Cách Viết Hóa Đơn Điều Chỉnh Hóa Đơn Điện Tử / TOP #10 ❤️ Xem Nhiều Nhất & Mới Nhất 8/2022 ❣️ Top View | Ezlearning.edu.vn

Cách Điều Chỉnh Hóa Đơn Điện Tử Theo Thông Tư 68/2019/tt

Hướng Dẫn Lập Hóa Đơn Thương Mại Theo Thông Tư 68/2019

Nội Dung Hóa Đơn Điện Tử Đầy Đủ Đúng Quy Định Theo Thông Tư 68

Những Điều Cần Biết Về Hóa Đơn Điện Tử Trong Kinh Doanh Khách Sạn

Vì Sao Doanh Nghiệp Nên Áp Dụng Hóa Đơn Điện Tử Khách Sạn

Hóa Đơn Điện Tử File Xml: Hướng Dẫn Đọc File, Tải Về Và Lưu Trữ

Cách điều chỉnh hóa đơn điện tử theo Thông tư 68/2019/TT-BTC.

1. Hướng dẫn cách điều chỉnh hóa đơn điện tử bị sai sót sau khi cấp mã

Căn cứ vào Điều 11 và Điều 17 của Thông tư 68/2019/TT-BTC, hướng dẫn thi hành Điều 17 nằm trong Nghị định 119/2018/NĐ-CP của Chính phủ, các trường hợp hóa đơn điện tử bị sai sót và cách điều chỉnh hóa đơn điện tử như sau:

Trường hợp 1: Hóa đơn điện tử có mã của Cơ quan Thuế bị sai sót, chưa gửi người mua

Trường hợp người bán phát hiện hóa đơn điện tử có mã của Cơ quan Thuế bị sai sót và chưa gửi cho người mua thì cần thực hiện:

Sử dụng Mẫu số 04 thông báo với Cơ quan Thuế về việc hủy hóa đơn điện tử có mã đã lập có sai sót.

Tạo lập hóa đơn điện tử mới để thay thế cho hóa đơn điện tử bị sai, thực hiện ký điện tử và gửi tới Cơ quan Thuế để cấp mã mới sau đó gửi cho người mua.

Bên Cơ quan Thuế sẽ thực hiện hủy hóa đơn điện tử đã được cấp mã và có sai sót trên hệ thống.

Xử lý trong khi hóa đơn điện tử có mã của Cơ quan Thuế bị sai sót, chưa gửi người mua.

Trường hợp 2: Hóa đơn điện tử có mã của Cơ quan Thuế bị sai sót, đã gửi người mua

Nếu hóa đơn điện tử bị sai tên, địa chỉ của người mua, còn lại mã số Thuế và các thông tin khác vẫn đúng:

Người bán cần kiểm tra và thông báo cho người mua về những thông tin bị sai sót trên hóa đơn điện tử.

Sử dụng mẫu số 04 để thông báo với Cơ quan Thuế.

Sử dụng Mẫu số 04 để thông báo với Cơ quan Thuế.

Trường hợp này người bán không phải lập lại hóa đơn.

Nếu hóa đơn điện tử bị sai mã số thuế, số tiền, nội dung về Thuế, hoặc sai thông tin hàng hóa:

Người bán và người mua sẽ thỏa thuận, thống nhất và lập biên bản thỏa thuận và ghi rõ sai sót trên hóa đơn điện tử.

Sử dụng mẫu 04 để thông báo cho Cơ quan Thuế để hủy hóa đơn điện tử bị sai sót, lập hóa đơn điện tử mới thay thế.

Cơ quan Thuế sẽ hủy hóa đơn điện tử bị sai sót trên hệ thống sau khi nhận được mẫu 04 của người bán.

Trên hóa đơn điện tử mới lập để thay thế cho hóa đơn bị sai, người bán cần ký điện tử sau đó gửi cơ quan Thuế để được cấp mã mới cho hóa đơn điện tử lập đúng.

Trường hợp này, người bán cần lưu ý, hóa đơn điện tử được lập để thay thế cần phải ghi chú rõ theo nội dung: “Thay thế cho hóa đơn ký hiệu mẫu số, ký hiệu hóa đơn… số hóa đơn, ngày…tháng…năm”.

Trường hợp 3: Cơ quan Thuế phát hiện hóa đơn điện tử đã được cấp mã có sai sót

Trường hợp Cơ quan Thuế quản lý trực tiếp doanh nghiệp phát hiện ra hóa đơn điện tử được cấp mã sai sót:

Cơ quan Thuế sử dụng mẫu số 05 gửi cho người bán để thông báo về thông tin sai sót để người bán kiểm tra.

Trong 2 ngày kể từ khi người bán nhận được thông báo của Cơ quan Thuế, người bán cần lập mẫu số 04 về việc hủy hóa đơn điện tử có mã bị sai sót sau đó gửi cho bên Cơ quan Thuế.

Kế tiếp, người bán cần lập hóa đơn điện tử mới, thực hiện ký điện tử và gửi Cơ quan Thuế để được cấp mã mới thay thế cho hóa đơn điện tử đã lập bị sai.

Người bán xin cơ quan Thuế cấp mã mới thay thế cho hóa đơn điện tử đã lập bị sai

Trong trường hợp này, nếu người bán chưa thực hiện thông báo với cơ quan Thuế về việc hủy hóa đơn điện tử thì Cơ quan Thuế sẽ tiếp tục thông báo. Hóa đơn điện tử đã hủy sẽ không có giá trị

2. Hướng dẫn thủ tục xử lý hóa đơn điện tử không có mã đã lập bị sai sót

Đối với trường hợp hóa đơn không có mã lập bị sai sót, Cách điều chỉnh hóa đơn điện tử chia theo trường hợp như sau:

Trường hợp 1: Hóa đơn điện tử không có mã của cơ quan Thuế bị sai sót, đã gửi người mua

Nếu hóa đơn sai về địa chỉ, tên người mua, thông tin mã số thuế và các thông tin khác vẫn chính xác:

Người bán gửi thông báo cho người mua về thông tin sai sót trên hóa đơn đã gửi, không cần phải lập lại hóa đơn.

Trường hợp hóa đơn này đã gửi cơ quan Thuế thì người bán cần gửi Mẫu số 04 để thông báo cho cơ quan Thuế.

Nếu hóa đơn điện tử sai về mã số Thuế, sai về tiền Thuế hoặc Thuế suất, hàng hóa sai quy cách hoặc chất lượng thì xử lý như sau:

Người bán và người mua thỏa thuận và lập biên bản về việc sai sót hóa đơn điện tử, ghi rõ ràng nội dung sai sót.

Mẫu biên bản điều chỉnh hóa đơn điện tử bị sai sót.

Người bán cần lập hóa đơn điện tử mới để thay thế cho hóa đơn điện tử sai sót.

Người bán thực hiện ký điện tử cho hóa đơn mới để thay thế hóa đơn sai sót sau đó gửi cho người mua.

Lưu ý:

Hóa đơn điện tử mới thay thế cho hóa đơn điện tử cũ cần ghi rõ “Thay thế cho hóa đơn ký hiệu mẫu số, ký hiệu hóa đơn…số hóa đơn…, ngày…tháng…năm”.

Trường hợp hóa đơn điện tử sai sót và đã gửi cơ quan Thuế thì người bán cần thông báo với cơ quan Thuế bằng Mẫu số 04 và gửi thông tin hóa đơn điện tử mới cho cơ quan Thuế.

Trường hợp 2: Trường hợp cơ quan Thuế phát hiện hóa đơn điện tử đã lập có sai sót

Trường hợp cơ quan Thuế sau khi nhận dữ liệu hóa đơn, phát hiện có sai sót thì thực hiện:

Thông báo cho người bán theo Mẫu số 05 để yêu cầu người bán kiểm tra lại thông tin trên hóa đơn.

Kể từ khi nhận được thông báo, trong vòng 2 ngày, người bán phải lập Mẫu số 04 để thông báo cho cơ quan Thuế về việc hủy hóa đơn.

Người bán lập hóa đơn điện tử mới để gửi cho người mua thay thế hóa đơn điện tử mới, gửi lại dữ liệu mới lên cơ quan Thuế.

Cơ quan Thuế sẽ tiếp tục thông báo nếu người mua chưa thực hiện thông báo về điều chỉnh hoặc hủy hóa đơn. Hóa đơn điện tử đã hủy cần phải lưu trữ lại để thực hiện tra cứu.

