Đơn Đề Nghị Mua Hóa Đơn

--- Bài mới hơn ---

 • Mẫu Giấy Ủy Quyền Giữa Các Cá Nhân, Doanh Nghiệp Năm 2022
 • Đơn Xin Việc Làm Viết Tay Bằng Tiếng Anh Và Tiếng Việt
 • Mẫu Đơn Xin Miễn Giảm Tạm Ứng Án Phí
 • Mẫu Đơn Xin Việc Viết Tay Làm Giáo Viên
 • Các Mẫu Đơn Xin Nghỉ Phép Hay Nhất
 • Mẫu đơn đề nghị mua hóa đơn theo Thông tư 39/2014/TT-BTC

  Mẫu đơn đề nghị mua hóa đơn cơ quan thuế phát hành

  1. Đơn đề nghị mua hóa đơn là gì?

  Đơn đề nghị mua hóa đơn là yêu cầu buộc phải có với các tổ chức, doanh nghiệp kinh doanh thuộc đối tượng mua hóa đơn do cơ quan thuế phát hành và phải kèm theo các giấy tờ khác, bao gồm:

  • Giấy chứng minh nhân dân còn trong thời hạn sử dụng theo quy định của pháp luật.
  • Văn bản cam kết về địa chỉ sản xuất, kinh doanh phù hợp với giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc giấy phép đầu tư hoặc quyết định thành lập của các cơ quan có thẩm quyền.

  Hiện nay, mẫu đơn đề nghị để mua hóa đơn mới nhất được ban hành kèm theo Thông tư số 39/2014/TT-BTC của Bộ Tài chính, ban hành ngày 31/3/2014.

  Ngoài ra, cần lưu ý rằng khi đến mua hóa đơn, các tổ chức, doanh nghiệp mua hóa đơn do cơ quan thuế phát hành phải tự chịu trách nhiệm bằng cách ghi hoặc đóng dấu: tên, địa chỉ, mã số thuế trên liên 2 của mỗi số hóa đơn trước khi mang ra khỏi cơ quan thuế nơi mua hóa đơn.

  2. Các trường hợp được mua hóa đơn đặt in của cơ quan thuế

  Theo quy định tại điểm đ và điểm e, khoản 2 Điều 5 Thông tư 39/2014/TT-BTC thì các trường hợp sau được mua hóa đơn:

  – Tổ chức không phải là doanh nghiệp nhưng có hoạt động kinh doanh (bao gồm cả hợp tác xã, nhà thầu nước ngoài, ban quản lý dự án); hộ, cá nhân kinh doanh; tổ chức và doanh nghiệp khác không thuộc trường hợp được tự in, đặt in hóa đơn mua hóa đơn đặt in của cơ quan thuế.

  – Các đơn vị sự nghiệp công lập có hoạt động sản xuất, kinh doanh theo quy định của pháp luật đáp ứng đủ điều kiện tự in hướng dẫn nhưng không tự in hóa đơn thì được tạo hóa đơn đặt in hoặc mua hóa đơn đặt in của cơ quan thuế.

  3. Trách nhiệm của tổ chức, hộ, cá nhân được mua hóa đơn

  Theo khoản 2 Điều 12, Thông tư 39/2014/TT-BTC thì tổ chức, hộ, cá nhân kinh doanh thuộc đối tượng được mua hóa đơn do cơ quan thuế phát hành khi mua hoá đơn phải có đơn đề nghị mua hoá đơn, kèm theo các giấy tờ sau:

  – Người mua hóa đơn (người có tên trong đơn hoặc người được doanh nghiệp, tổ chức kinh doanh, chủ hộ kinh doanh ủy quyền bằng giấy ủy quyền theo quy định của pháp luật) phải xuất trình giấy CMND còn trong thời hạn sử dụng theo quy định của pháp luật về giấy CMND.

  – Tổ chức, hộ, cá nhân mua hóa đơn lần đầu phải có văn bản cam kết về địa chỉ sản xuất, kinh doanh phù hợp với giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc giấy phép đầu tư (giấy phép hành nghề) hoặc quyết định thành lập của cơ quan có thẩm quyền.

  Ngoài ra, khi đến mua hóa đơn, doanh nghiệp, tổ chức, hộ, cá nhân mua hóa đơn do cơ quan thuế phát hành phải tự chịu trách nhiệm ghi hoặc đóng dấu: tên, địa chỉ, mã số thuế trên liên 2 của mỗi số hóa đơn trước khi mang ra khỏi cơ quan thuế nơi mua hóa đơn.

  Tuy nhiên, mẫu đơn đề nghị mua hóa đơn này chỉ được dùng cho đến hết ngày 31/10/2020, vì theo quy định tại Thông tư 68/2019/TT-BTC, từ ngày 01/11/2020 các tổ chức, hộ, cá nhân sẽ chuyển sang dùng hóa đơn điện tử.

  4. Đơn đề nghị mua hóa đơn

  Nội dung cơ bản của đơn đề nghị mua hóa đơn: ………, ngày……… tháng……… năm……… ĐƠN ĐỀ NGHỊ MUA HÓA ĐƠN

  Kính gửi: …………………………………………………………………………

  I. Tổ chức, cá nhân đề nghị mua hóa đơn: …………………………………………….

  1. Tên tổ chức, cá nhân (Ghi theo đăng ký thuế):…………………………………………

  2. Mã số thuế: ……………………………………………………………………………………

  3. Địa chỉ trụ sở chính (Ghi theo đăng ký thuế):……………………………………………

  4. Địa chỉ nhận thông báo thuế (Ghi theo đăng ký thuế):…………………………………

  5. Số điện thoại liên hệ: ………………………………………………………………….

  + Cố định: ………………………………………………………………………………………..

  + Di động: ………………………………………………………………………………………..

  6. Người đại diện theo pháp luật (Ghi theo đăng ký thuế):……………………………………….

  7. Vốn điều lệ (ghi theo số đã góp đủ):………………………………………………………

  8. Số lượng lao động: …………………………………………………………………………

  9. Tên người mua hóa đơn (Đối với hộ kinh doanh thì tên người mua hóa đơn là chủ hộ kinh

  doanh, trường hợp chủ hộ ủy quyền cho người khác thì phải kèm giấy ủy quyền):…………….

  Số CMND người đi mua hóa đơn: ………………………………………………………….

  II. Số lượng hóa đơn, chứng từ đề nghị mua:

  Ngày cấp:…………………………………………… Nơi cấp:……………………………………………….

  Đơn vị tính: Số Tôi xin cam kết:

  Đề nghị cơ quan thuế bán hóa đơn, chứng từ để sử dụng theo số lượng và loại như sau:

  Đã nghiên cứu kỹ các quy định trong Luật thuế, Nghị định 51/2010/NĐ-CP của Chính phủ, Nghị định 04/2014/NĐ-CP của Chính phủ và Thông tư số 39/2014/TT-BTC của Bộ Tài chính hướng dẫn về hóa đơn bán hàng hóa cung ứng dịch vụ.

  Quản lý và sử dụng hoá đơn do cơ quan thuế phát hành đúng quy định. Nếu vi phạm tổ chức, cá nhân xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

  --- Bài cũ hơn ---

 • Đơn Xin Việc Nhân Viên Văn Phòng
 • Đơn Xin Phục Vụ Lâu Dài Trong Công An Nhân Dân
 • Đơn Xin Phục Vụ Lâu Dài Trong Lực Lượng Cand
 • Mẫu Đơn Xin Việc Khi Đã Trúng Tuyển
 • Mẫu Đơn Xin Gia Nhập Tổ Chức Công Đoàn
 • Đơn Xin Mua Hóa Đơn Lần Đầu Theo Tt99

  --- Bài mới hơn ---

 • Mẫu Đơn Đề Nghị Mua Hóa Đơn Theo Thông Tư 39/2014/tt
 • Mẫu Hợp Đồng Mượn Xe, Thỏa Thuận Về Việc Mượn, Thuê Xe
 • Đơn Xin Nâng Lương Sớm
 • Đơn Xin Nâng Lương Trước Hạn
 • Đơn Xin Nâng Lương Trước Thời Hạn
 • Cho mình hỏi : về nội dung của mẫu 01 theo thông tư 99 – mua hóa đơn lần đầu:

  Hà Nội, ngày 09 tháng 02 năm 2009.

  ĐƠN XIN MUA HÓA ĐƠN

  KÍNH GỬI :

  1/ Tên tổ chức kinh doanh:

  – Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số:

  – Cấp ngày :

  – Cơ quan cấp:

  – Mã số thuế số:

  – Cấp ngày:

  – Ngành nghề, mặt hàng kinh doanh :

  2/ Trụ sở giao dịch: – Của đơn vị: Cái này ghi địa chỉ của trụ sở chính(theo đăng ký kinh doanh hay văn phòng giao dịch)

  – Đi thuê: Ghi tên người cho mình thuê VP?

  – Mượn : Ghi tên người cho mình mượn VP?

  Số nhà: ………………………………Ngõ (ngách, xóm) ………………………

  Đường phố(thôn):………………………..Phườn g(xã)………………………….

