Mẫu Đơn Xin Xác Nhận Quyền Sử Dụng Đất

--- Bài mới hơn ---

 • Giấy Xác Nhận Nghỉ Nuôi Con Sơ Sinh
 • Hướng Dẫn Viết Mẫu Đơn Xin Xác Nhận Của Địa Phương
 • Mẫu Đơn Xin Xác Nhận Là Sinh Viên Đang Học Tại Trường, Đơn Xác Nhân Th
 • Hướng Dẫn Làm Đơn Xin Xác Nhận Tình Trạng Sử Dụng Đất
 • Mẫu Đơn Xin Xác Nhận Đoàn Viên Ưu Tú
 • Mẫu đơn xin xác nhận quyền sử dụng đất

  đơn xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, mẫu đơn xin cấp sổ đỏ, mẫu đơn chuyển quyền sử dụng đất, đơn xác nhận quyền sử dụng đất, mẫu đơn xác nhận đất và nhà ở, mẫu đơn chuyển nhượng quyền sử dụng đất

  CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc

  Mẫu số 01/ĐK-GCN

  PHẦN GHI CỦA NGƯỜI NHẬN HỒ SƠVào sổ tiếp nhận hồ sơ:Ngày…… / …… / ……….Quyển số ……, Số thứ tự……..Người nhận hồ sơ(Ký và ghi rõ họ, tên)

  ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN, QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT, QUYỀN SỞ HỮU NHÀ Ở VÀ TÀI SẢN KHÁC GẮN LIỀN VỚI ĐẤT(Sử dụng để kê khai cả đối với trường hợp chứng nhận bổ sung quyền sở hữu tài sản)

  Kính gửi: UBND ……………………………………………………………….

  I. PHẦN KÊ KHAI CỦA NGƯỜI SỬ DỤNG ĐẤT, CHỦ SỞ HỮU TÀI SẢN GẮN LIỀN VỚI ĐẤT(Xem kỹ hướng dẫn viết đơn trước khi kê khai; không tẩy xoá, sửa chữa trên đơn)

  1. Người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất

  1.1. Tên (viết chữ in hoa):…………………………………………………………………………

  …………………………………………………………………………………………………………………………………….

  …………………………………………………………………………………………………………………………………….

  …………………………………………………………………………………………………………………………………….

  1.2. Địa chỉ thường trú:……………………………………………………………………………

  (Cá nhân ghi họ tên, năm sinh, số giấy CMND; hộ gia đình ghi chữ “Hộ” trước họ tên, năm sinh, số giấy CMND của người đại diện cùng có quyền sử dụng đất và sở hữu tài sản của hộ. Tổ chức ghi tên và quyết định thành lập hoặc giấy đăng ký kinh doanh, giấy phép đầu tư (gồm tên và số, ngày ký, cơ quan ký văn bản). Cá nhân nước ngoài và người Việt Nam định cư ở nước ngoài ghi họ tên, năm sinh, quốc tịch, số và ngày cấp, nơi cấp hộ chiếu. Trường hợp nhiều chủ cùng sử dụng đất, cùng sở hữu tài sản thì kê khai tên các chủ đó vào danh sách kèm theo)

  2. Đề nghị: – Chứng nhận bổ sung quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất

  – Cấp GCN đối với thửa đất ; Tài sản gắn liền với đất

  ( Đánh dấu vào ô

  trống lựa chọn)

  3. Thửa đất đăng ký quyền sử dụng (Không phải khai nếu đề nghị chứng nhận bổ sung quyền sở hữu tài sản)

  3.1.Thửa đất số: ……………………………..; 3.2. Tờ bản đồ số: ……………………………..;

  3.3. Địa chỉ tại: ………………………………………………………………………………………………………..;

  3.4. Diện tích: ………………… m 2; sử dụng chung: …………………. m 2; sử dụng riêng: ……………… m 2;

  3.5. Sử dụng vào mục đích: ……………………………………….., từ thời điểm: …………………….;

  3.6. Thời hạn đề nghị được sử dụng đất: ………………………………………………………………………;

  3.7. Nguồn gốc sử dụng:…………………………………………………………………………………………….;

  (Ghi cụ thể: được Nhà nước giao có thu tiền hay giao không thu tiền hay cho thuê trả tiền một lần hay thuê trả tiền hàng năm hoặc nguồn gốc khác)

  4. Tài sản gắn liền với đất (Chỉ kê khai nếu có nhu cầu được chứng nhận hoặc chứng nhận bổ sung quyền sở hữu)

  4.1. Nhà ở, công trình xây dựng khác:

  a) Tên công trình (nhà ở, nhà xưởng, nhà kho, …): …………………………………………………………………………………………….. ;

  b) Địa chỉ: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. ;

  c) Diện tích xây dựng: ……………. (m 2);

  d) Diện tích sàn ( đối với nhà) hoặc công suất ( đối với công trình khác): …………………………………………………………… ;

  đ) Sở hữu chung: ………………………………. m 2, sở hữu riêng: ……………………………………………………………………….. m 2;

  e) Kết cấu: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ;

  g) Cấp, hạng: …………………………………………….; h) Số tầng: …………………………………………………………………………………… ;

  i) Năm hoàn thành xây dựng: ……………………….; k) Thời hạn sở hữu đến: …………………………………………………………….

  (Trường hợp có nhiều nhà ở, công trình xây dựng khác thì chỉ kê khai các thông tin chung và tổng diện tích của các nhà ở, công trình xây dựng; đồng thời lập danh sách nhà ở, công trình kèm theo đơn)

  4.2. Rừng sản xuất là rừng trồng:4.3. Cây lâu năm:

  a) Diện tích có rừng: ……………………… m 2;

  a) Loại cây: ………………………………;

  b) Nguồn gốc tạo lập: …………………

  ………………………………………..

  ……………………………………….

  ………………………………………

  5. Những giấy tờ nộp kèm theo: ……………………………………………………………….

  …………………………………………………………………………………………………………………………………..

  ……………………………………………………………………………………………………………………………………

  6. Đề nghị: 6.2. Ghi nợ đối với loại nghĩa vụ tài chính: ……………………………………………………

  6.3. Đề nghị khác: …………………………………………………………………………….

  Tôi xin cam đoan nội dung kê khai trên đơn là đúng sự thật.