Thời Điểm Áp Dụng Hóa Đơn Điện Tử Theo Thông Tư 68/2019/tt

Máy In Hóa Đơn Siêu Thị

Hóa Đơn Điện Tử Cho Ngành Siêu Thị

Tra Cứu Hóa Đơn Điện Tử Tiền Nước Nhanh Gọn, Tiện Lợi

Hướng Dẫn Tra Cứu Và Lưu Trữ

Hướng Dẫn Cách Điều Chỉnh, Hủy Bỏ, Lập Lại Hóa Đơn Điện Tử

Hóa Đơn Điện Tử Bkav (Bảng Giá Và Cách Sử Dụng 2022)

Hướng Dẫn Sử Dụng Hóa Đơn Điện Tử Bkav

Dịch Vụ Hóa Đơn Điện Tử Bkav, Vnpt, Viettel Uy Tín Giá Rẻ

Hướng Dẫn Sử Dụng Hóa Đơn Điện Tử Vnpt

Hướng Dẫn Cách In Hóa Đơn Điện Tử Vnpt Đầy Đủ Và Chi Tiết Nhất

Điều chỉnh, hủy bỏ, lập lại hóa đơn điện tử là cách các doanh nghiệp phải thực hiện để xử khi các hóa đơn đã lập xảy ra sai sót. Bài viết này, E-invoice sẽ hướng dẫn cách điều chỉnh, hủy bỏ, lập lại hóa đơn chi tiết nhất đến bạn.

Hướng dẫn cách điều chỉnh, hủy bỏ, lập lại hóa đơn điện tử.

Lập biên bản điều chỉnh hóa đơn, ghi rõ nội dung bị sai, nội dung cần điều chỉnh lại cho đúng (bắt buộc phải có chữ ký, đóng dấu của cả 2 bên mua và bán).

Khi thực hiện chức năng lập hóa đơn điện tử điều chỉnh, bạn cũng cần chú ý những thông số buộc phải có trên hóa đơn. Cụ thể: Điều chỉnh (tăng/giảm); số lượng hàng hóa; giá bán; số tiền; thuế suất thuế GTGT; tiền thuế GTGT cho hóa đơn điện tử: số; ký hiệu; ngày, tháng, năm;…

Tiếp đó, bạn tiến hành “Ký điện tử” và gửi lại hóa đơn điện tử điều chỉnh cho bên mua.

Thông thường, với trường hợp bên bán đã gửi hoá đơn có sai sót cho người mua, đã giao hàng, cung ứng dịch vụ và cả hai đã kê khai thuế thì bên bán cần phải lập hóa đơn điều chỉnh.

Tuy nhiên, với trường hợp hóa đơn điện tử có sai sót đã gửi cho người mua, đã giao hàng, cung ứng dịch vụ nhưng cả hai bên chưa kê khai thuế thì cần sửa hóa đơn điện tử bằng cách lập hóa đơn thay thế.

Cách lập hóa đơn điện tử thay thế như sau:

Trước khi lập hóa đơn điện tử thay thế, bạn cần lập biên bản thu hồi hóa đơn.

Lập biên bản thỏa thuận về việc lập hóa đơn thay thế (bắt buộc phải có chữ ký, đóng dấu của hai bên mua và bán).

Khi thực hiện chức năng lập hóa đơn điện tử thay thế thì hóa đơn phải ghi rõ các thông số như: Hóa đơn đang lập thay thế cho hóa đơn số bao nhiêu; ký hiệu bao nhiêu; ngày, tháng, năm nào. Tiếp đó “Ký điện tử” và gửi lại hóa đơn điện tử cho bên mua.

Tuy nhiên, với trường hợp hóa đơn sai sót được khách hàng yêu cầu xóa hóa đơn điện tử để lập hóa đơn khác thì cần tiến hành thủ tục hủy bỏ – lập lại hóa đơn.

Khi tiến hành thủ tục hủy bỏ – lập hóa đơn điện tử, bạn thực hiện hướng dẫn sau:

Lập Biên bản hủy bỏ – lập lại hóa đơn, ghi rõ nội dung bị sai, nội dung cần điều chỉnh lại cho đúng (phải có chữ ký, đóng dấu của hai bên mua và bán).

Tiến hành hủy hóa đơn điện tử đã lập.

Thực hiện chức năng lập hóa đơn điện tử thay thế (trên hóa đơn điện tử thay thế phải có dòng chữ: “Hóa đơn này thay thế hóa đơn số …. ký hiệu … ngày … tháng … năm …”

Lưu ý rằng: Nếu bên mua không phải là doanh nghiệp, không có chữ ký số, thì có thể sử dụng văn bản thỏa thuận là bản giấy, hai bên cùng ký và bên bán phải đóng dấu vào văn bản.

Với trường hợp doanh nghiệp đã lập hóa đơn đồng thời đã ký và phát hành thành công hóa đơn, nếu phát hiện sai sót thì kế toán cần phải xem xét thực tế sai sót để tiến hành điều chỉnh hay hủy bỏ – lập lại hóa đơn điện tử đã xuất theo các hướng dẫn bên trên.

Như vậy, hóa đơn điện tử Einvoice vừa giới thiệu đến bạn hướng dẫn cách điều chỉnh, hủy bỏ, lập lại hóa đơn chi tiết nhất, chính xác nhất 2022.

Hóa đơn điện tử E-invoice – Phần mềm được rất nhiều doanh nghiệp lựa chọn sử dụng

Hướng Dẫn Lập Và Phát Hành Hóa Đơn Điện Tử Điều Chỉnh

Cách Viết Hóa Đơn Điều Chỉnh Tăng, Giảm Tiền Thuế, Doanh Thu

Cách Ghi Hóa Đơn Điều Chỉnh Tăng, Giảm

Xử Lý Hóa Đơn Viết Sai Mã Số Thuế Của Người Mua Đã Kê Khai

Cách Ghi Hóa Đơn Điều Chỉnh Viết Sai Mã Số Thuế

Hướng Dẫn Thay Thế Hoặc Điều Chỉnh Hóa Đơn Điện Tử

Cách Viết Và Xuất Hóa Đơn Hàng Cho Biếu Tặng

Xuất Trình Hóa Đơn Điện Tử Như Thế Nào Khi Vận Chuyển Hàng Hóa

Quy Định Về Xuất Hóa Đơn Đối Với Hàng Khuyến Mãi Như Thế Nào ?

Hộ Kinh Doanh Sử Dụng Và Xuất Hóa Đơn Như Thế Nào?

Xuất Hóa Đơn Cho Thuê Văn Phòng? Thời Điểm Cần Xuất Khi Nào?

Đối với các hóa đơn đã lập và gửi cho người mua nhưng chưa giao hàng hóa, cung ứng dịch vụ hoặc đã lập và gửi cho người mua nhưng người bán và người mua chưa kê khai thuế, nếu có sai sót thì tổ chức phát hành hóa đơn thực hiện lập hóa đơn mới thay thế cho hóa đơn đã lập. Cách thức thực hiện như sau:

– Tìm kiếm hóa đơn cần thay thế với các tiêu chí tìm kiếm như sau: mẫu số, ký hiệu và số hóa đơn.

Sau khi xác định được hóa đơn cần thay thế, tổ chức phát hành hóa đơn sẽ thực hiện tạo biên bản thu hồi hóa đơn và tạo hóa đơn mới. Khi đó, phần mềm sẽ động lấy các thông tin Tên hóa đơn, Mẫu số, Ký hiệu, Tên đơn vị, Mã số thuế của đơn vị, Tên khách hàng, Mã số thuế khách hàng, Địa chỉ khách hàng, Điện thoại khách hàng, Mã số khách hàng, Hình thức thanh toán từ hóa đơn cũ. Trong đó, Ký hiệu và Mẫu số không được phép sửa.

Lập biên bản thu hồi

Màn hình quản lý hóa đơn thay thế

Đối với các hóa đơn đã lập và gửi cho người mua, đã giao hàng hóa, cung ứng dịch vụ, đồng thời người bán và người mua đã kê khai thuế, nếu có sai sót thì tổ chức phát hành hóa đơn sẽ thực hiện hiệu chỉnh các hóa đơn này. Cách thức thực hiện như sau:

– Tìm kiếm hóa đơn cần điều chỉnh với các tiêu chí tìm kiếm như sau: mẫu số, ký hiệu và số hóa đơn.

Sau khi xác định được hóa đơn cần hiệu chỉnh, tổ chức tạo văn bản điều chỉnh hóa đơn và phát hành hóa đơn hiệu chỉnh. Khi đó, phần mềm sẽ tự động lấy các thông tin Tên hóa đơn, Mẫu số, Ký hiệu, Tên đơn vị, Mã số thuế của đơn vị, Tên khách hàng, Mã số thuế khách hàng, Địa chỉ khách hàng, Điện thoại khách hàng, Mã số khách hàng và Hình thức thanh toán từ hóa đơn cũ. Trong đó, Ký hiệu và Mẫu số không được phép sửa.

Màn hình quản lý hóa đơn điều chỉnh

Sinvoice Viettel Hóa Đơn Điện Tử Hàng Đầu Việt Nam + Dễ Sử Dụng Nhất

Tra Cứu Hóa Đơn Điện Tử Viettel Như Thế Nào?

Danh Sách Hóa Đơn Bán Buôn

Các Hình Thức Thanh Toán Hóa Đơn Của Vnpt Nhanh Chóng Tiện Lợi

Hướng Dẫn Tra Cứu Hóa Đơn Điện Tử Vnpt Theo Mã Xác Thực

Hướng Dẫn Điều Chỉnh, Thay Thế, Hủy Hóa Đơn Điện Tử

Hóa Đơn Điện Tử Thay Thế: Cách Thực Hiện Trên Phần Mềm S

Hướng Dẫn Xuất Hoá Đơn Điện Tử Thay Thế Khi Viết Sai Hoá Đơn

Hướng Dẫn Tạo Hóa Đơn Thay Thế Trường Hợp Xuất Sai Hóa Đơn Điện Tử

Cách Xử Lý Viết Sai Hóa Đơn Điện Tử

Hướng Dẫn Chuẩn Bị Hồ Sơ Nhập Học Dành Cho Thí Sinh Trúng Tuyển Năm 2022

Trong quá trình sử dụng hoá đơn điện tử, doanh nghiệp cần nắm rõ các quy định, các bước thực hiện về điều chỉnh, thay thế, hủy hóa đơn điện tử, để đảm bảo việc sử dụng hóa đơn điện tử được diễn ra suôn sẻ, đúng theo quy định của pháp luật, không làm ảnh hưởng đến tiến độ kinh doanh của doanh nghiệp.

Để giúp doanh nghiệp có thể dễ dàng xử lý những tình huống sai sót khi lập hóa đơn điện tử, trong bài viết này sẽ hướng dẫn chi tiết thủ tục điều chỉnh hóa đơn, hủy hóa đơn, thay thế hóa đơn điện tử.

1. Trường hợp cần điều chỉnh, thay thế, hủy hóa đơn điện tử

Tùy vào từng trường hợp sai sót mà kế toán sẽ tiến hành điều chỉnh, hủy bỏ, lập lại hóa đơn điện tử đã xuất. Các trường hợp cụ thể như sau:

Trường hợp 1: Hóa đơn điện tử có sai sót đã lập và gửi cho người mua nhưng chưa giao hàng hóa cung ứng dịch vụ, hoặc hóa đơn điện tử đã lập và gửi cho người mua, người bán và người mua chưa kê khai thuế, thì sẽ xử lý như sau:

Bước 1: Hủy hóa đơn điện tử khi đã có sự đồng ý và xác nhận của 2 bên: bên bán và bên mua

Bước 2: Bên bán lập hóa đơn điện tử mới theo đúng quy định và gửi cho bên mua

Trường hợp 2: Hóa đơn điện tử có sai sót đã gửi cho người mua, đã giao hàng hóa, cung ứng dịch vụ. Người bán và người mua đã kê khai thuế thì bên bán cần xử lý như sau:

Bước 1: Lập biên bản điều chỉnh hóa đơn có chữ ký điện tử của cả 2 bên ghi rõ sai sót

Bước 2: Bên bán lập hóa đơn điện tử điều chỉnh sai sót

Trường hợp 3: Xử lý hóa đơn điện tử viết sai: sai thông tin khách hàng, nhưng đúng mã số thuế người mua, thì các bên lập biên bản điều chỉnh giấy/điện tử không phải lập hóa đơn điện tử.

Trường hợp 4: Sai thông tin về mặt hàng, dịch vụ, kỳ cước và số tiền ghi trên hóa đơn mà hóa đơn đã lập, gửi cho người mua, đã giao hàng hóa, cung ứng dịch vụ, người bán và người mua đã kê khai thuế thì tiến hành lập hóa đơn điều chỉnh.

2. Thủ tục điều chỉnh hóa đơn điện tử

Khi gặp các trường hợp trên, kế toán cần thực hiện điều chỉnh hóa đơn, thủ tục điều chỉnh hóa đơn được thực hiện như sau:

Lập biên bản điều chỉnh hóa đơn, ghi rõ nội dung sai sót, nội dung điều chỉnh lại cho đúng (có chữ ký đóng dấu của bên mua và bên bán)

Thực hiện chức năng lập hóa đơn điện tử điều chỉnh (trên hóa đơn điện tử điều chỉnh phải ghi rõ “Điều chỉnh (tăng, giảm) số lượng hàng hóa, giá bán, số tiền, thuế suất thuế GTGT, tiền thuế giá trị gia tăng cho hóa đơn điện tử số … ký hiệu… ngày tháng năm”. Ký điện tử và gửi lại hóa đơn điện tử điều chỉnh cho bên mua.

Đối với hoá đơn đã lập, gửi cho người mua, đã giao hàng hóa, cung ứng dịch vụ, người bán và người mua chưa kê khai thuế: Nếu phát hiện hóa đơn ghi sai các thông tin về mặt hàng, dịch vụ, kỳ cước và số tiền ghi trên hóa đơn, … thì thực hiện thủ tục lập hóa đơn điện tử thay thế.

Trong trường hợp không thể điều chỉnh hóa đơn điện tử, mà cần thực hiện lập hóa đơn điện tử thay thế, kế toán thực hiện những bước sau:

Lập biên bản thỏa thuận về việc lập hóa đơn thay thế ( có chữ ký, đóng dấu của bên mua và bên bán).

Thực hiện chức năng lập hóa đơn điện tử thay thế và trên hóa đơn điện tử mới phải ghi rõ “Hóa đơn này thay thế hóa đơn số…ký hiệu … ngày tháng năm”. Ký điện tử và gửi lại hóa đơn điện tử mới cho bên mua.

4. Thủ tục hủy hóa đơn điện tử – lập lại hóa đơn điện tử

Căn cứ theo Khoản 1 Điều 9 Thông tư 32/2011/TT-BTC thì việc hủy bỏ hóa đơn điện tử chỉ diễn ra trong trường hợp: “Chỉ được hủy bỏ hoá đơn điện tử khi có sự đồng ý và xác nhận của cả hai bên tham gia giao dịch”. Việc xóa bỏ hóa đơn điện tử có hiệu lực theo đúng thời hạn do các bên tham gia đã thoả thuận.

Hóa đơn điện tử đã hủy phải được lưu trữ phục vụ việc tra cứu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Người bán thực hiện lập hóa đơn điện tử mới theo quy định tại Thông tư này để gửi cho người mua, trên hóa đơn điện tử mới phải có dòng chữ “hóa đơn này thay thế hóa đơn số… ký hiệu, gửi ngày tháng năm.

Hủy hóa đơn điện tử là làm cho hóa đơn đó không có giá trị sử dụng. Thủ tục hủy hóa đơn điện tử đã phát hành – lập lại hóa đơn được thực hiện như sau:

Lập Biên bản hủy hóa đơn điện tử – lập lại hóa đơn, ghi rõ nội dung sai sót, nội dung điều chỉnh lại cho đúng ( có chữ ký, đóng dấu của bên mua và bên bán).

Bước 2: Thực hiện chức năng hủy hóa đơn điện tử đã lập.

Thực hiện chức năng lập hóa đơn điện tử thay thế ( trên hóa đơn điện tử mới phải có dòng chữ “hóa đơn này thay thế hóa đơn số …. Ký hiệu…., ngày tháng năm”).

5. Biên bản thu hồi hóa đơn có được áp dụng cho hóa đơn điện tử hay không?

Đối với hóa đơn giấy, trường hợp hóa đơn đã lập và giao cho người mua nhưng chưa giao hàng hóa, cung ứng dịch vụ hoặc hóa đơn đã lập và giao cho người mua, người bán và người mua chưa kê khai Thuế nếu phát hiện sai phải hủy bỏ, người bán và người mua lập biên bản thu hồi các liên của số hóa đơn đã lập sai. Biên bản thu hồi hóa đơn phải thể hiện được lý do thu hồi hóa đơn. Người bán gạch chéo các liên lưu giữ số hóa đơn lập sai và lập lại hóa đơn mới theo quy định.

Tuy nhiên, căn cứ theo những quy định trên về việc xử lý hóa đơn điện tử có sai sót không hề thấy có quy định cụ thể về biên bản thu hồi hóa đơn đối với hóa đơn điện tử.

Căn cứ theo Thông tư 32/2011/TT-BTC và Thông tư 39/2014/TT-BTC thì không có mẫu mặc định và tên chính xác cho biên bản thoả thuận của hai bên khi thực hiện việc thu hồi, hủy bỏ hóa đơn. Do vậy, doanh nghiệp căn cứ vào Điều 9, Thông tư 32/2011/TT-BTC để lập biên bản thu hồi/biên bản huỷ hoá đơn có đầy đủ nội dung yêu cầu.

6. Điều chỉnh – hủy – thay thế hóa đơn thuận tiện với phần mềm HĐĐT CyberBill

Hướng Dẫn Xóa Hóa Đơn Điện Tử Và Lập Hóa Đơn Điện Tử Thay Thế Nhanh Chóng

Quy Định Sử Dụng Hóa Đơn Điện Tử 2022 Nghị Định 123

Quy Định Về Hóa Đơn Điện Tử Năm 2022

Hướng Dẫn Hủy Hóa Đơn Điện Tử Theo Quy Định Của Pháp Luật

Chuyển Đổi Hóa Đơn Điện Tử Trước Năm 2022 Doanh Nghiệp Có Nhiều Lợi Thế

Hướng Dẫn Lập Và Phát Hành Hóa Đơn Điện Tử Điều Chỉnh

Hướng Dẫn Cách Điều Chỉnh, Hủy Bỏ, Lập Lại Hóa Đơn Điện Tử

Hóa Đơn Điện Tử Bkav (Bảng Giá Và Cách Sử Dụng 2022)

Hướng Dẫn Sử Dụng Hóa Đơn Điện Tử Bkav

Dịch Vụ Hóa Đơn Điện Tử Bkav, Vnpt, Viettel Uy Tín Giá Rẻ

Hướng Dẫn Sử Dụng Hóa Đơn Điện Tử Vnpt

Trong quá trình lập và phát hành hóa đơn điện tử, việc nhầm lẫn, sai sót là điều khó tránh khỏi. Nhưng kế toán không cần quá lo lắng vì chỉ cần với vài thao tác đơn giản trên phần mềm, nội dung hóa đơn sai có thể được điều chỉnh mà vẫn đảm bảo tính pháp lý theo quy định.

1. Khi nào cần lập hóa đơn điện tử điều chỉnh?

Căn cứ điều 3 Thông tư 26/2015/TT-BTC ngày 27/02/2015 Sửa đổi, bổ sung Thông tư số 119/2014/TT-BTC thì:

Trường hợp sai các thông tin về mặt hàng, dịch vụ, kỳ cước và số tiền ghi trên hóa đơn mà hoá đơn đã lập, gửi cho người mua, đã giao hàng hóa, cung ứng dịch vụ, người bán và người mua đã kê khai thuế thì tiến hành lập hóa đơn điều chỉnh.

So với việc phải chỉnh sửa thủ công với hóa đơn giấy thì doanh nghiệp hoàn toàn có thể xử lý sai sót cuả hóa đơn điện tử bằng các mẫu biên bản có sẵn ngay trên phần mềm. Kế toán chỉ việc thao tác trực tiếp trên phần mềm và gửi hóa đơn điều chỉnh qua email cho khách hàng.

2.1 Các bước lập và phát hành Hóa đơn điện tử điều chỉnh như sau:

Lập biên bản điều chỉnh hóa đơn, ghi rõ nội dung sai sót, nội dung điều chỉnh lại cho đúng (có chữ ký, đóng dấu của bên mua và bên bán).

Thực hiện chức năng lập hóa đơn điện tử điều chỉnh (trên hóa đơn điện tử điều chỉnh phải ghi rõ “Điều chỉnh (tăng, giảm) số lượng hàng hóa, giá bán, số tiền, thuế suất thuế GTGT, tiền thuế giá trị gia tăng cho hóa đơn điện tử số … ký hiệu… ngày tháng năm”.

Ký điện tử và gửi lại hóa đơn điện tử điều chỉnh cho bên mua

2.2 Những lưu ý trong quá trình lập Hóa đơn điều chỉnh

Trên hóa đơn điều chỉnh phải ghi rõ nội đung đã sai: nội dung điều chỉnh, số hóa đơn, ký hiệu, ngày tháng năm của hóa đơn đã lập cần điều chỉnh.

Hóa đơn điều chỉnh giảm không được ghi số âm (-)

Căn cứ vào hóa đơn điều chỉnh, người bán và người mua kê khai điều chỉnh doanh số mua, bán, thuế đầu ra, đầu vào trên bảng kê vào kỳ kê khai hiện tại.

Vượt qua vòng tuyển chọn khắt khe, MISA meInvoice của MISA xuất sắc là giải pháp hóa đơn điện tử duy nhất của Việt Nam đạt giải thưởng Sao Khuê 2022 hạng mục ứng dụng 4.0. MISA meInvoice hướng đến xây dựng một phần mềm hóa đơn điện tử an toàn nhất, dễ sử dụng nhất cho người dùng là kế toán và người quản trị doanh nghiệp.

Với phần mềm hóa đơn điện tử MISA meInvoice thì việc xử lý sai sót hóa đơn còn đơn giản hơn nữa bởi phần mềm có giao diện dễ sử dụng, các tính năng mang tính tự động hóa cao và giảm tối đa thao tác thực hiện cho Kế toán.

Lập và phát hành hóa đơn điều chỉnh trên MISA meInvoice chỉ với 5 bước như sau:

Bước 1:

– Vào phân hệHóa đơn, chọn Hóa đơn điều chỉnh.

– Thiết lập điều kiện tìm kiếm hóa đơn bị sai thông tin cần lập hóa đơn điều chỉnh. NhấnLấy dữ liệu.

– Chọn hóa đơn muốn điều chỉnh.

Bước 2:

Nhấn Đồng ý. Chương trình sẽ tự động lấy lên các thông tin chung của hóa đơn gốc, kế toán có thể sửa lại các thông tin này (nếu cần). Sau đó, nhập lý do điều chỉnh hóa đơn.

Bước 3: Chọn loại hóa đơn điều chỉnh và khai báo thông tin điều chỉnh hóa đơn.

Bước 5: Nhấn Phát hành HĐ, việc phát hành hóa đơn điều chỉnh tương tự như phát hành hóa đơn điện tử thông thường.

Cách Viết Hóa Đơn Điều Chỉnh Tăng, Giảm Tiền Thuế, Doanh Thu

Cách Ghi Hóa Đơn Điều Chỉnh Tăng, Giảm

Xử Lý Hóa Đơn Viết Sai Mã Số Thuế Của Người Mua Đã Kê Khai

Cách Ghi Hóa Đơn Điều Chỉnh Viết Sai Mã Số Thuế

Hướng Dẫn Hủy Bỏ, Lập Lại, Điều Chỉnh Hóa Đơn Điện Tử Đã Xuất

Cách Viết Hóa Đơn Điều Chỉnh Tăng Giảm

Hướng Dẫn Cách Điền Biên Bản Điều Chỉnh Hóa Đơn Sai Số Tiền

Cách Viết Hóa Đơn Điều Chỉnh Giảm Số Lượng Hàng Hóa

Hướng Dẫn Ngay Cách Viết Hóa Đơn Điều Chỉnh Giảm Số Lượng Hàng Hóa Đúng Nhất 2022

Cách Viết Hóa Đơn Điều Chỉnh Giảm Số Lượng Hàng Hóa Như Thế Nào?

Cách Viết Hóa Đơn Giảm Giá Hàng Bán Theo Mẫu

Cách viết hóa đơn điều chỉnh tăng giảm giá bán, số lượng, thuế suất, thành tiền …Hóa đơn điều chỉnh tăng giảm được dùng khi kế toán viết sai hóa đơn làm ảnh hưởng đến số tiền thuế phải nộp hay tiền thuế được khấu trừ, mà hai bên đã kê khai thuế. Các sai sót có xảy ra như: sai số lượng hàng hoá, đơn giá, thuế suất thuế giá trị gia tăng, tiền thuế giá trị gia tăng.

Theo điều 20, thông tư 39/2014/TT-BTC thì Cách viết hóa đơn điều chỉnh như sau: ” Hoá đơn ghi rõ điều chỉnh (tăng, giảm) số lượng hàng hoá, giá bán, thuế suất thuế giá trị gia tăng…, tiền thuế giá trị gia tăng cho hoá đơn số…, ký hiệu… ” Hoá đơn điều chỉnh không được ghi số âm (-).

Trình tự thực hiện như sau:

– lập hóa đơn điều chỉnh giảm đơn giá của máy tính theo mẫu sau:

Ký hiệu: AA/13P

Liên 1: Lưu Số: 0001235

Ngày …. tháng …. năm 20…

Đơn vị bán hàng: ……………………………………………………………………………………

Mã số thuế:…………………………………………………………………………………………….

Địa chỉ: …………………………………………………………………………………………………

Điện thoại: …………………………………………. Số tài khoản ………………………………

Họ tên người mua hàng: ………………………………………………………………………….

Tên đơn vị: ……………………………………………………………………………………………

Mã số thuế:……………………………………………………………………………………………

Địa chỉ: ………………………………………………………………………………………………..

Hình thức thanh toán:…… CK …………… Số tài khoản………………………

Thuế suất GTGT: 10 %, Tiền thuế GTGT:

Tổng cộng tiền thanh toán:…………………………………………………………………………..

Số tiền viết bằng chữ: ……………………………………………………………………………………

Cách Xử Lý Hóa Đơn Viết Sai 2022

Hướng Dẫn Lập Biên Bản Điều Chỉnh Hóa Đơn Sai Nội Dung Chi Tiết

Hướng Dẫn Xử Lý Hóa Đơn Viết Sai Trong Các Trường Hợp

Hướng Dẫn Kế Toán Lập Biên Bản Điều Chỉnh Hóa Đơn Sai Nội Dung Chi Tiết

Xử Lý Hóa Đơn Viết Sai Ngày Tháng

Cách Viết Hóa Đơn Điều Chỉnh Giảm Số Lượng Hàng Hóa

Hướng Dẫn Ngay Cách Viết Hóa Đơn Điều Chỉnh Giảm Số Lượng Hàng Hóa Đúng Nhất 2022

Cách Viết Hóa Đơn Điều Chỉnh Giảm Số Lượng Hàng Hóa Như Thế Nào?

Cách Viết Hóa Đơn Giảm Giá Hàng Bán Theo Mẫu

Xuất Hóa Đơn Điều Chỉnh Giảm Giá Hàng Bán

Cách Viết Hóa Đơn Chiết Khấu Thương Mại

Khi phát hiện sai sót đối với những đã lập và giao cho người mua, đã giao hàng hóa, cung ứng dịch vụ, hai bên đã kê khai thuế thì việc mà bên bán và bên mua cần làm là lập hóa đơn GTGT điều chỉnh giảm hoặc tăng. Điều này đã được quy định rõ tại Thông tư 39/2014/TT-BTC do Bộ Tài chính ban hành. Cách viết hóa đơn điều chỉnh giảm số lượng hàng hóa nhanh chóng, chính xác trong bài viết này chắc chắn sẽ là những thông tin cực cần thiết và hữu ích giúp kế toán kịp thời khắc phục lỗi nhập sai số lượng hàng hóa trên hóa đơn.

1. Khi nào cần viết hóa điều chỉnh giảm số lượng hàng hóa?

Tại Điều 20, Thông tư 39/2014/TT-BTC, Bộ Tài chính đã quy định rất rõ những trường hợp hóa đơn đã lập và giao cho người mua, hàng hóa/dịch vụ đã được giao đi, người bán và người mua cũng đã kê khai thuế nhưng sau đó phát hiện sai sót thì hai bên phải lập biên bản điều chỉnh tăng/giảm, đồng thời người bán lập hóa đơn điều chỉnh sai sót.

Theo đó, hóa đơn điều chỉnh giảm số lượng hàng hóa được hiểu là các hóa đơn đã lập và giao cho người mua, 2 bên bán và mua đã kê khai thuế nhưng sau đó phát hiện có sai sót về số lượng hàng hóa nên cần phải tiến hành cách viết hóa đơn điều chỉnh số lượng hàng hóa.

Cụ thể hơn, hóa đơn điều chỉnh giảm số lượng hàng hóa sẽ được áp dụng với những hóa đơn có ghi nhận số lượng hàng hóa cao hơn với thực tế giao dịch giữa hai bên mua và bán nên cần phải điều chỉnh lại.

Hóa đơn ghi rõ điều chỉnh giảm số lượng hàng hóa, giá bán, thuế suất thuế giá trị gia tăng…, tiền thuế giá trị gia tăng cho hóa đơn số…, ký hiệu…

Căn cứ vào hóa đơn điều chỉnh giảm, người bán và người mua kê khai điều chỉnh doanh số mua, bán, thuế đầu ra, đầu vào.

Trường hợp hóa đơn đã lập có sai sót về tên, địa chỉ người mua nhưng đúng mã số thuế người mua thì các bên lập biên bản điều chỉnh và không cần thiết phải lập hóa đơn điều chỉnh.

Bước 1: Hai bên bán và bên mua phải lập biên bản ghi nhận rõ sai sót về số lượng hàng hóa gặp phải hoặc có thỏa thuận bằng văn bản ghi nhận rõ sai sót này.

Bước 2: Bên bán có trách nhiệm phải xuất hóa đơn điều chỉnh giảm theo đúng quy định vào Bảng kê mẫu 01-1/GTGT. Đồng thời, bên mua phải kê khai vào mẫu 01-2/GTGT.

Bước 3: Bên bán xuất hóa đơn điều chỉnh. Khi thực hiện cách viết hóa đơn điều chỉnh, bạn cũng lưu ý một số điểm như sau:

– Chỉ ghi nhận số lượng hàng hóa cần điều chỉnh lên hóa đơn điều chỉnh.

– Bên bán cần kê khai giảm đầu vào còn bên mua sẽ kê khai giảm đầu ra trong các hóa đơn điều chỉnh giảm.

3. Mẫu hóa đơn điều chỉnh giảm số lượng hàng hóa

Những việc NLĐ cần làm với bảo hiểm xã hội khi nghỉ việc

Tiền trợ cấp hưu trí 01 lần có phải nộp thuế thu nhập cá nhân không?

Cách viết hóa đơn điều chỉnh chỉ được thực hiện đúng khi bên bán và mua áp dụng điều chỉnh đúng theo mẫu hóa đơn điều chỉnh được quy định bởi pháp luật.

Cụ thể, căn cứ vào Công văn 3430/TCT-KK, khi kê khai, điều chỉnh giảm thì các đơn vị kinh doanh phải áp dụng các mẫu sau:

– Đối với bên bán, cần thực hiện cách viết hóa đơn điều chỉnh theo Bảng kê mẫu 01-1/GTGT và ghi giá trị âm.

– Với bên mua, cần thực hiện kê khai điều chỉnh giảm theo Bảng kê mẫu 01-2/GTGT và ghi giá trị âm.

Căn cứ vào hóa đơn điều chỉnh, người bán và người mua tiến hành kê khai điều chỉnh doanh số mua, bán, thuế đầu ra, đầu vào. Hóa đơn điều chỉnh giảm phát sinh kỳ nào thì kê khai kỳ vào kỳ đó.

Hướng Dẫn Cách Điền Biên Bản Điều Chỉnh Hóa Đơn Sai Số Tiền

Cách Viết Hóa Đơn Điều Chỉnh Tăng Giảm

Cách Xử Lý Hóa Đơn Viết Sai 2022

Hướng Dẫn Lập Biên Bản Điều Chỉnh Hóa Đơn Sai Nội Dung Chi Tiết

Hướng Dẫn Xử Lý Hóa Đơn Viết Sai Trong Các Trường Hợp

Hóa Đơn Điện Tử Là Gì? Những Điều Cần Biết Về Hóa Đơn Điện Tử

Khách Mua Hàng Không Lấy Hoá Đơn Phải Xử Lý Thế Nào

Hướng Dẫn Chi Tiết Cách Xuất Hóa Đơn Điện Tử Của Misa, Viettel, Vnpt Nhanh Chóng, Chính Xác

Xuất Hóa Đơn Dịch Vụ

Nguyên Tắc Lập Hóa Đơn Gtgt, Hướng Dẫn Cách Viết Hóa Đơn Gtgt

05 Quy Định Về Hóa Đơn Điện Tử

Hóa đơn điện tử (tiếng Anh là Electronic Invoice, viết tắt là E-Invoice) là hình thức hóa đơn hiện đại sử dụng trên nền tảng điện tử, vốn đã được sử dụng ở các nước phát triển từ khá lâu.

Rất nhiều tổ chức, doanh nghiệp đã nhanh chóng chuyển đổi sang sử dụng hình thức hóa đơn này vì nắm rõ ưu điểm của nó. Tuy nhiên cũng nhiều đơn vị chưa hiểu rõ, lo ngại các vấn đề phát sinh nên chưa muốn sử dụng.

Hóa đơn điện tử được khởi tạp, lập và xử lý trên hệ thống máy tính của tổ chức đã được cấp MST khi cung cấp hàng hóa, dịch vụ và được lưu trữ trên máy tính của các bên theo quy định của pháp luật về giao dịch điện tử.

Hóa đơn xuất khẩu: Loại hóa đơn được sử dụng trong các hoạt động kinh doanh xuất khẩu hàng hóa và cung ứng dịch vụ ra thị trường nước ngoài hoặc các khu phi thuế quan và một số trường hợp được coi như xuất khẩu theo quy định trong thông lệ quốc tế và pháp luật về thương mại

Hóa đơn giá trị gia tăng: Loại hóa đơn gửi người mua hàng khi bên bán cung cấp hàng hóa và dịch vụ. Đây là loại hóa đơn phổ biến nhất hiện nay tại Việt Nam

Hóa đơn bán hàng trực tiếp: Loại hóa đơn được sử dụng cho các tổ chức áp dụng phương pháp nộp thuế trực tiếp và xuất hóa đơn khi cung ứng hàng hóa, dịch vụ

Hóa đơn điện tử bán tài sản công: Loại hóa đơn sử dụng khi thực hiện bán những loại tài sản công tại cơ quan nhà nước, tổ chức đơn vị hoặc các tài sản kết cấu hạ tầng, tài sản của dự án có sử dụng vốn nhà nước

Hóa đơn điện tử bán hàng dự trữ quốc gia: Loại chứng từ do đơn vị dự trữ bán hàng quốc gia lập và thực hiện việc ghi nhận thông tin bán hàng dự trữ quốc gia theo quy định

Các loại được tính là hóa đơn khác, bao gồmTem, vé, phiếu thu tiền bảo hiểm, phiếu thu tiền cước vận chuyển hàng không, chứng từ thu cước phí vận tải quốc tế, chứng từ thu phí dịch vụ ngân hàng

Ngoại trừ các loại hóa đơn trên, trong quá trình làm việc về hóa đơn chứng từ, các kế toán có thể sẽ biết tới các loại hóa đơn điện tử sau:

Hóa đơn điện tử chuyển đổi (hay hóa đơn chuyển đổi): Loại hóa đơn giấy được chuyển đổi từ hóa đơn điện tử ra khi phát sinh những yêu cầu bắt buộc

Hóa đơn điều chỉnh: Loại hóa đơn phải lập để thay thế cho hóa đơn gặp một số sai sót nhất định

Hóa đơn điện tử có mã xác thực (mã của cơ quan thuế): Là loại hóa đơn điện tử được cấp mã của cơ quan thuế thông qua hệ thống cấp mã xác thực cho hóa đơn của Tổng cục thuế. Bên bán cần ký điện tử lên hóa đơn khi cơ quan thuế cấp mã xác thực và số hóa đơn xác thực. Tổ chức, doanh nghiệp không phải lập báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn cho loại hóa đơn này

Ưu điểm của hóa đơn điện tử

Hóa đơn điện tử có chi phí sử dụng thấp hơn nhiều so với các chi phí vận chuyển và bảo quản của hóa đơn giấy. Chính vì vậy sử dụng hóa đơn điện tử chính là hình thức giúp tiết kiệm chi phí nhất cho các doanh nghiệp, tổ chức kinh doanh hiện nay.

Bảo mật là một trong những vấn đề quan trọng với người làm hóa đơn, chứng từ. Hóa đơn điện tử được lập và quản lý, lưu trữ trên hệ thống phần mềm nên có thể trích xuất trực tiếp ngay trên phần mềm. Bên cạnh đó cũng không cần phải lo các vấn đề về hỏng hóc hay cháy nổ.

Mọi thao tác với hóa đơn điện tử đều có thể thực hiện tại chỗ thông qua máy tính hay thiết bị có kết nối mạng internet, tiết kiệm thời gian và công sức đi lại rất nhiều so với việc sử dụng hóa đơn giấy, phải đi lại giữa công ty và cơ quan thuế.

Hóa đơn điện tử có khá nhiều cách gửi như tin nhắn SMS, email…

Việc sử dụng hóa đơn điện tử sẽ góp phần cùng đẩy lùi nạn làm giả hồ sơ hóa đơn, chứng từ.

Điều kiện sử dụng hóa đơn điện tử

Để sử dụng hóa đơn điện tử, các tổ chức, doanh nghiệp cần kiểm tra doanh nghiệp đã đủ điều kiện để chuyển đổi sang sử dụng hóa đơn điện tử hay chưa.

06 điều kiện cần và đủ để sử dụng hóa đơn điện tử như sau:

Điều kiện 1: Tổ chức kinh tế đủ điều kiện hoặc đang thực hiện giao dịch điện tử trong kê khai thuế với Cơ quan thuế hoặc trong hoạt động ngân hàng

Điều kiện 2: Có địa điểm, đường truyền tải thông tin, mạng thông tin, thiết bị truyền tin đáp ứng tốt được các yêu cầu về khai thác, kiểm soát, sử dụng, xử lý và bảo quản, lưu trữ hóa đơn điện tử

Điều kiện 3: Có đội ngũ kỹ thuật viên đủ trình độ với khả năng tương xứng với yêu cầu để thực hiện việc khởi tạo và sử dụng hóa đơn điện tử

Điều kiện 4: Có chữ ký điện tử theo quy định

Điều kiện 5: Có phần mềm bán hàng, dịch vụ kết nối với các phần mềm kế toán, đảm bảo dữ liệu của hóa đơn điện tử bán hàng, cung cấp dịch vụ được tự động chuyển vào phần mềm (hay cơ sở dữ liệu) kế toán tại thời điểm lập hóa đơn

Điều kiện 6: Có các quy trình sao lưu, khôi phục và lưu trữ dữ liệu đáp ứng được các yêu cầu tối thiểu về chất liệu lưu trữ như:

Hệ thống lưu trữ dữ liệu đáp ứng hoặc chứng minh tương thích với các chuẩn mực về hệ thống lưu trữ dữ liệu

Có quy trình sao lưu, phục hồi dữ liệu nếu không may có sự cố về hệ thống để đảm bảo sao lưu dữ liệu hóa đơn điện tử ra được các vật mang tin hay sao lưu trực tuyến toàn bộ dữ liệu

Thủ tục đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử

Thủ tục đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử được thực hiện thông qua Cổng thông tin điện tử của Tổng cục thuế Việt Nam với 2 loại bao gồm:

Đăng ký hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế

Đăng ký hóa đơn điện tử không có mã của cơ quan thuế

Tham khảo chi tiết hơn trong bài viết về Thủ tục đăng ký hóa đơn điện tử hoặc đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử EasyInvoice để được hướng dẫn và hỗ trợ thủ tục từ A-Z.

So sánh hóa đơn điện tử và hóa đơn giấy

Các vấn đề so sánh ở đây chủ yếu để làm rõ các ưu điểm của hóa đơn điện tử so với hóa đơn giấy truyền thống.

Hoá đơn điện tử ra đời để thay thế cho hóa đơn giấy, chính vì vậy nó phải mang những đặc điểm tối ưu cũng như những lợi ích thiết thực so với hóa đơn truyền thống.

Và để thấy rõ hơn những ưu điểm này, các bạn hãy tham khảo trực tiếp trong bảng so sánh giữa hóa đơn điện tử và hóa đơn giấy bên dưới:

Có thể sử dụng song song hóa đơn điện tử và hóa đơn giấy

Cùng một đơn hàng không được thực hiện xuất bằng cả 2 hình thức hóa đơn. Ví dụ đơn hàng A đã sử dụng hóa đơn điện tử thì không được đặt in, tự in hóa đơn và ngược lại

Chỉ sử dụng song song hóa đơn điện tử và hóa đơn giấy với các mặt hàng, dịch vụ khác nhau. Ví dụ mặt hàng A sử dụng hóa đơn điện tử, mặt hàng B có thể sử dụng hóa đơn giấy

Các quy định về mặt thời gian để tránh vi phạm không nên có

Chính phủ và Bộ Tài chính đã có các thông tư, nghị định quy định về thời gian bắt buộc sử dụng hóa đơn điện tử.

Cập nhật mới nhất: Theo Điểm 2 Nghị định 123/2020/NĐ-CP: “Khuyến khích cơ quan, tổ chức, cá nhân đáp ứng điều kiện về hạ tầng công nghệ thông tin áp dụng quy định về hóa đơn, chứng từ điện tử của Nghị định này trước ngày 01/7/2022”.

Như vậy, các cá nhân, tổ chức nên sớm chuyển đổi sang sử dụng hóa đơn điện tử trước ngày 1/7/2020.

Các nhóm đối tượng sử dụng hóa đơn điện tử

Danh sách các nhóm đối tượng sử dụng hóa đơn điện tử sẽ bao gồm:

Nhóm 1: Doanh nghiệp và tổ chức kinh doanh điện, xăng dầu, bưu chính, vận tải hàng không, đường bộ, đường sắt, đường biển, đường thủy; kinh doanh nước sạch, tín dụng tài chính, bảo hiểm, y tế, thương mại điện tử và kinh doanh siêu thị

Nhóm 2: Doanh nghiệp và tổ chức kinh tế sử dụng hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế khi mua bán hàng hóa, dịch vụ

Nhóm 3: Doanh nghiệp và tổ chức kinh tế có rủi ro cao về thuế sử dụng hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế khi bán hàng hóa và dịch vụ, không phân biệt giá trị mỗi lần bán hàng

Nhóm 4: Hộ và cá nhân kinh doanh đã thực hiện sổ sách kế toán, thường xuyên sử dụng 10 lao động trở lên với doanh thu hàng năm từ 3 tỷ đồng trở lên trong các lĩnh vực nông, lâm, thủy sản, công nghiệp, xây dựng và 10 tỷ trở lên với lĩnh vực thương mại, dịch vụ. Các hộ, cá nhân kinh doanh không thuộc diện bắt buộc nhưng có thực hiện sổ sách kế toán cũng như có nhu cầu vẫn có thể đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử với cơ quan thuế để sử dụng hóa đơn điện tử có mã xác nhận

Nhóm 5: Hộ và cá nhân kinh doanh lĩnh vực nhà hàng, khách sạn, bán lẻ thuốc và hàng tiêu dùng, có cung cấp các dịch vụ trực tiếp đến người tiêu dùng thuộc địa bàn có điều kiện thuận lợi phải triển khai thí điểm hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế được khởi tạo từ các máy tính tiền có kết nối chuyển dữ liệu điện tử với cơ quan thuế từ năm 2022. Dựa vào kết quả triển khai thí điểm sẽ có thể triển khai trên toàn quốc

Nhóm 6: Hộ, cá nhân kinh doanh không đáp ứng các điều kiện nhóm 4 nhưng vẫn cần hóa đơn để giao khách hàng sẽ được cơ quan thuế cấp hóa đơn điện tử có mã theo từng lần phát sinh. Hộ và cá nhân phải khai và nộp thuế trước khi cơ quan thuế cấp hóa đơn điện tử theo mẫu số 6 phụ lục Nghị định 119/2018/NĐ-CP.

Ngoài ra, một số nhóm đối tượng khác được cơ quan thuế cung cấp miễn phí dịch vụ hóa đơn điện tử, bao gồm:

Nhóm 7: Doanh nghiệp vừa và nhỏ, hộ, cá nhân kinh doanh và hợp tác xã thuộc địa bàn có điều kiện kinh tế xã hội khó khăn hoặc đặc biệt khó khăn

Nhóm 8: Doanh nghiệp vừa và nhỏ, khởi nghiệp sáng tạo theo quy định của pháp luật hoặc các hộ, cá nhân kinh doanh chuyển đổi thành doanh nghiệp trong 12 tháng kể từ ngày thành lập doanh nghiệp

Nhóm 9: Hộ, cá nhân kinh doanh có doanh thu năm trước từ 3 tỷ đồng trở lên thuộc lĩnh vực nông, lâm, thủy sản, công nghiệp, xây dựng hoặc 10 tỷ đồng trở lên thuộc lĩnh vực thương mại, dịch vụ theo quy định như nhóm 4 trong thời hạn 12 tháng kể từ ngày áp dụng hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế theo quy định

Nhóm 10: Doanh nghiệp vừa và nhỏ theo giới thiệu của UBND tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương và quy định của Bộ Tài chính, trừ các doanh nghiệp đang hoạt động trong khu kinh tếm khu công nghiệp hay khu công nghệ cao

Nhóm 11: Các trường hợp doanh nghiệp được khuyến khích theo quy định của Bộ Tài chính

1/ Khi nào bắt buộc phải sử dụng hóa đơn điện tử?

Theo Nghị định 123/2020/NĐ-CP của Chính phủ, khuyến khích toàn bộ các doanh nghiệp chuyển đổi qua sử dụng hoá đơn điện tử từ ngày 1/7/2022.

2/ Bản thể hiện của hóa đơn điện tử là gì?

Chúng là bản thể hiện nội dung kinh tế nghiệp vụ của hoá đơn điện tử, có dạng tương đương với một bản hóa đơn giấy thông thường.

3/ Hóa đơn chuyển đổi của hóa đơn điện tử là gì?

Hóa đơn chuyển đổi của hóa đơn điện tử là bản hóa đơn giấy được chuyển đổi từ hóa đơn điện tử, phản ánh đầy đủ nội dung và tính toàn vẹn của hóa đơn điện tử.

Thêm một câu hỏi nhỏ trong phần này đó là “hóa đơn điện tử được chuyển đổi mấy lần?”

Mỗi hóa đơn điện tử chỉ được chuyển đổi 1 lần duy nhất.

4/ Hóa đơn điện tử như thế nào là hợp lệ?

Hóa đơn điện tử hợp lệ khi đáp ứng đầy đủ điều kiện và quy định. Nó là loại hóa đơn được phép sử dụng, mang đầy đủ tính pháp lý.

5. Sử dụng hóa đơn điện tử như thế nào?

Rất nhiều doanh nghiệp ngại chuyển đổi sang sử dụng hóa đơn điện tử vì nghĩ nó khó sử dụng. Tuy nhiên, ngược lại với suy nghĩ đó, hóa đơn điện tử vô cùng tiện lợi mà lại dễ sử dụng, chỉ qua một vài hướng dẫn, kế toán có thể dễ dàng sử dụng.

Bên cạnh đó, Easyinvoice còn có cả một chuyên mục hướng dẫn sử dụng hóa đơn điện tử với nhiều video, bài viết chi tiết dành cho người sử dụng phần mềm hóa đơn điện tử, các hỗ trợ viên luôn sẵn sàng hỗ trợ bất kì lúc nào.

DÙNG THỬ PHẦN MỀM HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ MIỄN PHÍ Để được tư vấn và hỗ trợ trực tiếp vui lòng liên hệ Điện thoại: 0981 772 388 – 1900 56 56 53 Email: contact@softdreams.vn

Người Bán Có Cần Lập Hóa Đơn Điện Tử Khi Người Mua Không Lấy?

Cách Lập & Xuất Hóa Đơn Điện Tử Bán Lẻ Theo Nghị Định 119/2018/nđ

Hướng Dẫn Viết Hoá Đơn Cho Khách Hàng Là Cá Nhân

Hóa Đơn Điện Tử Bkav

Hướng Dẫn Chi Tiết Viết Hóa Đơn Giá Trị Gia Tăng

Tải Mẫu Biên Bản Điều Chỉnh Hóa Đơn Điện Tử Mới Nhất 2022

7+ Mẫu Máy In Vận Đơn Viettel Post, Vn Post, Ghtk…tốt Nhất Hiện Nay

Cách Kiểm Tra Và Tra Cứu Hóa Đơn Điện Tử Nhanh Chóng Tiện Ích Nhất

Hồ Sơ Xin Việc Bao Gồm Những Loại Giấy Tờ Gì ???

Hướng Dẫn Tạo Trang Bìa Đẹp Trong Word

Mẫu Biên Bản Xác Nhận Công Nợ 2022

Trong quá trình sử dụng và xuất hóa đơn điện tử, kế toán lập hóa đơn bị sai ngày, sai số tiền, sai tên hàng, sai địa chỉ của khách hàng… Kế toán cần phải thực hiện lập biên bản điều chỉnh hóa đơn điện tử.

Biên bản điều chỉnh hóa đơn điện tử

Khi nào thì sử dụng biên bản điều chỉnh hóa đơn điện tử ?. Theo Khoản 3, Điều 20, Thông tư 39 hóa đơn điện tử ngày 31/03/2014 sửa đổi và bổ sung Nghị định 51 hóa đơn điện tử và Nghị định 04/2014/NĐ-CP thì:

Biên bản điều chỉnh được sử dụng khi thông tin trên Hóa Đơn bị ghi sai: Địa chỉ, tên công ty, hàng hóa nội dung  của hóa đơn…

       CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

         Độc lập –  Tự Do – Hạnh Phúc

      BIÊN BẢN ĐIỀU CHỈNH HÓA ĐƠN

Căn cứ thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/03/2014 của Bộ Tài Chính về việc hướng dẫn thi hành Nghị định số 51/2010/NĐ-CP ngày 14/05/2010 của Chính phủ quy định về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ.

Hôm nay,  ngày 16 tháng 12 năm 2022, chúng tôi gồm:

– Địa chỉ         : 121 Pasteur, Phường 06, Quận 03, Thành Phố Hồ Chí Minh.

– Mã số thuế   : 0106869738 -005                         –  Điện thoại: 028.36223636-7811

– Đại diện       : Phạm Đức Thành                         –  Chức vụ: PGĐ P.KHDN3

(Theo quyết định ủy quyền số 742/QĐ-TTKD HCM-NS 12/12/2018 của Giám đốc TTKD)

BÊN B : CÔNG TY TNHH HENGS SOLAR ENERGY VIỆT NAM

– Địa chỉ         : Số 56, đường 5A, cư xá Bình Thới, Phường 8, Quận 11, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

– Mã số thuế   : 0314889809

– Đại diện       :  TU QUOC ANH      –  Chức vụ:  Tổng giám đốc

Cùng tiến hành lập biên bản điều chỉnh hóa đơn GTGT như sau:

 Điều chỉnh hóa đơn:

STT

Mã khách hàng

Mẫu số

Ký hiệu

Số Seri

Ngày

phát hành

Tổng tiền

1

HCMXXXXXXX

01GTKT0/002

AA/20E

02842XX

16/12/2020

660.000

 Nội dung điều chỉnh :

STT

Nội dung điều chỉnh

Nội dung ghi sai

Nội dung sau điều chỉnh

1

Điều chỉnh địa chỉ hóa đơn

Số 56, Cư Xá Bình Thới, Đường 5a, Phường 08, Quận 11, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Số 56, đường 5A, cư xá Bình Thới, Phường 8, Quận 11, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Biên bản được lập thành 02 bản có giá trị như nhau, Bên A giữ 01 bản, Bên B giữ 01 bản để thuyết minh với các cơ quan chức năng hữu quan.

ĐẠI DIỆN BÊN B

ĐẠI DIỆN BÊN A

TUQ.GIÁM ĐỐC

Tải mẫu biên bản điều chỉnh hóa đơn điện tử Mới Nhất 2022

Nội dung điều chỉnh hóa đơn cần ghi rõ chi tiết thông tin tin cần điều chỉnh. Nội dung ghi sai, nội dung sau điều chỉnh.

Sau khi lập biên bản điều chỉnh hóa đơn, bạn cần in thành  2 bản và cần phải có chữ ký ghi rõ họ tên và đóng dấu của đại diện 2 bên.

VNPT mong muốn một vài thông tin trên có thể giúp được các doanh nghiệp khi cần hỗ trợ về biên bản điều chỉnh hóa đơn điện tử. VNPT mong muốn dược đồng hành và hỗ trợ doanh nghiệp lâu dài.

Thông tin gói hóa đơn điện tử VNPT

Stt

Số hóa đơn

Đơn giá

HD300

300

300.000

HD500

500

420.000

HD1000

1.000

670.000

HD2000

2.000

1.000.000

HD5000

5.000

2.150.000

HD10000

10.000

3.600.000

HDMAX

Lớn hơn 10.000

Lớn hơn 300đ/ hóa đơn

Nếu bạn cần hỗ trợ hoặc tư vấn dịch vụ hóa đơn điện tử. Xin vui lòng liên hệ Hotline: 0707.989.777 để được hỗ trợ và tư vấn.

5/5

(2 Reviews)

Những Mẫu Hợp Đồng Vận Tải Hàng Hóa Phổ Biến Hiện Nay

Hướng Dẫn Cách Định Khoản Vé Máy Bay Đối Với Đại Lý Vé Máy Bay

Hệ Thống Hóa Đơn Điện Tử

Vé Máy Bay Điện Tử Có Phải Lá Hóa Đơn Tài Chính Có Được Sử Dụng Để Kê Khai Thuế Gtgt?

Dịch Vụ Thiết Kế Hóa Đơn Vat Lấy Ngay Tại Hà Nội

Mẫu Biên Bản Điều Chỉnh, Hủy, Thu Hồi Hóa Đơn Điện Tử Mới Nhất

Hướng Dẫn Người Mua Ký Điện Tử Vào Biên Bản Hủy Hóa Đơn Được Lập Từ Misa Meinvoice

Hướng Dẫn Cách Ký Số Trên Biên Bản Hủy Hóa Đơn Điện Tử

Phương Pháp Hủy Hóa Đơn Theo Thông Tư 39

Lý Do Hủy Hóa Đơn Là Gì? Thủ Tục Ra Sao?

Mẫu Biên Bản Hủy Hóa Đơn Vat

Doanh nghiệp sử dụng hóa đơn điện tử, vì chưa quen khi mới chuyển từ hóa đơn giấy sang nên có thể khó tránh khỏi những sai sót mang tính chủ quan: Sai ký hiệu, Sai tên, Sai số hàng hóa, …. Tại bài viết này sẽ hướng dẫn bạn cách xử lý hóa đơn điện tử khi có sai sót cùng cách viết và tải mẫu biên bản điều chỉnh hóa đơn mới nhất, cách viết và tải mẫu biên bản hủy, thu hồi hóa đơn mới nhất

Xử lý hóa đơn điện tử lập sai theo Thông tư 32/2011/TT-BTC của Bộ Tài chính

1. Cách xử lý hóa đơn điện tử khi có sai sót theo thông tư 32/2011/TT-BTC

Trường hợp 1. Xử lý hoá đơn điện tử viết sai khi chưa kê khai

Trường hợp hóa đơn điện tử (HĐĐT) đã lập và gửi cho người mua nhưng chưa giao hàng và chưa kê khai thuế:

Việc huỷ hoá đơn chỉ có thế thực hiện khi có sự đồng ý và xác nhận của người bán và người mua.

Việc huỷ hoá đơn có hiệu lực theo đúng thời hạn do các bên tham gia đã thoả thuận.

Hoá đơn đã hủy vẫn phải được lưu trữ để phục vụ việc tra cứu của cơ quan quản lý có thẩm quyền.

Người bán lập HĐĐT mới theo quy định gửi cho người mua, trên hoá đơn mới phải có dòng chữ “hóa đơn này thay thế hóa đơn số…, ký hiệu, gửi ngày tháng năm”.

Trường hợp 2. Xử lý hoá đơn điện tử viết sai khi đã kê khai thuế

Trường hợp hóa đơn đã lập và gửi cho người mua, đã giao hàng và đã kê khai thuế:

Lập văn bản thỏa thuận có chữ ký điện tử của cả hai bên ghi rõ sai sót, đồng thời người bán lập HĐĐT điều chỉnh sai sót.

Hoá đơn lập sau ghi rõ điều chỉnh (tăng, giảm) số lượng hàng hoá, giá bán, thuế suất thuế giá trị gia tăng, tiền thuế giá trị gia tăng cho HĐĐT số…, ký hiệu…

Căn cứ vào hoá đơn điều chỉnh, người bán và người mua thực hiện kê khai điều chỉnh theo quy định của pháp luật về quản lý thuế và hóa đơn hiện hành.

Hoá đơn điều chỉnh không được ghi số âm (-).

Trường hợp 3. Xử lý khi mất hoá đơn điện tử

2. Mẫu biên bản điều chỉnh hóa đơn mới nhất

Khi nào kế toán phải lập biên bản điều chỉnh hóa đơn

Trong trường hợp hóa đơn điện tử được lập lúc đầu bị sai thông tin khách hàng và khách hàng có nhu cầu muốn chỉnh sửa thông tin trên hóa đơn lại cho chính xác, bên bán và bên mua sẽ cùng thống nhất lập Biên bản điều chỉnh hóa đơn có chữ ký và đóng dấu của hai bên, mỗi bên giữ một bản để khai báo khi cơ quan thuế kiểm tra.

Hình ảnh: Mẫu biên bản điều chỉnh hóa đơn mới nhất

Tải mẫu biên bản điều chỉnh hóa đơn mới nhất: drive. google. com /file/d/1MIHyUs-iGhkfQZm2MnWYl6xsTJgFx_Fd/view?usp=sharing hoặc chat trực tiếp với tư vấn viên giờ hành chính

3. Mẫu biên bản hủy, thu hồi hóa đơn mới nhất

Khi nào kế toán phải lập biên bản hủy, thu hồi hóa đơn

Trong trường hợp hóa đơn điện tử được lập lúc đầu bị sai thông tin khách hàng và khách hàng có nhu cầu muốn chỉnh sửa thông tin trên hóa đơn lại cho chính xác, bên bán và bên mua sẽ cùng thống nhất lập Biên bản điều chỉnh hóa đơn có chữ ký và đóng dấu của hai bên, mỗi bên giữ một bản để khai báo khi cơ quan thuế kiểm tra.

Hình ảnh: Mẫu biên bản hủy, thu hồi hóa đơn mới nhất

Tải mẫu biên bản hủy, thu hồi hóa đơn mới nhất: drive. google. com /file/d/1MIHyUs-iGhkfQZm2MnWYl6xsTJgFx_Fd/view?usp=sharing hoặc chat trực tiếp với tư vấn viên giờ hành chính

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM:

Có thể làm được công việc của một kế toán tổng hợp, kế toán thuế

+ Có thể kê khai thuế GTGT, TNCN, TNDN

+ Làm sổ sách kế toán

+ Tính được giá thành sản xuất, xây dựng

+ Lập được báo cáo tài chính: bảng cân đối số phát sinh, bảng cân đối kế toán, bảng lưu chuyển tiền tệ, …

+ Quyết toán thuế cuối năm: Quyết toán thuế TNDN, thuế TNCN…..

Khi tham gia khóa học bạn sẽ nhận được ưu đãi:

+Tặng 100% tài liệu cho trọn khóa học

+Tặng 100% lệ phí thi & cấp chứng chỉ

+Tặng Cẩm Nang Kế Toán Thuế rất hay và tiện lợi

+Tặng Khóa học Kỹ năng “Viết CV đẹp chuẩn & Phỏng vấn xin việc ấn tượng”

+Tặng bảng hệ thống tài khoản kế toán in màu đẹp

+Tặng phần mềm Misa bản quyền và phần mềm Excel

+Được cập nhật chính sách Thuế, Luật, Thông Tư, Nghị Định mới nhất (Giúp bạn luôn làm đúng, tránh vi phạm luật thuế để không phải nộp phạt).

+Được hỗ trợ việc làm kế toán, thực tập. (Trung tâm có kênh việc làm kế toán lớn nhất VN và đặc biệt chỉ hỗ trợ riêng cho học viên, và có hỗ trợ thực tập cho sinh viên)

+Được hỗ trợ tuyển dụng kế toán dành riêng cho chủ doanh nghiệp

+Được hỗ trợ cài đặt và sửa lỗi các phần mềm kế toán, phần mềm kê khai thuế HTKK, phần mềm kê khai BHXH, iTaxviewer, phần mềm đăng ký mã số thuế TNCN,….

+Đặc biệt: Được học lại hoàn toàn miễn phí

Quy Trình Hủy Hóa Đơn Tự In Đã Thông Báo Phát Hành

Thủ Tục Hủy Hóa Đơn Gtgt Theo Quy Định Của Pháp Luật

Hướng Dẫn Hủy Bỏ Hóa Đơn Giá Trị Gia Tăng Theo Quy Định

Hủy Hóa Đơn Giá Trị Gia Tăng Theo Quy Định Pháp Luật Hiện Hành

Quy Định Pháp Luật Về Hủy Hóa Đơn Giá Trị Gia Tăng Hiện Nay

🌟 Home
🌟 Top