  Quận (huyện): …………………………….Tỉnh(thành phố): ……………………

  Số điện thoại: …………………………………………. €¦â€¦â€¦â€¦â€¦â€¦.………

  ( Sᔑ nhà …………… lấy theo Ēᔋa chᔉ nà o?)

  3/ Các Ēᔋa Ēiᔃm kinh doanh khác (nếu có) trong cùng mᔙt tᔉnh, thà nh phᔑ: ….

  ¨……………………….………………†¦â€¦â€¦â€¦â€¦.…………………………

  Là cÆ¡ sᔟ má”›i Ēưᔣc thà nh lập, chúng tôi Ēã nghiên cᔩu kᔹ các Luật thuế, Nghᔋ Ēᔋnh 89/2002/NÄ-CP cᔧa Chính phᔧ và Thông tÆ° hÆ°á”›ng dẔn cᔧa Bá”™ Tà i chính vá” in, phát hà nh, sá”­ dᔥng, quản lý hóa Ä’Æ¡n.

  Chúng tôi xin cam kết:

  – Các kê khai trên là hoà n toà n Ēúng sá”± thật, nếu khai sai hoặc không Ēầy Ēᔧ thì cÆ¡ quan thuế có quyá”n hạn chế, tá”” chᔑi hoặc Ēình chᔉ bán hoá Ä’Æ¡n, Ēình chᔉ sá”­ dᔥng hoá Ä’Æ¡n cᔧa Ä’Æ¡n vᔋ.

  – Quản lý hoá Ä’Æ¡n do Bá”™ Tà i chính phát hà nh Ēúng quy Ēᔋnh cᔧa Nhà nÆ°á”›c. Nếu vi phạm chúng tôi xin hoà n toà n chᔋu trách nhiᔇm trÆ°á”›c pháp luật

  Gᔭi kèm: Thᔧ trưᔟng Ēơn vᔋ

  + Giấy giᔛi thiᔇu cᔧa Ēơn vᔋ cᔭ ( Ký tên, Ēóng dấu)

  ngÆ°á”i Ēến mua hoá Ä’Æ¡n

  Ngoà i ra, Ēᔋa chᔉ trên hóa Ēơn mình nên lấy Ēᔋa chᔉ theo Ēăng ký kinh doanh

  có Ēưᔣc không?

  2 công ty khác nhau có Ēưᔣc lấy chung Ēᔋa chᔉ hóa Ä’Æ¡n không? Hay bắt buá”™c trong trÆ°á”ng hᔣp nà y phải lấy Ēᔋa chᔉ VP giao dᔋch?

  Nói túm lại là mình muᔑn Ēᔋa chᔉ hóa Ēơn và Ēᔋa chᔉ trên Ēăng ký kinh doanh là mᔙt vì nếu lấy Ēᔋa chᔉ cᔧa VP giao dᔋch thì không cᔑ Ēᔋnh vì cái nà y Ēi thuê.

  Thảo luận 2

  2/ Trᔥ sᔟ giao dᔋch: – Cᔧa Ä’Æ¡n vᔋ: Cái nà y ghi Ēᔋa chᔉ cᔧa trᔥ sᔟ chính(theo Ēăng ký kinh doanh hay văn phòng giao dᔋch)

  – Äi thuê: Ghi tên ngÆ°á”i cho mình thuê VP?

  – Mưᔣn : Ghi tên ngÆ°á”i cho mình mưᔣn VP?

  Sᔑ nhà : ………………………………Ngõ (ngách, xóm) ………………………

  ÄÆ°á”ng phᔑ(thôn):………………………..PhÆ°á”n g(xã)………………………….

  Quận (huyᔇn): …………………………….Tᔉnh(thà nh phᔑ): ……………………

  Sᔑ Ä’iᔇn thoại: …………………………….……………⠀¦â€¦â€¦â€¦â€¦â€¦.………

  ( Sᔑ nhà …………… lấy theo Ēᔋa chᔉ nà o?)

  Trᔥ sᔟ giao dᔋch bạn chi chá”n 1 trong 3 phần Ēó (cᔧa Ä’.vᔋ hay Ä’i thuê hay Ä’i mưᔣn) chᔩ ko ghi hết cả 3 phần. Ghi theo giấy phép ÄKKD.

  Sᔑ nhà lấy theo Ēᔋa chᔉ nơi cty Ēang là m viᔇc.

  Ngoà i ra, Ēᔋa chᔉ trên hóa Ēơn mình nên lấy Ēᔋa chᔉ theo Ēăng ký kinh doanh

  có Ēưᔣc không?

  2 công ty khác nhau có Ēưᔣc lấy chung Ēᔋa chᔉ hóa Ä’Æ¡n không? Hay bắt buá”™c trong trÆ°á”ng hᔣp nà y phải lấy Ēᔋa chᔉ VP giao dᔋch?

  Nói túm lại là mình muᔑn Ēᔋa chᔉ hóa Ēơn và Ēᔋa chᔉ trên Ēăng ký kinh doanh là mᔙt vì nếu lấy Ēᔋa chᔉ cᔧa VP giao dᔋch thì không cᔑ Ēᔋnh vì cái nà y Ēi thuê.

  Äᔋa chᔉ trên HÄ là Ēᔋa chᔉ trên giấy ÄKKD.

  --- Bài cũ hơn ---

 • Thủ Tục Mua Hóa Đơn Bán Hàng Trực Tiếp Tại Cơ Quan Thuế
 • Thủ Tục Mua Hóa Đơn Của Cơ Quan Thuế Theo Luật Thuế
 • Cập Nhật Mẫu Đơn Đề Nghị Mua Hóa Đơn Năm 2022
 • Đơn Xin Mua Nhà Ở Thuộc Sở Hữu Nhà Nước, Đơn Đề Nghị Mua Nhà Nhà Nước
 • Mẫu Đơn Xin Miễn Truy Cứu Trách Nhiệm Hình Sự
 • Mua Hóa Đơn Gtgt Lần Đầu

  --- Bài mới hơn ---

 • Đơn Xin Cấp Nhà Ở Tập Thể
 • Đơn Xin Cấp Lại, Cấp Đổi Giấy Chứng Nhận Quyền Sử Dụng Đất
 • Đơn Xin Ra Khỏi Ban Chấp Hành Đoàn
 • Mẫu Đơn Xin Số Liệu Thực Tập
 • Mẫu Đơn Xin Nghỉ 1 Tháng Không Lương
 • Em mới đi mua hóa đơn lần đầu tiên và cũng là mua hóa đơn lần đầu cho công ty em thế nên em cũng không hiểu lắm về quy định để mua đc hóa đơn phải gồm những chứng từ gì.

  Em đến hỏi cán bộ quản lý thuế thì chị ấy bào là phải có chứng từ đầu vào của hàng hóa như là HĐ kinh tế….. để chứng minh công ty đang hoạt động thì mới mua được. Nhưng em thấy ở nhiều chi cục khác họ có cần phải những chứng từ đó đâu mà vẫn mua được, hay là có quy định mới về mua HĐ GTGT.

  Anh chị nào am hiểu về vấn đề này tư vấn giúp em với, em đang cần gấp lắm ah.

  1.1- Thủ tục mua hóa đơn lần đầu:

  a- Đối với tổ chức kinh doanh: tổ chức kinh doanh mua hoá đơn lần đầu phải nộp các giấy tờ sau:

  – Đơn xin mua hoá đơn (theo mẫu số 01 đính kèm).

  – Giấy giới thiệu của tổ chức kinh doanh do người đại diện có thẩm quyền ký giới thiệu người đến cơ quan thuế liên hệ mua hoá đơn. Trên giấy giới thiệu phải ghi rõ họ tên, chức vụ, số chứng minh thư nhân dân của người được giới thiệu đến liên hệ mua hoá đơn.

  – Giấy Chứng nhận đăng ký thuế bản photocopy có xác nhận sao y bản chính của tổ chức kinh doanh.

  Khi đến mua hoá đơn, người đứng tên trên giấy giới thiệu phải xuất trình chứng minh thư nhân dân (còn trong thời hạn sử dụng theo quy định của pháp luật) với cơ quan thuế.

  b- Đối với hộ kinh doanh: hộ kinh doanh nộp thuế theo kê khai mua hoá đơn lần đầu phải nộp các giấy tờ sau:

  – Đơn xin mua hoá đơn (theo mẫu số 02 đính kèm).

  – Giấy Chứng nhận đăng ký thuế bản photocopy. Khi đến cơ quan thuế nộp hồ sơ xin mua hoá đơn phải mang theo bản chính Giấy Chứng nhận đăng ký thuế để cơ quan thuế kiểm tra đối chiếu tính xác thực của bản photocopy. Nếu là bản photocopy có công chứng thì không phải mang theo bản chính.

  – Trường hợp chủ hộ kinh doanh uỷ quyền cho người khác thì phải viết giấy uỷ quyền theo quy định của pháp luật và phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về sự uỷ quyền. Giấy uỷ quyền phải ghi rõ họ tên, địa chỉ, số chứng minh thư nhân dân của người được uỷ quyền.

  Khi đến liên hệ với cơ quan thuế, chủ hộ kinh doanh hoặc người được uỷ quyền phải xuất trình kèm theo chứng minh thư nhân dân (còn trong thời hạn sử dụng theo quy định của pháp luật).

  c- Hồ sơ mua hoá đơn lần đầu của tổ chức kinh doanh hoặc hộ kinh doanh nộp tại cơ quan thuế trực tiếp quản lý.