  ……………, ngày …. tháng năm …… Người viết đơn(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu nếu có)

  II. Ý KIẾN CỦA VĂN PHÒNG ĐĂNG KÝ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT

  …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

  …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

  …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

  …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

  (Phải nêu rõ có đủ hay không đủ điều kiện cấp GCN, lý do và căn cứ pháp lý áp dụng; trường hợp thửa đất có vườn, ao gắn liền nhà ở thì phải xác định rõ diện tích đất ở được công nhận và căn cứ pháp lý)

  …………, ngày…./…/ ….. Cán bộ thẩm tra(Ký, ghi rõ họ, tên và chức vụ)

  …………, ngày…./…/ ….. Giám đốc (Ký tên, đóng dấu)

  Mẫu số 04a/ĐK

  PHẦN GHI CỦA NGƯỜI NHẬN HỒ SƠ

  Đã kiểm tra nội dung đơn đầy đủ, rõ ràng, thống nhất với giấy tờ xuất trình.

  Vào sổ tiếp nhận hồ sơ số: ….. Quyển …..

  Ngày …../…../…..

  Người nhận hồ sơ

  (Ký và ghi rõ họ, tên)

  I. PHẦN KÊ KHAI CỦA NGƯỜI ĐĂNG KÝ(Xem kỹ hướng dẫn viết đơn trước khi kê khai; không tẩy xóa, sửa chữa trên đơn)

  1. Người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất, người quản lý đất

  1.1. Tên (viết chữ in hoa): …………………………………………………………………………………….

  …………………………………………………………………………………………………………………

  …………………………………………………………………………………………………………………

  1.2. Địa chỉ thường trú(1): ………………………………………………………………………………………

  2. Đề nghị:

  – Đăng ký QSDĐ £

  – Cấp GCN đối với đất £

  Đăng ký quyền quản lý đất £

  Cấp GCN đối với tài sản trên đất £

  (Đánh dấu √ vào ô trống lựa chọn)

  3. Thửa đất đăng ký (2) ……………………………………………………………………………

  3.1. Thửa đất số: …………………………; 3.2. Tờ bản đồ số: …………………………………;

  3.3. Địa chỉ tại: ………………………………………………………………………………………;

  3.4. Diện tích: …………… m²; sử dụng chung: …………… m²; sử dụng riêng: …………. m²;

  3.5. Sử dụng vào mục đích: ………………………………. , từ thời điểm: ……………………..;

  3.6. Thời hạn đề nghị được sử dụng đất: ………………………………………………………..;

  3.7. Nguồn gốc sử dụng(3): …………………………………………………………………………;

  3.8. Có quyền sử dụng hạn chế đối với thửa đất số ……., của ……………….., nội dung quyền sử dụng ………………………………………………………………………………………..;

  4. Tài sản gắn liền với đất(Chỉ kê khai nếu có nhu cầu được chứng nhận quyền sở hữu tài sản)

  4.1. Nhà ở, công trình xây dựng khác:

  a) Loại nhà ở, công trình(4): …………………………………………………………………………;

  b) Diện tích xây dựng: …………………….. (m²);

  c) Diện tích sàn (đối với nhà) hoặc công suất (đối với công trình khác): ………………………;

  d) Sở hữu chung: ……………………………..m², sở hữu riêng: ……………………………..m²;

  đ) Kết cấu: ……………………………………..; e) Số tầng: ………………………………………;

  g) Thời hạn sở hữu đến: ……………………………………………………………………………

  (Trường hợp có nhiều nhà ở, công trình xây dựng khác thì chỉ kê khai các thông tin chung và tổng diện tích của các nhà ở, công trình xây dựng; đồng thời lập danh sách nhà ở, công trình kèm theo đơn)

  4.2. Rừng sản xuất là rừng trồng:4.3. Cây lâu năm:

  a) Loại cây chủ yếu: ……………………….

  b) Diện tích: ………………………….. m²;

  c) Nguồn gốc tạo lập:

  – Tự trồng rừng: £

  – Nhà nước giao không thu tiền: £

  – Nhà nước giao có thu tiền: £

  – Nhận chuyển quyền: £

  – Nguồn vốn trồng, nhận quyền: …….. £

  d) Sở hữu chung: ….m², Sở hữu riêng: ….m 2;

  đ) Thời hạn sở hữu đến: ………………………

  a) Loại cây chủ yếu: ……………….;

  b) Diện tích: …………………………m²;

  c) Sở hữu chung: …………………..m²,

  Sở hữu riêng: ………………………m²;

  d) Thời hạn sở hữu đến: …………………

  5. Những giấy tờ nộp kèm theo: …………………………………………………………………………

  ……………………………………………………………………………………………………………..

  ……………………………………………………………………………………………………………..

  ……………………………………………………………………………………………………………..

  ……………………………………………………………………………………………………………..

  6. Có nhu cầu ghi nợ đối với loại nghĩa vụ tài chính: …………………………………………

  Đề nghị khác: …………………………………………………………………………………………..

  ……………………………………………………………………………………………………………

  Mẫu đơn xin xác nhận quyền sử dụng đất, đơn xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, mẫu đơn xin cấp sổ đỏ, mẫu đơn chuyển quyền sử dụng đất, đơn xác nhận quyền sử dụng đất, mẫu đơn xác nhận đất và nhà ở, mẫu đơn chuyển nhượng quyền sử dụng đất

  --- Bài cũ hơn ---

 • Mẫu Đơn Xác Nhận Cmnd Và Cccd Là Một Chi Tiết Nhất
 • Xác Nhận Số Chứng Minh Thư Cũ Và Mới Là Của Cùng Một Người
 • Xác Nhận Chỗ Ở Hợp Pháp Khi Đăng Ký Thường Trú
 • Hồ Sơ Xin Xác Nhận Quan Hệ Cha Con: Thủ Tục Xác Nhận Quan Hệ Cha
 • Đơn Xin Xác Nhận Bị Bệnh
 • Xác Nhận Đơn Xin Điều Chỉnh Biến Động Quyền Sử Dụng Đất

  --- Bài mới hơn ---

 • Thủ Tục Đóng Lại Số Khung, Số Máy Xe Mô Tô, Xe Gắn Máy
 • Mẫu Đơn Xin Giành Quyền Nuôi Con Để Gửi Cho Tòa Án
 • Nộp Đơn Xin Thị Thực Hoa Kỳ
 • Mẫu Đơn Xin Gia Hạn Hợp Đồng Thuê Văn Phòng.
 • Thời Hạn Tạm Trú? Thủ Tục Gia Hạn Tạm Trú Kt3
 • Thông tin thủ tục hành chính Xác nhận Đơn xin điều chỉnh biến động quyền sử dụng đất – Quảng Ngãi

  Cách thực hiện thủ tục hành chính Xác nhận Đơn xin điều chỉnh biến động quyền sử dụng đất – Quảng Ngãi

  Trình tự thực hiện

  Đối với cá nhân::

  Khi xin điều chỉnh biến động quyền sử dụng đất chủ sử dụng đất phải điền đầy đủ vào tờ khai theo mẫu quy định và nộp hồ sơ tại bộ phận tiếp nhận hồ sơ của Ủy ban nhân dân cấp xã

  Đối với cơ quan thực hiện thủ tục hành chính ::

  – Cán bộ tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ, nếu hồ sơ chưa đầy đủ hoặc không hợp lệ cán bộ tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn hoàn thiện theo qui định. Khi hồ sơ đã đầy đủ thì viết giấy hẹn giao cho người nộp.

  – Tổ chức kiểm tra những nội dung biến động, Trích lập đo thực địa thửa đất, trình Chủ tịch hoặc Phó chủ tịch Ủy ban nhân dân ký bản trích đo đạc thực địa và ký xác nhận vào tờ khai.

  Thời gian tiếp nhận hồ sơ: Vào các ngày thứ 2 và thứ 4 hàng tuần

  + Sáng từ 7h30 đến 11h

  + Chiều từ 13h30 đến 17h

  Thời gian trả kết quả : Vào các ngày hàng tuần từ thứ 2 đến thứ 6.

  + Sáng: từ 7h đến 11h

  + Chiều: từ 13h30 đến 17h

  Thành phần hồ sơ của thủ tục hành chính Xác nhận Đơn xin điều chỉnh biến động quyền sử dụng đất – Quảng Ngãi

  – Đơn xin điều chỉnh biến động quyền sử dụng đất (Viết tay theo mẫu qui định)

  – Bản chính và 3 bản sao hợp lệ giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

  – Đơn xác nhận vị trí thửa đất

  Các cơ quan Nhà nước trực tiếp thực hiện quy định thêm

  – Chứng minh nhân dân của chủ sử dụng đất (bản chính hoặc photo)

  – Sổ hộ khẩu của chủ sử dụng đất (bản chính hoặc photo)

  Các biểu mẫu của thủ tục hành chính Xác nhận Đơn xin điều chỉnh biến động quyền sử dụng đất – Quảng Ngãi

  Phí và lệ phí của thủ tục hành chính Xác nhận Đơn xin điều chỉnh biến động quyền sử dụng đất – Quảng Ngãi

  Cơ sở pháp lý của thủ tục hành chính Xác nhận Đơn xin điều chỉnh biến động quyền sử dụng đất – Quảng Ngãi

  Văn bản căn cứ pháp lý

  Văn bản công bố thủ tục

  Lược đồ Xác nhận Đơn xin điều chỉnh biến động quyền sử dụng đất – Quảng Ngãi

  --- Bài cũ hơn ---

 • Mẫu Đơn, Email Đề Xuất Tăng Lương Với Sếp Hay 2022
 • Thủ Tục Xin Lắp Đặt Biển Chỉ Dẫn
 • Hồ Sơ Để Xin Giấy Phép Kinh Doanh Gas Là Gì?
 • Mẫu Đơn Xin Dự Tuyển Viết Tay Vào Ngân Hàng
 • Đơn Xin Dự Tuyển Vào Trường Công An Nhân Dân
 • Xác Nhận Đơn Xin Đăng Ký Chuyển Nhượng Quyền Sử Dụng Đất

  --- Bài mới hơn ---

 • Xin Mẫu Đơn Đề Nghị Chuyển Quyền Sử Dụng Đất, Thủ Tục Mua Đất ?
 • Mẫu Đơn Xin Chuyển Sh Công Đoàn
 • Thủ Tục Chuyển Sinh Hoạt Công Đoàn Và Mẫu Đơn Chuyển Sinh Hoạt Công Đoàn ? Chế Độ Cán Bộ Công Đoàn ?
 • Đơn Xin Chuyển Sinh Hoạt Đảng Dành Cho Đảng Viên
 • Thủ Tục Và Mẫu Đơn Chuyển Sinh Hoạt Đảng Năm 2022
 • Thông tin thủ tục hành chính Xác nhận đơn xin đăng ký chuyển nhượng quyền sử dụng đất – Tuyên Quang

  Cách thực hiện thủ tục hành chính Xác nhận đơn xin đăng ký chuyển nhượng quyền sử dụng đất – Tuyên Quang

  Trình tự thực hiện

  Bước 2:

  Hướng dẫn công dân kê khai hồ sơ

  Bước 3:

  Kiểm tra hiện trạng và xác nhận thông tin thửa đất, chủ tịch ký, đóng dấu

  Bước 4:

  Chuyển hồ sơ ra phòng tài nguyên môi trường cấp huyện

  Thành phần hồ sơ của thủ tục hành chính Xác nhận đơn xin đăng ký chuyển nhượng quyền sử dụng đất – Tuyên Quang

  Hợp đồng chuyển nhượng Quyền sử dụng đất đã được công chứng, chứng thực

  Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hoặc một trong các loại giấy tờ về quyền sử dụng đất quy định tại khoản 1,2 và 5 điều 50 của Luật đất đai (nếu có)

  Đơn xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

  Biên bản kiểm tra hiện trạng

  Các biểu mẫu của thủ tục hành chính Xác nhận đơn xin đăng ký chuyển nhượng quyền sử dụng đất – Tuyên Quang

  Phí và lệ phí của thủ tục hành chính Xác nhận đơn xin đăng ký chuyển nhượng quyền sử dụng đất – Tuyên Quang

  Cơ sở pháp lý của thủ tục hành chính Xác nhận đơn xin đăng ký chuyển nhượng quyền sử dụng đất – Tuyên Quang

  Văn bản công bố thủ tục

  Lược đồ Xác nhận đơn xin đăng ký chuyển nhượng quyền sử dụng đất – Tuyên Quang

  --- Bài cũ hơn ---

 • Mẫu Đơn Xin Chuyển Lớp Đại Học, Cao Đẳng Chuẩn Nhất
 • Mẫu Đơn Xin Chuyển Trường Vào Lớp 6
 • Hướng Dẫn Viết Đơn Xin Chuyển Lớp Cụ Thể Và Chi Tiết
 • Đơn Xin Chuyển Mục Đích Sử Dụng Đất
 • Mẫu Đơn Xin Chuyển Địa Điểm Kinh Doanh Thuốc
 • Đơn Xin Xác Nhận Nguồn Gốc Sử Dụng Đất

  --- Bài mới hơn ---

 • Dịch Vụ Hỗ Trợ Đơn Xin Xác Nhận Nguồn Gốc Việt Nam
 • Đơn Xin Xác Nhận Tình Trạng Nhà Ở
 • Mẫu Giấy Xác Nhận Nhân Thân Để Xin Việc Đúng Chuẩn 2022!
 • Mẫu Giấy Xác Nhận Địa Chỉ Cư Trú Của Cá Nhân
 • Mẫu Đơn Xin Xác Nhận Địa Chỉ Cư Trú Của Vợ Chồng Để Xin Ly Hôn
 • Tên tôi là:…………………………………….. Sinh năm:…………………….

