Đơn Xin Xác Nhận Số Dư Tài Khoản Ngân Hàng / TOP #10 Xem Nhiều Nhất & Mới Nhất 8/2022 # Top View | Ezlearning.edu.vn

Mẫu Đơn Xin Xác Nhận Số Dư Tài Khoản

--- Bài mới hơn ---

 • Giấy Xác Nhận Số Tài Khoản Ngân Hàng
 • Đơn Xin Ra Khỏi Ban Chấp Hành Công Đoàn
 • Mẫu Đơn Xin Hoãn Thi Kết Thúc Học Phần
 • Mẫu Cv Xin Việc Lái Xe
 • Mẫu Đơn Xin Xác Nhận Tạm Trú, Đơn Xin Xác Nhận Nơi Cư Trú Ngắn Hạn
 • Mau Xin Xác Nhận Số Dư Tài Khoản, Mẫu Đơn Xin Xác Nhận Số Dư Tài Khoản, Đơn Xin Xác Nhận Số Tài Khoản, Mẫu Xác Nhận Tài Khoản, Xac Nhan So Tai Khoan, Đơn Xin Xác Nhận Sood Dư Tài Khoản, Giấy Xác Nhận Số Tài Khoản, Mẫu Xác Nhận Tài Khoản Công Ty, Giấy Xác Nhận Số Dư Tài Khoản, Xác Nhận Tài Khoản Ngân Hàng Mẫu 08, Xác Nhận Chủ Tài Khoản Ngân Hàng, Mẫu Xác Nhận Mở Tài Khoản Ngân Hàng, Mẫu 08 Xác Nhận Tài Khoản Ngân Hàng, Biên Bản Giao Nhận Khoán, Mẫu Xác Nhận Số Dư Tài Khoản Ngân Hàng, Mẫu Xác Nhận Số Dư Tài Khoản Ngân Hàng Acb, Giấy Xác Nhận Tài Khoản Bidv, Mẫu Xác Nhận Tài Khoản Ngân Hàng, Thư Xác Nhận Tài Khoản Ngân Hàng, Xác Nhận Tài Khoản Ngân Hàng, Đề Cương Báo Cáo Tự Giám Sát Các Khoản Thu Đóng Góp Của Nhân Dân, HĐnd Xã Giám Sát Các Khoản Thu Đóng Góp Của Nhân Dân, Giấy Xác Nhận Số Tài Khoản Ngân Hàng, Giấy Xác Nhận Mở Tài Khoản Ngân Hàng, Giấy Xác Nhận Tài Khoản Ngân Hàng, Đơn Đề Nghị Xác Nhận Số Dư Tài Khoản Ngân Hàng, Công Văn Xác Nhận Số Dư Tài Khoản Ngân Hàng, Giấy Xác Nhận Số Dư Tài Khoản Ngân Hàng, Đề Cương Báo Cáo Tự Giám Sát Các Khoản Đóng Góp Của Nhân Dân, Báo Cáo Tự Giám Sát Việc Thu Các Khoản Đóng Góp Của Nhân Dân, Hợp Đồng Giao Khoán Nhân Công, Các Nhân Tố ảnh Hưởng Đến Tính Thanh Khoản, Giấy Xác Nhận Thông Tin Tài Khoản Bidv, Mở Tài Khoản Ca Nhan Ngân Hàng Vietinbank, Hộp Đồng Thuê Khoán Nhân Công Bốc Xếp, Xin Giấy Xác Nhận Tài Khoản Ngân Hàng, Phiếu Giao Nhận Hồ Sơ Thanh Khoản, Giấy Xác Nhận Thông Tin Tài Khoản Ngân Hàng, Giấy Xác Nhận Tài Khoản Ngân Hàng Bidv, Đêt Cương Báo Cáo Tự Giám Sát Việc Thu Các Khoản Đóng Góp Của Nhân Dân, Giấy Đề Nghị Nhận Cổ Tức Bằng Chuyển Khoản, Giấy Xác Nhận Tài Khoản Ngân Hàng Vietcombank, Mẫu Giấy Xác Nhận Tài Khoản Ngân Hàng Vietinbank, Giấy Xác Nhận Tài Khoản Ngân Hàng Vietinbank, Kế Hoạch Giám Sát Việc Đóng Góp Các Khoản Quỹ Của Nhân Dân, Phiếu Giao Nhận Hồ Sơ Thanh Khoản Hoàn Thuế, Keed Hoạch Giám Sát Việc Thu Các Khoản Đóng Góp Cuae Nhân Dân, Mẫu Giấy Đề Nghị Sao Kê Tài Khoản Ngân Hàng Khoản, Hợp Đồng Giao Khoán Khoan Giếng, Điều Khoản Và Điều Kiện Chung Dhl Ecommerce – Dịch Vụ Giao Nhận, Khoản 2 Khoản 3 Điều 31 Bộ Luật Dân Sự, Bản Điều Khoản Và Điều Kiện Chung Về Tài Khoản Và Dịch Vụ Tại Bidv, Bài Tham Luận Xây Dựng Phong Cách Người Công An Nhân Dân Bản Lĩnh Nhân Văn Vì Nhân Dân Phục Vụ, Tham Luận Xây Dựng Phong Cách Người Công An Nhân Dân Bản Lĩnh Nhân Văn Vì Nhân Dân Phục Vụ, Bản Kiểm Điểm Xây Dựng Phong Cách Người Công An Nhân Dân Bản Lĩnh Nhân Văn Vì Nhân Dân Phục Vụ, Bài Thu Hoạch Xây Dựng Phong Cách Người Công An Nhân Dân Bản Lĩnh Nhân Văn Vì Nhân Dân Phục Vụ, Bản Đăng Ký Xây Dựng Phong Cách Người Công An Nhân Dân Bản Lĩnh Nhân Văn Vì Nhân Dân Phục Vụ, Bản Cam Đoan Xây Dựng Phong Cách Người Công An Nhân Dân Bản Lĩnh Nhân Văn Vì Nhân Dân Phục Vụ, Bản Cam Kết Xây Dựng Phong Cách Người Công An Nhân Dân Bản Lĩnh Nhân Văn Vì Nhân Dân Phục Vụ, Xây Dựng Phong Cách Người Công An Nhân Dân Bản Lĩnh Nhân Văn Vì Nhân Dân Phục Vụ, Tài Khoản, Mẫu Sổ Tài Khoản 911, Mẫu Sổ Tài Khoản 002, Mẫu Sổ Tài Khoản 007, Mẫu Sổ Cái Tài Khoản 521, Mẫu Sổ Tài Khoản 642, Mẫu Sổ Tài Khoản 632, Mẫu Sổ Tài Khoản 511, Mẫu Sổ Cái Tài Khoản 421, Mẫu Sổ Cái Tài Khoản 821, Sao Kê Tài Khoản, Mẫu In Sao Kê Tài Khoản, Mở Tài Khoản Đô, Mở Tài Khoản, Điều 6 Khoản 3, Bản Sao Kê Tài Khoản Điện Tử, Mở Tài Khoản Bidv, Bang Cân Đối Tai Khoan, Khoan 1 Dieu 138, Mẫu Xin Sao Kê Tài Khoản Công Ty, In Sao Kê Tài Khoản Bidv, Mẫu Sao Kê Tài Khoản Vietcombank, In Sao Kê Tài Khoản Sacombank, In Sao Ke Tai Khoan Công Ty, Mẫu Sổ Chi Tiết Tài Khoản 131, Mẫu Số S38-dn – Sổ Chi Tiết Các Tài Khoản, Mẫu Rút Tiền Mặt Từ Tài Khoản, Thủ Tục Mua Chứng Khoán, Đơn Xin Giảm Khoán, Thủ Tục Mua Bán Chứng Khoán, Chứng Khoán, Đóng Tài Khoản, Thủ Tục Cầm Cố Chứng Khoán, Mẫu In Sao Kê Tai Khoản Bidv , Chứng Khoán Hôm Nay, Cân Đoi Tai Khoan Tt200, Hóa Đơn Chuyển Khoản, Mẫu Mở Tài Khoản Vietinbank, Thông Tư Số 61 Mở Tài Khoản, Điều 3 Khoản 9,

  Mau Xin Xác Nhận Số Dư Tài Khoản, Mẫu Đơn Xin Xác Nhận Số Dư Tài Khoản, Đơn Xin Xác Nhận Số Tài Khoản, Mẫu Xác Nhận Tài Khoản, Xac Nhan So Tai Khoan, Đơn Xin Xác Nhận Sood Dư Tài Khoản, Giấy Xác Nhận Số Tài Khoản, Mẫu Xác Nhận Tài Khoản Công Ty, Giấy Xác Nhận Số Dư Tài Khoản, Xác Nhận Tài Khoản Ngân Hàng Mẫu 08, Xác Nhận Chủ Tài Khoản Ngân Hàng, Mẫu Xác Nhận Mở Tài Khoản Ngân Hàng, Mẫu 08 Xác Nhận Tài Khoản Ngân Hàng, Biên Bản Giao Nhận Khoán, Mẫu Xác Nhận Số Dư Tài Khoản Ngân Hàng, Mẫu Xác Nhận Số Dư Tài Khoản Ngân Hàng Acb, Giấy Xác Nhận Tài Khoản Bidv, Mẫu Xác Nhận Tài Khoản Ngân Hàng, Thư Xác Nhận Tài Khoản Ngân Hàng, Xác Nhận Tài Khoản Ngân Hàng, Đề Cương Báo Cáo Tự Giám Sát Các Khoản Thu Đóng Góp Của Nhân Dân, HĐnd Xã Giám Sát Các Khoản Thu Đóng Góp Của Nhân Dân, Giấy Xác Nhận Số Tài Khoản Ngân Hàng, Giấy Xác Nhận Mở Tài Khoản Ngân Hàng, Giấy Xác Nhận Tài Khoản Ngân Hàng, Đơn Đề Nghị Xác Nhận Số Dư Tài Khoản Ngân Hàng, Công Văn Xác Nhận Số Dư Tài Khoản Ngân Hàng, Giấy Xác Nhận Số Dư Tài Khoản Ngân Hàng, Đề Cương Báo Cáo Tự Giám Sát Các Khoản Đóng Góp Của Nhân Dân, Báo Cáo Tự Giám Sát Việc Thu Các Khoản Đóng Góp Của Nhân Dân, Hợp Đồng Giao Khoán Nhân Công, Các Nhân Tố ảnh Hưởng Đến Tính Thanh Khoản, Giấy Xác Nhận Thông Tin Tài Khoản Bidv, Mở Tài Khoản Ca Nhan Ngân Hàng Vietinbank, Hộp Đồng Thuê Khoán Nhân Công Bốc Xếp, Xin Giấy Xác Nhận Tài Khoản Ngân Hàng, Phiếu Giao Nhận Hồ Sơ Thanh Khoản, Giấy Xác Nhận Thông Tin Tài Khoản Ngân Hàng, Giấy Xác Nhận Tài Khoản Ngân Hàng Bidv, Đêt Cương Báo Cáo Tự Giám Sát Việc Thu Các Khoản Đóng Góp Của Nhân Dân, Giấy Đề Nghị Nhận Cổ Tức Bằng Chuyển Khoản, Giấy Xác Nhận Tài Khoản Ngân Hàng Vietcombank, Mẫu Giấy Xác Nhận Tài Khoản Ngân Hàng Vietinbank, Giấy Xác Nhận Tài Khoản Ngân Hàng Vietinbank, Kế Hoạch Giám Sát Việc Đóng Góp Các Khoản Quỹ Của Nhân Dân, Phiếu Giao Nhận Hồ Sơ Thanh Khoản Hoàn Thuế, Keed Hoạch Giám Sát Việc Thu Các Khoản Đóng Góp Cuae Nhân Dân, Mẫu Giấy Đề Nghị Sao Kê Tài Khoản Ngân Hàng Khoản, Hợp Đồng Giao Khoán Khoan Giếng, Điều Khoản Và Điều Kiện Chung Dhl Ecommerce – Dịch Vụ Giao Nhận,

  --- Bài cũ hơn ---

 • Mẫu Đơn Xin Xác Nhận Mối Quan Hệ Nhân Thân 2022
 • Xác Nhận Đơn Xin Giám Định Khả Năng Lao Động (Đối Với Người Mất Sức Lao Động, Giám Định Lại Khả Năng Lao Động)
 • Don Xin Xac Nhan Chưa Nhap Khau Cho Con
 • Mẫu Đơn Đề Nghị Đổi Cấp Lại Giấy Phép Lái Xe
 • Xin Giấy Phép Liên Vận Việt
 • Giấy Xác Nhận Số Tài Khoản Ngân Hàng

  --- Bài mới hơn ---

 • Đơn Xin Ra Khỏi Ban Chấp Hành Công Đoàn
 • Mẫu Đơn Xin Hoãn Thi Kết Thúc Học Phần
 • Mẫu Cv Xin Việc Lái Xe
 • Mẫu Đơn Xin Xác Nhận Tạm Trú, Đơn Xin Xác Nhận Nơi Cư Trú Ngắn Hạn
 • Mách Bạn Cách Viết Đơn Xin Việc Vào Cơ Quan Nhà Nước Chuẩn Nhất
 • Giấy Xác Nhận Số Tài Khoản Ngân Hàng, Giấy Xác Nhận Mở Tài Khoản Ngân Hàng, Giấy Xác Nhận Số Dư Tài Khoản Ngân Hàng, Giấy Xác Nhận Tài Khoản Ngân Hàng, Xin Giấy Xác Nhận Tài Khoản Ngân Hàng, Giấy Xác Nhận Tài Khoản Ngân Hàng Bidv, Giấy Xác Nhận Thông Tin Tài Khoản Ngân Hàng, Giấy Xác Nhận Tài Khoản Ngân Hàng Vietinbank, Giấy Xác Nhận Tài Khoản Ngân Hàng Vietcombank, Mẫu Giấy Xác Nhận Tài Khoản Ngân Hàng Vietinbank, Mẫu Giấy Đề Nghị Sao Kê Tài Khoản Ngân Hàng Khoản, Giấy Đề Nghị In Sao Kê Tài Khoản Ngân Hàng, Giấy Đề Nghị Mở Tài Khoản Ngân Hàng, Mẫu Giấy ủy Quyền Mở Tài Khoản Ngân Hàng, Mẫu Giấy Đề Nghị Cấp Sao Kê Tài Khoản Ngân Hàng, Giấy Đề Nghị Sao Kê Tài Khoản Ngân Hàng, Mẫu Giấy Đề Nghị Sao Kê Tài Khoản Ngân Hàng, Giấy Đề Nghị In Sao Kê Tài Khoản Ngân Hàng Vietcombank, Mẫu Giấy Đăng Ký Mở Tài Khoản Ngân Hàng Agribank, Giấy Đề Nghị Phong Tỏa Tài Khoản Ngân Hàng, Giấy Đề Nghị Mở Tài Khoản Ngân Hàng Agribank, Giấy Đề Nghị Mở Tài Khoản Ngân Hàng Vietinbank, Giấy ủy Quyền Mở Tài Khoản Ngân Hàng Agribank, Giấy Đề Nghị In Sao Kê Tài Khoản Ngân Hàng Bidv, Amaux Giấy Đóng Tài Khoản Ngân Hàng, Mẫu Giấy Đăng Ký Mở Tài Khoản Ngân Hàng Bidv, Giấy Đề Nghị Sao Kê Tài Khoản Ngân Hàng Vietcombank, Giấy Đề Nghị Sao Kê Tài Khoản Ngân Hàng Vietinbank, Mẫu Giấy ủy Quyền Sử Dụng Tài Khoản Ngân Hàng, Giấy Đề Nghị Sao Kê Tài Khoản Ngân Hàng Eximbank, Giấy Đóng Tài Khoản Ngân Hàng Agribank, Giấy Xin Rút Tiền Tài Khoản Ngân Hang Của Người Đã Mất, Giấy Đề Nghị Đóng Tài Khoản Ngân Hàng, Mẫu 08 Xác Nhận Tài Khoản Ngân Hàng, Mẫu Xác Nhận Số Dư Tài Khoản Ngân Hàng, Mẫu Xác Nhận Mở Tài Khoản Ngân Hàng, Thư Xác Nhận Tài Khoản Ngân Hàng, Xác Nhận Chủ Tài Khoản Ngân Hàng, Mẫu Xác Nhận Tài Khoản Ngân Hàng, Xác Nhận Tài Khoản Ngân Hàng Mẫu 08, Xác Nhận Tài Khoản Ngân Hàng, Mẫu Xác Nhận Số Dư Tài Khoản Ngân Hàng Acb, Mẫu Giấy Đăng Ký Mở Tài Khoản Ngân Hàng Cho Doanh Nghiệp, Giấy Đề Nghị Đóng Tài Khoản Ngân Hàng Bidv, Giấy Đề Nghị Đóng Tài Khoản Ngân Hàng Vietinbank, Giấy Đề Nghị Mở Tài Khoản Theo Mẫu Của Ngân Hàng Vietinbank, Giấy Đề Nghị Đóng Tài Khoản Ngân Hàng Agribank, Giấy Đề Nghị Đóng Tài Khoản Ngân Hàng Eximbank, Mở Tài Khoản Ca Nhan Ngân Hàng Vietinbank, Đơn Đề Nghị Xác Nhận Số Dư Tài Khoản Ngân Hàng, Công Văn Xác Nhận Số Dư Tài Khoản Ngân Hàng, Mẫu Giấy Đề Nghị Đóng Tài Khoản Thanh Toán Ngân Hàng Eximbank, Giấy Đề Nghị Sửa Đổi Thông Tin Tài Khoản Thanh Toán Ngân Hàng Vpbank, Giấy Xác Nhận Nợ Ngân Hàng, Giấy Đề Nghị Đóng Tài Khoản Ngân Hàng Đông á, Don Xac Nhan Mat Giay Nhap Kho Cua Ngan Hang, Giấy Đề Nghị Xác Nhận Số Dư Ngân Hàng, ảnh Và Mẫu Chữ Ký Của Khách Hàng … Mẫu 02/tkdv …. Khoản Theo Quy Định Của Agribank, Ngân Hàng Nh, ảnh Và Mẫu Chữ Ký Của Khách Hàng … Mẫu 02/tkdv …. Khoản Theo Quy Định Của Agribank, Ngân Hàng Nh, Mẫu Đăng Ký Mở Dịch Vụ Sao Kê Tài Khoản Cho Khách Hàng Doanh Nghiệp Theo Mẫu Của Ngân Hàng Vietcomba, Giấy Giới Thiệu Nhân Viên Giao Dịch Ngân Hàng Bidv, Mẫu Giấy Giới Thiệu Nhân Viên Công Ty Đến Ngân Hàng Bidv Để Giao Dịch, Mẫu Giấy Đề Nghị Ngân Hàng Cung Cấp Sổ Phụ Ngân Hàng , Bản Sao Kê Tài Khoản Ngân Hàng, Sao Kê Tài Khoản Ngân Hàng, Mẫu In Sao Kê Tài Khoản Ngân Hàng, Tài Khoản Ngân Hàng, Mẫu Đơn Xin Sao Kê Tài Khoản Ngân Hàng, Mẫu Thông Báo Số Tài Khoản Ngân Hàng, Đóng Tài Khoản Ngân Hàng, Công Văn Xin Sao Kê Tài Khoản Ngân Hàng, Thay Đổi Chủ Tài Khoản Ngân Hàng, Thủ Tục Uỷ Quyền Tài Khoản Ngân Hàng, Mẫu 08 Khai Báo Tài Khoản Ngân Hàng, Mẫu 08 Thông Báo Số Tài Khoản Ngân Hàng, Đề Nghị In Sao Kê Tài Khoản Ngân Hàng, Tải Mẫu 08 Thông Báo Tài Khoản Ngân Hàng, Sao Kê Tài Khoản Ngân Hàng Vietcombank, Mẫu Khai Báo Tài Khoản Ngân Hàng, Mẫu Số 08 Kê Khai Tài Khoản Ngân Hàng, Mẫu Thông Báo Tài Khoản Ngân Hàng, Thủ Tục Thay Đổi Chủ Tài Khoản Ngân Hàng, Công Văn Thay Đổi Số Tài Khoản Ngân Hàng, Đề Nghị Đóng Tài Khoản Ngân Hàng Acb, Mẫu Đơn Đề Nghị Phong Tỏa Tài Khoản Ngân Hàng, Đóng Tài Khoản Ngân Hàng Bidv, “mẫu Đóng Tài Khoản Ngân Hàng Vietinbank”, Mẫu Đề Nghị Mở Tài Khoản Ngân Hang Agriank, Mẫu Đề Nghị Mở Tài Khoản Của Ngân Hàng Aigbank, Mẫu Đóng Tài Khoản Ngân Hàng Vietinbank, Công Văn Xin In Sao Kê Tài Khoản Ngân Hàng Vietcombank, Thay Đổi Thông Tin Tài Khoản Ngân Hàng, Mẫu Đóng Tài Khoản Ngân Hàng Eximbank, Biểu Mẫu Sao Kê Tài Khoản Ngân Hàng Vietcombank, Mẫu Đề Nghị In Sao Kê Tài Khoản Ngân Hàng Vietcombank, Mẫu Đóng Tài Khoản Ngân Hàng Agribank, Hướng Dẫn Đăng Ký Tài Khoản Ngân Hàng, Hướng Dẫn Thông Báo Tài Khoản Ngân Hàng, Thủ Tục Đăng Ký Tài Khoản Ngân Hàng Với Sở Kế Hoạch, Đóng Tài Khoản Ngân Hàng Agribank,

  Giấy Xác Nhận Số Tài Khoản Ngân Hàng, Giấy Xác Nhận Mở Tài Khoản Ngân Hàng, Giấy Xác Nhận Số Dư Tài Khoản Ngân Hàng, Giấy Xác Nhận Tài Khoản Ngân Hàng, Xin Giấy Xác Nhận Tài Khoản Ngân Hàng, Giấy Xác Nhận Tài Khoản Ngân Hàng Bidv, Giấy Xác Nhận Thông Tin Tài Khoản Ngân Hàng, Giấy Xác Nhận Tài Khoản Ngân Hàng Vietinbank, Giấy Xác Nhận Tài Khoản Ngân Hàng Vietcombank, Mẫu Giấy Xác Nhận Tài Khoản Ngân Hàng Vietinbank, Mẫu Giấy Đề Nghị Sao Kê Tài Khoản Ngân Hàng Khoản, Giấy Đề Nghị In Sao Kê Tài Khoản Ngân Hàng, Giấy Đề Nghị Mở Tài Khoản Ngân Hàng, Mẫu Giấy ủy Quyền Mở Tài Khoản Ngân Hàng, Mẫu Giấy Đề Nghị Cấp Sao Kê Tài Khoản Ngân Hàng, Giấy Đề Nghị Sao Kê Tài Khoản Ngân Hàng, Mẫu Giấy Đề Nghị Sao Kê Tài Khoản Ngân Hàng, Giấy Đề Nghị In Sao Kê Tài Khoản Ngân Hàng Vietcombank, Mẫu Giấy Đăng Ký Mở Tài Khoản Ngân Hàng Agribank, Giấy Đề Nghị Phong Tỏa Tài Khoản Ngân Hàng, Giấy Đề Nghị Mở Tài Khoản Ngân Hàng Agribank, Giấy Đề Nghị Mở Tài Khoản Ngân Hàng Vietinbank, Giấy ủy Quyền Mở Tài Khoản Ngân Hàng Agribank, Giấy Đề Nghị In Sao Kê Tài Khoản Ngân Hàng Bidv, Amaux Giấy Đóng Tài Khoản Ngân Hàng, Mẫu Giấy Đăng Ký Mở Tài Khoản Ngân Hàng Bidv, Giấy Đề Nghị Sao Kê Tài Khoản Ngân Hàng Vietcombank, Giấy Đề Nghị Sao Kê Tài Khoản Ngân Hàng Vietinbank, Mẫu Giấy ủy Quyền Sử Dụng Tài Khoản Ngân Hàng, Giấy Đề Nghị Sao Kê Tài Khoản Ngân Hàng Eximbank, Giấy Đóng Tài Khoản Ngân Hàng Agribank, Giấy Xin Rút Tiền Tài Khoản Ngân Hang Của Người Đã Mất, Giấy Đề Nghị Đóng Tài Khoản Ngân Hàng, Mẫu 08 Xác Nhận Tài Khoản Ngân Hàng, Mẫu Xác Nhận Số Dư Tài Khoản Ngân Hàng, Mẫu Xác Nhận Mở Tài Khoản Ngân Hàng, Thư Xác Nhận Tài Khoản Ngân Hàng, Xác Nhận Chủ Tài Khoản Ngân Hàng, Mẫu Xác Nhận Tài Khoản Ngân Hàng, Xác Nhận Tài Khoản Ngân Hàng Mẫu 08, Xác Nhận Tài Khoản Ngân Hàng, Mẫu Xác Nhận Số Dư Tài Khoản Ngân Hàng Acb, Mẫu Giấy Đăng Ký Mở Tài Khoản Ngân Hàng Cho Doanh Nghiệp, Giấy Đề Nghị Đóng Tài Khoản Ngân Hàng Bidv, Giấy Đề Nghị Đóng Tài Khoản Ngân Hàng Vietinbank, Giấy Đề Nghị Mở Tài Khoản Theo Mẫu Của Ngân Hàng Vietinbank, Giấy Đề Nghị Đóng Tài Khoản Ngân Hàng Agribank, Giấy Đề Nghị Đóng Tài Khoản Ngân Hàng Eximbank, Mở Tài Khoản Ca Nhan Ngân Hàng Vietinbank, Đơn Đề Nghị Xác Nhận Số Dư Tài Khoản Ngân Hàng,

  --- Bài cũ hơn ---

 • Mẫu Đơn Xin Xác Nhận Số Dư Tài Khoản
 • Mẫu Đơn Xin Xác Nhận Mối Quan Hệ Nhân Thân 2022
 • Xác Nhận Đơn Xin Giám Định Khả Năng Lao Động (Đối Với Người Mất Sức Lao Động, Giám Định Lại Khả Năng Lao Động)
 • Don Xin Xac Nhan Chưa Nhap Khau Cho Con
 • Mẫu Đơn Đề Nghị Đổi Cấp Lại Giấy Phép Lái Xe
 • Xác Nhận Số Dư Tài Khoản, Chứng Minh Năng Lực Tài Chính Doanh Nghiệp.

  --- Bài mới hơn ---

 • Đơn Xin Xác Nhận Va Chạm Giao Thông
 • Mẫu Đơn Xin Xác Nhận Công Tác Tại Công Ty, Doanh Nghiệp 2022
 • Mẫu Đơn Xin Xác Nhận Công Tác Thông Dụng 2022 Hiện Nay
 • Mẫu Giấy Xác Nhận Công Tác Chính Xác Nhất Hiện Nay
 • Mẫu Đơn Xin Xác Nhận Hộ Khẩu 2022, Cách Ghi Đơn Xin Xác Nhận Hộ Khẩu
 • Xác nhận số dư tài khoản doanh nghiệp. Dịch vụ làm cam kết tín dụng đấu thầu dự án. Chứng minh năng lực tài chính doanh nghiệp. Chứng minh vốn tự có đấu thầu dự án.

  Kính chào Quý Công ty!

  Công ty Nguyễn Lê là Công ty hàng đầu cung cấp dịch vụ chứng minh năng lực tài chính doanh nghiệp. Chúng tôi nhận hỗ trợ các dịch vụ như: xác nhận số dư tài khoản doanh nghiệp, cam kết tín dụng đấu thầu dự án. Chứng minh vốn tự có, vốn góp cổ phần …

  Hiện nay việc một doanh nghiệp cần chứng minh năng lực tài chính để tham gia đấu thầu các dự án. Xin giấy phép làm dự án hoặc chứng minh vốn pháp định, vốn đối ứng … là nhu cầu thiết yếu hàng ngày.

  Đặc biệt khi đấu thầu dự án. Công ty bắt buộc phải chứng minh năng lực tài chính. Để chứng minh năng lực tài chính doanh nghiệp cần phải xác nhận số dư tài khoản. Hoặc các tài sản có tính thanh khoản cao tương đương tiền.

  Chứng minh năng lực tài chính đấu thầu doanh nghiệp cần lưu ý.: Chứng minh vốn tự có tối thiểu bằng 15% tổng mức đầu tư dự án đối với dự án có quy mô trên 20 ha. Và tối thiểu 20% đối với dự án nhỏ hơn 20ha.

  Tuy nhiên không phải lúc nào doanh nghiệp cũng có đủ nguồn chứng minh tài chính để đáp ứng các hoạt động tài chính trên.

  Để làm dịch vụ xác nhận số dư tài khoản của doanh nghiệp. Trước tiên Doanh nghiệp phải mở tài khoản tại ngân hàng. Chúng tôi sẽ thu xếp nguồn vốn để nộp vào tài khoản của doanh nghiệp. Sau khi chuyển tiền vào tài khoản của doanh nghiệp, doanh nghiệp có thể làm xác nhận số dư, in sao kê tài khoản.. Chúng tôi cam kết 100% tiền làm xác nhận số dư là tiền thật, Quý doanh nghiệp sẽ nhận được tin nhắn báo số dư. Tất cả các nghiệp vụ đều làm trực tiếp tại ngân hàng.

  Thủ tục mở tài khoản doanh nghiệp:

  • Giấy chứng minh nhân dân của người đại diện pháp luật.
  • Giấy phép kinh doanh của doanh nghiệp.
  • Số tài khoản doanh nghiệp ( nếu có).
  • Giấy ủy quyền (dành cho người làm hộ).
  • Các thông tin khác theo yêu cầu và chỉ định của ngân hàng.
  • Các mục đích mà doanh nghiệp cần chứng minh tài chính.

  Doanh nghiệp có thể duy trì số tiền trong tài khoản từ 1 tháng đến 1 năm nếu có nhu cầu. Để thực hiện duy trì tài khoản doanh nghiệp như thế nào hãy liên hệ để chúng tôi, để chúng tôi giải đáp những yêu cầu của bạn.

  Cam kết tín dụng hay còn gọi là cam kết thu xếp nguồn vốn cho doanh nghiệp. Cam kết tín dụng là việc ngân hàng đồng y về mặt nguyên tắc thu xếp cho doanh nghiệp một nguồn vốn để thực hiện dự án. Nguồn vốn cam kết không giới hạn nhưng không vượt qua 80% tổng mức đầu tư dự án.

  Thủ tục làm cam kết tín dụng đấu thầu dự án gồm:

  Chúng tôi nhận chứng minh năng lực tài chính từ 1 tỷ đến 1000 tỷ. Cam kết tín dụng tại trợ vốn không giới hạn.

  Dịch vụ chứng minh tài chính Nguyễn Lê hiện đang liên kết với các ngân hàng như: BIDV, Liên Việt, NCB, để hỗ trợ Quý doanh nghiệp thực hiện các dịch vụ chứng minh tài chính doanh nghiệp, xác nhận số dư, cam kết tín dụng….

  Quý khách hàng có nhu cầu sử dụng dịch vụ chứng minh năng lực tài chính. Xác nhận số dư tài chính doanh nghiệp vui lòng liên hệ với chúng tôi.

  Lượt Xem: 25674

  --- Bài cũ hơn ---

 • Quy Định Về Việc Xác Nhận Thời Gian Thực Hành Khám, Chữa Bệnh
 • Đơn Xin Xác Nhận Pccc Cho Doanh Nghiệp
 • Đơn Xin Xác Nhận Phòng Cháy Chữa Cháy ( Pccc)
 • Đơn Xin Xác Nhận Không Có Thu Nhập
 • Đơn Xin Xác Nhận Nguồn Gốc Đất Và Thời Điểm Sử Dụng Đất
 • Tài Khoản Ngân Hàng Là Gì? Thủ Tục Mở Tài Khoản Ngân Hàng?

  --- Bài mới hơn ---

 • Hướng Dẫn Mở Tài Khoản Ngân Hàng Hiệu Quả Nhất
 • Hướng Dẫn Mở Tài Khoản Ngân Hàng Cho Doanh Nghiệp Mới Thành Lập
 • Thủ Tục Đăng Ký Tài Khoản Ngân Hàng
 • Cho Nhận Con Nuôi Tại Việt Nam
 • Những Giấy Tờ Thí Sinh Phải Nộp Khi Biết Mình Trúng Tuyển Đại Học
 • Tài khoản ngân hàng là gì?

  Tài khoản ngân hàng là một tài khoản cá nhân của khách hàng được duy trì bởi một tổ chức tài chính, mọi hoạt động giao dịch tài chính đều được ghi lại và kiểm soát bởi khách hàng.

  Mỗi đơn vị ngân hàng đều đưa ra các điều kiện và điều khoản riêng cho từng loại tài khoản khách hàng có nhiệm vụ tuân thủ theo những yêu cầu đó.  Một khách hàng có thể có nhiều hơn một tài khoản. Khi một tài khoản được mở, tiền được khách hàng ủy thác cho tổ chức tài chính gửi tiền được ghi lại trong tài khoản do khách hàng chỉ định. Tiền có thể được rút từ tài khoản cho vay.

  Tài khoản ngân hàng có bao nhiêu số?

  Mỗi ngân hàng sẽ cung cấp cho khách hàng một STK riêng biệt. Cụ thể:

  • Ngân hàng Agribank có số tài khoản 13 số với các đầu số phổ biến là 130, 490, 318…
  • Ngân hàng Vietinbank có 12 số với đầu số: 103. 108…
  • Ngân hàng Vietcombank có 13 số gồm các đầu số: 007, 004, 0491…
  • Ngân hàng Sacombank có 12 số và đầu số: 020, 5611…
  • Ngân hàng Techcombank có 14 số gồm các đầu số như: 102, 196…

  Phân loại tài khoản ngân hàng

  Mở tài khoản ngân hàng để thanh toán

  Tài khoản ngân hàng để thanh toán là loại tài khoản khách hàng gửi tiền và “ủy quyền” quản lý tài khoản ấy cho ngân hàng. Mục đích dùng để: chuyển tiền, thanh toán, rút tiền mặt mọi lúc mọi nơi. Ngoài ra tiền để trong tài khoản không dùng đến cũng sẽ được hưởng lãi suất hàng tháng.

  Mở tài khoản ngân hàng để tiết kiệm

  Tài khoản tiết kiệm ngân hàng là loại tài khoản khách hàng gửi tiền và “ủy quyền” quản lý số tiền với mục đích “sinh lời”. Sẽ có 2 giai đoạn để họ nhận được số tiền mong muốn này: nhận vào cuối kỳ hạn hoặc nhận lãi hằng tháng.

  Lưu ý: theo quy định của ngân hàng khách hàng sẽ không được rút gốc khi chưa đến hạn hoặc khách hàng cũng có thể đăng kí tài khoản tiết kiệm với lãi suất không kỳ hạn thì khách hàng có thể rút mọi lúc khi cần.

  Lợi ích khi mở tài khoản ngân hàng

  • An toàn: Đây là tiện ích quan trọng nhất khi bạn gửi tiền vào tài khoản ngân hàng.
  • Sinh lời: Khách hàng có thể giữ tiền ở nhà, nhưng sẽ không thể sinh lời khi gửi tại ngân hàng.
  • Linh hoạt: Linh hoạt rút tiền, chuyển tiền, nhận tiền vào bất kỳ lúc nào bạn muốn.
  • Thanh toán không dùng tiền mặt: Nhanh gọn, trả hóa đơn thông qua Internet banking (sử dụng không cần thẻ).

  Hướng dẫn cách mở tài khoản ngân hàng

  Đối với cá nhân

  Mở tài khoản tại ngân hàng

  Bạn chỉ cần mang CMND tới chi nhánh của ngân hàng để mở tài khoản thẻ hoặc tài khoản tiết kiệm (sổ tiết kiệm). Nhân viên ngân hàng sẽ hướng dẫn bạn cách đăng ký tài khoản ngay tại PGD.

  Mở tài khoản online ngay tại nhà

  Mỗi ngân hàng khác nhau đều có những yêu cầu, quy định về mở thẻ ATM, tài khoản Online khác nhau. Tuy nhiên, về cơ bản sẽ bao gồm 3 bước chính sau:

  Bước 1: Truy cập vào website của ngân hàng theo đường dẫn sau:

  Điền đầy đủ thông tin theo yêu cầu của biểu mẫu (Họ và Tên, địa chỉ, nơi ở, hộ khẩu, ngày sinh, số CMND/Hộ chiếu, email…).

  Bước 3: Sau khi hoàn tất, bạn sẽ nhận được cuộc gọi từ ngân hàng hướng dẫn xác minh thông tin cũng như cách nhận thẻ.

  Đối với doanh nghiệp

  Tài khoản ngân hàng dành cho doanh nghiệp cũng cho pháp doanh nghiệp chuyển và nhận tiền, rút tiền mọi lúc mọi nơi. Tài khoản ngân hàng này giúp cho doanh nghiệp có thể giao dịch hợp đồng với đối tác lên đến hàng tỷ đồng, không bị sai sót hay thất thoát. Qua các giao dịch ngân hàng nhà nước cũng sẽ kiểm soát được tình hình tài chính của mỗi doanh nghiệp.

  Thủ tục mở tài khoản ngân hàng dành cho doanh nghiệp như sau:

  • Biểu mẫu/Đơn đề nghị mở tài khoản ngân hàng dành cho doanh nghiệp.
  • Giấy chứng nhận doanh nghiệp được thành lập hợp pháp: Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (giấy tờ chứng minh tư cách đại diện hợp pháp tại Việt Nam nếu là doanh nghiệp nước ngoài); Giấy đăng ký mã số thuế và giấy đăng ký mẫu dấu công ty. Các giấy tờ này cần được công chứng.
  • Giấy xác minh nhân thân chủ sở hữu công ty: Bản sao CMND có công chứng.

  Lưu ý khi làm thẻ tại ngân hàng

  Khi mở thẻ tại ngân hàng khách hàng có thể đăng ký sử dụng thêm các dịch vụ ngân hàng điện tử để tiện lợi hơn trong quá trình sử dụng. Các đăng kí dịch vụ ngân hàng điện từ như thế nào thì khách hàng sẽ được nhân viên ngân hàng hướng dẫn ngay tại PGD.

  Một số nhiều khách hàng vẫn có sự nhầm lẫn giữa số thẻ và STK ngân hàng. Số tài khoản ngân hàng là số khách hàng dùng để giao dịch các giao dịch như rút tiền, chuyển tiền, kiểm tả số dư…Còn số thẻ chỉ là số hiện trên thẻ ngân hàng dùng

  Ngân hàng điện tử hỗ trợ bạn chuyển tiền, thanh toán một cách thuận tiện nhưng nếu bạn muốn rú tiền nhanh chỉ có cách là bạn dùng thẻ ngân hàng để rút tại ATM hay ngân hàng.

  TÌM HIỂU THÊM:

  5

  /

  5

  (

  1

  bình chọn

  )

  --- Bài cũ hơn ---

 • Thủ Tục Thành Lập Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn (Tnhh)
 • Quy Trình Các Bước Mua Ô Tô Trả Góp Bạn Cần Biết
 • Hướng Dẫn Thủ Tục Mua Xe Máy Trả Góp: Honda, Yamaha
 • Mất Giấy Khai Sinh Bản Chính Có Được Cấp Lại Không?
 • Embassy Of The Socialist Republic Of Vietnam In Japan
 • Tài Khoản Ngân Hàng Là Gì Và Thủ Tục Mở Tài Khoản Ngân Hàng

  --- Bài mới hơn ---

 • Thủ Tục Mở Tài Khoản Ngân Hàng Cho Công Ty Mới Thành Lập
 • Hướng Dẫn Cách Mở Tài Khoản Ngân Hàng Vietcombank
 • Thủ Tục Mở Tài Khoản Ngân Hàng Trong Công Ty Cổ Phần
 • Hướng Dẫn Thủ Tục Mở Tài Khoản Ngân Hàng Cho Công Ty Mới Thành Lập
 • Hướng Dẫn Thủ Tục Mở Tài Khoản Ngân Hàng Agribank Năm 2022
 • