Mẫu Báo Cáo Đánh Giá Hồ Sơ Dự Thầu

--- Bài mới hơn ---

 • Hoàn Thành Đơn Đăng Ký Ds
 • Hộp Nho Mẫu Đơn Shine Muscat Tại 169 Ba Vân Tân Bình
 • Nho Mẫu Đơn Được Trồng Ở Đâu?
 • Lưu Trữ Hóa Đơn Điện Tử Như Thế Nào Đảm Bảo An Toàn Nhất
 • Hóa Đơn Điện Tử Như Thế Nào Là Hợp Lệ Theo Quy Định Của Pháp Luật
 • MỤC LỤC PHẦN THỨ NHẤT: NỘI DUNG BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ HSDT

  I. THÔNG TIN CƠ BẢN

  1. Giới thiệu chung về dự án và gói thầu

  2. Tổ chuyên gia giúp việc đấu thầu

  II. TÓM TẮT QUÁ TRÌNH TỔ CHỨC ĐẤU THẦU

  1. Lựa chọn danh sách nhà thầu mời tham gia đấu thầu

  2. Chuẩn bị hồ sơ mời thầu

  3. Mở thầu

  III. PHƯƠNG PHÁP ĐÁNH GIÁ HỒ SƠ DỰ THẦU

  1. Danh sách nhà thầu nộp hồ sơ dự thầu

  2. Kiểm tra tính hợp lệ của HSDT và đáp ứng các điều kiện tiên quyết

  3. Kết luận trong bước đánh giá sơ bộ

  IV. KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ

  1. Kết quả đánh giá về mặt kỹ thuật

  2. Kết quả xác định điểm tài chính tổng hợp

  3. Đàm phán hợp đồng

  VI. LÀM RÕ HỒ SƠ DỰ THẦU

  VII. KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ

  VIII. CHỮ KÝ XÁC NHẬN CỦA CÁC THÀNH VIÊN TỔ CHUYÊN GIA

  PHẦN THỨ HAI: CÁC VĂN BẢN ĐÍNH KÈM PHẦN THỨ BA: BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ HSQT PHẦN PHỤ LỤC: CÁC MẪU PHẦN THỨ NHẤT NỘI DUNG BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ HỒ SƠ DỰ THẦU I. THÔNG TIN CƠ BẢN: 1. Giới thiệu chung về dự án và gói thầu: 1.1. Cơ sở pháp lý:

  – Luật Đấu thầu số 61/2005/QH11 ngày 29/11/2005;

  – Nghị định số 58/2008/NĐ-CP ngày 05/5/2008 của Chính phủ về việc hướng dẫn thi hành Luật Đấu thầu và lựa chọn nhà thầu xây dựng theo Lụât Xây dựng;

  – Quyết định v/v phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình: …………………………………….

  – Quyết định v/v phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công công trình: . . . ………………………………….

  – Quyết định v/v duyệt kế hoạch đấu thầu dự án ……………………………………….;

  – Quyết định v/v thành lập tổ chuyên gia giúp việc đấu thầu;

  – Thông báo mời nộp hồ sơ quan tâm trên Báo Đấu thầu số . . . . . (3 kỳ liên tiếp);

  – Quyết định số v/v phê duyệt danh sách nhà thầu được mời tham gia đấu thầu gói thầu số : . . . . . .

  – Quyết định v/v phê duyệt danh sách nhà thầu đạt yêu cầu về mặt kỹ thuật

  – Quyết định v/v phê duyệt danh sách xếp hạng nhà thầu.

  – Quyết định số v/v phê duyệt hồ sơ mời thầu gói thầu số . . . . . ;

  – Danh sách nhà thầu mua hồ sơ mời thầu gói thầu số . . . . . . ;

  – Biên bản mở thầu ngày . . . gói thầu số : . . . . . . . (phần mở túi đề xuất kỹ thuật).

  – Quyết định v/v Phê duyệt danh sách nhà thầu đạt yêu cầu về mặt kỹ thuật gói thầu số . . . . . . . . . . .;

  – Biên bản mở thầu ngày . . . . gói thầu số . . . . . . . (phần mở túi đề xuất tài chính).

  1.2. Giíi thiƯu chung vỊ d ¸n vµ gi thÇu:

  Chủ đầu tư: . . . . . . ..

  Bên mời thầu: . . . . . . .

  Tóm tắt về dự án:

  . . . . . . . . . .

  Tóm tắt về gói thầu:

  * Tên gói thầu: . . . . . . .

  Nội dung gói thầu.

  . . . . . . . . . . .

  b) Thi h¹n hoµn thµnh: . . . . . . . . . . .

  Nội dung các công việc chính của gói thầu được phê duyệt trong kế hoạch đấu thầu: 2. Tổ chuyên gia đấu thầu hoặc tổ chức, đơn vị đánh giá HSDT:

  ………………………………………………………..

  ……………………………………………………….

  II. TÓM TẮT QUÁ TRÌNH TỔ CHỨC ĐẤU THẦU: 1. Lựa chọn danh sách nhà thầu mời tham gia đấu thầu:

  – Ngày / /2008 Ban Quản lý Các dự án Giao thông thông báo mời nộp hồ sơ quan tâm rộng rãi trên Báo Đấu thầu số . . . . . . . . (3 kỳ liên tiếp).

  – Hồ sơ mời quan tâm do Ban Quản lý Các dự án Giao thông lập. Hồ sơ đã được Sở GTVT phê duyệt tại Quyết định số . . . . . . .

  – Ngày / /2008 đến 8h30 ngày / /2008 phát hành miễn phí hồ sơ mời quan tâm (trong giờ làm việc hành chính).

  – Đến ngày kết thúc phát hành hồ sơ mời quan tâm có tổng cộng . . . . nhà thầu đến nhận HSQT.

  – Nhận hồ sơ quan tâm và kết thúc vào lúc 08h00 ngày / /2008. Đến thời điểm kết thúc thì chỉ có …./…. hồ sơ quan tâm được nộp. Nhà thầu còn lại không nộp HSQT và cũng không có văn bản nào xin không nộp HSQT.

  – Mở HSQT vào lúc 09h00 ngày / /2008 với sự tham dự của Chủ đầu tư, Bên mời thầu và đại điện hợp pháp của các nhà thầu đã nộp HSQT.

  – Sau khi mở thầu, Bên mời thầu đã tiến hành đánh giá hồ sơ quan tâm theo các tiêu chí đánh giá đã được phê duyệt kèm theo hồ sơ mời quan tâm trình Chủ đầu tư phê duyệt danh sách nhà thầu mời tham gia đấu thầu (chi tiết xem báo cáo kết quả đánh giá hồ sơ quan tâm tại phần thứ ba của báo cáo đánh giá).

  – Ngày / /2009 Giám đốc Sở GTVT có Quyết định số v/v phê duyệt danh sách nhà thầu được mời tham gia đấu thầu. Các nhà thầu được mời tham gia đấu thầu gồm:

  Ban Quản lý Các dự án Giao thông tiến hành gửi thư thông báo mời thầu đến các nhà thầu trong danh sách được mời tham gia đấu thầu và thông báo danh sách nhà thầu được mời tham gia đấu thầu trên Báo Đấu thầu số . . . . . .

  2/. Chuẩn bị hồ sơ mời thầu:

  Hồ sơ mời thầu do Ban Quản lý Các dự án Giao thông Trà Vinh lập. Hồ sơ đã được Giám đốc Sở GTVT phê duyệt tại Quyết định số . . . . .

  Ngày / /2009 đến trước 08h30 ngày / /2009 phát hành hồ sơ mời thầu (trong giờ làm việc hành chính).

  Đến ngày kết thúc phát hành hồ sơ mời thầu có tổng cộng . . . /…… nhà thầu đến mua HSMT.Gồm:

  3/. Mở thầu: (gồm mở túi đề xuất kỹ thuật và mở túi đề xuất tài chính)

  – Nhận hồ sơ dự thầu và đóng thầu vào lúc 8h30 ngày / /2009. Đến thời điểm đóng thầu có …/… đến nộp HSDT theo đúng thời điểm quy định.

  3.1. Mở túi đề xuất kỹ thuật:

  – Mở thầu (túi đề xuất kỹ thuật) vào lúc 9h00 ngày / /2009 với sự có mặt của Chủ đầu tư, Tổ Chuyên gia giúp việc đấu thầu, đại diện Uỷ ban nhân dân tỉnh và đại diện hợp pháp các nhà thầu đã nộp hồ sơ dự thầu. Lễ mở thầu được tổ chức tại văn phòng sở Giao thông Vận tải và thực hiện đúng theo quy định hiện hành. Biên bản mở thầu (túi đề xuất kỹ thuật) được lập và tất cả các thành viên tham dự ký tên.

  Qua kiểm tra sơ bộ, tất cả …/… nhà thầu đều thực hiện đúng quy định (gồm 01 túi đề xuất kỹ thuật và 01 túi đề xuất tài chính) và được bên mời thầu mở tiến hành mở túi đề xuất kỹ thuật:

  Bảng thông tin chính hồ sơ dự thầu (túi đề xuất kỹ thuật) của các nhà thầu tham gia dự thầu:

  Sau khi mở túi đề xuất kỹ thuật, Tổ chuyên gia tiến hành niêm phong tất cả túi hồ sơ đề xuất tài chính của các nhà thầu và thùng kín với sự chứng kiến của Chủ đầu tư, Bên mời thầu, đại diện UBND tỉnh và đại diện các nhà thầu tham dự.

  Biên bản mở thầu được đính kèm tại phần thứ 2 của báo cáo này.

  3.2. Mở túi đề xuất tài chính:

  Sau khi có Quyết định phê duyệt duyệt danh sách nhà thầu đạt yêu cầu về mặt kỹ thuật, ngày / /2009 Ban Quản lý Các dự án Giao thông đã mời các nhà thầu đạt yêu cầu về mặt kỹ thuật (chỉ có …/… nhà thầu đạt yêu cầu về mặt kỹ thuật) là . . . . . . . . . đến để tham dự mở túi đề xuất tài chính đã được nộp cùng với đề xuất kỹ thuật ngày /../2009. Buổi lễ mở thầu túi đề xuất tài chính được tổ chức tại hội trường Sở GTVT dưới sự chứng kiến của Đại diện Văn phòng UBND tỉnh, Chủ đầu tư, Bên mời thầu, Tổ chuyên gia giúp việc đấu thầu và đại diện nhà thầu … . . . . . . . . . . Các thông tin chính trong túi hồ sơ đề xuất tài chính của nhà thầu được ghi trong biên bản mở thầu và được các bên tham dự ký.