  Số CMTND:………………. cấp ngày……./……./………. tại Công an tỉnh: …………………..

  Cùng vợ (chồng) tôi là:………………………………………………………..

  Địa chỉ thường trú tại: ……………………………………………………

  Số liệu đo vẽ năm 200……; Thuộc thửa đất số: …….. tờ bản đồ số…….. diện tích……….. m 2.

  Địa chỉ thửa đất:……………………………………………………………………………….

  Tôi viết đơn này xin được trình bày với UBND phường (xã) một việc như sau:

  Tôi đã có nhà ở ổn định, không tranh chấp, phù hợp với quy hoạch dân cư tại số nhà trên từ ngày……… tháng……… năm …………

  Nguồn gốc thửa đất ( ghi rõ đến ở thửa đất từ ngày tháng năm nào, do cơ quan, cấp nào giao hoặc chủ hộ nào chuyển nhượng ) và đã được cấp giấy chứng nhận QSD đất:

  ……………………………………………………………………………………………………………………………

  Những thay đổi trong quá trình sử dụng đất ( nêu rõ nguyên nhân tăng giảm diện tích đất sử dụng ghi theo ngày, tháng, năm của từng đợt: khai rõ do chuyển đổi, chuyển nhượng, tặng cho quyền sử dụng của ai, loại đất gì so với diện tích đất khai ở phần nguồn gốc sử dụng đất).

  ……………………………………………………………………………………………………………………………

  ……………………………………………………………………………………………………………………………

  Tôi xin cam đoan về những nội dung đã viết ở trên nếu sai tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

  Vậy tôi viết đơn này đề nghị với UBND phường (xã) xác nhận cho gia đình tôi về nguồn gốc đất, sự phù hợp với quy hoạch thửa đất tôi đang quản lý sử dụng để gia đình tôi làm thủ tục đăng ký và xin chuyển mục đích sử dụng đất thành đất ở theo qui định của pháp luật. Kèm theo đơn này gia đình tôi có các loại giấy tờ sau (bản sao có chứng thực của UBND phường, xã):

  ……………………………………………………………………………………………………………………………

  Tôi xin trân trọng cảm ơn.

  Ngày………. tháng………. năm 200……

  Người làm đơn (Ký, ghi rõ họ tên)

  --- Bài cũ hơn ---

 • Thủ Tục Làm Đơn Xin Xác Nhận Về Nguồn Gốc Của Mảnh Đất
 • Đơn Xin Xác Nhận Người Phụ Thuộc
 • Mẫu Đơn Xin Xác Nhận Thu Nhập Dưới 1 Triệu Đồng 1 Tháng
 • Mẫu Đơn Xin Xác Nhận Mức Lương
 • Mẫu Đơn Xin Xác Nhận Mối Quan Hệ Nhân Thân
 • Xác Nhận Đơn Xin Đăng Ký Thừa Kế Quyền Sử Dụng Đất Để Làm Thủ Tục Cấp Giấy Chứng Nhận Quyền Sử Dụng Đất

  --- Bài mới hơn ---

 • Mẫu Đơn Xin Ly Hôn Thuận Tình Theo Quy Định
 • Download Mẫu Đơn Thuận Tình Ly Hôn (Doc)
 • Share Mẫu Đơn Xin Thực Tập Lĩnh Vực Nhà Hàng
 • Đơn Xin Thực Tập Ngân Hàng Chuẩn Nhất Dành Cho Sinh Viên
 • Đơn Xin Thực Tập (Ngân Hàng Tmcs Sài Gòn Thương Tín)
 • Thông tin thủ tục hành chính Xác nhận đơn xin đăng ký thừa kế quyền sử dụng đất để làm thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất – Tuyên Quang

  Cách thực hiện thủ tục hành chính Xác nhận đơn xin đăng ký thừa kế quyền sử dụng đất để làm thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất – Tuyên Quang

  Trình tự thực hiện

  Thành phần hồ sơ của thủ tục hành chính Xác nhận đơn xin đăng ký thừa kế quyền sử dụng đất để làm thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất – Tuyên Quang

  Di chúc, văn bản phân chia di sản hoặc văn bản từ chối nhận di sản

  Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hoặc một trong các loại giấy tờ về quyền sử dụng đất quy định tại khoản 1,2 và 5 điều 50 của Luật đất đai (nếu có)

  Đơn xin đăng ký thừa kế quyền sử dụng đất để làm thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

  Biên bản kiểm tra hiện trạng

  Các biểu mẫu của thủ tục hành chính Xác nhận đơn xin đăng ký thừa kế quyền sử dụng đất để làm thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất – Tuyên Quang

  Phí và lệ phí của thủ tục hành chính Xác nhận đơn xin đăng ký thừa kế quyền sử dụng đất để làm thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất – Tuyên Quang

  Cơ sở pháp lý của thủ tục hành chính Xác nhận đơn xin đăng ký thừa kế quyền sử dụng đất để làm thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất – Tuyên Quang

  Văn bản căn cứ pháp lý

  Văn bản công bố thủ tục

  Lược đồ Xác nhận đơn xin đăng ký thừa kế quyền sử dụng đất để làm thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất – Tuyên Quang

  --- Bài cũ hơn ---

 • Đơn Xin Thôi Việc Viết Tay Hay Đánh Máy
 • Đơn Xin Thôi Việc Tiếng Hàn
 • Mẫu Đơn Xin Thôi Việc Theo Nguyện Vọng
 • Đơn Xin Thôi Việc Theo Nghị Định 108
 • Đơn Xin Thôi Việc Ngành Y Tế
 • Đơn Xin Cấp Giấy Chứng Nhận Quyền Sử Dụng Đất

  --- Bài mới hơn ---

 • Mẫu Đơn Xin Cấp Lại Giấy Chứng Nhận Đăng Ký Xe Máy, Moto Bị Mất 2022
 • Xác Nhận Đơn Xin Cấp Giấy Phép Dạy Thêm Ngoài Nhà Trường
 • Mẫu Đơn Xin Cấp Lại Giấy Phép Kinh Doanh
 • Mẫu Đơn Xin Cấp Giấy Phép Kinh Doanh Internet
 • Mẫu Đơn Xin Cấp Giấy Phép Kinh Doanh Bán Lẻ Rượu
 • Hướng dẫn viết đơn: Hướng dẫn: (1) Cá nhân ghi họ tên, năm sinh, số giấy CMND; hộ gia đình ghi chữ “Hộ ông” (hoặc “Hộ bà”), sau đó ghi họ tên, năm sinh, số giấy chứng minh nhân dân (nếu có) của hai vợ chồng chủ hộ (người có chung quyền sử dụng đất của hộ). Tổ chức ghi tên và quyết định thành lập hoặc giấy đăng ký kinh doanh, giấy phép đầu tư (gồm tên và số, ngày ký, cơ quan ký văn bản). Cá nhân nước ngoài và người Việt Nam định cư ở nước ngoài ghi họ tên, năm sinh, quốc tịch, số và ngày cấp, nơi cấp hộ chiếu. Trường hợp nhiều chủ cùng sử dụng đất, cùng sở hữu tài sản thì kê khai tên các chủ đó vào danh sách kèm theo). (2) Trường hợp đăng ký nhiều thửa đất nông nghiệp mà không đề nghị cấp giấy hoặc đề nghị cấp chung một GCN nhiều thửa đất nông nghiệp thì tại dòng đầu của điểm 3 mục I chỉ ghi tổng số thửa và kê khai từng thửa vào danh sách kèm theo (Mẫu 04c/ĐK). (3) Ghi cụ thể: được Nhà nước giao có thu tiền hay giao không thu tiền hay cho thuê trả tiền một lần hay thuê trả tiền hàng năm hoặc nguồn gốc khác. (4) Ghi cụ thể: Nhà ở riêng lẻ, căn hộ chung cư, văn phòng, nhà xưởng, nhà kho,… Tên người sử dụng đất: đối với cá nhân ghi rõ họ, tên, năm sinh, số giấy CMND, ngày và nơi cấp giấy CMND; đối với người Việt Nam định cư ở nước ngoài và cá nhân nước ngoài ghi họ, tên, năm sinh, số hộ chiếu, ngày và nơi cấp hộ chiếu, quốc tịch; đối với hộ gia đình ghi chữ “Hộ ông/bà” và ghi họ, tên, năm sinh, số giấy CMND, ngày và nơi cấp giấy CMND của chủ hộ, số và ngày cấp sổ hộ khẩu; trường hợp quyền sử dụng đất là tài sản chung của cả vợ và chồng thì ghi họ, tên, năm sinh, số giấy CMND, ngày và nơi cấp giấy CMND của vợ và của chồng; đối với tổ chức thì ghi tên tổ chức, ngày tháng năm thành lập, số và ngày, cơ quan ký quyết định thành lập hoặc số giấy đăng ký kinh doanh, giấy phép đầu tư của cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp.

  --- Bài cũ hơn ---

 • Mẫu Đơn Đề Nghị Đổi Cấp Lại Giấy Phép Lái Xe Ô Tô, Xe Máy
 • Mẫu Đơn Đề Nghị Đổi Cấp Lại Giấy Phép Lái Xe, Bằng Lái Xe 2022
 • Đơn Xin Cấp Đất Nghĩa Trang Xây Mộ
 • Mẫu Đơn Xin Đất Xây Lăng Mộ
 • Mẫu Đơn Xin Cấp Đất Thổ Cư Đầy Đủ, Đúng Pháp Lý Năm 2022
 • Đơn Xin Rút Giấy Chứng Nhận Quyền Sử Dụng Đất

  --- Bài mới hơn ---

 • Đơn Xin Rút Lại Hồ Sơ Đăng Ký Kinh Doanh
 • Đơn Xin Rút Hồ Sơ Xe Ô Tô
 • 【#1】 Dịch Vụ Nhanh, Uy Tín, Rẻ Otovina
 • Cách Rút Hồ Sơ Gốc Xe Máy
 • Rút Hồ Sơ Gốc Xe Máy Không Chính Chủ
 • ký đất đai Hà Nội – Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội

  – Căn

  cứ Luật Đất đai năm 2013;

  – Căn

  cứ Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/05/2014 quy định chi tiết thi hành một số

  điều của Luật Đất đai;

  Tên:                                                                 

  ngày sinh:                               

  Giới tính:

  CMND số:                                                       

  ngày cấp:                                

  Nơi cấp:

  Hộ khẩu thường trú:

  Nơi cư trú hiện tại:

  Thông tin liên lạc:

  Nội dung sự việc trình bày:

  Ngày 11/11/2019, tôi có gửi hồ sơ tới Văn phòng đăng ký đất đai Hà Nội xin cấp lại Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số 1224 được cấp ngày 13/09/2012. Hồ sơ đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận của tôi có đầy đủ các giấy tờ, tài liệu theo quy định pháp luật về đất đai. Tuy nhiên, do đã quá thời hạn thực hiện thủ tục mà tôi vẫn chưa nhận được phản hồi của Văn phòng, hôm nay tôi viết đơn này xin rút Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

  Căn cứ điểm k, khoản 1, điều 99 Luật Đất đai năm

  2013:

  Điều 99. Trường hợp sử dụng đất được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất,

  quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất

  1. Nhà nước

  cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn

  liền với đất cho những trường hợp sau đây:

  k) Người sử

  dụng đất đề nghị cấp đổi hoặc cấp lại Giấy chứng nhận bị mất.

  Căn cứ

  khoản 2, điều 60 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP:

  Điều 60. Nộp hồ sơ và trả kết quả thực hiện thủ tục

  hành chính về đất đai

  2. Cơ

  quan tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục đăng ký đất đai, tài sản

  khác gắn liền với đất; cấp, cấp đổi, cấp lại Giấy chứng nhận là Văn phòng đăng

  ký đất đai.

  Căn cứ điểm q, khoản 2, điều 61 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP:

  Điều 61. Thời

  gian thực hiện thủ tục hành chính về đất đai

  2. Thời gian thực hiện thủ tục đăng ký đất đai, tài sản

  gắn liền với đất; cấp đổi, cấp lại Giấy chứng nhận được quy định như sau:

  q) Cấp

  lại Giấy chứng nhận, Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở, Giấy chứng nhận quyền

  sở hữu công trình xây dựng bị mất là không quá 30 ngày.

  Từ những căn cứ trên, tôi nhận định tôi có

  quyền đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận đã bị mất và ngược lại, Nhà nước có nghĩa

  vụ cấp lại Giấy chứng nhận cho tôi khi có đề nghị. Cơ quan nhà nước trực tiếp

  tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết cho tôi là Văn phòng đăng ký đất đai

  Hà Nội. Văn phòng có trách nhiệm tổ chức thực hiện thủ tục này trong thời hạn

  không quá 30 ngày. Nay tuy đã hơn 02 tháng kể từ ngày tôi nộp hồ sơ tới Văn

  phòng, tôi vẫn chưa được cấp lại Giấy chứng nhận. Vì vậy, tôi làm đơn này xin

  rút Giấy chứng nhận, qua đó nhằm đảm bảo các quyền lơi tối thiểu cho người sử dụng

  đất.

  Tôi xin cam kết toàn bộ nội dung trên là sự

  thật. Tôi sẽ chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực của toàn bộ nội

  --- Bài cũ hơn ---

 • Mẫu Giấy Ủy Quyền Lĩnh Thay Lương Hưu, Trợ Cấp
 • Mẫu Giấy Ủy Quyền Tham Gia Tố Tụng Dân Sự
 • Mẫu Giấy Ủy Quyền Mua Bán Đất Đầy Đủ Năm 2022
 • Mẫu Đơn Tri Kỷ Cùng Thi Nhân: Khoe Rằng Vẻ Đẹp Không Đâu Sánh, Đệ Nhất Nhân Gian Một Thứ Hương
 • Hoa Mau Don, Bieu Tuong Y Nghia Va Truyen Thuyet, Phan I
 • 14. Thủ Tục: Xác Nhận Đơn Xin Đăng Ký Thừa Kế Quyền Sử Dụng Đất (Đối Với Trường Hợp Đã Có Giấy Chứng Nhận Quyền Sử Dụng Đất)

  --- Bài mới hơn ---

 • Mẫu Đơn Xin Xác Nhận Sinh Hoạt Đoàn
 • Xin Xác Nhận Sơ Yếu Lý Lịch Ở Đâu?
 • Mẫu Đơn Xin Xác Nhận Sơ Yếu Lý Lịch
 • Download Đơn Xin Xác Nhận Tạm Trú Dài Hạn
 • Mẫu Đơn Xin Xác Nhận Lương Bằng Tiếng Anh
 • 14. Thủ tục: Xác nhận đơn xin đăng ký thừa kế quyền sử dụng đất (đối với trường hợp đã có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất)

  – Cán bộ địa chính phường – xã, thị trấn kiểm tra tính đầy đủ

  + Trường hợp hồ sơ đầy đủ, hợp lệ cán bộ tiếp nhận viết biên nhận trao cho người nộp.

  + Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ, chưa hợp lệ thì cán bộ tiếp nhận hướng dẫn một lần để người nộp hoàn thiện hồ sơ.

  – Thành phần, số lượng hồ sơ:

  a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:

  b) Số lượng hồ sơ: 01 (bộ)

  – Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

  a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân phường-xã, thị trấn.

  b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không có

  c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Ủy ban nhân dân phường -xã, thị trấn.

  d) Cơ quan phối hợp (nếu có): Không có

  + Hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất ổn định, được Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn xác nhận không có tranh chấp mà có một trong các loại giấy tờ sau đây thì được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và không phải nộp tiền sử dụng đất:

  Những giấy tờ về quyền được sử dụng đất đai trước ngày 15-10-1993 do cơ quan có thẩm quyền cấp trong quá trình thực hiện chính sách đất đai của Nhà nước Việt Nam dân chủ cộng hoà, Chính phủ Cách mạng lâm thời Cộng hoà miền Nam Việt Nam và Nhà nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

  Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tạm thời được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp hoặc có tên trong sổ đăng ký ruộng đất, sổ địa chính;

  Giấy tờ hợp pháp về thừa kế, tặng cho quyền sử dụng đất hoặc tài sản gắn liền với đất; giấy tờ giao nhà tình nghĩa gắn liền với đất;

  Giấy tờ chuyển nhượng quyền sử dụng đất, mua bán nhà ở gắn liền với đất ở trước ngày 15-10-1993, nay được Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn xác nhận là đã sử dụng trước ngày 15-10-1993;

  Giấy tờ về thanh lý, hoá giá nhà ở gắn liền với đất ở theo quy định của pháp luật;

  Giấy tờ do cơ quan có thẩm quyền thuộc chế độ cũ cấp cho người sử dụng đất.

  – Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

  – Cán bộ địa chính phường – xã, thị trấn kiểm tra tính đầy đủ

  + Trường hợp hồ sơ đầy đủ, hợp lệ cán bộ tiếp nhận viết biên nhận trao cho người nộp.

  + Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ, chưa hợp lệ thì cán bộ tiếp nhận hướng dẫn một lần để người nộp hoàn thiện hồ sơ.

  – Thành phần, số lượng hồ sơ:

  a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:

  + Hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất ổn định, được Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn xác nhận không có tranh chấp mà có một trong các loại giấy tờ sau đây thì được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và không phải nộp tiền sử dụng đất:

  Những giấy tờ về quyền được sử dụng đất đai trước ngày 15-10-1993 do cơ quan có thẩm quyền cấp trong quá trình thực hiện chính sách đất đai của Nhà nước Việt Nam dân chủ cộng hoà, Chính phủ Cách mạng lâm thời Cộng hoà miền Nam Việt Nam và Nhà nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

  Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tạm thời được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp hoặc có tên trong sổ đăng ký ruộng đất, sổ địa chính;

  Giấy tờ hợp pháp về thừa kế, tặng cho quyền sử dụng đất hoặc tài sản gắn liền với đất; giấy tờ giao nhà tình nghĩa gắn liền với đất;

  Giấy tờ chuyển nhượng quyền sử dụng đất, mua bán nhà ở gắn liền với đất ở trước ngày 15-10-1993, nay được Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn xác nhận là đã sử dụng trước ngày 15-10-1993;

  Giấy tờ về thanh lý, hoá giá nhà ở gắn liền với đất ở theo quy định của pháp luật;

  Giấy tờ do cơ quan có thẩm quyền thuộc chế độ cũ cấp cho người sử dụng đất.

  + Hộ gia đình, cá nhân được sử dụng đất theo bản án hoặc quyết định của Toà án nhân dân, quyết định thi hành án của cơ quan thi hành án, quyết định giải quyết tranh chấp đất đai của cơ quan nhà nước có thẩm quyền đã được thi hành thì được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất sau khi thực hiện nghĩa vụ tài chính theo quy định của pháp luật.

  b) Số lượng hồ sơ: 01 (bộ)

  – Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

  a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân phường-xã, thị trấn

  b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không có

  c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Ủy ban nhân dân phường -xã, thị trấn.

  d) Cơ quan phối hợp (nếu có): Không có.

  – Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

  Cung ứng lao động Nhân Kiệt là một trong những công ty cung ứng lao động và cho thuê lại lao động tại Bình Dương, chúng tôi Đồng Nai, Vũng Tàu và các tỉnh lân cận.

  Cung ứng lao động Nhân Kiệt quy tập đội ngũ nhân viên giàu kinh nghiệm, được huấn luyện, đào tạo bài bản, chuyên nghiệp cùng với sự năng động, nhiệt tình, tinh thần phục vụ khách hàng là trên hết chắc chắn sẽ mang đến cho khách hàng sự hài lòng nhất.

  Đến với Cho thuê lao động Nhân Kiệt , quý khách sẽ giảm được áp lực tuyển dụng, linh hoạt trong việc sử dụng nguồn lực nhân sự, không phải lo lắng trong việc biến động nhân sự trong hoạt động sản xuất kinh doanh.

  Khẩu Hiệu: Đặt lợi ích khách hàng lên trên hết.

  Các Dịch vụ của Nhân Kiệt

  --- Bài cũ hơn ---

 • Mẫu Giấy Xác Nhận Nhân Thân 2022 Dành Cho Bạn!
 • Mẫu Đơn Xác Nhận Nhân Thân Hiện Nay
 • Mẫu Đơn Xin Nghỉ Phép Chuẩn 2022 Download Miễn Phí
 • Giấy Xác Nhận Đăng Ký Kết Hôn Lần Đầu Đề Thực Hiện Thủ Tục Sang Tên Bất Động Sản
 • Mẫu Đơn Xác Nhận Hạnh Kiểm Chính Xác Nhất
 • Đơn Xác Nhận Quyền Sở Hữu Nhà Ở Và Sử Dụng Đất Theo Luật Đất Đai 1993

  --- Bài mới hơn ---

 • Mẫu Đơn Xin Xác Nhận Quyền Thừa Kế
 • Dịch Vụ Soạn Thảo Đơn Xin Xác Nhận Quyền Thừa Kế Hợp Pháp 2022
 • Đơn Xin Xác Nhận Trình Độ Tương Đương Sơ Cấp Lý Luận Chính Trị
 • Mẫu Giấy Chứng Nhận Số Nhà
 • Mẫu Giấy Đề Nghị Xác Nhận Số Thuế Đã Nộp Nsnn, Giấy Xác Nhận Đã Nộp Ng
 • Đơn xác nhận quyền sở hữu nhà ở và sử dụng đất theo luật đất đai 1993 có đủ điều kiện để xác định người có quyền sử dụng đất được cấp giấy chứng nhận không

  ĐƠN XÁC NHẬN QUYỀN SỞ HỮU NHÀ Ở

  Chào quý công ty Luật Toàn Quốc. Tôi có vấn đề cần quý công ty tư vấn giúp tôi. Ông bà nội tôi từ năm 2001 đã làm một đơn xin xác nhận sở hữu nhà ở và sử dụng đất (Do trước đó ông bà tôi không có sổ đỏ). Tuy nhiên đó chỉ là phần diện tích nhà ở, và đất gốc, tính từ thời điểm đó thì bố tôi (ông P.N.S) đã tiến hành đôn lấp thêm.

  Trong trường hợp này thì bố và mẹ tôi (bà N.T.Q) cần làm thế nào để được hưởng phần đất như hiện tại (hiện tại gia đình tôi vẫn chưa có sổ đỏ). Công ty có thể giải thích rõ hơn giúp bố tôi tờ đơn xác nhận quyền sở hữu nhà ở và sử dụng đất (tôi có gửi kèm) về người được quyền sở hữu ở thời điểm hiện tại (ông bà tôi hiện đã qua đời). Tôi xin chân thành cảm ơn!

  Nội dung tư vấn đơn xác nhận quyền sở hữu nhà ở

  1. Đơn xác nhận quyền sở hữu nhà ở và sử dụng đất

  Theo thông tin và giấy tờ bạn cung cấp xác lập năm 2001, đơn xin xác nhận sở hữu nhà ở và sử dụng đất của gia đình bạn là một trong những giấy tờ để làm hồ sơ xin cấp Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất theo quy định của Luật đất đai 1993. Do gia đình bạn không có giấy tờ hợp lệ do cơ quan nhà nước có thẩm quyền thuộc chế độ cũ cấp nên nếu nhà ở và đất ở phù hợp với quy hoạch, không có tranh chấp, thì chủ nhà được xét cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở theo quy định tại điểm a1 khoản 3 điều 10 nghị định 60/CP ngày 5-7-1994 về quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất.

  Theo đó hồ sơ xin cấp giấy chứng nhận tại thời điểm đó phải có ý kiến của Uỷ ban nhân dân phường, thị trấn sở tại xác nhận người làm đơn là người tạo lập nhà và giấy xác nhận của cơ quan quản lý quy hoạch có thẩm quyền theo quy định tại điểm c khoản 2 điều 11.

  Tuy nhiên, gia đình bạn vẫn chưa được cấp sổ đỏ từ đó đến nay và nghị định 60/CP đã hết hiệu lực từ ngày 10-8-2005. Như vậy, gia đình bạn muốn xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất phải thực hiện theo quy định của pháp luật hiện hành là Luật đất đai 2013.

  2. Căn cứ xác định người có quyền sử dụng đất

  Theo Luật đất đai 2013, hộ gia đình cá nhân sử dụng đất ổn định mà có một trong các loại giấy tờ quy định tại khoản 1 điều 100 thì được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Đơn xin xác nhận quyền sở hữu nhà ở và sử dụng đất của gia đình bạn không phải một trong các loại giấy tờ quy định này nên gia đình bạn sẽ được xem xét cấp giấy chứng nhận trong trường hợp không có giấy tờ nếu đủ điều kiện theo quy định tại điều 101 Luật đất đai 2013.

  Chỉ dựa vào tờ đơn xác nhận của UBND cấp xã năm 2001, chúng tôi không thể chắc chắn về người có quyền sử dụng đất tại thời điểm hiện tại đối với thửa đất hiện tại của bạn. Vì không rõ quá trình sử dụng đất cũng như việc đăng ký biến động đối với thửa đất này cập nhật trong sổ mục kê cũng như bản đồ địa chính 299 có lưu tại cơ quan tài nguyên môi trường như thế nào.

  Theo đơn xác nhận thì bố bạn đang sử dụng phần đất 240m2 trong tổng diện tích đất canh tác của ông bà là 2176m2. Nếu đã được chỉnh lý biến động trong sổ mục kê và bản đồ địa chính hoặc có các giấy tờ chứng minh việc bố bạn đã chuyển quyền sở hữu phần đất này sẽ được cấp giấy chứng nhận của bố bạn. Nếu không phần đất này sẽ chia di sản thừa kế theo quy định của pháp luật cho những người thuộc hàng thừa kế thứ nhất của ông bà bạn.

  , quý khách vui lòng liên hệ tới : Để được tư vấn chi tiết về đơn xác nhận quyền sở hữu nhà ở Tổng đài tư vấn pháp luật đất đai 19006500 để được tư vấn chi tiết hoặc gửi câu hỏi về Email [email protected] Chúng tôi sẽ giải đáp toàn bộ câu hỏi của quý khách một cách tốt nhất.

  --- Bài cũ hơn ---

 • Mẫu Đơn Xin Xác Nhận Quy Hoạch
 • Mẫu Đơn Đề Nghị Cung Cấp, Xin Xác Nhận Quy Hoạch Đất Mới 2022
 • Đơn Xin Xác Nhận Quan Hệ Huyết Thống
 • Giấy Xác Nhận Quan Hệ
 • Giấy Chứng Nhận Phòng Cháy Chữa Cháy
 • Đơn Xin Xác Nhận Nguồn Gốc Đất Và Thời Điểm Sử Dụng Đất

  --- Bài mới hơn ---

 • Đơn Xin Xác Nhận Không Có Thu Nhập
 • Đơn Xin Xác Nhận Phòng Cháy Chữa Cháy ( Pccc)
 • Đơn Xin Xác Nhận Pccc Cho Doanh Nghiệp
 • Quy Định Về Việc Xác Nhận Thời Gian Thực Hành Khám, Chữa Bệnh
 • Xác Nhận Số Dư Tài Khoản, Chứng Minh Năng Lực Tài Chính Doanh Nghiệp.
 • Công ty Luật LVN – Luật sư Tư vấn trực tuyến – Gọi ngay 1900.0191 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập- Tự do- Hạnh phúc –o0o– …….., ngày…. tháng…. năm……

  Mẫu Đơn xin xác nhận nguồn gốc đất và thời điểm sử dụng đất

  ĐƠN XIN XÁC NHẬN NGUỒN GỐC VÀ THỜI ĐIỂM SỬ DỤNG ĐẤT

  Tôi là:………………………. Sinh năm:……………..

  Chứng minh nhân dân số:………………….. cấp ngày………… tại …………………………

  Hiện đang sinh sống tại:………………………………………..

  Là người sử dụng đất hợp pháp thửa đất số……… trên bản đồ địa chính số…….. (các thông tin về đất đai)

  Tôi xin trình bày về việc sử dụng đất của tôi như sau:

  (Nguồn gốc, quá trình sử dụng đất đai)

  ………………………………………………………………………

  (Ví dụ: Ngày …./…./…… tôi và bà………………… cùng góp tiền mua quyền sử dụng đất của mảnh đất này từ ông……………………….- chủ sở hữu mảnh đất trên theo quyết định giao đất số……………… của Ủy ban nhân dân …………………….. Việc chuyển nhượng được lập thành văn bản có ký tên điểm chỉ giữa các bên và có xác nhận của Ủy ban. Kể từ ……, tôi bắt đầu sử dụng và thực hiện các nghĩa vụ tài chính về đất đai với chính quyền địa phương đến nay.

  Người làm đơn (Ký, ghi rõ họ tên)

  Nay, tôi có nhu cầu …………(lý do xin xác nhận), phía ……..(cơ quan yêu cầu làm xác nhận) yêu cầu tôi thực hiện việc xác nhận về nguồn gốc sử dụng và thời điểm sử dụng đất đai của Ủy ban nhân dân. Do đó, tôi làm đơn này, xin xác nhận về nguồn gốc và thời điểm sử dụng đất nêu trên.

  Tôi xin cam kết những nội dung trên là hoàn toàn đúng sự thật. Kính mong quý cơ quan tạo điều kiện giúp đỡ.Tôi xin trân trọng cảm ơn!

  XÁC NHẬN CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ……….

  UBND xã ……… xác nhận các nội dung về nguồn gốc sử dụng đất đai của ông/bà ……………. trú tại ……… là người sử dụng đất đai thửa số ……………. như sau:

  ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ ……………. CHỦ TỊCH

  – Về nguồn gốc đất: ……………………………….

  – Về Thời điểm sử dụng đất: …………………………………………………………………………….

  --- Bài cũ hơn ---

 • Đơn Xin Xác Nhận Gia Đình Neo Đơn
 • Đơn Xin Xác Nhận Về Việc Điều Chỉnh Bảo Hiểm Y Tế Năm 2022
 • Đơn Xin Xác Nhận Anh Em Ruột
 • 1. Thủ Tục: Xác Nhận Tình Trạng Nhà, Đất:
 • Mẫu Hồ Sơ Vay Vốn Ngân Hàng Bidv Yêu Cầu Những Gì?
 • Web hay
 • Links hay
 • Push
 • Chủ đề top 10
 • Chủ đề top 20
 • Chủ đề top 30
 • Chủ đề top 40
 • Chủ đề top 50
 • Chủ đề top 60
 • Chủ đề top 70
 • Chủ đề top 80
 • Chủ đề top 90
 • Chủ đề top 100
 • Bài viết top 10
 • Bài viết top 20
 • Bài viết top 30
 • Bài viết top 40
 • Bài viết top 50
 • Bài viết top 60
 • Bài viết top 70
 • Bài viết top 80
 • Bài viết top 90
 • Bài viết top 100