  Khi có sự thay đổi địa điểm giao dịch, địa điểm kinh doanh; trong vòng 10 ngày (ngày làm việc) cơ sở kinh doanh phải gửi thông báo thay đổi địa điểm cho cơ quan thuế biết.

  Đây là một số mẫu biểu,thủ tục bạn xem sao

  Còn nữa bạn phải có giấy tờ chứng minh trụ sở công ty của bạn là hợp pháp. VD hợp đồng thuê văn phòng… cái này ko có ko được mua hóa đơn đâu.

  [Chỉ có thành viên mới có thể nhìn thấy links. Bạn hãy nhấn vào đây để đăng ký…]

  --- Bài cũ hơn ---

 • Top 10 Bài Văn Mẫu Viết Đơn Xin Vào Đội Thiếu Niên Tiền Phong Lớp 3 Chọn Lọc
 • Viết Đơn Xin Vào Đội Thiếu Niên Tiền Phong Hồ Chí Minh Theo Mẫu Đơn Đã Học
 • Mẫu Đơn Xin Chuyển Lớp Năm 2022
 • Mẫu Đơn Đề Nghị Xin Hưởng Trợ Cấp Bảo Hiểm Thất Nghiệp Năm 2022
 • Mẫu Đơn Xin Chuyển Trường Tiểu Học, Trung Học Năm 2022
 • Mẫu Bảng Kê Hóa Đơn Mua Vào

  --- Bài mới hơn ---

 • Mẫu Bảng Kê Hóa Đơn Bán Ra
 • Hoa Don Gtgt: Hóa Đơn Gtgt, Đăng Ký Sử Dụng Và Được In Trước Khi In
 • Thủ Tục Đăng Ký Đặt In Và Phát Hành Hóa Đơn Gtgt Cho Dn Mới Thành Lập
 • Quy Định Về Hóa Đơn Giá Trị Gia Tăng Của Doanh Nghiệp
 • Ý Nghĩa Các Ký Hiệu Trên Hóa Đơn Gtgt: Hđ Giá Trị Gia Tăng Tự In, Đặt In
 • 1. Quy định về hóa đơn mua vào

  (1) Hóa đơn có giá trị từ 20 triệu trở lên

  Điều kiện bắt buộc với hóa đơn mua vào có giá trị từ 20 triệu là phải chuyển tiền qua ngân hàng thanh toán mới được khấu trừ thuế giá trị gia tăng. Một số lưu ý cụ thể:

  + Hóa đơn được thanh toán làm nhiều lần:

  Khi thanh toán nhiều lần hóa đơn đó thì tất cả các lần đều phải chuyển khoản qua Ngân hàng, kể cả lần đặt cọc đầu tiên để làm cơ sở cho việc mua bán.

  Trường hợp nếu đã đặt cọc bằng tiền mặt và khấu trừ luôn vào tiền hàng thì yêu cầu nhà cung cấp trả lại tiền đặt cọc đó và chuyển trả lại cho nhà cung cấp qua Ngân hàng. Nếu không phần tiền mặt đó sẽ không được khấu trừ thuế giá trị gia tăng trong hóa đơn mua vào.

  + Đối với hóa đơn mua cùng trong một ngày:

  Trường hợp trong cùng một ngày mua liên tiếp hàng hóa của một đơn vị với tổng tiền mua từ 20 triệu đồng trở lên nhưng chia nhỏ ra làm nhiều hóa đơn giá trị gia tăng giá trị dưới 20 triệu đồng để làm cơ sở thanh toán tiền mặt thì vẫn bị loại thuế giá trị gia tăng.

  Do đó khi thanh toán bằng tiền mặt, cần phải rà soát hóa đơn của một đơn vị trong một ngày, tránh trường hợp tổng số tiền mua bán từ 20 triệu đồng trở lên.

  + Chuyển tiền qua ngân hàng:

  Việc chuyển tiền qua Ngân hàng để thanh toán cho hóa đơn từ 20 triệu trở lên có nghĩa là phải chuyển từ tài khoản Ngân hàng mang tên công ty mình sang tài khoản ngân hàng mang tên nhà cung cấp, do đó nếu chuyển tiền từ một tài khoản không mang tên mình hoặc chuyển tiền sang một tài khoản không mang tên công ty người bán trên hóa đơn thì đều không được khấu trừ thuế giá trị gia tăng.

  + Thời điểm thanh toán:

  Tại thời điểm kê khai nếu chưa đến thời hạn thanh toán theo hợp đồng và người mua hàng chưa trả tiền thì vẫn được kê khai thuế giá trị gia tăng khấu trừ bình thường, nhưng nếu đến thời hạn quyết toán, thời hạn thanh toán đã hết mà vẫn chưa thanh toán thì phần thuế giá trị gia tăng này bị loại ra và không được khấu trừ.

  (2) Khấu trừ thuế GTGT đầu vào đối với tài sản cố định

  Nếu tài sản cố định là ô tô chở người từ 9 chỗ trở xuống (trừ ô tô sử dụng cho vào kinh doanh vận chuyển hàng hóa, hành khách, kinh doanh du lịch, khách sạn) có giá trị vượt trên 1,6 tỷ đồng thì số thuế giá trị gia tăng đầu vào tương ứng với phần trị giá vượt trên 1,6 tỷ đồng đó thì sẽ không được khấu trừ, nhưng nếu có ngành nghề là vận tải thì lại được khấu trừ.

  (3) Hóa đơn đã kê khai năm trước nhưng năm sau mới hạch toán

  Đối với hóa đơn nếu đã kê khai trên tờ khai của năm nay nhưng lại không đưa vào hạch toán của năm mà lại hạch toán sang năm sau thì giá trị gia tăng của hóa đơn của năm đó sẽ không được khấu trừ.

  (4) Hóa đơn đối với dự án

  Thuế giá trị gia tăng của một số dự án trong doanh nghiệp nếu đến thời điểm quyết toán đã bị hủy bỏ thì sẽ không được khấu trừ số thuế giá trị gia tăng đó.

  Do đó, cần phải chuyển các chi phí đó sang các dự án đang hoạt động hoặc đã hoàn thành để tránh bị loại khoản thuế này.

  (5) Bỏ sót hoá đơn chưa kê khai

  Thời hạn hoá ơn mua vào: “Đối với các hóa đơn đầu vào: thời điểm phát hiện hóa đơn bỏ sót kỳ nào thì kê khai, khấu trừ bổ sung tại kỳ tính thuế phát hiện hóa đơn bỏ sót nhưng phải trước khi cơ quan thuế, cơ quan có thẩm quyền công bố quyết định, kiểm tra thuế, thanh tra thuế tại trụ sở người nộp thuế.” (Theo Công văn 414/TCT-KK)

  2. Mẫu bảng kê hóa đơn mua vào Phụ lục số 01-2/GTGT

  Đơn vị tiền: đồng Việt Nam

  STT

  Hoá đơn, chứng từ, biên lai nộp thuế

  Tên người bán

  Mã số

  thuế người bán

  Giá trị HHDV

  mua vào chưa có thuế

  Thuế GTGT

  đủ điều kiện khấu trừ thuế

  Ghi chú

  Số hóa đơn

  Ngày, tháng, năm lập hóa đơn

  1. Hàng hoá, dịch vụ dùng riêng cho SXKD chịu thuế GTGT và sử dụng cho các hoạt động cung cấp hàng hoá, dịch vụ không kê khai, nộp thuế GTGT đủ điều kiện khấu trừ thuế:

  Tổng

  2. Hàng hoá, dịch vụ dùng chung cho SXKD chịu thuế và không chịu thuế đủ điều kiện khấu trừ thuế:

  Tổng

  3. Hàng hóa, dịch vụ dùng cho dự án đầu tư đủ điều kiện được khấu trừ thuế (*):

  Tổng

  Tổng giá trị HHDV mua vào phục vụ SXKD được khấu trừ thuế GTGT (**): ………………

  Tổng số thuế GTGT của HHDV mua vào đủ điều kiện được khấu trừ (***): ………………

  Tôi cam đoan số liệu khai trên là đúng và chịu trách nhiệm trước pháp luật về những số liệu đã khai./.

  NHÂN VIÊN ĐẠI LÝ THUẾ

  Họ và tên:…….

  Chứng chỉ hành nghề số:…….

  …, ngày …….tháng …….năm …….

  NGƯỜI NỘP THUẾ hoặc

  ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA NGƯỜI NỘP THUẾ

  (Ký, ghi rõ họ tên; chức vụ và đóng dấu (nếu có))

  Ghi chú:

  (*) Tổng hợp theo từng dự án đầu tư thuộc trường hợp được hoàn thuế GTGT.

  (**) Tổng giá trị HHDV mua vào phục vụ SXKD được khấu trừ thuế GTGT là tổng cộng số liệu tại cột 6 của dòng tổng của các chỉ tiêu 1, 2.

  (***) Tổng số thuế GTGT của HHDV mua vào đủ điều kiện được khấu trừ là tổng cộng số liệu tại cột 7 của dòng tổng của các chỉ tiêu 1, 2.

  GTGT: giá trị gia tăng.

  SXKD: sản xuất kinh doanh.

  HHDV: hàng hóa dịch vụ.

  NNT phải kê khai đầy đủ các chỉ tiêu trên bảng kê. Trường hợp các chỉ tiêu không có số liệu thì bỏ trống. NNT không được tự ý thay đổi khuôn dạng của mẫu biểu như thêm vào hay cắt bớt hoặc thay đổi vị trí các chỉ tiêu.

  Mục 1: ” Hàng hoá, dịch vụ dùng riêng cho SXKD chịu thuế GTGT và sử dụng cho các hoạt động cung cấp hàng hoá, dịch vụ không kê khai, nộp thuế GTGT đủ điều kiện khấu trừ thuế

  Trường hợp những hoá đơn không đủ điều kiện khấu trừ theo TT219/2013/TT-BTC thì không phải ghi kê khai vào mục này. Còn trường hợp DN kinh doanh bán hàng chịu thuế GTGT (khi bán có xuất hoá đơn GTGT chịu thuế 0%-5%-10%) thì toàn bộ hoá đơn mua vào xác nhận hợp pháp thì ghi vào mục này.

  Các cột (2,3,4,5,6,7): Ghi theo nội dung tương ứng của từng hóa đơn, chứng từ, biên lai nộp thuế.

  VD1: Ngày 22/9/20xx Công ty Kế toán Việt Hưng có mua 01 xe ô tô 4 chỗ sử dụng vào mục đích đưa đón lãnh đạo với giá chưa thuế GTGT là 1,9 tỷ đồng. Thuế GTGT 10% là 190 triệu đồng (đã có chứng từ thanh toán tiền qua ngân hàng).

  Kê khai: Vì Ô tô trên Cty không sử dụng cho vận chuyển hàng hoá, hành khách, kinh doanh du lịch, khách sạn nên Cty chỉ được khấu trừ 1,7 tỷ.

  – Mục 1: Ghi “Giá trị hàng hoá: 1,7 tỷ – Thuế GTGT: 170 triệu”.

  – Chuyển sang nhập số tiền thuế vào chỉ tiêu 23,24,25 trên Tờ khai 01/GTGT cụ thể như sau:

  Mục 2: ” Hàng hoá, dịch vụ dùng chung cho SXKD chịu thuế và không chịu thuế đủ điều kiện khấu trừ thuế

  Trường hợp DN sản xuất kinh doanh hàng hoá, dịch vụ vừa chịu thuế vừa không chịu thuế GTGT thì những hoá đơn mua vào phục vụ cho SXKD mặt hàng chịu thuế kê khai vào mục 1 phía trên. Còn những hoá đơn mua mà phục vụ cho SXKD mặt hàng không chịu thuế thì không được kê khai trên phụ lục. Mà nhập số tiền (nếu có) vào chỉ tiêu 23,24 bên Tờ khai. Những hoá đơn mua vào mà phục vụ chung cho cả 02 hoạt động SXKD chịu thuế và không chịu thuế thì kê khai vào mục 2 này (Kê khai xong phải chuyển sang Tờ khai vì phải tính riêng được số thuế GTGT đầu vào được khấu trừ và không được khấu trừ để nhập sang chỉ tiêu 23, 24, 25 của Tờ khai như VD mục 1)

  – Các hóa đơn, chứng từ, biên lai nộp thuế phát sinh quá 6 (sáu) tháng, kể từ tháng phát sinh hóa đơn, chứng từ.

  – Các hóa đơn GTGT mua hàng hóa có giá trị trên 20 triệu đồng nhưng thanh toán bằng tiền mặt.

  – Các hóa đơn mua tài sản cố định chuyên dùng phục vụ sản xuất vũ khí, khí tài phục vụ quốc phòng, an ninh, tài sản cố định là nhà làm trụ sở văn phòng và các thiết bị chuyên dụng phục vụ hoạt động tín dụng của các tổ chức tín dung, doanh nghiệp kinh doanh tái bảo hiểm, bảo hiểm nhân thọ, kinh doanh chứng khoán, các bênh viện, trường học, tàu bay dân dụng, du thuyền không sử dụng cho mục đích kinh doanh vận chuyển hàng hóa, hành khách, kinh doanh du lịch khách sạn.

  – Phần chênh lệch của giá trị vượt trên 1,6 tỷ đồng đối với hóa đơn mua tài sản cố định là ô tô chở người từ 9 chỗ ngồi trở xuống.

  – NNT ghi theo từng hóa đơn chứng từ vào các cột 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 và 11 tương tự như hướng dẫn ở các chỉ tiêu 1,2 và 3 nêu trên. Riêng đối với hóa đơn mua ô tô vượt trên 1,6 tỷ đồng thì số liệu kê vào cột 8 và cột 10 chỉ kê phần gia trị chênh lệch không được khấu trừ, ở cột 11 ghi rõ là “phần giá trị vượt mức quy định không được khấu trừ”.

  Giá mua chưa có thuế GTGT = Giá bán ghi trên hoá đơn / 1 + thuế suất

  Kê khai âm vào bảng kê này khi gặp trường hợp các hoá ơn chiết khấu thương mại của kỳ trước, các hoá đơn đều chỉnh giảm do viết sai

  Khi kê khai âm vào Phụ lục này thì trường hợp làm trên hệ thống phần mềm rất có thể báo lỗi, hãy ấn GHI & kết xuất bình thường.

  Mục 3: ” Hàng hóa, dịch vụ dùng cho dự án đầu tư đủ điều kiện được khấu trừ thuế”

  Có thể không kê khai vào mục này vì sẽ có 1 tờ khai riêng là “Tờ khai GTGT cho dự án đầu tư” theo Mẫu 02/GTGT tại TT số 156/2013/TT-BTC

  XEM THÊM: Hơn 60 khoá học kế toán Online tương tác cao đa lĩnh vực nghề

  --- Bài cũ hơn ---

 • Hướng Dẫn Cách Làm Mẫu Hóa Đơn Gtgt 3 Liên
 • Quy Định Sử Dụng Phiếu Xuất Kho Kiêm Vận Chuyển Nội Bộ
 • Công Ty In Hóa Đơn Gtgt Uy Tín Chất Lượng Tại Tp Hồ Chí Minh
 • Hóa Đơn Gtgt: In Hóa Đơn Giá Trị Gia Tăng Rẻ Mà Tốt
 • Phần Mềm In (Xuất) Hóa Đơn Gtgt (Đặt In) Thay Cho Viết Tay
 • Chọn Mua Máy In Hóa Đơn: In Nhiệt Hay In Kim?

  --- Bài mới hơn ---

 • Tiêu Chí Quan Trọng Khi Lập Hóa Đơn Thương Mại (Commercial Invoice)
 • Dịch Vụ In Hóa Đơn Bán Lẻ
 • In Hóa Đơn Bán Lẻ Giá Rẻ Tại Hà Nội
 • In Hóa Đơn Bán Lẻ
 • In Hóa Đơn Bán Lẻ, In Hóa Đơn Bán Hàng Giá Rẻ Tại Hà Nội
 • Ngành nghề, công việc của bạn nên sử dụng máy in hóa đơn nào thì phù hợp? Máy in công nghệ in nhiệt hay in kim? Hãy đọc tiếp bài viết so sánh này để cùng với Shopply tìm ra loại máy in đáp ứng tốt nhất yêu cầu đặc thù của doanh nghiệp bạn!

  IN NHIỆT và IN KIM KHÁC NHAU NHƯ THẾ NÀO?

  Máy in nhiệt (thermal printer) hay in kim (dots matrix printer) đều là chiếc máy in hóa đơn dùng để in bill tính tiền, in hóa đơn chứng từ… Tuy nhiên in hóa đơn tính tiền cho giao dịch cụ thể nào, cho ngành nghề nào, mô hình kinh doanh như thế nào thì công nghệ in nhiệt hay in kim đều có ưu thế riêng nhờ đặc tính công nghệ của chúng.