  Bảng thông tin chính hồ sơ dự thầu (túi đề xuất tài chính) của các nhà thầu đạt yêu cầu về mặt kỹ thuật:

  QĐ duyệt KHĐT:

  Giá gói thầu:

  Thời gian TH:

  Sau lễ mở túi đề xuất tài chính, Tổ chuyên gia đã tiến hành niêm phong túi đề xuất tài chính của nhà thầu còn lại và tiến hành kiểm tra xem xét, sửa lỗi, hiệu chỉnh sai lệch (nếu có) trong hồ sơ đề xuất tài chính của nhà thầu . . . . nhà thầu đạt yêu cầu về mặt kỹ thuật.

  Biên bản mở thầu được đính kèm tại phần thứ 2 của báo cáo này.

  III. PHƯƠNG PHÁP ĐÁNH GIÁ HSDT:

  Phương pháp đánh giá HSDT thực hiện theo trình tự quy định tại chương III của HSMT gồm các bước sau:

  1. Đánh giá sơ bộ:

  + Kiểm tra xem xét sự hợp lệ của hồ sơ đề xuất kỹ thuật với các yêu cầu của hồ sơ mời thầu

  + Xem xét sự đáp ứng các điều kiện tiên quyết.

  2. Đánh giá về mặt kỹ thuật:

  + Đánh giá về mặt kỹ thuật bằng phương pháp chấm điểm.

  3. Đánh giá về mặt tài chính: bao gồm các bước sau

  Bước 1: Sửa lỗi số học.

  Bước 2: Hiệu chỉnh các sai lệch.

  Bước 3: Xác định điểm tài chính đối với từng hồ sơ dự thầu.

  Sư dơng thang ®iĨm 100. §iĨm tµi chÝnh ®i víi tng h s¬ d thÇu ®­ỵc x¸c ®Þnh nh­ sau:

  P thp nht x 100

  §iĨm tµi chÝnh =

  (cđa h s¬ d thÇu ®ang xÐt) P ®ang xÐt

  P thp nht: gi¸ d thÇu thp nht sau sưa lçi theo quy ®Þnh vµ hiƯu chnh sai lƯch theo quy ®Þnh trong s c¸c nhµ thÇu ®· v­ỵt qua ®¸nh gi¸ vỊ mỈt k thut.

  P ®ang xÐt: gi¸ d thÇu sau sưa lçi vµ hiƯu chnh sai lƯch cđa h s¬ d thÇu ®ang xÐt.

  Bước 4: Xác định điểm đánh giá tổng hợp:

  §iĨm tỉng hỵp ®i víi mt HSDT ®­ỵc x¸c ®Þnh theo c”ng thc sau:

  §iĨm tỉng hỵp = § k thut x (K%) + § tµi chÝnh x (G%)

  + K% =70%: t trng ®iĨm vỊ mỈt k thut (quy ®Þnh trong thang ®iĨm tỉng hỵp).

  + G% = 30%: t trng ®iĨm vỊ mỈt tµi chÝnh (quy ®Þnh trong thang ®iĨm tỉng hỵp).

  + § k thut : lµ s ®iĨm cđa h s¬ d thÇu ®­ỵc x¸c ®Þnh t¹i b­íc ®¸nh gi¸ vỊ mỈt k thut.

  + § tµi chÝnh : lµ s ®iĨm cđa h s¬ d thÇu ®­ỵc x¸c ®Þnh t¹i b­íc ®¸nh gi¸ vỊ mỈt tµi chÝnh.

  3. Xếp hạng HSDT theo điểm tài chính tổng hợp và mời đàm phán hợp đồng:

  + HSDT nào hợp lệ, đạt yêu cầu về kỹ thuật, sau khi kiểm tra sai số số học, sai lệch, tính hợp lý của đơn giá bỏ thầu, có điểm tổng hợp cao nhất được xếp hạng nhất và được mời đến đàm phán hợp đồng theo quy định tại Điều 19 Nghị định 58/2008/NĐ-CP và trình phê duyệt kết quả đấu thầu.

  IV. KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ SƠ BỘ HSDT: 1. Danh sách nhà thầu nộp HSDT: 2. Kiểm tra tính hợp lệ của HSDT và đáp ứng các điều kiện tiên quyết:

  2.1. Danh sách các nhà thầu có HSDT hợp lệ, đáp ứng điều kiện tiên quyết: gồm 03/03 nhà thầu

  – . . .. .

  – . . . . .

  2.2. Danh sách nhà thầu có HSDT không hợp lệ, không đáp ứng điều kiện tiên quyết: Không có.

  3. Kết luận trong bước đánh giá sơ bộ:

  Nhà thầu đáp ứng yêu cầu ở bước đánh giá sơ bộ, cụ thể như sau:

  V. KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ CHI TIẾT HSDT: 1. Kết quả đánh giá về mặt kỹ thuật: 1.1. Danh sách nhà thầu có HSDT đáp ứng yêu cầu về mặt kỹ thuật:

  – . . . . . .. . . .

  – . . . . . . . . . .

  1.2. Danh sách nhà thầu có HSDT không đáp ứng yêu cầu về mặt kỹ thuật: không có.

  Văn bản phê duyệt của Chủ đầu tư đối với những HSDT đạt yêu cầu về mặt kỹ thuật được đính kèm tại Phần thứ hai của báo cáo.

  2. Kết quả xác định điểm tài chính tổng hợp:

  Tổ chuyên gia đã tiến hành kiểm tra lỗi số học và hiệu chỉnh các sai lệch. Kết quả như sau:

  + Nhà thầu . . . . . . . . .

  – Sửa lỗi số học: Không có.

  – Hiệu chỉnh sai lệch: không có (các đơn giá và khối lượng phù hợp với đề xuất kỹ thuật của nhà thầu)

  – Giá dự thầu sau khi kiểm tra, sửa lỗi số học, hiệu chỉnh sai lệch là . . . . .

  + NHà thầu . . . . . .

  – Sửa lỗi số học: Không có.

  – Hiệu chỉnh sai lệch: không có (các đơn giá và khối lượng phù hợp với đề xuất kỹ thuật của nhà thầu)

  – Giá dự thầu sau khi kiểm tra, sửa lỗi số học, hiệu chỉnh sai lệch là . . . .

  Xác định điểm tài chính và điểm tài chính tổng hợp và xếp hạng của các HSDT:

  Giá dự thầu thấp nhất sau sửa lỗi và hiệu chỉnh bằng . . . . . đồng.

  3. Đàm phán hợp đồng :

  – Ngày / /2009, Ban Quản lý Các dự án Giao thông mời nhà thầu xếp hạng thứ nhất (theo QĐ số . . . . ) đến đàm phán hợp đồng theo quy định tại Điều 19 Nghị định 58/2008/NĐ-CP.

  Biên bản đàm phàn hợp đồng kèm theo tại phần II của báo cáo này.

  VI. LÀM RÕ HSDT:

  – Không có.

  VII. KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ:

  Quá trình đánh giá HSDT của các nhà thầu tham gia đấu thầu Gói thầu số . . . . . . đã được Tổ chuyên gia giúp việc đấu thầu thực hiện đúng theo các quy định.

  Nhà thầu . . . . . . có HSDT hợp lệ, đáp ứng các yêu cầu về mặt kỹ thuật, có điểm tài chính tổng hợp cao nhất và có giá dự thầu sau khi đàm phán hợp đồng thấp hơn giá gói thầu được duyệt nên Tổ chuyên gia giúp việc đấu thầu kiến nghị như sau:

  – Nhà thầu trúng thầu: . . . . (địa chỉ: . . . . . ).

  – Giá trúng thầu: . . . . đồng thấp hơn giá gói thầu được duyệt . . . đồng, tương đương . . . %.

  – Thời gian thực hiện hợp đồng: . . . . .

  – Loại hợp đồng: . . . . . . . .

  – Nguồn vốn: . . . . .

  Kính trình . . . . . . xem xét trình . . . . . . quyết định./.

  VIII. CHỮ KÝ XÁC NHẬN CỦA CÁC THÀNH VIÊN TỔ CHUYÊN GIA GIÚP VIỆC ĐẤU THẦU: PHẦN THỨ HAI: CÁC VĂN BẢN ĐÍNH KÈM PHẦN PHỤ LỤC: CÁC MẪUPHẦN THỨ BA: BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ HỒ SƠ QUAN TÂM

  Tôi là Phạm Văn Quang – Đây là trang website của tôi Số 1 về các Hồ sơ trong lĩnh vực Xây dựng. Tôi luôn cập nhật nhanh chóng các tài liệu, văn bản hồ sơ Xây dựng cập nhập mới nhất trong lĩnh vực Xây dựng hiện nay !

  --- Bài cũ hơn ---

 • Bảng Giá, Giá Ước Tính, Báo Giá Và Giá Dự Thầu
 • Mẫu Cv Xin Việc Đơn Giản Đẹp Và Ấn Tượng Nhất Hiện Nay
 • Cách Tạo Mẫu Cv Đơn Giản Cho Sinh Viên Tìm Việc Làm Thêm
 • Mẫu Cv Tiếng Anh Cho Sinh Viên Mới Ra Trường (Đơn Giản)
 • Mẫu Cv Xin Việc Cho Người Mới Ra Trường Đơn Giản Chất Lượng
 • Canh Lề Báo Cáo Chuẩn, Đánh Mục Lục Tự Động Trong Báo Cáo

  --- Bài mới hơn ---

 • Hướng Dẫn Viết Báo Cáo Theo Chuẩn Báo Cáo Của Trường Đại Học Hoa Sen
 • Mẫu Powerpoint Báo Cáo Khoa Học Đẹp, Ấn Tượng Cho Người Dùng
 • Vài Kinh Nghiệm Khi Trình Diễn Bài Báo Cáo Bằng Powerpoint
 • Hướng Dẫn Lập Báo Cáo Tài Chính Bằng Excel: Hình Thức Nhật Ký Chung
 • Hướng Dẫn Làm Mẫu Báo Cáo Xuất Nhập Tồn Kho Bằng Excel 2022
 • # Định dạng canh lề cho trang văn bản.

  Theo như quy định của đa số các trường đại học, cao đẳng thì kích thước chuẩn để nộp báo cáo theo quy định là:

  – Lề trên: 2 cm.

  – Lề dưới: 2 cm.

  – Lề trái: 3 cm.

  – Lề phải: 2cm.

  – Khổ giấy A4.

  – Dãn dòng 1.5 line.

  Đầu tiên mình hướng dẫn các bạn làm SAO ĐỂ canh lề trên, trái, phải được. Bạn mở file word lên, nhấp hai lần chuột vào thanh thước kẻ bên trái (hoặc bên trên).

  Sau khi canh lề xong, bạn chuyển qua thẻ tab paper và chọn trang in là trang A4.

  # Định dạng dãn dòng, dãn đoạn cho văn bản chuẩn

  Sau khi chỉnh sửa canh lề in trang xong, Bạn sẽ định dạng dãn dòng cho báo cáo của mình là 1.5 line.

  Các bạn nhấn Ctrl+A để chọn hết văn bản, sau đó chọn dãn dòng như hình dưới.

  # Định dạng mẫu tiêu đề đầu các đề mục chương, phần, nội dung

  Tức là có dạng: 1.1,1.1.2,……, 2.1,2.1.1, và phân cấp theo thứ tự

  Khi bạn chọn như trên cho dòng đầu tiên Chương 1, thì nó sẽ có khuyến mại thêm số 1 đứng ở ngay đầu chữ chương 1, thông thường thì ta sẽ phải bỏ số 1 này đi, cách đơn giản là bạn chọn số 1 đó sau đó chọn font color chữ cho nó màu trắng là xong.

  – Ctrl + Alt + 1: Tương đương với tiêu đề cấp 1, ví dụ như Chương 1, Chương 2,…

  – Ctrl + Alt + 2: Tương đương với tiêu đề cấp 2, ví dụ như: 1.1,…, 1.2,…. 2.1,… vv

  – Ctrl + Alt + 3: Tương đương với tiêu đề cấp 3, ví dụ như: 1.1.1,…

  – Từ tiêu đề cấp 4 trở đi, muốn đánh thì nhấn Ctrl + Alt + 3, sau đó nhấn phím Tab dưới bàn phím, ví dụ: 1.1.1.2,…, vv.

  Sau khi chọn các bạn sẽ có thứ tự tăng một cách chính xác.

  Tiếp theo là các bạn chỉ cần chỉnh lại font chữ và size của các tiêu đề này phù hợp là xong rồi.

  Và đây là kết quả.

  Ở các bài viết sau mình sẽ hướng dẫn thêm các thủ thuật hữu ích khác cho các bạn.

  Bài hướng dẫn bạn nên tham khảo

  Khóa học hữu ích bạn nên tham gia

  Đam mê các viết các bài hướng dẫn sử dụng office văn phòng, Rất mong có thể đem tới cho bạn những kiến thức bổ ích. Chúng tôi thường xuyên tuyển CTV đánh máy, hy vọng nhận được sự hỗ trợ từ các bạn cùng yêu thích.

  --- Bài cũ hơn ---

 • Cách Trình Bày Bài Báo Cáo Bằng Word
 • Những Loại Báo Cáo Bán Hàng Cần Phải Có Khi Kinh Doanh?
 • 6 Mẫu Báo Cáo Kinh Doanh Cần Có Trong Cửa Hàng Bán Lẻ
 • Cách Viết Lời Mở Đầu Báo Cáo Thực Tập Bán Hàng/ Quản Trị Bán Hàng
 • Cách Làm Báo Cáo Doanh Số Bán Hàng Nhanh Chóng Và Hiệu Quả
 • 11 Mẫu Báo Cáo Thực Tập Tại Công Ty Du Lịch Được Đánh Giá Cao

  --- Bài mới hơn ---

 • 10+ Mẫu Báo Cáo Thực Tập Tại Công Ty Du Lịch Hot Nhất 2022
 • 19 Đề Tài Báo Cáo Thực Tập Du Lịch Hay Cho Bài Bctt, Hay
 • Hướng Dẫn Lập Báo Cáo Giám Sát Môi Trường
 • Công Ty Tnhh Môi Trường Thăng Long
 • Mẫu Báo Cáo Giám Sát Môi Trường Định Kỳ
 • Báo cáo thực tập tại công ty du lịchTuy nhiên không phải sinh viên nào cũng biết cách vận dụng kiến thức và trình bày báo cáo đúng chuẩn nhất. Vì vậy, trong bài viết này chúng tôi sẽ giới thiệu một số mẫu luận văn tốt nghiệp ngành du lịch lữ hành hay nhất hiện nay. là mẫu báo cáo quan trọng đối với sinh viên năm cuối du lịch lữ hành. Để có thể thực hiện được những mẫu báo cáo thực tập du lịch, thì sinh viên cần phải có cả kiến thức và kỹ năng thực tế trong thời gian thực tập.

  I. Các mẫu báo cáo thực tập du lịch lữ hành hay nhất

  Download tài liệu

  Bài báo cáo được thực hiện tại công ty CP đầu tư thương mại và hợp tác quốc tế. Sau thời gian thực tập, sinh viên được tìm hiểu và tham gia vào các hoạt động thực tế tại công ty. Từ kiến thức và kinh nghiệm đó, sinh viên đã nghiên cứu và đánh giá về hoạt động kinh doanh lữ hành và hướng dẫn tại của công ty.

  Download tài liệu

  Bài cáp cáo thực tập được hoàn thiện sau thời gian dài thực tập tại phòng lữ hành nội địa của trung tâm thương mại Liên hiệp quốc tế Ánh Dương. Bài thực tập không chỉ đánh giá được tình trạng hoạt động mà còn đưa ra các đề xuất, giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh.

  Bài báo cáo thực tập tại công ty du lịch cổ phần đầu tư phát triển và du lịch Hồng Lĩnh kết cấu gồm có 3 phần chính:

  Download tài liệu

  • Chương 1: Khái quát về công ty
  • Chương 2: Hoạt động của bộ phạn bán vé công ty cổ phần đầu tư phát triển và du lịch Hồng Lĩnh
  • Chương 3: Quá trình thực tập tại bộ phận bán vé của công ty cổ phần đầu tư phát triển và du lịch Hồng Lĩnh

  Khi thực tập tại công ty TNHH thương mại dịch vụ du lịch kỳ quan Việt- Lead travel, sinh viên được phân công làm việc tại bộ phận bán hàng của công ty. Đây là cơ hội vô cùng quý báu giúp sinh viên áp dụng được những kiến thức đã được học vào công việc thực tế.

  Dù đã có chỗ đứng nhất định, thế nhưng với thị trường du lịch đầy cạnh tranh hiện nay. Công ty cổ phần phát triển Tùng Lâm Yên Tử cần bắt kịp xu hướng, nâng cao năng lực cạnh tranh.

  II. Hướng dẫn trình bày báo cáo thực tập tại công ty du lịch tốt nhất

  1. Bố cục của báo cáo thực tập du lịch

  Một mẫu báo cáo thực tập tại công ty du lịch đúng chuẩn phải là một bài báo cáo có đầy đủ bố cục sau đây:

  • Trang bìa: giấy khổ A4, bìa cứng.
  • Trang bìa phụ có nội dung giống trang bìa chính nhưng in trên giấy mềm.
  • Lời cảm ơn.
  • Trang nhận xét của công ty nơi sinh viên thực tập.
  • Trang nhận xét của giáo viên hướng dẫn thực tập.
  • Trang mở đầu.
  • Nội dung báo cáo thực tập du lịch
  • Kết luận.
  • Tài liệu tham khảo.
  • Nhật ký thực tập.
  • Phụ lục.

  2. Hình thức trình bày báo cáo thực tập tại công ty du lịch đúng chuẩn

  • Báo cáo thực tập có số trang đối ta là 70 và tối thiểu là 20.
  • Nội dung được viết trên giấy khổ A4 và in trên 1 mặt.
  • Sử dụng font chữ Time New Roman, size chữ 13, giãn cách dòng 1.5cm. Canh lề trái 3.5cm, lề phải 2cm, lề trên 2cm, lề dưới 2cm.
  • Văn phong báo cáo phải lịch sự, sử dụng từ ngữ đơn giản, dễ hiểu. Hạn chế viết tắt và tuyệt đối không viết sai chính tả.
  • Nội dung báo cáo viết theo thứ tự các chương, mục và tiểu mục.
  • Báo cáo phải được đóng thành quyển.

  1. Du lịch lữ hành là gì?

  Du lịch lữ hành là một ngành nghề thuộc lĩnh vực du lịch và rất phổ biến hiện nay. Vai trò chính của du lịch lữ hành là thực hiện những hành trình, chuyến đi du lịch cho cả khách du lịch trong và ngoài nước đến những địa điểm du lịch khác nhau. Thông qua các loại hình phương tiện di chuyển khác nhau.

  Mặc dù hoạt động du lịch bao gồm cả các yếu tố lữ hành, nhưng điều này không có nghĩa tất cả hoạt động lữ hành đều nằm trong lĩnh vực du lịch. Hiểu theo nghĩa rộng thì lữ hành là hoạt động về việc di chuyển tới các địa điểm khác nhau của con người. Còn hiểu theo nghĩa hẹp, lữ hành bao gồm các hoạt động kinh doanh của du lịch mang tính chất trọn gói như ăn uống, khách sạn, chi phí di chuyển, vui chơi giải trí…

  2. Cơ hội xin việc của sinh viên ngành du lịch lữ hành

  Với sự phát triển ngày càng tăng của ngành du lịch lữ hành như hiện nay thì nhu cầu sử dụng lao động trong ngành này cũng sẽ ngày càng tăng. Vì thế các sinh viên sau khi tốt nghiệp ngành du lịch lữ hành đều có cơ hội xin việc làm rất cao.

  • Hướng dẫn viên du lịch: Là ngành nghề phổ biến nhất, có nhiệm vụ thuyết minh và truyền đạt những thông tin về địa điểm du lịch đến khách hàng.
  • Chuyên viên điều hành tour du lịch: Công việc chính là điều hành các tour du lịch cả trong và ngoài nước.
  • Nhân viên kinh doanh du lịch lữ hành: Công việc chính của ngành này là khai thác nguồn khách hàng mới, giới thiệu và chốt các dịch vụ lữ hành với khách, tham khảo những ý kiến đóng góp của khách hàng sau khi sử dụng các dịch vụ. Từ đó cải thiện, nâng cấp chất lượng để giúp mang đến cho khách hàng dịch vụ tốt nhất.

  --- Bài cũ hơn ---

 • Làm Sao Lập Bản Báo Cáo Kết Quả Kinh Doanh?
 • Hội Thảo Khoa Học & Giáo Dục: Tất Cả Tin Tức
 • Báo Cáo Đề Dẫn Hội Thảo Chuyên Đề “giải Pháp Nâng Cao Hiệu Quả Công Tác Giải Phóng Mặt Bằng Trên Địa Bàn Huyện Tĩnh Gia, Tỉnh Thanh Hóa”
 • Báo Cáo Đề Dẫn Hội Thảo Chuyên Đề “giải Pháp Nâng Cao Năng Lực Quản Lý Và Điều Hành Của Chính Quyền Xã Trong Xây Dựng …
 • Cách Lập Bảng Báo Cáo Kết Quả Hoạt Động Kinh Doanh Theo Mẫu B02
 • 17 Cách Kiếm Tiền Online Bằng Cách Viết Review (Đánh Giá)

  --- Bài mới hơn ---

 • Mẫu Đơn Trong Tiếng Tiếng Anh
 • Hoa Mẫu Đơn Trong Tiếng Tiếng Anh
 • Hoa Mẫu Đơn – Ý Nghĩa Và Biểu Tượng Của Sự Giàu Có
 • Hoa Mẫu Đơn Trung Quốc Hoa Đẹp Độc Đáo
 • Hướng Dẫn Chi Tiết Cách Trồng Và Chăm Sóc Cây Hoa Mẫu Đơn
 • Trong thời đại 4.0 hiện nay, thường những quyết định mua hàng, đặt phòng khách sạn hay thậm chí chọn quán ăn đều sẽ bị ảnh hưởng bởi những câu review và đánh giá.

  Theo nghiên cứu, đến 86% người tiêu dùng sẽ đọc các đánh giá khi tìm kiếm sản phẩm hoặc dịch vụ. Chính vì thế, các đánh giá 5 sao và phản hồi tích cực có thể dẫn đến thứ hạng thuận lợi trên các công cụ tìm kiếm, trong khi đó các đánh giá sao thấp hoặc phản hồi tiêu cực có thể là nguy cơ khiến các doanh nghiệp dịch vụ “dẹp tiệm” hoàn toàn.

  Vì vậy, một số những doanh nghiệp đưa ra những offer khá tốt để thuê những người khác viết đánh giá cho sản phẩm của mình. Từ đó, những ai có khả năng viết lách tốt, có thể đã hoặc chưa sử dụng dịch vụ nhưng vẫn muốn kiếm chút tiền tiêu vặt thì có thể tận dụng. 

  Dưới đây sẽ là 17 cách để bạn bắt đầu kiếm tiền online bằng cách viết review.

  Đánh giá các sản phẩm của Amazon

  Amazon là “vua” của Thương mại điện tử và nếu bạn đang muốn kiếm thêm tiền bằng cách viết đánh giá trên Amazon, đây là một số nền tảng phổ biến nhất để bắt đầu.

  1. FIVERR

  Có một sự thật khá buồn cười về Fiverr khi Amazon thực sự đã kiện hơn 1.000 người viết bài đánh giá Fiverr giả mạo trong quá khứ.

  Trước đây, Fiverr đã từng bị ngập trong các đề nghị đánh giá giả mạo, tuy Fiverr hoàn toàn tuân thủ Amazon và cấm người bán reivew giả nhưng vẫn có rất nhiều người cố gắng kiếm thêm, đặc biệt một số review còn có chữ ‘Amazon’.

  Dù sao, Fiverr có sự kết hợp lành mạnh giữa các sản phẩm, sách và các dịch vụ đánh giá của Amazon và đây là một trong những nền tảng tuyệt vời để bạn bắt đầu kiếm tiền bằng cách viết đánh giá. 

  2. CÁC NHÓM RIÊNG TƯ TRÊN FACEBOOK

  Trong khi Fiverr từng là nơi đầu tiên bạn nghĩ để viết đánh giá kiếm tiền thì hiện nay các nhóm Facebook cá nhân có vẻ phổ biến hơn nhiều, đặc biệt là các đánh giá trên Amazon.

  Thử search nhanh về Group review Amazon thì có thể dễ thấy cộng đồng những người viết đánh giá khá đông, mỗi ngày có đến hàng trăm bài được đăng lên. Người viết review có thể nhận quà miễn phí, các discount, hoặc trả bằng tiền. Có một số group yêu cầu bạn phải có gian hàng trên Amazon nhưng phần lớn là không yêu cầu. 

  3. RAO VẶT ĐỊA PHƯƠNG

  Mặc dù đây là lựa chọn không mấy phổ biến nhưng khi bạn tìm kiếm key word “Amazon review” thì sẽ thấy rao vặt địa phương là một kênh có các sản phẩm miễn phí hoặc các discount giành tặng cho những đánh giá tốt. 

  Hãy chú ý về những review fake vì bạn có thể bị gỡ tài khoản nếu vi phạm điều khoản, tuy nhiên đây vẫn có thể là nơi kiếm được 1 khoản kha khá và quà tặng miễn phí. 

  4. LÀM VIỆC CHO AMAZON VINE

  Nếu bạn là người thường xuyên mua sắm các mặt hàng trên Amazon thì có thể bạn sẽ được mời để tham gia cộng đồng có tên “Amazon Vine”.

  Đây là cộng đồng những người luôn đưa ra những đánh giá tin cậy cho các mặt hàng mới hoặc được phát hành sớm trên Amazon. Mục tiêu của Amazon Vine chính là giúp người tiêu dùng khác đưa ra quyết định mua hàng tốt hơn.

  Thành viên Vine sẽ nhận được sản phẩm miễn phí khi họ viết những đánh giá. Để trở thành thành viên của Amazon Vine, bạn phải có thứ hạng đánh giá cao và được mời. Xếp hạng của người đánh giá phản ánh chất lượng và sự hữu ích của các đánh giá sản phẩm của bạn, vì vậy hãy ghi nhớ cơ hội này vào lần tới khi bạn viết đánh giá sản phẩm!

  5. CAPTERRA

  Khi nói đến thế giới đánh giá phần mềm, Capterra là một trong những người chơi lớn nhất ngoài kia. Từ điện toán đám mây đến phần mềm kế toán, Capterra là một cửa hàng cho tất cả mọi thứ bạn cần biết khi đưa ra quyết định mua phần mềm.

  Vì Capterra quan tâm đến việc tổng hợp những đánh giá tốt từ khách hàng để tạo thêm niềm tin của khách hàng (thông qua các giao dịch tạo liên kết / khách hàng tiềm năng), họ sẵn sàng trả tiền để bạn viết những  đánh giá đó.

  Capterra nói rất rõ trong hướng dẫn của họ rằng họ rất kỹ càng trong mọi đánh giá và  chỉ trả tiền cho những đánh giá nào được phê duyệt.

  Khi đăng ký trên Capterra, bạn cần xác minh danh tính của mình thông qua LinkedIn bạn có thể phải gửi ảnh chụp màn hình của phần mềm bạn đang sử dụng / chứng minh thêm bạn có kinh nghiệm thực sự. Việt đánh giá trên Capterra để kiếm tiền dường như là một cách dễ dàng vì bạn có thể nhận những thẻ quà tặng $ 10.

  6. GARTNER

  Gartner là một trang web đánh giá phần mềm / công nghệ phổ biến khác, và giống như Capterra, cách duy nhất Gartner có thể cung cấp giá trị là thông qua việc tiếp tục phát triển danh sách đánh giá và tài nguyên của người dùng.

  Giống như Capterra, Gartner cũng sẵn sàng trả tiền cho người dùng để xem xét phần mềm và đưa ra mức giá 25 đô la cho mỗi đánh giá được xác minh và tổng cộng 10 đánh giá mỗi năm.

  Vì vậy, nếu bạn thực sự sử dụng nhiều phần mềm, đây có thể là một cách tốt để kiếm thêm 250 đô la một năm mà không gặp nhiều vấn đề. 

  7. G2 CROWD

  G2 Crowd là một trang web đánh giá tập trung vào các giải pháp phần mềm và dịch vụ kinh doanh. Với hơn 700.000 đánh giá đã được xác minh, G2 Crowd chắc chắn là một trong những nền tảng tin cậy để bạn có thể kiếm tiền tại đây. 

  Nếu bạn muốn được trả tiền để viết đánh giá, bạn có thể kết hợp G2 Crowd, Gartner và Capterra vì tính ra bạn có thể kiếm được gần 500 đô la/ năm nếu bạn thực sự sử dụng phần mềm hoặc là một người viết lách khá. 

  G2 Crowd trả $ 5- $ 15 cho mỗi đánh giá được xác minh và bạn phải xác minh danh tính của mình thông qua LinkedIn như với Capterra. 

  8. APPER

  Apperwall  là một ví dụ về cách bạn có thể kiếm tiền bằng cách xem xét các ứng dụng hoặc trò chơi.Để đăng ký trên rất đơn giản: tạo và xác minh tài khoản / điện thoại của bạn, sau đó tải xuống và xem xét các ứng dụng cụ thể rồi kiếm tiền từ đó thôi.

  Apperwall và các trang web tương tự thường trả từ 0,25- 1,50 đô la cho các đánh giá được chấp nhận. Tuy nhiên,  viết đánh giá giả là trái với điều khoản dịch vụ của Google PlayStore hoặc App Store, vì vậy bạn sẽ khó kiếm tiền ở các công ty này.

  Tuy nhiên, nếu bạn thực hiện một chút nghiên cứu hoặc thậm chí dùng thử Apperwall cho chính mình, bạn có thể kiếm được một số thu nhập phụ khá trong thời gian rảnh rỗi.

  9. KIRKUS

  Kirkus thực sự được thành lập vào năm 1933 và tạp chí Kirkus Reviews là một tạp chí thành công mang đến những đánh giá sách mới nhất và lớn nhất cho độc giả trên toàn thế giới.

  Kirkus hiện cũng đang tìm kiếm các nhà phê bình sách có kinh nghiệm về các tác phẩm tiếng Anh hoặc tiếng Tây Ban Nha, và bạn có thể nộp đơn xin việc trên trang web của họ. Chỉ cần lưu ý, các bài đánh giá thường có khoảng 350 từ và dự kiến ​​sẽ hoàn thành trong 2 tuần sau khi giao sách, vì vậy những người đọc chậm nên tránh xa bài này!

  10. ONLINE BOOK CLUB (https://onlinebookclub.org)

  Câu lạc bộ sách trực tuyến chính xác là  đúng như cái tên của nó. Trên OBC, quá trình này rất đơn giản. Mỗi ngày, một cuốn sách điện tử miễn phí hoặc giảm giá mạnh sẽ được công bố và người dùng có cơ hội đọc và xem lại cuốn sách đó (nếu họ muốn).

  Mặc dù hầu hết độc giả có thể sẽ không kiếm được tiền cho các đánh giá của họ, nhưng các đánh giá phổ biến nhất có thể kiếm tới 50 đô la, và cùng lắm thì đấy vẫn là cách đơn giản để có được một loạt sách điện tử miễn phí mỗi năm.

  Nếu bạn là một người hâm mộ nghiêm túc về việc đọc và muốn nói lên ý kiến ​​của mình nhân tiện có thể kiếm tiền thì bạn nên tham gia Online Book Club.

  11-15. TRANG WEB ĐÁNH GIÁ SÁCH KHÁC

  Nếu bạn muốn được trả tiền để viết đánh giá sách, có rất nhiều ấn phẩm hoặc trang web tùy chọn khác hiện đang tuyển dụng người đánh giá, bao gồm:

  • BookBrowse.com

  • TheUsReview.com

  • NewPages.com

  • AnySubject.com

  • Nhà xuất bảnWeekly.com

  Hãy nhớ rằng, tính cạnh tranh ở các trang web rất cao, vì vậy đừng mong đợi tiền dễ dàng từ thế giới đánh giá sách trực tuyến!

  16. BẮT ĐẦU MỘT BLOG DỰA VÀO ĐÁNH GIÁ

  Hình thức viết blog là một cách tốt nhất để để kiếm tiền từ viết đánh giá. Bạn nên chú tâm vào blog của riêng bạn và tăng lượng người đọc. Dù khá khó khăn và tiêu tốn thời gian nhưng có thể mang lại rất nhiều cơ hội kiếm tiền. Với nhiều người, họ không mất quá nhiều thời gian để tạo một blog 100 đô la / tháng. Khi bạn có bất cứ lượng theo dõi nào, đồng nghĩa bạn có thể có thu nhập.

  17. BẮT ĐẦU MỘT KÊNH YOUTUBE

  Nếu bạn đã từng tìm kiếm review về sản phẩm / dịch vụ trên YouTube, bạn sẽ biết chính xác những gì tôi đang nói.Thậm chí bạn không cần phải trở thành một chuyên gia. Bạn có biết, các kênh như Ryan ToyReview đã thu về hơn 20 triệu USD doanh thu trong năm 2022, mặc dù nó được điều hành bởi một đứa trẻ và chuyên review đồ chơi.

  Đương nhiên là bạn có thể sẽ không trở thành Ryan tiếp theo, nhưng nếu bạn có niềm đam mê với một lĩnh vực thích hợp, bạn có thể có thể tìm hiểu về YouTube hoặc viết blog chỉ để xem mọi thứ diễn ra như thế nào. Bạn có thể ngạc nhiên với kết quả sau một vài tháng làm việc chăm chỉ!

  Một số Lưu ý khi bạn viết review fake

  Các công cụ tìm kiếm và thị trường Amazon đang tối ưu hóa việc phát hiện gian lận và họ cũng đang nỗ lực để loại bỏ thậm chí cấm những người review fake khỏi nền tảng của họ vì điều đó làm giảm độ tin cậy.

  Nếu bạn thực sự nghiêm túc về việc kiếm tiền thông qua viết đánh giá, có lẽ bạn sẽ phải mất nhiều giờ làm việc không công để xây dựng được lịch sử trên Amazon, Google, Yelp hoặc bất kỳ tài khoản nào khác mà bạn sẽ sử dụng.

  Tốt nhất, bạn vẫn nên viết những đánh giá trung thực về các sản phẩm và dịch vụ mà bạn đã sử dụng. Ngoài ra, bạn nên chuẩn bị sẵn một tài khoản khác để thay thế trong trường hợp bạn bị cấm hoặc đánh giá của bạn tự động bị gắn cờ là spam.

  5

  /

  5

  (

  1

  vote

  )

  --- Bài cũ hơn ---

 • Hướng Dẫn Sử Dụng Biểu Thức Chính Quy Trong C#
 • File .bat Là Gì? Tạo File Bat Sửa Lỗi Thông Dụng Tự Động
 • Cách Viết Mail Xin Nghỉ Việc Đúng Chuẩn Thể Hiện Sự Chuyên Nghiệp
 • Cách Trả Lời Thư Mời Phỏng Vấn – Trả Lời Email Của Nhà Tuyển Dụng
 • Cách Viết Thư Xin Việc Với Mẫu Chuẩn Dành Cho Ứng Viên
 • Cách Viết Báo Cáo Công Việc Hàng Ngày, Báo Cáo Tuần, Tháng…

  --- Bài mới hơn ---

 • Cách Viết Báo Cáo Theo Ngày Và Tuần Của Nhân Viên Bán Hàng
 • Cách Viết Báo Cáo Tiến Độ (Sample Template)
 • Hướng Dẫn Báo Cáo Adr
 • Hướng Dẫn Viết Báo Cáo Tiếng Anh Thương Mại Trường Tôn Đức Thắng
 • Cách Viết Báo Cáo Thực Tập Bằng Tiếng Anh Điểm Cao
 • Kỹ năng viết bản báo cáo công việc rất quan trọng và cần thiết vì qua các bản báo cáo công việc mà các nhà lãnh lãnh đạo có thể đánh giá nhân viên làm việc như thế nào và đạt hiệu quả tốt không.

  Một số điểm cần lưu ý trong cách viết báo cáo công việc

  Đối với cách viết báo cáo công việc, nội dung cần phải xác định trong báo cáo:

  Xác định được những điểm quan trọng trong cách viết báo cáo công việc

  • Trong một bản báo cáo về công việc cần cần đảm bảo các yếu tố sau:
  • Bố cục, cách trình bày rõ ràng.
  • Mục đích rõ ràng: Viết cho ai, viết về cái gì.
  • Nội dung trình bày rõ ràng, chính xác.

  Xác định các sự kiện quan trọng, các vấn đề đã xảy ra để đưa ra các biện pháp giải quyết khắc phục.

  • Một số điểm chính trong việc tạo một báo cáo
  • Mục đích là gì? Người nhận là ai?
  • Bạn phải xác định mục đích trong bản báo cáo và người nhận là ai hay những ai, đối tượng nào đọc.
  • Bạn có thể chia thành ba đối tượng nhận báo cáo. Cấp trên, thành viên nội bộ và khách hàng.
  • Khi đã xác định được đối tượng bạn cần lưu ý một số điểm để viết báo cáo phù hợp với từng đối tượng mà bạn đã xác định.

  Bản báo cáo công việc cần phải ngắn gọn đầy đủ dễ hiểu và xúc tích. Để có thể dễ dàng nắm bắt nội dung nhanh chóng và đưa ra nhận xét. Vì họ có rất nhiều công việc cần bàn bạc và giải quyết nên không có nhiều thời gian đọc hết từng bản báo cáo. Nên bạn chỉ nên chú trọng những ưu điểm và nhược điểm để họ đưa ra quyết định một cách nhanh nhất, như vậy bạn đã tiết kiệm được thời gian của cả hai bên.

  Để khách hàng có một cái nhìn tốt về tin tưởng tôn trọng bạn. Bạn cần đảm bảo đúng thời hạn đã hẹn, hình thức và thể hiện sự tôn trọng đối với khách hàng. Hoặc bạn có thể nộp sớm hơn nếu có thể.

  Để chuẩn bị và viết một bản báo cáo khoa học điều quan trọng là bạn phải biết trình bày và nhận thức được cấu trúc tổng thể. Thường các bản báo cáo thường được mô phỏng theo hình của một kim tự tháp. Bạn coi đỉnh của kim tự tháp là một bản tóm tắt, càng chi tiết và rõ ràng khi bạn càng đi xuống.

  Cấu trúc kim tự tháp được chia thành ba lớp, theo hướng từ trên xuống dưới: TIÊU ĐỀ, TÓM TẮT, CHI TIẾT.

  Tiêu đề vô cùng quan trọng, nó bao quát nội dung của bản báo cáo. Trong trường hợp bạn chưa xác định được tiêu đề là gì bạn có thể bắt đầu từ phần chi tiết, sau đó kết hợp lại và rút ra tiêu đề. Hoặc bạn có thể viết từ chi tiết sau đó tóm tắt và từ toán tắt đó bạn viết tiêu đề. Ý thức về cấu trúc sẽ giúp bạn viết báo cáo một cách dễ dàng rõ ràng và mạch lạc có sự logic hơn.

  Bạn nên tránh những từ ngữ đa nghĩa trong bản báo cáo. Báo cáo không phải là viết văn vì vậy khi viết một bản báo cáo cần những thông tin chính xác ngắn gọn và từ ngữ dễ hiểu. Bạn còn có thể kết hợp một số sơ đồ hay bảng số liệu để làm bản báo cáo thêm hấp dẫn. Ngoài ra, để thể hiện các nội dung quan trọng bạn có thể gạch đầu dòng in đậm hay gạch dưới.

  Hãy tập trung vào các nhược điểm và ưu điểm chính để các câu không trở nên quá dài. Bạn có thể đặt dấu phẩy, dấu chấm vào những câu quá dài sao cho phù hợp.

  Trong cách viết nên tránh các từ xuồng xã trong văn nói đặc biệt là các báo cáo dành cho khách hàng. Sửa chữa và xem xét một lượt trước khi gửi bản báo cáo.

  Những loại báo cáo cơ bản

  • Báo cáo định kỳ.
  • Báo cáo giải trình.
  • Báo cáo nghiên cứu.

  Tóm tắt những điểm cần lưu ý khi viết báo cáo.

  • Nội dung báo cáo chính xác.
  • Dễ đọc dễ hiểu
  • Cách diễn đạt rõ ràng, khoa học.
  • Trình bày đúng sự thật.
  • Tuân thủ đúng deadline.

  Cảm xúc của tác giả khi viết bản báo cáo không phải là điều ấn tượng. Bạn không nên chỉ ghi những gì bạn nghĩ. Điều quan trọng là thông qua bản báo cáo bạn dự định sẽ sử dụng nó như thế nào trong công việc. Và nên đưa ra những đề xuất để cải thiện để có thể được tiếp tục phát triển, và có tinh thần trách nhiệm cao trong công việc.

  Trang bìa báo cáo bắt buộc

  Tùy vào từng loại báo cáo, có thể có hoặc không có trang bìa. Báo cáo nội bộ, trang bìa ít khi được đính kèm. Nếu báo cáo có nội dung bên ngoài, bắt buộc phải có trang bìa đính kèm.

  --- Bài cũ hơn ---

 • Mẫu Báo Cáo Công Việc Hàng Tuần, Tháng, Ngày File Excel
 • Viết Báo Cáo Thực Tập Bằng Tiếng Anh Giá Rẻ
 • Mẫu Báo Cáo Thử Việc. Hướng Dẫn Cách Viết Báo Cáo Thử Việc
 • Cách Viết Báo Cáo Thử Việc
 • (Tải Miễn Phí) Mẫu Báo Cáo Công Việc Hàng Ngày, Tuần, Tháng
 • Cách Viết Báo Cáo Thử Việc

  --- Bài mới hơn ---

 • Mẫu Báo Cáo Thử Việc. Hướng Dẫn Cách Viết Báo Cáo Thử Việc
 • Viết Báo Cáo Thực Tập Bằng Tiếng Anh Giá Rẻ
 • Mẫu Báo Cáo Công Việc Hàng Tuần, Tháng, Ngày File Excel
 • Cách Viết Báo Cáo Công Việc Hàng Ngày, Báo Cáo Tuần, Tháng…
 • Cách Viết Báo Cáo Theo Ngày Và Tuần Của Nhân Viên Bán Hàng
 • Báo cáo thử việc là việc quan trọng cuối cùng bạn phải làm khi kết thúc quá trình thử việc tại đơn vị tuyển dụng. Thời gian thử việc bạn đã cố gắng chứng tỏ khả năng thực sự của mình thì bản báo cáo thử việc xem như là nhật ký tự đánh giá bản thân của bạn trước nhà tuyển dụng.

  Cách viết báo cáo thử việc khiến nhà tuyển dụng không thể từ chối bạn

  Báo cáo thử việc sẽ có form tiêu chuẩn do nhà tuyển dụng giao cho bạn hoặc họ sẽ cho bạn yêu cầu viết báo cáo và bạn tự sáng tạo một form báo cáo thử việc cho riêng mình dựa trên những báo cáo cơ bản theo quy định.

  Phần đầu của báo cáo

  Bạn sẽ viết điền đầy đủ thông tin Quốc hiệu, tiêu ngữ, tên văn bản, nơi gửi, các thông tin cá nhân và thông tin cơ quan hay nhà tuyển dụng, người hướng dẫn theo chuẩn văn bản hành chính đã quy định. Phần này tương đối đơn giản vì chỉ viết chuẩn theo form.

  Phần thứ hai là nội dung chính của báo cáo thử việc

  Đây là phần rất quan trọng khi cơ quan hay nhà tuyển dụng đánh giá năng lực làm việc của bạn. Bạn cần liệt kê chân thực và đầy đủ các công việc được giao. Những việc đã hoàn thành và mức độ hoàn thành, việc chưa hoàn thành và nguyên do chưa hoàn thành kèm theo hướng giải quyết, đánh giá của người hướng dẫn trực tiếp.

  Tùy theo số lượng công việc được giao bạn sẽ có cách báo cáo phù hợp. Nếu số lượng công việc không quá nhiều bạn sẽ liệt kê đầy đủ theo thứ tự công việc bằng cách đơn giản nhất. Nếu bạn được giao tương đối nhiều việc thì sử dụng bảng kê để báo cáo sẽ khoa học và dễ dàng hơn cho nhà tuyển dụng khi đọc báo cáo của bạn. Phần liệt kê công việc chi tiết, logic kèm kết quả, hướng giải quyết và đánh giá của người hướng dẫn cho từng công việc sẽ ghi điểm rất tốt trong mắt nhà tuyển dụng.

  Bạn cần thể hiện thật chân thành trong việc đánh giá ưu khuyết điểm của mình, thái độ học hỏi và cầu tiến trong cách khắc phục những yếu điểm. Đưa ra nhận định sâu sắc của mình về môi trường và điều kiện làm việc của đơn vị hay nhà tuyển dụng, những điểm có thể thay đổi để cải tiến môi trường và điều kiện làm việc, phát triển kinh doanh. Khẳng định rằng bạn muốn làm việc lâu dài với đơn vị hay nhà tuyển dụng và sẽ cố gắng đóng góp sức mình vào sự phát triền của đơn vị.

  Cách viết báo cáo thử việc rõ ràng, chân thực, thể hiện được năng lực, trách nhiệm, thái độ làm việc nghiêm túc và cầu tiến như trên thì không nhà tuyển dụng nào có thể nói lời từ chối với bạn.

  --- Bài cũ hơn ---

 • (Tải Miễn Phí) Mẫu Báo Cáo Công Việc Hàng Ngày, Tuần, Tháng
 • Cách Viết Báo Cáo Công Việc Hàng Ngày Gây Ấn Tượng Với Sếp
 • Hướng Dẫn Cách Viết Báo Cáo Thực Tập Tốt Nghiệp Chi Tiết
 • Hướng Dẫn Cách Làm Báo Cáo Thực Tập Chi Tiết Nhất
 • Gợi Ý Cách Viết Bản Kiểm Điểm Học Sinh Chi Tiết Nhất Năm 2022
 • Viết Báo Cáo Thực Tập Bằng Tiếng Anh Giá Rẻ

  --- Bài mới hơn ---

 • Mẫu Báo Cáo Công Việc Hàng Tuần, Tháng, Ngày File Excel
 • Cách Viết Báo Cáo Công Việc Hàng Ngày, Báo Cáo Tuần, Tháng…
 • Cách Viết Báo Cáo Theo Ngày Và Tuần Của Nhân Viên Bán Hàng
 • Cách Viết Báo Cáo Tiến Độ (Sample Template)
 • Hướng Dẫn Báo Cáo Adr
 • Ngoài ra, trường hợp một số bạn sinh viên không có thời gian viết bài báo cáo thực tập anh văn thương mại hoặc chưa xin được công ty thực tập có thể liên hệ dịch vụ viết báo cáo thực tập bằng tiếng Anh giá rẻ của mình qua sdt/zalo: 0909 23 26 20

  Đối với anh văn thương mại trường cao đẳng Công Thương, các bạn sinh viên cần chú ý quy định về hình thức của trường như: Mật độ bình thường không nén hoặc dãn khoảng cách giữa các chữ. Khoảng cách dòng là 1.5 lines, trước 6pt, sau 6pt. Canh lề trên 2cm, dưới 2cm, trái 3.5cm, phải 2cm. Khổ giấy A4, dùng bộ font Unicode, tên font Time New Roman, cỡ chữ 13 của trình soạn thảo WinWord hoặc tương đương.

  Chú ý: Báo cáo phải được trình bày ngắn gọn, rõ ràng, mạch lạc, sạch sẽ, không được tẩy xóa. Không lạm dụng các chữ viết tắt, không viết tắt những cụm từ dài hoặc cụm từ ít xuất hiện trong báo cáo.

  Viết báo cáo thực tập bằng tiếng Anh trường CD Công Thương gồm 4 chương:

  • Chương 1: Giới thiệu tổng quan về đơn vị thực tập
  • Chương 2: Mô tả công việc được giao tại đơn vị thực tập
  • Chương 3: Nội dung chính của đề tài thực tập (tên đề tài)
  • Chương 4: Kết luận và kiến nghị

  Cụ thể nôi dung các chương như sau:

  Chương 1: Giới thiệu tổng quan về đơn vị thực tập

  • Tên đơn vị, ngành nghề hoạt động
  • Lịch sử hình thành và phát triển
  • Sơ đồ tổ chức bộ máy quản lý của đơn vị thực tập
  • Chức năng và nhiệm vụ của từng bộ phận
  • Hướng phát triển trong tương lai

  (6-9 trang)

  Chương 2: Mô tả công việc được giao tại đơn vị thực tập

  • – Tổng quan về vấn đề thực tập
  • – Mô tả cụ thể những công việc được giao
  • – Trách nhiệm
  • – Nhận xét bản thân học được gì qua những công việc như vậy.

  (4-6 trang)

  Chương 3: Nội dung chính của đề tài thực tập (tên đề tài)

  • Cơ sở lý thuyết
  • Thực tế tại doanh nghiệp

  (8-11 trang)

  Chương 4: Kết luận và kiến nghị

  • – Tóm tắt kết quả của quá trình thực tập hoặc các bài học rút ra được từ đợt thực tập;
  • – Nhận xét và đưa ra một số kiến nghị góp ý về vấn đề nghiên cứu tại đơn vị thực tập.

  (4-5 trang)

  + Các nghiệp vụ kinh doanh, xuất nhập khẩu;

  + Các kỹ năng và nghiệp vụ văn phòng có sử dụng tiếng Anh;

  + Văn hóa kinh doanh và văn hóa giao tiếp trong kinh doanh;

  + Quản lý nguồn nhân lực tại các tổ chức và doanh nghiệp;

  + Phân tích về nhu cẩu nguồn nhân lực có trình độ ngoại ngữ tại các doanh nghiệp nước ngoài hoặc có vốn đầu tư nước ngoài;

  + Phân tích việc dịch thuật Anh-Việt; Việt-Anh đối với các văn bản thương mại;

  + Vận dụng các chiến lược marketing trong hoạt động kinh doanh;

  + Tìm hiểu, phân tích nhu cầu người tiêu dùng của doanh nghiệp;

  + Thực trạng và nhu cầu học tiếng Anh tại các trung tâm Ngoại ngữ;

  + Phân tích tình hình nguồn lực tài chính của doanh nghiệp.

  --- Bài cũ hơn ---

 • Mẫu Báo Cáo Thử Việc. Hướng Dẫn Cách Viết Báo Cáo Thử Việc
 • Cách Viết Báo Cáo Thử Việc
 • (Tải Miễn Phí) Mẫu Báo Cáo Công Việc Hàng Ngày, Tuần, Tháng
 • Cách Viết Báo Cáo Công Việc Hàng Ngày Gây Ấn Tượng Với Sếp
 • Hướng Dẫn Cách Viết Báo Cáo Thực Tập Tốt Nghiệp Chi Tiết
 • Cách Viết Báo Cáo/bài Báo Theo Yêu Cầu

  --- Bài mới hơn ---

 • Cách Viết Bài Review Thu Hút Bạn Đọc Nhất
 • Bài Review Là Gì? Viết Review Như Thế Nào Cho Đúng?
 • Cách Đọc Số Đếm Và Số Thứ Tự Trong Tiếng Anh
 • Hướng Dẫn Cách Viết Summary Cho Bài Essay
 • Cách Viết Sơ Yếu Lý Lịch Theo Đúng Tiêu Chuẩn
 • Công việc viết báo cáo đòi hỏi tính chính xác, chuẩn mực. Nếu là báo cáo tiếng Anh thì lại càng phải cẩn thận hơn nữa. Bên cạnh đó, bài viết cũng giới thiệu với các bạn cách viết một bài báo bằng tiếng Anh.

  Phần 1: Viết báo cáo bằng tiếng Anh

  Cấu trúc bài báo cáo công việc bằng tiếng Anh

  1. Introduction : Giới thiệu

  -This report looks into… and suggests… : Báo cáo này nghiên cứu về vấn đề… và đề xuất…

  -This report studies… and recomends… : Báo cáo này nghiên cứu về vấn đề… và đề xuất…

  -The aim/purpose of this report is to consider/suggest/…: mục đích của báo cáo này là để xem xét, đề nghị

  -This report is intended to…: báo cáo này nhằm

  2. Reporting results: mục tiêu báo cáo

  -Most people seem to feel that…: hầu hết mọi người có vẻ cảm thấy…

  -Several people said/told me/suggested/thought that…: nhiều người đã nói/ đề nghị/ nghĩ rằng…

  3. Making recommendations – Đưa ra những kiến nghị

  – It would seem that banning mobile phones is the best idea: Có vẻ như việc cấm sử dụng điện thoại là lựa chọn hợp lý nhất

  – Having considered the options, …: sau khi xem xét các lựa chọn…

  – I would like to suggest/recommend…: tôi muốn đề xuất/ kiến nghị…

  – You may wish to consider …: anh có thể xem xét…

  – I would therefore recommend that we expand the library/installing a new coffee machine…: Vì vậy tôi xin đề nghị chúng ta mở rộng thư viện / lắp đặt một máy pha cà phê mới…

  Ngôn ngữ sử dụng khi viết báo cáo

  1. Introduction language (ngôn ngữ giới thiệu)

  * sets out: đưa ra, đặt ra

  * shows: trình bày, cho thấy

  * demonstrates: chứng minh, chứng tỏ

  * establishes: thiết lập, củng cố

  * shows why: cho thấy tại sao…

  * shows how: chỉ ra làm thế nào…

  2. Way of dealing with the issue (cách đối phó với vấn đề)

  * Approach: cách tiếp cận, phương pháp

  * Method: phương pháp

  * The approach used here: cách tiếp cận/ phương pháp được sử dụng ở đây là

  * Qualitative: định tính

  * Quantitative: định lượng

  * respond to: đáp ứng với…

  * react to: phản ứng với..

  * take account of : có tính đến…

  4. The problem (vấn đề)

  * There is a significant problem of : có một vấn đề quan trọng về…

  * This can be looked at by…: điều này có thể được xem xét bởi…

  * One way to examine this point is: một cách để khảo sát điểm này là…

  * It is important to : đó là quan trọng để…

  5. Response to the problem (giải đáp cho các vấn đề)

  * Thus: do đó, như vậy

  * Therefore: do vậy, do đó, vì thế

  * As a result: kết quả là

  6. Action you recommend (hành động/ giải pháp bạn đưa ra)

  * Recommend: giới thiệu, đề nghị, tiến cử

  * must / should / ought to: phải/ nên

  * to be recommended: được đề nghị

  * to approve: phê duyệt, chứng minh, xác nhận

  7. Ways of discussing how people respond to issues (cách diễn tả mức độ phản hồi của mọi người về một vấn đề)

  * Flexible: linh hoạt

  * Inflexible: không linh hoạt, cứng nhắc

  * Suitable: phù hợp

  * Unsuitable: không phù hợp

  * Appropriate: thích hợp

  * Inappropriate: không thích hợp

  * Correct: chính xác

  * Incorrect: không chính xác

  * Right: đúng

  * Wrong: sai

  8. Reasons for a problem (nói về các lý do của vấn đề)

  * Cause: nguyên nhân

  * Create: tạo nên

  * Effect: ảnh hưởng, hiệu quả

  * Induce: gây ra, khiến

  * Produce: sinh ra, kết quả

  9. Results & conclusions (kết quả và kết luận)

  * Support: hỗ trợ

  * show indicate

  * can be interpted: có thể được giải thích

  * should be understood as: nên được hiểu như là

  * demonstrate: chứng minh

  * establish: thiết tập, củng cố

  10. Reason a problem is serious (nói về tại sao vấn đề đó nghiêm trọng)

  * results in: kết quả trong…

  * has the effect of : có tác động…

  * contribute to: góp phần vào…

  * adds to: bổ sung thêm, làm tăng thêm

  * to aid: để hỗ trợ

  Bài báo cáo mẫu

  The gym you work for has been losing members recently and would like to know why they are leaving. The gym manager has asked you to write a report about why these customers are leaving. In your report you should specify what the problems are and should give recommendations for improvement.

  The aim of this report is to explain the main reasons why members are leaving the gym. After interviewing some clients, we have identified some serious problems.

  Limited opening hours

  Some members have complained that the gym opens a little late for them. For this reason, workers cannot exercise before going to work. If the gym opened at 7 a.m., clients could exercise easily before going to work.

  The changing rooms

  Many of the lockers are broken so customers cannot leave their belongings in a safe place. Also, some of the showers are not working properly so members have to queue before having a shower. In order to solve this, I suggest replacing all lockers and showers immediately.

  Lack of parking spaces

  Some pvious members have joined gyms which have a parking lot. Although we cannot build a parking lot, we can offer a parking area for bicycles. As a result, this might encourage members to use their bikes to come to the gym.

  Conclusion

  To sum up, I believe that if we take care of these problems, members will be happier and will decide to stay with us.

  Your college has just published the rst issue of the new college magazine. The organisers are interested in knowing what students thought about it, so they have asked you to write a report. In your report, you should talk about what the students liked and disliked about the articles, the sports section and the news section. Then, you should make suggestions on how to improve the magazine.

  The purpose of this report is to outline students’ opinions about the new college magazine, and to make recommendations based on their views.

  The articles

  Most students thought the articles were interesting and well written. However, they did not talk about modern topics, so some students found this part of the magazine a little boring.

  The sports section

  It is thought that the sports section is good, but most articles were about football or basketball. This is not a good thing because most of our sporty students play rugby, not football or basketball.

  The news section

  Many students complained about the news section, because it only focused on news about the college. These students were expecting to read some news about the city, too.

  Recommendations

  In order to solve the problems above, I recommend taking some measures. Firstly, article writers should focus more on technology and other modern issues. Secondly, we should consider writing more about rugby and less about other sports. Finally, we should include some news about our city. If we do these things, the magazine will be more interesting to our students.

  You have visited a new car museum in your town with your school. Now your teacher would like you to write a report talking the things you found most and least interesting and whether you recommend the visit to future students.

  The aim of this report is to assess last week’s visit to the car museum and to decide whether it would be a good idea to visit it in the future.

  Interesting exhibitions

  All the students who visited the museum agreed that the best part of it was the 19th-century cars exhibition. It displayed some models of the rst cars that arrived in Spain. As a result, we learned a lot about the history of cars in our country. Another interesting exhibition was the one about sports cars, which we all enjoyed.

  Guided tour and less interesting exhibitions

  Although most displays were ne, most of us did not enjoy the cars exhibited in the exhibition of the fastest cars of the 20th century. We believe that there is a lack of faster and more interesting models. Also, the live talks by some of the guides were a little too long and boring.

  Conclusion

  Despite the boring talks and some dull exhibitions, I recommend this visit to all students in our school. I believe most students will nd it quite interesting and educational.

  Phần 2: Viết bài báo bằng tiếng Anh

  1. Mục tiêu của bài báo

  2. Ngôn ngữ

  Các bài báo thường mang tính nghi thức, trang trọng yếu hơn các bài luận. Bởi vì chúng nhằm mục đích giải trí, bạn có thể sử dụng ngôn ngữ thoải mái hơn, sử dụng các cách viết rút gọn, cụm động từ và các từ mang nghĩa thân mật, gần gũi hơn. Ngoài ra, khi viết bài báo, bạn cũng có thể sử dụng câu hỏi tu từ và dấu chấm than để giữ thu hút sự chú ý của người đọc hoặc để đưa ra quan điểm. Hãy sử dụng văn phong hài hước ở những vị trí phù hợp.

  3. Kết cấu

  • Bài báo thường có một tiêu đề. Nếu có thể, tiêu đề này phải thật lôi cuốn để thu hút sự chú ý của người đọc.
  • Sau đó, bạn nên có từng đoạn văn cho mỗi khía cạnh bạn đề cập đến.
  • Trong phần kết luận, bạn có thể đưa ra một đề nghị. Sẽ là một ý tưởng tốt để ghi dấu bài báo của bạn với một câu hỏi tu từ.

  4. Cấu trúc, từ vựng thông dụng khi viết bài báo

  Câu hỏi tu từ:

  · Have you ever ……..?

  · What do you think about ……..?

  · Are you one of those people who thinks that ……?

  · Are you one of those people who …….?

  · What would life be like if ……?

  · Will the future bring us ….. ?

  Giới thiệu điểm đầu tiên:

  · Firstly

  · In the first place

  · First of all

  · The first thing to consider is

  · One thing to consider is

  · To begin with

  Giới thiệu nhiều điểm khác:

  · Secondly

  · Another consideration

  · Yet another consideration

  · Another thing to consider is

  · Added to that

  · Apart from that

  · In addition to this

  Giới thiệu điểm cuối cùng:

  · In conclusion

  · To conclude

  · To sum up

  Trình bày quan điểm, ý kiến cá nhân:

  · So

  · I think

  · In my opinion

  · Personally I believe that

  · In my view

  · If you ask me

  · To my mind

  · My personal opinion is

  5. Bài báo mẫu

  The Internet: A Great Invention

  A local magazine has asked readers to write an article about their favourite things about the Internet. Write the article talking about the things you do with the Internet and recommend a website to other readers.

  Write your article.

  The Internet has changed the way we live. It started as something that we could access only through a computer, but nowadays it is everywhere, and I love it!

  One of the cool things about the world wide web is that you can look up anything you want and nd out the answer straight away. Isn’t that fantastic? For example, imagine you are arguing with your friends about how to do something. Easy solution! Go online and nd the answer.

  However, the greatest thing about the Internet is how you can learn tons of things very cheaply or even for free! In fact, my favourite website is chúng tôi where people register to teach and learn about different things: music, website design, making apps, history, etc. So I totally recommend it to everyone!

  In conclusion, the Internet has a lot of great things. For me, the best are nding information and learning online. What about you? What are your favourite things about it?

  --- Bài cũ hơn ---

 • Chia Sẻ Kinh Nghiệm Viết Review Sách Hay Dành Cho Người Mới
 • Hướng Dẫn Trích Dẫn Văn Bản Đúng Chuẩn
 • Tạo Mục References/nguồn Tham Khảo Tự Động Trong Word
 • Apa & Harvard: Phương Pháp Citation Đúng Cách
 • Hướng Dẫn Cơ Bản Các Cách Trích Dẫn Tài Liệu Tham Khảo Phổ Biến
 • Cách Để Viết Một Báo Cáo Khoa Học

  --- Bài mới hơn ---

 • Cách Viết Đề Cương Báo Cáo Thực Tập, Chuyên Đề, Luận Văn, Chuẩn
 • Mẫu Đề Cương Báo Cáo Chuyên Đề Khoa Học Chi Tiết Nhất
 • Hướng Dẫn Làm Báo Cáo Tình Hình Thực Hiện Dự Án Đầu Tư
 • Hướng Dẫn Giám Sát Và Báo Cáo Phản Ứng Có Hại Của Thuốc (Adr) Tại Các Khoa Lâm Sàng (Thực Hiện Theo Quyết Định Số 1088/qđ
 • Cách Làm Báo Cáo Doanh Số Bán Hàng Trên Excel Cho Doanh Nghiệp
 • ĐỐI TƯỢNG:

  – Các bác sỹ chưa học chứng chỉ nghiên cứu khoa học

  Điều dưỡng và cử nhân điều dưỡng

  MỤC TIÊU:

  1. Viết được 1 bài báo cáo khoa học với quy mô nhỏ

  2. Trình bày được bằng Slide một báo cáo khoa học trước hội đồng nghiệm thu và hội nghị khoa học

  I. Chọn đề tài:

  Để chọn một đề tài nghiên cứu nên dựa vào các tiêu chuẩn sau:

  1. Tính bức thiết: tại sao phải nghiên cứu đề tài này, nó mang lại lợi ích gì?
  2. Tính trùng lắp: nếu đề tài trùng lắp với các đề tài đã nghiên cứu thì giá trị không cao.
  3. Tính khả thi: dựa trên 3 mặt

  – Tài chính

  • Nếu hội trường rộng lớn: chọn chữ sáng trên nền tối, như chữ màu trắng / vàng trên nền xanh đậm.

  Tránh slide với chữ màu xanh lá cây và màu nền đỏ (hay chữ màu đỏ trên nền màu xanh lá cây), vì rất nhiều người bị mù màu với sự kết hợp này. Nói chung tránh chọn màu nền đỏ vì đây là loại màu “nặng” dễ làm cho mắt bị mệt và khó theo dõi.

  TÀI LIỆU THAM KHẢO

  1. Trương Đình Kiệt. Thiết kế nghiên cứu. Giáo trình sau đại học. Trường Đại học Y Dược thành phố Hồ Chí Minh. Năm 2000.

  2. Nguyễn Thanh Liêm, Đặng Phương Kiệt, Lê Bích Thủy. Cách tiến hành công trình nghiên cứu y học. Nhà xuất bản y học. Hà Nội 1997.

  3. Nguyễn Thanh Liêm ( Dịch và hiệu đính).Phương pháp thiết kế các nghiên cứu lâm sàng. Hulley S.P, Cummings S.R, Browner W.S, Grady D.G, Newan T.B. NXB Y học- Hà Nội. 2011.

  4. . Nguyễn Thanh Liêm ( Dịch và hiệu đính).Phương pháp viết và trình bày một nghiên cứu lâm sàng. Browner W.S. NXB Y học- Hà Nội. 2010.

  5. Nguyễn Văn Tuấn. Lâm sàng thống kê. Toiyeucogaihalan.com Phương pháp nghiên cứu khoa học. Giáo trình sau đại học. Trường Đại học Y Dược thành phố Hồ Chí Minh. Năm 2000..

  Tác giả bài viết: chúng tôi Phạm Văn Phú

  Nguồn tin: Khoa Ngoại tổng hợp BVĐK tỉnh Bình Định

  --- Bài cũ hơn ---

 • Hướng Dẫn Làm Báo Cáo Thực Tập Tốt Nghiệp Đạt Điểm Cao Nhất
 • Tham Khảo 10 Mẫu Báo Cáo Thực Tập Tại Công Ty Thương Mại Tốt Nhất
 • Bản Kiểm Điểm Đảng Viên Trong Quân Đội
 • Cách Viết Bản Kiểm Điểm Nghỉ Học Không Phép
 • Bản Kiểm Điểm Đảng Viên Sinh Con Thứ 3
 • Cách Viết Báo Cáo Tiến Độ (Sample Template)

  --- Bài mới hơn ---

 • Hướng Dẫn Báo Cáo Adr
 • Hướng Dẫn Viết Báo Cáo Tiếng Anh Thương Mại Trường Tôn Đức Thắng
 • Cách Viết Báo Cáo Thực Tập Bằng Tiếng Anh Điểm Cao
 • Nội Dung Báo Cáo Thực Tập Bằng Tiếng Anh
 • Dịch Vụ Viết Thuê Đề Tài Thực Tập, Làm Chuyên Đề Tốt Nghiệp Thuê!
 • Báo cáo tiến độ như là công việc bắt buộc của chúng ta mỗi ngày khi đi làm. Báo cáo tiến độ là một trong những ‘công cụ’ quản lý tốt nhất bạn có thể sử dụng để kiểm tra năng suất của team hoặc của dự án mình đang tham gia. Thông tin trong các báo cáo này giúp các thành viên theo dõi tiến trình của họ trong khi tiến trinh chung cả mục tiêu của cả team. Đối với người quản lý, báo cáo tiến độ cung cấp thông tin cụ thể về đóng góp của thành viên. Nó khuyến khích việc trao đổi ý tưởng, ý kiến cũng như giúp các thành viên khắc phục lỗi, khó khăn khi điều đó xảy ra.

  Theo Hiệp hội Đào tạo và Phát triển Hoa Kỳ, có một nơi cụ thể để kiểm tra tiến trình của bạn sẽ tăng xác suất đạt được mục tiêu lên 95%.

  Thật ra, đó là một hình thức giao tiếp hai chiều rất đơn giản, tuy nhiên, không nhiều người hiểu được lợi ích của báo cáo tiến độ. Nên bài viết này của mình sẽ giới thiệu đến mọi người một phương pháp cơ bản, đó là phương pháp PPP

  Vậy chính xác, PPP là gì?

  P đầu tiên là Progress – Tiến độ. Tiến độ liệt kê công việc của member, các mục tiêu đã hoàn thành và các mục tiêu đã đóng. Mục này đưa ra một đánh giá nhận xét về chỉ tiêu công việc đã được thực hiện.

  P thứ hai là Plans – Kế hoạch. Kế hoạch là mục tiêu, có thể là mục tiêu trước mắt hoặc dài hạn (tùy thuộc vào các giai đoạn của dự án). Tất cả các mục được liệt kê trong Kế hoạch là các mục tiềm năng của Tiến trình. Tuy nhiên, hãy suy nghĩ ltrước kế hoạch dự phòng nếu có rủi ro xảy ra.

  P cuối cùng là Problems. Problems là những rủi ro xảy ra trong ngày, làm ảnh hưởng đến năng suất làm việc, khiến cho bạn không thể hoàn thành được mục tiêu trong ngày hoặc mục tiêu lâu dài của dự án.

  Khi bạn ghi nhớ ba điều này, bạn đã có những gì cần thiết để viết một báo cáo đơn giản, nhưng nếu bạn thực sự muốn thành công trong việc truyền đạt các chi tiết và sắc thái của báo cáo tiến độ, bạn phải lưu ý ba câu hỏi: Ai, Làm thế nào và Cái gì.

  Ai?

  Phần quan trọng của báo cáo tiến độ là nhóm của bạn. Các báo cáo cần phải ngắn gọn và tập trung, vì vậy bạn nên hiểu những gì đồng nghiệp của bạn muốn. Để giúp mình với nhiệm vụ này, hãy đặt ra một vài câu hỏi:

  . Làm thế nào người đọc báo cáo hiểu?

  . Họ có biết chi tiết và mục tiêu của dự án không?

  . Họ có thoải mái với cách dùng từ của bạn không?

  Làm sao?

  Tiếp theo, hãy xem xét cách diễn đạt của bạn. Người quản lý sẽ có thể không hiểu nếu bạn sử dụng quá nhiều từ chuyên dụng trong công việc. Sử dụng câu dài hơn, dễ hiểu nhưng cũng cố gắng kiềm chế đừng viết. Tốt nhất, nên có 5 – 7 từ khóa mỗi câu.

  Cái gì?

  Một sai lầm mà mọi người có xu hướng mắc phải khi viết báo cáo tiến độ là tránh viết về những sai lầm hoàn toàn. Mục đích của báo cáo tiến độ là xác định một cách khách quan những khó khăn và mối quan tâm chính và giúp họ trên đường đi. Ngay cả khi vấn đề đã được giải quyết, nó vẫn cần được đưa vào văn bản để giúp tránh mắc lỗi tương tự trong tương lai.

  Thứ hai, hãy ghi nhớ sự việc quan của văn bản của bạn. Giải thích cách mọi mục riêng lẻ kết nối và so sánh với Tiến trình.

  Giữ nó đơn giản

  Ngay cả khi tiến độ có vẻ nhỏ và thay đổi là tối thiểu, hãy tiếp tục cập nhật báo cáo của bạn. Nó cho phép minh bạch ở tất cả các cấp độ và có thể giúp đánh giá các thách thức để bạn có thể lập kế hoạch cho các hành động tiếp theo của mình cho phù hợp.

  Tuy nhiên, các mẫu báo cáo tiến độ được thực hiện để tiết kiệm thời gian cho mọi người, vì vậy việc dành phần lớn thời gian trong ngày của bạn để viết chúng là vô lý.

  Thực hiện báo cáo tiến độ 1. Sử dụng 1 cách báo cáo đảm bảo đủ nhu cầu của bạn:

  Bạn có thể tạo ra 1 format báo cáo mới hay sử dụng hoặc kế thừa một mẫu báo cáo có sẵn từ trước cũng là 1 ý tưởng hay, nhưng phải đảm bảo các mẫu báo cáo này đáp ứng đủ nhu cầu bạn cần. Bạn phải luôn đảm bảo 3 mục tiêu chính trong mẫu báo cáo của bạn:

  . Progress: Hôm nay bạn làm được gì? Làm xong những mục tiêu nào và đang làm những mục tiêu nào? . Plans: Kế hoạch cho ngày mai hoặc cho tuần tới . Problems: Những rủi ro nào xảy ra trong lúc bạn làm việc, những gì ảnh hưởng đến năng suất làm việc của bạn?

  2. Mời team của bạn/quản lý – những người chịu trách nhiệm dự án:

  Sau khi bạn đã thiết lập tất cả các thông tin quan trọng, đã đến lúc mời nhóm của bạn/quản lý – những người chịu trách nhiệm dự án. Hãy đảm bảo rằng báo cáo của bạn đến đúng người và đúng thời gian. Các công ty lớn thường tạo ra 1 trang web riêng để báo cáo nội bộ, nếu không chúng ta có thể sử dụng các cách thông thường như: google mail, skype, slack… các phương tiện truyền thông mà dự án bạn đang sử dụng.

  Tất cả các tiến trình báo cáo trên sẽ phù hợp nếu bạn không gặp những rủi ro gì ảnh hưởng lớn đến công việc. Nếu rủi ro lớn xảy ra, cách tốt nhất là bạn nên liên hệ trực tiếp ngay lặp tức với leader/manager của mình, để mọi người tìm cách giải quyết 1 cách nhanh chóng hơn.

  Mong mọi người sẽ thích bài chia sẻ của mình!

  #Bài viết có sử dụng tư liệu trong website: https://blog.weekdone.com/guide-how-to-write-an-excellent-progress-report-sample-template/

  All Rights Reserved

  --- Bài cũ hơn ---

 • Cách Viết Báo Cáo Theo Ngày Và Tuần Của Nhân Viên Bán Hàng
 • Cách Viết Báo Cáo Công Việc Hàng Ngày, Báo Cáo Tuần, Tháng…
 • Mẫu Báo Cáo Công Việc Hàng Tuần, Tháng, Ngày File Excel
 • Viết Báo Cáo Thực Tập Bằng Tiếng Anh Giá Rẻ
 • Mẫu Báo Cáo Thử Việc. Hướng Dẫn Cách Viết Báo Cáo Thử Việc
 • Web hay
 • Links hay
 • Push
 • Chủ đề top 10
 • Chủ đề top 20
 • Chủ đề top 30
 • Chủ đề top 40
 • Chủ đề top 50
 • Chủ đề top 60
 • Chủ đề top 70
 • Chủ đề top 80
 • Chủ đề top 90
 • Chủ đề top 100
 • Bài viết top 10
 • Bài viết top 20
 • Bài viết top 30
 • Bài viết top 40
 • Bài viết top 50
 • Bài viết top 60
 • Bài viết top 70
 • Bài viết top 80
 • Bài viết top 90
 • Bài viết top 100
 • CẦM ĐỒ TẠI F88
  15 PHÚT DUYỆT
  NHẬN TIỀN NGAY

  VAY TIỀN NHANH
  LÊN ĐẾN 10 TRIỆU
  CHỈ CẦN CMND

  ×