗi học sinh/sinh viên được thưởng theo mức thưởng quy định tại Quy chế chi tiêu nội bộ của Nhà trường. Điều 2: Các ông (bà) Trưởng phòng: Công tác HSSV/CTSV, Đào tạo và các học sinh/sinh viên có tên trong danh sách ở Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận: – BGH (Báo cáo); – Như Điều 2 (thực hiện) – Lưu: VP, CT HSSV.                                                                        HIỆU TRƯỞNG (Ký và đóng dấu)

Download mẫu Khen thưởng Học sinh, sinh viên

Khen thưởng cá nhân, tập thể trong các doanh nghiệp nhà nước

Khen thưởng cá nhân, tập thể trong các doanh nghiệp nhà nước

Mẫu Quyết Định Khen Thưởng Mới Được Sử Dụng Nhiều Nhất 2023

Mẫu quyết định khen thưởng được sử dụng để tặng thưởng cho nhân viên có thành tích cao, vượt trội trong công việc, cũng để nâng cao tinh thần làm việc của các nhân viên khác được tốt hơn

Việc khen thưởng cho cá nhân, tổ chức là việc làm thường xuyên của các tổ chức nói chung và các doanh nghiệp nói riêng để làm gia tăng năng suất làm việc cũng như hiệu quả công việc.

Để thực hiện việc khen thưởng này, các tổ chức thường sẽ thực hiện theo một quy trình nhất định đi từ các đề xuất của bộ phận nhân sự lên đến quyết định khen thưởng tổ chức, cá nhân của giám đốc công ty.

Việc chuẩn bị quyết định khen thưởng cho cá nhân, tổ chức như thế nào cho đầy đủ về mặt nội dung cũng như hình thức trình bày luôn là mối quan tâm hàng đầu cho những người soạn quyết định này.

Mục đích của việc khen thưởng

– Nhằm nâng cao hiệu suất, chất lượng công việc cho người lao động, tạo động lực học tập tốt cho Học sinh, sinh viên. Các doanh nghiệp, tổ chức thường ra các quyết định khen thưởng cho người lao động, HSSV đạt những thành tích xuất sắc trong công việc, trong học tập. – Chính vì mục đích trên , cho nên rất nhiều doanh nghiệp, tổ chức giáo dục, phòng ban nghiệp vụ về Hành chính nhân sự rất quan tâm tới việc ra quyết định khen thưởng như thế nào cho đúng luật và phù hợp với quy chế, quy định của Công ty, của trường lớp. Bài viết này giới thiệu đến các bạn các mẫu Quyết định khen thưởng mới nhất, chính xác nhất, được sử dụng nhiều nhất hiện nay và Cách viết các Quyết định khen thưởng đó .

Các loại Quyết định khen thưởng hiện nay Cách viết quyết định khen thưởng cá nhân, tổ chức Tải mẫu Quyết định khen thưởng Mẫu Khen thưởng cá nhân

CÔNG TY………… CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Số: …………/QĐ-…… ………, ngày … tháng … năm …QUYẾT ĐỊNH

Download Khen thưởng cá nhân

Khen thưởng cá nhân xuất sắc

CÔNG TY ……………. CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Số: …….. /QĐ- ……………., ngày……tháng……năm…….QUYẾT ĐỊNH

Mẫu Khen thưởng tập thể

CÔNG TY ……………. CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Số: …….. /QĐ- ……………., ngày……tháng……năm…….QUYẾT ĐỊNH

Về việc ……………………………………………………………………………….. CHỦ TỊCH…………………………………………………………………. Căn cứ Quy chế tổ chức và hoạt động của Công ty…………………………………; Căn cứ vào hoạt động và thành tích đóng góp của các tập thể đã đạt được trong năm …; Theo đề nghị của Trưởng phòng nhân sự, Trưởng phòng kế toán;QUYẾT ĐỊNH Điều 1: Tặng bằng khen cho ….. tập thể có thành tích xuất sắc trong phòng trào thi đua năm …. (có danh sách kèm theo); Kèm theo Giấy khen mỗi Tập thể được thưởng theo mức thưởng quy định tại Quy chế chi tiêu nội bộ của Công ty, cụ thể như sau: …………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………… Điều 2: Các ông (bà) Trưởng phòng: Quản lý nhân sự, Kế toán, Pháp chế và các Tập thể có tên trong danh sách ở Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. Nơi nhận: – Như điều 2 (thực hiện); – Lưu: VP. GIÁM ĐỐC (Ký và đóng dấu)

Khen thưởng Học sinh, sinh viên

TRƯỜNG ……………. CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Số: …….. /QĐ- ……………., ngày……tháng……năm…….QUYẾT ĐỊNH