  Máy in kim có cấu tạo phức tạp hơn nhưng là công nghệ truyền thống lâu năm. Đầu máy in kim được sắp xếp rất tinh vi với rất nhiều đầu kim nhỏ li ti, chúng được điều khiển phối hợp với ruy băng mực, tác động lên mặt giấy in kim để tạo thành chữ in, hình in. Máy in kim thông thường cho phép bạn in tới 2 màu là đen và đỏ, máy in cao cấp có thể in được đồ họa nhiều màu sắc nét.Máy in hóa đơn nhiệt sử dụng đầu in, với sự điều khiển của con chíp, tác động nhiệt lên bề mặt giấy nhiệt in bill để tạo thành chữ in, hình họa. Công nghệ in nhiệt trực tiếp này không đòi hỏi máy phải có mực in hay băng mực. Máy in nhiệt chỉ in được đơn màu (màu đen hoặc xanh tím), nếu muốn in nhiều màu bạn sẽ phải đặt gia công cuộn giấy in foil sẵn

  Ưu điểm

  • Tốc độ in nhanh (nhanh nhất)
  • Vận hành êm, nhẹ
  • Giá bán hợp lý
  • Giấy in rẻ
  • Thay cuộn giấy nhanh
  • Chữ in bền (không bị bay mực) theo thời gian
  • In được nhiều liên (1-3 liên)
  • Máy in bền bỉ, tuổi thọ kéo dài hơn máy in nhiệt
  • In được 2 màu (đen, đỏ)

  Nhược điểm

  • Chữ in bị mờ theo thời gian (30-40 ngày)
  • Tuổi thọ máy in kém bền hơn so với máy in kim
  • Không in được nhiều màu (chỉ in đơn màu)
  • Tốc độ in chậm
  • Vận hành phát ra tiếng ồn
  • Giá bán cao hơn máy in nhiệt
  • Giấy in kim đắt hơn giấy in nhiệt
  • Thay cuộn giấy phức tạp hơn đôi chút

  Ứng dụng

  • In hóa đơn bán hàng, in bill tính tiền, in biên lai thu tiền
  • In phiếu gọi món quầy bar, nhà bếp
  • In vận đơn (thi thoảng)

  Máy in kim giấy cuộn

   In hóa đơn bán hàng, in bill tính tiền, in biên lai thu tiền (2-3 liên)

  Máy in kim giấy tờ

  • In hóa đơn chứng từ
  • In biểu mẫu (in form)
  • In tờ phiếu (slip), in vé (ticket)

  VẬY MÁY IN LOẠI NÀO TỐT HƠN?

  Máy in kim nổi tiếng về sự ổn định, bền bỉ, đáng tin cậy. Người dùng chọn mua máy in kim vì nó có thể in được nhiều liên (lên tới 3 liên), giấy in khá dày dặn, mực in bền theo thời gian. Đặc biệt máy in kim khổ giấy và hình thức của giấy in kim là rất đa dạng. Bạn có thể dùng giấy in kim cuộn để in phiếu tính tiền hay giấy carbon dạng tờ A4, A5 để in biểu mẫu chứng từ kế toán, phiếu giao dịch với máy in kim. Vậy nên, giấy in kim không chỉ có ý nghĩa là phiếu tính tiền, in biên lai giao dịch mà còn được sử dụng làm chứng từ kế toán, phiếu gửi hàng. Nhược điểm của máy in kim là tốc độ in chậm (khoảng 3 dòng/giây) và tiếng ồn phát ra khi máy in.

  Còn nếu bạn sử dụng máy in ở quầy giao dịch, in phiếu tính tiền cho khách hàng, không đòi hỏi phải lưu giữ chứng từ giao dịch thì không có loại máy in nào phù hợp hơn chiếc máy in nhiệt. Máy in hóa đơn nhiệt có tốc độ in nhanh (20 dòng/giây-nhanh nhất) giúp bạn đẩy nhanh tốc độ bán hàng tại quầy. Máy in nhiệt vận hành rất êm ái, gần như không phát ra tiếng ồn đáng kể nào. Yếu điểm của giấy in nhiệt là chữ in bị bay màu sau thời gian ngắn (4-6 tuần).

  Máy in tốt hay dở phụ thuộc vào việc nó hữu dụng, phù hợp như thế nào với đặc thù ngành nghề kinh doanh của bạn.

  GIÁ BÁN THẾ NÀO? CHI PHÍ SỬ DỤNG RA SAO?

  Máy in nhiệt giá bán rẻ hơn, chi phí sử dụng và bảo trì cũng “mềm” hơn nhờ công nghệ giản đơn và độ phổ dụng rộng hơn. Giá bán máy in nhiệt ngày càng rẻ tới mức khi có cơ phận nào của máy bị hỏng, người dùng sẽ chọn mua chiếc mới thay vì tìm cách sửa chữa thay thế linh kiện cho nó.

  Trong khi đó, máy in kim là một cỗ máy khá phức tạp nên không có nhiều nhà sản xuất làm được, cộng thêm tính kém phổ biến nên máy có giá bán khá cao. Linh kiện thay thế, dịch vụ sửa chữa bảo trì cũng tốn chi phí hơn. Vật tư in ấn (giấy fort/carbonlesruy băng mực in kim) cũng tốn hơn góp phần làm chi phí sử dụng máy in kim cao hơn máy in nhiệt.

  THƯƠNG/NHÃN HIỆU NÀO ĐÁNG TIN CẬY?

  Máy in hóa đơn tại thị trường Việt Nam về cơ bản được phân mảng thành 2 phân khúc. Dòng cao cấp gồm các thương hiệu cao cấp của các nhà sản xuất ODM như Epson, Star Micronics, Bixolon, Citizen của Nhật và Hàn Quốc, dòng phổ thông gồm Xprinter, Birch, Rongta, Gprinter và các nhãn hiệu OEM của Đài Loan và Trung Quốc. Dòng cao cấp thường được các chuỗi bán lẻ lớn chọn lựa nhờ độ tin cậy và kiểu dáng thiết kế sang chảnh, độ mở rộng và khả năng tích hợp lớn hơn. Dòng phổ thông có số lượng tiêu thụ vượt trội nhờ độ tin cậy không kém và có giá bán phải chăng nên được nhiều shop và cửa hàng bán lẻ chọn lựa.

  TÔI CHỈ MUA MÁY IN LÀ XONG CÓ ĐÚNG KHÔNG?

  Máy in chỉ là một trong những thiết bị ngoại vi kết nối với máy vi tính hay máy POS bán hàng. Tùy thuộc và độ mở rộng ứng dụng mà bạn cần xem xét mua thêm các thiết bị bán hàng khác như máy quét mã vạch, ngăn kéo đựng tiền, cây hiển thị giá, đầu đọc thẻ từ… để hoàn thiện và tối ưu quy trình bán hàng và phục vụ khách hàng.

  LỜI DẶN DÒ TỪ SHOPPLY

  Trong trường hơp bán hàng lưu động thì bạn cần tính đến việc mua máy in bill Bluetooth hay máy in LAN WiFi để in không dây từ các thiết bị di động chạy HĐH Android hoặc iOS.

  Hệ thống POS, In nhiệt trực tiếp, Máy in hóa đơn nhiệt, Máy in kim, Thiết bị bán hàng (công nghệ bán hàng)

  --- Bài cũ hơn ---

 • Máy In Hóa Đơn Nhiệt Giá Tốt, Chất Lượng Cao
 • Máy In Hóa Đơn, Máy In Hóa Đơn Giá Rẻ Hơn 20%, Máy In Bill Bán Chạy Tháng 1
 • Hướng Dẫn Phân Biệt Hóa Đơn Tự In, Hóa Đơn Đặt In Và Hóa Đơn Điện Tử
 • Hóa Đơn Tự In Là Gì? Hóa Đơn Tự In Có Cần Đóng Dấu Không?
 • Tổng Hợp Mẫu Hóa Đơn Điện Tử Hợp Lệ, Hợp Pháp Cho Doanh Nghiệp
 • Mua Hóa Đơn Điện Tử Vnpt Giá Rẻ

  --- Bài mới hơn ---

 • Mẫu Hóa Đơn Điện Tử (Hddt)
 • Giải Đáp Thắc Mắc Hóa Đơn Điện Tử Cho Bên Mua (Bên Tiếp Nhận Hóa Đơn Điện Tử)
 • Hướng Dẫn Cách Ký Chữ Ký Số Trên Hóa Đơn Điện Tử Đúng Nhất 2022
 • Cách Sử Dụng Chữ Ký Số Khi Kê Khai Hóa Đơn Điện Tử
 • Phần Mềm Hóa Đơn Điện Tử Thái Sơn (Hướng Dẫn Và Báo Giá)
 • Mua Hóa Đơn Điện Tử được lợi vô cùng.

  Với tính tiện lợi cực cao, tiết kiệm chi phí và tối ưu nguồn nhân lực của doanh nghiệp. Mua hóa đơn điện tử là việc nên bắt đầu càng sớm càng tốt của doanh nghiệp.

  Theo quy định thuế về lưu trữ hóa đơn là 10 Năm. Cho nên khi sử dụng hóa đơn giấy doanh nghiệp phải lưu trữ hóa đơn với thời gian dài và đảm bảo không thất lạc quả là khó khăn, đồng thời công tác giao hóa đơn cũng là một thách thức về thời gian và chi phí.

  • Thời gian xuất hóa đơn điện tử 100 dòng có thể thực hiện chưa đến 1 phút.
  • Lập hóa đơn thay thế, hóa đơn sửa đổi dễ dàng và nhanh chóng.
  • Giá hóa đơn điện tử giá rẻ hơn hóa đơn giấy.
  • Mẫu hóa đơn điện tử được thiết kế bắt mắt, gây ấn tượng đến khách hàng.
  • Hóa đơn điện tử được VNPT lưu trữ online 10 Năm miễn phí theo luật thuế.

  Tại sao mua hóa đơn điện tử giá rẻ VNPT ?.

  Theo xu hướng công nghệ 4.0, Thuế đã bắt buộc các doanh nghiệp thành lập mới. Hoặc doanh nghiệp đang sử dụng hóa đơn giấy, khi nào hết bắt buộc phải chuyển sang hóa đơn điện tử.

  Sử dụng hóa đơn điện tử sẽ được ký hóa đơn bằng chữ ký số của doanh nghiệp. ( chữ ký số là thiết bị bắt buộc phải có sau khi thành lập doanh nghiệp).