Về việc Khen thưởng các học sinh/sinh viên đã đạt thành tích cao trong học tập, rèn luyện – Năm học ………….. HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG …………………………… Căn cứ Quy chế tổ chức và hoạt động của Đại học vùng và các cơ sở giáo dục đại học thành viên ban hành kèm theo Thông tư số 08/2014/TT-BGDĐT ngày 20 tháng 03 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo; Căn cứ vào Điều 18 Chương 5 ban hành kèm theo Quyết đinh số: 42/2007/QĐ-BGDĐT ngày 13/8/2007 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT về “Nội dung, hình thức thi đua, khen thưởng”; Căn cứ vào thành tích học tập và rèn luyện của các học sinh/sinh viên đã đạt được trong năm học …..; Căn cứ vào kết luận của Hội đồng thi đua khen thưởng họp ngày …………….. Theo đề nghị của Trưởng phòng Công tác HSSV/CTSV và Trưởng các khoa:……………………..; QUYẾT ĐỊNH Điều 1: Tặng giấy khen cho sinh viên đạt thành tích cao trong học tập và rèn luyện năm học …………….. (trong đó: ………. SV đạt xuất sắc; …….. SV đạt loại giỏi; ……. SV đạt tiên tiến ), có danh sách kèm theo; Kèm theo Giấy khen mỗi học sinh/sinh viên được thưởng theo mức thưởng quy định tại Quy chế chi tiêu nội bộ của Nhà trường. Điều 2: Các ông (bà) Trưởng phòng: Công tác HSSV/CTSV, Đào tạo và các học sinh/sinh viên có tên trong danh sách ở Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận: – BGH (Báo cáo); – Như Điều 2 (thực hiện) – Lưu: VP, CT HSSV. HIỆU TRƯỞNG (Ký và đóng dấu)

Download mẫu Khen thưởng Học sinh, sinh viên

Khen thưởng cá nhân, tập thể trong các doanh nghiệp nhà nước

Khen thưởng cá nhân, tập thể trong các doanh nghiệp nhà nước

Mẫu Quyết Định Khen Thưởng Tập Thể, Cá Nhân, Học Sinh Sinh Viên

Về việc khen thưởng cá nhân xuất sắc năm 20… CÔNG TY…………………..

Căn cứ Bộ luật Lao động năm 2012;

Căn cứ vào Điều lệ hoạt động của Công ty……………….;

Để động viên khuyến khích cán bộ nhân viên toàn Công ty;

Xét đề nghị của Giám đốc Hành chính Nhân sự.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Khen thưởng ông/bà…………………..đạt danh hiệu Nhân viên xuất sắc năm 2023.

Mức khen thưởng: …..vnđ

Mẫu quyết định khen thưởng tập thể, tổ chức

Căn cứ Quy chế tổ chức và hoạt động của Công ty…………………………………;

Căn cứ vào hoạt động và thành tích đóng góp của các tập thể đã đạt được trong năm …;

Theo đề nghị của Trưởng phòng nhân sự, Trưởng phòng kế toán;

Điều 1: Tặng bằng khen cho ….. tập thể có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua năm …. (có danh sách kèm theo);

Kèm theo Giấy khen mỗi Tập thể được thưởng theo mức thưởng quy định tại Quy chế chi tiêu nội bộ của Công ty, cụ thể như sau:

……………………………………………………………………………………………………………………………………

Điều 2: Các ông (bà) Trưởng phòng: Quản lý nhân sự, Kế toán, Pháp chế và các Tập thể có tên trong danh sách ở Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Mẫu quyết định khen thưởng cho học sinh, sinh viên

Về việc khen thưởng các học sinh/sinh viên đã đạt thành tích cao trong học tập – HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG…………… Năm học ….-…..

Căn cứ Quy chế tổ chức và hoạt động của Đại học vùng và các cơ sở giáo dục đại học thành viên ban hành kèm theo Thông tư số 08/2014/TT-BGDĐT ngày 20 tháng 03 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo;

Căn cứ vào Điều 18 Chương 5 ban hành kèm theo Quyết định số 42/2007/QĐ-BGDĐT ngày 13/8/2007 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT về “Nội dung, hình thức thi đua, khen thưởng” ;

Căn cứ vào thành tích học tập và rèn luyỆn của các học sinh, sinh viên đã đạt được trong năm học…….;

Căn cứ vào kết luận của Hội đồng thi đua khen thưởng họp ngày … tháng …. năm…;

Theo đề nghị của Trưởng phòng công tác học sinh sinh viên và Trưởng các khoa:……………….

Điều 1: Tặng giấy khen cho sinh viên đạt thành tích cao trong học tập và rèn luyện năm học …………….. (trong đó: ………. SV đạt xuất sắc; …….. SV đạt loại giỏi; ……. SV đạt tiên tiến ), có danh sách kèm theo; Kèm theo Giấy khen mỗi học sinh/sinh viên được thưởng theo mức thưởng quy định tại Quy chế chi tiêu nội bộ của Nhà trường.

Điều 2: Các ông (bà) Trưởng phòng: Công tác HSSV/CTSV, Đào tạo và các học sinh/sinh viên có tên trong danh sách ở Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Thông tin liên hệ:

Địa chỉ trụ sở chính: CÔNG TY LUẬT NHÂN DÂN VIỆT NAM

Số 16, ngõ 84 Chùa Láng, phường Láng Thượng, quận Đống Đa, TP Hà Nội

Hotline tư vấn pháp luật miễn phí:

Mobile: 0966.498.666

Tel: 02462.587.666

Cập nhật ngày 11/09/2019

Yêu Cầu Gửi Báo Giá Tổng Đài Tư Vấn Luật Miễn Phí Đội Ngũ Luật Sư

Mẫu Thư Mời Họp Mới Được Sử Dụng Nhiều Nhất 2023

Jobpro.vn Xin gửi đến các bạn mẫu thư mời họp mới nhất mà chúng tôi thưởng sử dụng trong công ty, và đặt biệt là trong các cuộc họp cổ đông lớn tại công ty

Mục đích của việc Thư mời họp: Các loại Thư mời họp hiện nay:

– Mẫu thư mời họp chung ( dùng cho nhiều nội dung họp) – Mẫu thư mời họp phụ huynh đầu năm và cuối năm – Mẫu thư mời họp lớp – Mẫu thư mời họp Đại hội đồng thường niên hàng năm – Mời họp Lãnh đạo, nhân viên trong công tyCác lưu ý khi viết thư mời họp: – Tên cơ quan gửi thư mời. – Thành phần dự họp ( hoặc tên cá nhân, tập thể) – Nội dung họp – Địa điểm – Thời gian – Có thể có những Ghi chú riêng cho cuộc họp như: khi đi kèm theo giấy mời, đồng phục, máy tính cá nhân, hoặc không được cử người đi họp thay vv… – Câu chữ phải rõ nội dung, ngắn gọn, tránh lan man, xem Mẫu quyết định khen thưởng

Tải mẫu thư mời họp mới nhất Mẫu thư mời họp lớp

Hội đồng niên khóa………………………. Trường……………..GIẤY MỜI HỌP LỚP

…………., ngày…….tháng…….năm……. T/M ban Tổ chức Lớp trưởng (Ký, ghi rõ họ tên)

Download mẫu thư mời họp lớp

Mẫu thư mời họp trong công ty

TÊN CƠ QUAN, TC CHỦ QUẢN (1) TÊN CƠ QUAN, TỔ CHỨC (2)

Số:…../GM- … (3)…. …. (4)…. , ngày ….. tháng ….. năm 20…

(Chữ ký, dấu)

Họ và tên

Download mẫu thư mời họp trong công ty

Mẫu thư mời họp mẫu chung

TÊN CƠ QUAN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Số:……./CV Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ……., ngày ……..tháng…….năm……

THƯ MỜI HỌP

Thủ trưởng cơ quan (đơn vị)……………………………………………………….

Kính gửi:

Đến dự cuộc họp :…………………………………………………………………………(1)

Địa điểm :……………………………………………………………………………………..

Thời gian :……………………………………………………………………………………..

Thủ trưởng cơ quan (Ký tên, đóng dấu)

Download mẫu thư mời họp mẫu chung

Mẫu thư mời họp phụ huynh

PHÒNG GD & ĐT …………….. TRƯỜNG……………………..

Kính gửi: Ông (bà):…………………………………………………………………… là phụ huynh của em:…………………………….lớp…….. Trường ………………………. Thực hiện kế hoạch chỉ đạo của BGH trường ………………………………….. năm học …………………….. Giáo viên chủ nhiệm lớp ……………… xin kính mời Ông (bà) đúng……..giờ…….phút ngày……..tháng……..năm……….đến tại lớp………… trường ……………. để dự buổi họp phụ huynh học sinh. Rất mong Ông (bà) đến dự họp đúng giờ! GIÁO VIÊN CHỦ NHIỆM

Download mẫu thư mời họp phụ huynh

Mẫu thư mời họp thường niên hàng năm

Download mẫu thư mời họp thường niên hàng năm

Hóa Đơn Đặt In, Tự In Được Sử Dụng Đến Trước Ngày 1/7/2022

(Chinhphu.vn) – Các hóa đơn đặt in, tự in được phát hành và sử dụng theo đúng Nghị định số 51/2010/NĐ-CP, Nghị định số 04/2014/NĐ-CP, Thông tư số 39/2014/TT-BTC thì vẫn được sử dụng đến trước ngày 1/7/2022 theo đúng quy định của Luật Quản lý thuế số 38/QH14/2019 ngày 13/6/2019 của Quốc hội.

Theo phản ánh của ông Nguyễn Văn Tuấn, trước đây quy định khi có hoạt động xuất khẩu, doanh nghiệp dùng hóa đơn thương mại, tự thiết kế theo thông lệ quốc tế (yêu cầu của nước nhập khẩu…). Nhưng theo Thông tư số 68/2019/TT-BTC của Bộ Tài chính hướng dẫn về sử dụng hóa đơn điện tử có quy định đối với hoạt động xuất khẩu phải dùng hóa đơn GTGT điện tử.

Hiện đơn vị ông đang gặp khó khăn, không biết áp dụng mẫu hóa đơn như thế nào để chuẩn bị hồ sơ cho đúng.

Ông Tuấn hỏi, công ty xuất hóa đơn chung với mẫu hóa đơn GTGT điện tử đang dùng (để xuất cho khách hàng nội địa và xuất khẩu) hay phải tạo mẫu mới (vì hoạt động xuất khẩu nên hóa đơn phải có thêm tiếng nước ngoài cho khách hàng)?

Bên cạnh đó, doanh nghiệp tích hợp như thế nào giữa hóa đơn GTGT dùng để kê khai thuế và hóa đơn dùng cho đối tác nước ngoài (hay vẫn gửi cho khách hàng nước ngoài chung hồ sơ xuất khẩu thêm hóa đơn thương mại tự in)?

Ngoài ra, sau ngày 1/11/2020 do một số doanh nghiệp chưa kịp chuyển đổi lên hóa đơn điện tử thì hóa đơn giấy đầu vào có được xem là hóa đơn hợp lệ để kê khai tính thuế GTGT và TNDN không?

Về vấn đề này, Cục Thuế tỉnh Đồng Nai có ý kiến như sau:

Việc áp dụng hóa đơn điện tử, phiếu xuất kho kiêm vận chuyển điện tử đối với một số trường hợp cụ thể theo yêu cầu quản lý được hướng dẫn như sau:

Cơ sở kinh doanh có hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu (kề cả cơ sở gia công hàng hóa xuất khẩu) khi xuất khẩu hàng hóa, dịch vụ sử dụng hóa đơn giá trị gia tăng điện tử hoặc hóa đơn bán hàng điện tử.

Căn cứ hướng dẫn nêu trên và nội dung trình bày của ông Nguyễn Văn Tuấn thì, trường hợp đơn vị ông đang khởi tạo và sử dụng hóa đơn điện tử theo quy định Thông tư số 68/2019/TT-BTC ngày 30/9/2019 của Bộ Tài chính thì khi ông có hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu (kể cả cơ sở gia công hàng hóa xuất khẩu) khi xuất khẩu hàng hóa, dịch vụ sử dụng hóa đơn giá trị gia tăng điện tử hoặc hóa đơn bán hàng điện tử, mẫu hóa đơn này sử dụng chung với mẫu hóa đơn được lập khi cung cấp hàng hóa, dịch vụ vào nội địa.

Tùy theo đặc điểm, tính chất giao dịch và yêu cầu quản lý, ông có thể khởi tạo hóa đơn thể hiện thông tin về hợp đồng mua bán, lệnh vận chuyển, mã khách hàng và các thông tin khác để phù hợp với việc cung cấp hàng hóa, dịch vụ vào thị trường nội địa, xuất khẩu ra nước ngoài và đăng ký phát hành, sử dụng với cơ quan quản lý thuế.

Các hóa đơn đặt in, tự in được phát hành và sử dụng theo đúng Nghị định số 51/2010/NĐ-CP, Nghị định số 04/2014/NĐ-CP, Thông tư số 39/2014/TT-BTC thì vẫn được sử dụng đến trước ngày 1/7/2022 theo đúng quy định của Luật Quản lý thuế số 38/QH14/2019 ngày 13/6/2019 của Quốc hội.

Theo đó, số thuế GTGT đầu vào được ghi trên các hóa đơn đặt in, tự in này được khấu trừ, phải đáp ứng được theo đúng, đủ quy định tại Điều 14, Điều 15 Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính. Các chi phí được ghi trên hóa đơn đặt in, tự in nêu trên được xác định là chi phí được trừ khi đáp ứng được theo các quy định về thuế TNDN hiện hành.

chúng tôi

Cập nhật thông tin chi tiết về Mẫu Quyết Định Khen Thưởng Mới Được Sử Dụng Nhiều Nhất 2023 trên website Ezlearning.edu.vn. Hy vọng nội dung bài viết sẽ đáp ứng được nhu cầu của bạn, chúng tôi sẽ thường xuyên cập nhật mới nội dung để bạn nhận được thông tin nhanh chóng và chính xác nhất. Chúc bạn một ngày tốt lành!