  Hiện nay có khá nhiều doanh nghiệp cung cấp dịch vụ hóa đơn điện tử như: VNPT, Viettel, FPT… Nhưng hiện tại VNPT đang cung cấp nhiều gói cước hóa đơn điện tử giá rẻ cho khách hàng.

  Tập Đoàn Bưu Chính Viễn Thông VNPT cung cấp dịch hóa đơn điện tử với giá rẻ. Đảm bảo tính pháp lý, độ bảo mật cao. Hỗ trợ lưu hóa đơn điện tử của khách hàng tại Data Center VNPT đạt chuẩn TIER 3 Thế giới.

  .

  Sử dụng hóa đơn điện tử VNPT, Doanh nghiệp sẽ được nhân viên VNPT hỗ trợ miễn phí 24/24 Bất kỳ khi nào khách hàng cần hỗ trợ.

  Hóa Đơn Điện Tử VNPT Giá Rẻ

  Một số mẫu hóa đơn điện tử VNPT

  • LOGO doanh nghiệp
  • Thông tin doanh nghiệp: Tên công Ty, Địa chỉ. Mã số thuế..
  • Số điện thoại ( nếu có )
  • Thông tin tài khoản ngân hàng….

  Liên hệ mua hóa đơn điện tử giá rẻ VNPT.

  VNPT là nhà cung cấp hóa đơn điện tử uy tín cho doanh Nghiệp, trường học, Bệnh Viện, Hãng hàng không, các sàn thương mại điện tử…. Hệ thống hóa đơn điện tử được VNPT được tích hợp với hầu hết các hãng phần mềm kế toán hiện nay.

  Để mua hóa đơn điện tử giá rẻ hãy liên hệ ngay Hotline để được hỗ trợ tư vấn dịch vụ nhanh chóng. Thiết kế các mẫu hóa đơn theo yêu cầu của doanh nghiệp.

  Thông tin liên hệ mua hóa đơn điện tử VNPT:

  --- Bài cũ hơn ---

 • Bảng Giá Hóa Đơn Điện Tử Vnpt Giá Rẻ
 • Các Câu Hỏi Thường Gặp Khi Sử Dụng Hóa Đơn Điện Tử Viettel
 • Giới Thiệu Dịch Vụ Thiết Lập Mẫu Hóa Đơn Điện Tử Viettel
 • Mẫu Thêu Áo Dài Đơn Giản ‘mẫu Thêu Hoa Cúc (902)’
 • Mẫu Thêu Áo Dài Đơn Giản ‘mẫu Thêu Hoa Cúc (908)’
 • Mua Thuốc Ở Đâu Có Hóa Đơn Đỏ?

  --- Bài mới hơn ---

 • Một Số Điểm Mới Trong Quy Định Kê Đơn Thuốc Ngoại Trú
 • Quy Định Về Quản Lý Thuốc Thú Y Có Chứa Chất Ma Túy, Tiền Chất; Kê Đơn Thuốc Thú Y
 • Đề Xuất Các Loại Thuốc Thú Y Phải Kê Đơn
 • Thông Tư Số 12/2020 Quy Định Về Quản Lý Thuốc Thú Y Có Chứa Chất Ma Túy, Tiền Chất; Kê Đơn Thuốc Thú Y
 • #1 Thủ Tục Cấp Giấy Phép Kinh Doanh Rượu, Bia, Thuốc Lá
 • Mua thuốc ở đâu có hóa đơn đỏ được nhiều người quan tâm vì nhu cầu lấy hóa đơn cho công ty nhiều. Vậy mua thuốc ở đâu thì được xuất hóa đơn đỏ, hãy để Omi Pharma giải đáp cho bạn!

  Mua thuốc ở đâu có hóa đơn đỏ là vấn đề được nhiều người quan tâm (Ảnh: Internet)

  Nhà thuốc Omi Pharma là một địa chỉ bán thuốc uy tín có thể giúp khách hàng giải tỏa nỗi lo lắng mua thuốc ở đâu có hóa đơn đỏ. Nhà thuốc Omi Pharma luôn mang đến những trải nghiệm tốt nhất, được khách hàng đánh giá cao về mức độ uy tín, mặt hàng nhà thuốc cung cấp gồm thuốc, thực phẩm chức năng, các sản phẩm khác. Đặc biệt nhà thuốc Omi có thể xuất hóa đơn đỏ theo yêu cầu của khách hàng theo đúng quy định.

  Nhà thuốc Omi Pharma là địa chỉ xuất hóa đơn đỏ cho khách hàng mua thuốc (Ảnh: Internet)

  Các khách hàng cũng sẽ nhận tư vấn nhiệt tình từ dược sĩ Omi để đưa ra những phản hồi bổ ích nhất, cải thiện chất lượng dịch vụ của nhà thuốc. Mua thuốc tại Omi Pharma, khách hàng cũng có thể áp dụng các phương thức online vô cùng tiện ích như qua app chăm sóc sức khỏe OmiCare để nhận tư vấn dùng thuốc theo đơn online, với các đơn hàng này, khách hàng cũng có thể xuất hóa đơn đỏ khi cung cấp đầy đủ thông tin cho nhà thuốc.

  Nếu bạn còn băn khoăn về việc mua thuốc ở đâu có hóa đơn đỏ thì Omi Pharma chính là gợi ý hoàn hảo dành cho các bạn có ý định mua thuốc nhanh, tiện và an toàn.

  Mua thuốc trực tuyến qua hình thức: gửi tin nhắn trên fanpage Omi Pharma, nhắn tin vào phần chat “Hỗ trợ trực tuyến” góc phải website chúng tôi hoặc gọi điện trực tiếp đến Hotline 0868680303.

  • Cơ sở 1: Kiot 101, 21B5 Green Stars, 234 Phạm Văn Đồng, Cổ Nhuế, Bắc Từ Liêm, Hà Nội
  • Cơ sở 2: Lô số 16, tòa S3, Vinhomes Skylake, Phạm Hùng, Hà Nội
  • Tổng đài 24/24: 08.6868.0303

  *Lưu ý: Mọi thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, không thay thế cho việc chuẩn đoán và điều trị.

  --- Bài cũ hơn ---

 • Bác Sĩ Nhi Khuyến Cáo Các Loại Thuốc Ho Có Thể Dùng Cho Trẻ Tại Nhà Mà Không Cần Kê Đơn
 • Thuốc Ho Theralene Có Phải Kháng Sinh Không, Giá Bao Nhiêu?
 • Hóa Đơn Điện Tử Giúp Hệ Thống Nhà Thuốc Giải Quyết Nhiều Bất Cập
 • 22 Đơn Thuốc Mẫu Thông Dụng Dành Cho Dược Sĩ Mới Vào Nghề
 • Thuốc Trị Cảm, Cúm: Chớ Dùng Tùy Tiện!, Phổ Biến Kiến Thức, Kiến Thức Y Tế Học Đường, Sinh Viên Đang Học
 • Hỏi Về Hóa Đơn Mua Văn Phòng Phẩm

  --- Bài mới hơn ---

 • Hóa Đơn Vat Văn Phòng Phẩm
 • Dịch Vụ Bán Hóa Đơn Đỏ Văn Phòng Phẩm
 • Xuất Hóa Đơn Quà Tặng Cho Khách Hàng Trong 3 Phút
 • Hướng Dẫn Nộp Thông Báo Phát Hành Hóa Đơn Qua Mạng
 • Video Hướng Dẫn Thao Tác Nộp Thông Báo Phát Hành Hóa Đơn Qua Mạng
 • Tôi cần nói ngay với bạn là việc công ty nọ bán văn phòng phẩm cho công ty bạn, và xuất hóa đơn ghi nội dung “văn phòng phẩm” là đúng với bản chất giao dịch và quy định của pháp luật về tài chính, kế toán. Do vậy công ty bạn có thể an tâm, và cơ quan thuế cũng không yêu cầu giải trình đâu.

  – Hiện nay (theo Luật doanh nghiệp 2014), doanh nghiệp được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, và trên giấy không thể hiện nội dung về ngành nghề kinh doanh của doanh nghiệp như trước đây (Luật doanh nghiệp 2005 có quy định). Như vậy, việc bạn không thấy mục “kinh doanh văn phòng phẩm” là bình thường và tất yếu! Tuy nhiên trong quá trình đăng ký kinh doanh (tại Phòng đăng ký kinh doanh địa phương, Sở KHĐT), công ty nọ có ghi ngành nghề kinh doanh trong hồ sơ thành lập. Nhưng cũng cần nói việc trong Giấy CNĐKDN không nghi ngành nghề kinh doanh là một sự bất tiện, mà nhiều người cũng đã nêu, so với luật cũ.

  – Về nội dung “bán lẻ theo yêu cầu đặt qua bưu điện hoặc internet” thực chất là nói về hình thức đặt hàng, bán hàng, chứ không phải là nói về ngành nghề kinh doanh. Bản thân từ “bán lẻ” có thể hiểu như là việc bán văn phòng phẩm cho công ty bạn. Thế nên cũng không cần thiết phải băn khoăn lắm về vấn đề này

  .

  Tóm lại, tôi thấy việc mua văn phòng phẩm của công ty bạn, bao gồm cả về hóa đơn, là bình thường, đúng luật.

  Chuyên mục Luật sư tư vấn do các luật sư thuộc công ty luật Ecolaw thực hiện. Quý vị hãy gửi câu hỏi theo địa chỉ email [email protected] để được giải đáp hoàn toàn miễn phí – trừ trường hợp câu hỏi quá phức tạp hoặc không rõ ràng. Thông tin càng chi tiết, đầy đủ – nội dung tư vấn càng chính xác, hiệu quả. Phần lớn các câu hỏi – đáp (được mã hóa để bảo mật) sẽ được đăng trên website này nhằm mục đích phổ biến kiến thức pháp luật phổ thông cho mọi người.

  Lưu ý: Bài viết trên thuộc lĩnh vực “Thương mại – Doanh nghiệp”

  --- Bài cũ hơn ---

 • Hóa Đơn Điện Tử Cho Lĩnh Vực Sách
 • In Biên Lai Thu Học Phí Cho Các Trung Tâm Anh Ngữ
 • Cách Viết Hóa Đơn Thu Học Phí
 • Điểm Danh Các Mẫu Biên Lai Thu Tiền Học Phí 2022
 • Mẫu Biên Lai Thu Tiền Học Phí
 • Hóa Đơn Bán Hàng Trực Tiếp Là Gì? Mua Hóa Đơn Trực Tiếp Ở Đâu?

  --- Bài mới hơn ---

 • Tên Viết Tắt Trên Hóa Đơn Đúng Quy Định
 • Viết Tắt Tên, Địa Chỉ Trên Hóa Đơn Khi Nào Hợp Lệ, Khi Nào Thì Không Hợp Lệ?
 • Cách Viết Ielts Writing Task 1 General
 • Cách Viết Ielts Writing Task 1 General Training
 • 2 Cách Paraphrase Cho Câu Mở Đầu Ielts Writing Task 1 ” Học Ielts
 • Hóa đơn trực tiếp hay hóa đơn bán hàng trực tiếp là một trong những loại hóa đơn thông dụng. Tuy nhiên không nhiều người hiểu rõ về chúng.

  Hóa đơn trực tiếp là gì?

  Hóa đơn trực tiếp (hóa đơn bán hàng, hóa đơn thông thường) là loại hóa đơn mà những cá nhân, tổ chức sử dụng phương pháp nộp thuế trực tiếp xuất khi cung ứng hàng hóa, dịch vụ.

  Lưu ý: Hóa đơn trực tiếp của hộ kinh doanh do Chi cục thuế cấp mới có giá trị hợp pháp.

  Tham khảo bài viết: Hóa đơn điện tử là gì?

  Đối tượng sử dụng hóa đơn bán hàng trực tiếp

  Cũng như các loại hóa đơn khác, hóa đơn bán hàng trực tiếp cũng được quy định về những đối tượng được phép sử dụng, họ là các cá nhân, tổ chức sử dụng phương pháp kê khai thuế trực tiếp.

  Và đó là:

  – Các tổ chức kinh doanh (không phải doanh nghiệp) có bao gồm nhà thầu nước ngoài, hợp tác xã hay các ban quản lý dự án.

  – Các hộ và cá nhân kinh doanh

  – Các doanh nghiệp nộp thuế giá trị gia tăng theo phương pháp trực tiếp với tỉ lệ % doanh thu của doanh nghiệp.

  – Các doanh nghiệp có rủi ro cao về thuế phải sử dụng hóa đơn đặt in, tự in.

  – Các doanh nghiệp từng vi phạm vì hóa đơn, đã bị phạt hành chính vì trốn thuế, gian lận thuế phải dùng hóa đơn đặt in, tự in.

  Có thể thấy điểm chung là các doanh nghiệp sử dụng hóa đơn bán hàng trực tiếp đều không sử dụng hóa đơn điện tử và không nộp thuế qua mạng được.

  Những câu hỏi thường gặp về hóa đơn thông thường

  Trả lời: Sử dụng hóa đơn trực tiếp sẽ không phải kê khai thuế nữa.

  Vì sao?

  Theo Công văn số 3430/TCT-KK ngày 21/8/2014 của Tổng cục thuế về việc hướng dẫn kê khai đối với hóa đơn thông thường (cũng là hóa đơn bán hàng trực tiếp) thì:

  Hóa đơn bán hàng thông thường (không phải hóa đơn GTGT) không nên kê vào Bảng kê hóa đơn, chứng từ hàng hóa, dịch vụ mua vào mẫu 01-2/GTGT.

  Mà hiện nay trên phần mềm HTKK mới nhất cũng đã bỏ các phụ lục 01-1, 01-2, do vậy không cần kê khai thuế khi sử dụng hóa đơn trực tiếp nữa.

  2. Hóa đơn trực tiếp có được khấu trừ thuế không?

  Trả lời: Hóa đơn trực tiếp không được khấu trừ thuế

  Tại sao?

  Hóa đơn bán hàng trực tiếp là loại hóa đơn thông thường, người kinh doanh vẫn phải đóng thuế khoán hàng tháng theo quy định của nhà nước.

  Các trường hợp đặc biệt khác bao gồm: Lệ phí & vé có dòng thuế suất % thanh toán, bao gồm cả thuế GTGT cũng không được tính khấu trừ, NHƯNG được tính phần truy thu.

  3. Hóa đơn trực tiếp trên 20 triệu có phải chuyển khoản không?

  Với các hộ cá nhân sử dụng hóa đơn lẻ trực tiếp của Cơ quan thuế nếu có giá trị từ 20 triệu trở lên thì cần phải thanh toán qua hình thức chuyển khoản (ủy nhiệm chi, séc…) mới được tính vào chi phí hợp lệ khi tính thuế thu nhập doanh nghiệp.

  4. Mua hóa đơn trực tiếp ở đâu?

  Trả lời: Bạn nên mua hóa đơn trực tiếp ở Cơ quan thuế

  Hiện nay có rất nhiều trường hợp đơn vị cung cấp hóa đơn thông thường vi phạm pháp luật, các bạn không nên ham rẻ mà để vướng vào những rắc rối không đáng có.

  Hơn nữa, như đã đề cập ở trên, hóa đơn trực tiếp được cấp bởi Chi cục thuế mới được coi là hợp pháp.

  Đăng ký mua hóa đơn điện tử tại https://easyinvoice.vn/dang-ky-mua-online/

  5. Mua hóa đơn bán hàng trực tiếp như nào?

  Chuẩn bị hồ sơ thủ tục theo quy định trong Điều 12, Thông tư 39/2014/TT-BTC, hồ sơ bao gồm:

  5.1. Hồ sơ mua hóa đơn trực tiếp lần đầu

  Với các trường hợp lần đầu mua hóa đơn trực tiếp, cần chuẩn bị đầy đủ hồ sơ bao gồm:

  • Đơn đề nghị mua hóa đơn theo mẫu số 3.3 phụ lục 3 ban hành kèm theo Thông tư 39/2014.
  • Bản cam kết mẫu số CK01/AC theo mẫu số 3.16 phụ lục 3 ban hành kèm theo Thông tư 39/2014 của Bộ Tài chính.
  • Bản sao giấy phép kinh doanh
  • Giấy ủy quyền của giám đốc
  • Chứng minh thư của người đi mua
  • Dấu mộc vuông

  Lưu ý: Thông tin của người được ủy quyền và thông tin trong đơn đề nghị mua phải khớp.

  5.2. Thủ tục mua hóa đơn trực tiếp

  5.3. Nơi nộp hồ sơ mua hóa đơn bán hàng trực tiếp

  5.4. Số lượng hóa đơn tối đa

  Số lượng hóa đơn bán hàng bán cho các tổ chức, hộ và cá nhân kinh doanh lần đầu sẽ không vượt quá một quyển năm mươi cho mỗi loại hóa đơn.

  5.5. Hồ sơ mua hóa đơn bán hàng trực tiếp từ lần 2 trở đi

  Tương tự lần đầu, từ lần 2, cũng phải chuẩn bị đầy đủ hồ sơ để mua, bao gồm:

  • Đơn đề nghị mua hóa đơn
  • Giấy ủy quyền của giám đốc
  • Chứng minh thư của người mua
  • Sổ mua hóa đơn (được phát khi mua lần đầu)
  • Quyển hóa đơn mua trước liền kề (quyển hóa đơn sắp hết mà doanh nghiệp đang sử dụng).
  • Dấu mộc vuông

  6. Hóa đơn trực tiếp mua của Cơ quan thuế có phải thông báo phát hành không?

  Trả lời: Không phải thông báo phát hành

  Tất cả hóa đơn mua từ Cơ quan thuế đều đã được Cơ quan thuế thông báo phát hành. Chính vì vậy doanh nghiệp không cần làm thủ tục thông báo phát hành hóa đơn nữa.

  Doanh nghiệp có thể tiến hành sử dụng hóa đơn đó ngay trong ngày.

  So sánh bán hàng thông thường và hóa đơn giá trị gia tăng (VAT)

  Hóa đơn trực tiếp và hóa đơn thuế giá trị gia tăng là 2 loại hóa đơn hoàn toàn khác nhau (dù chúng đều là hóa đơn đỏ).

  1. Thuế suất

  Không ghi thuế suất về tiền thuế

  Thể hiện đầy đủ

  3. Hình thức kê khai

  Chỉ kê khai đầu ra, không kê khai đầu vào

  Bắt buộc phải kê khai cả đầu ra và đầu vào đủ điều kiện khấu trừ

  4. Chữ ký

  Chỉ cần chữ ký của người bán

  Chữ ký của người bán và giám đốc

  5. Đối tượng lập hóa đơn

  – Các chủ thể, doanh nghiệp kê khai và tính thuế theo phương pháp trực tiếp.

  – Doanh nghiệp hoạt động sản xuất, kinh doanh phi thuế quan.

  – Một số dịch vụ đặc thù theo quy định của pháp luật

  – Hộ kinh doanh nộp thuế theo thuế khoán, hóa đơn của Cơ quan thuế.

  Các doanh nghiệp kê khai thuế và tính thuế theo phương pháp khấu trừ

  6. Đối tượng phát hành

  Cơ quan thuế phát hành

  Doanh nghiệp có thể đặt mua của Cơ quan thuế hoặc tự đặt in, tự mua.

  --- Bài cũ hơn ---

 • Cách Viết Hóa Đơn Có Nhiều Măt Hàng Nhiều Số Dòng
 • Cách Viết Hóa Đơn Gtgt Có Chiết Khấu Thương Mại Năm 2022
 • Cách Viết Hóa Đơn Đỏ
 • Cách Viết Hóa Đơn Giá Trị Gia Tăng Khi Bán Hàng Hóa Và Dịch Vụ
 • Cách Viết Hóa Đơn Giá Trị Gia Tăng Chính Xác
 • Lập Bảng Kê Hóa Đơn Hàng Hóa Dịch Vụ Mua Vào

  --- Bài mới hơn ---

 • Hóa Đơn Điện Tử Có Được Xuất Kèm Bảng Kê Không?
 • Kế Toán Dịch Vụ Ăn Uống Thực Hiện Xuất Nhập Hóa Đơn Như Thế Nào?
 • Phần Mềm Hóa Đơn Điện Tử Tốt Nhất Thị Trường Hiện Nay
 • Fpt Telecom Áp Dụng Hóa Đơn Điện Tử Và Thanh Toán Bằng Máy Pos
 • Hướng Dẫn Cách Tra Cứu Hóa Đơn Điện Tử Gtgt Hợp Pháp? Hóa Đơn Điện Tử Thật Hay Giả?
 • Bảng kê hóa đơn chứng từ dịch vụ hàng hóa mua vào được hiểu là chứng từ thực hiện kê khai dịch vụ hàng hóa mua vào. Bảng kê hóa đơn chứng từ dịch vụ hàng hóa mua vào được lập theo mẫu ban hành kèm theo Thông tư số 119/2014/TT-BTC của Bộ Tài chính (thay thế cho mẫu 01-1/GTGT ban hành trong Thông tư số 156/2013/TT-BTC trước đó).

  1. Kiểm tra một số thông tin trước khi lập bảng kê

  Trước khi tiến hành lập bảng kê hóa đơn chứng từ hàng hóa dịch vụ mua vào và tiến hành kê khai, cần xác định rõ các loại hóa đơn, chứng từ được dùng và không được dùng để kê khai, tránh các sai sót có thể xảy ra.

  Theo đó, các hóa đơn, chứng từ được phép khai vào bảng kê hóa đơn Mẫu số 01-2/GTGT bao gồm:

  • Hóa đơn GTGT mua vào.
  • Các chứng từ biên lai nộp thuế.

  Các hóa đơn, chứng từ không được kê khai vào bảng kê hóa đơn Mẫu số 01-2/GTGT bao gồm:

  • Các hóa đơn bán hàng thông thường, tức các hóa đơn doanh nghiệp bạn đã mua của các doanh nghiệp kê khai thuế GTGT theo phương pháp trực tiếp, loại hóa đơn này sẽ được tính trừ khi xác định thu nhập chịu thuế lúc tính thuế TNDN.
  • Các hóa đơn GTGT nhưng không chịu thuế GTGT.
  • Các hóa đơn GTGT không đủ điều kiện để khấu trừ.

  Ngoài các thông tin cơ bản như: tên người nộp thuế, MST,.. thì người kê khai cần chú ý khai chính xác 3 nội dung chính trên Bảng kê hóa đơn chứng từ hàng hóa dịch vụ mua vào.

  • Dòng này sẽ áp dụng kê khai đối với các doanh nghiệp kinh doanh bán hàng chịu thuế GTGT. Theo đó, toàn bộ hóa đơn mua vào hợp pháp, phục vụ cho việc sản xuất kinh doanh sẽ được kê khai vào đây.
  • Với những hóa đơn không đủ điều kiện khấu trừ thì không kê khai vào đây.

  – Tại dòng số 2 “Hàng hoá, dịch vụ dùng chung cho SXKD chịu thuế và không chịu thuế đủ điều kiện khấu trừ thuế”:

  • Dòng này sẽ áp dụng kê khai với các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh hàng hóa, dịch vụ vừa chịu thuế vừa không chịu thuế GTGT.
  • Những hóa đơn mua vào phục vụ sản xuất kinh doanh của các mặt hàng chịu thuế, doanh nghiệp sẽ kê khai vào dòng số 1.
  • Các hóa đơn mua vào phục vụ sản xuất kinh doanh của mặt hàng không chịu thuế, doanh nghiệp không được kê khai trên phụ lục mà phải nhập số tiền và tiền thuế vào chỉ tiêu 23 và 24 bên Tờ khai thuế GTGT Mẫu số 03/GTGT được ban hành kèm theo Thông tư số 119/2014/TT-BTC.
  • Các hóa đơn mua vào phục vụ chung cho cả 2 hoạt động sản xuất kinh doanh chịu thuế và không chịu thuế sẽ kê khai vào dòng số 2.
  • Ngoài ra, cần lưu ý rằng, sau khi đã hoàn tất xong bảng kê này và chuyển sang Tờ khai Mẫu số 03/GTGT, bạn phải tính riêng được số thuế GTGT đầu vào được trừ và không được khấu trừ để nhập sang các chỉ tiêu số 23, 24 và 25 của tờ khai.

  – Tại dòng số 3 “Hàng hóa, dịch vụ dùng cho dự án đầu tư đủ điều kiện được khấu trừ thuế”, thường thì ở dòng này bạn và doanh nghiệp sẽ không tiến hành trực tiếp kê khai được mà phải có một tờ khai riêng “Tờ khai GTGT cho dự án đầu tư (Mẫu số 02/GTGT)”.

  Kết luận

  Hy vọng rằng bài viết đã đem đến những nội dung thực sự hữu ích đối với quý độc giả.

  Để được tư vấn về hóa đơn điện tử và đăng ký dùng thử phần mềm hóa đơn điện tử Einvoice miễn phí, quý khách vui lòng liên hệ:

  CÔNG TY PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ THÁI SƠN

  • Địa chỉ: Số 15 Đặng Thùy Trâm – Cầu Giấy – Hà Nội
  • Tổng đài HTKH: 1900 4767 – 1900 4768
  • Tel : 024.37545222
  • Fax: 024.37545223
  • Website: https://einvoice.vn/

  --- Bài cũ hơn ---

 • Hướng Dẫn Lập Bảng Kê Hóa Đơn Chứng Từ Hàng Hóa Dịch Vụ Mua Vào Đúng Nhất 2022
 • Mẫu Bảng Kê Hóa Đơn, Chứng Từ Hàng Hóa, Dịch Vụ Bán Ra
 • Bảng Kê Hóa Đơn Hàng Hóa Dịch Vụ Bán Ra Mẫu 04
 • Sử Dụng Hóa Đơn Điện Tử Thay Thế Hóa Đơn Thương Mại Theo Thông Tư 68/2019/tt
 • Chuyển Đổi Từ Hóa Đơn Giấy Sang Hóa Đơn Điện Tử
 • Web hay
 • Links hay
 • Guest-posts
 • Push
 • Chủ đề top 10
 • Chủ đề top 20
 • Chủ đề top 30
 • Chủ đề top 40
 • Chủ đề top 50
 • Chủ đề top 60
 • Chủ đề top 70
 • Chủ đề top 80
 • Chủ đề top 90
 • Chủ đề top 100
 • Bài viết top 10
 • Bài viết top 20
 • Bài viết top 30
 • Bài viết top 40
 • Bài viết top 50
 • Bài viết top 60
 • Bài viết top 70
 • Bài viết top 80
 • Bài viết top 90
 • Bài viết top 100
 • Chủ đề top 10
 • Chủ đề top 20
 • Chủ đề top 30
 • Chủ đề top 40
 • Chủ đề top 50
 • Chủ đề top 60
 • Chủ đề top 70
 • Chủ đề top 80
 • Chủ đề top 90
 • Chủ đề top 100
 • Bài viết top 10
 • Bài viết top 20
 • Bài viết top 30
 • Bài viết top 40
 • Bài viết top 50
 • Bài viết top 60
 • Bài viết top 70
 • Bài viết top 80
 • Bài viết top 90
 • Bài viết top 100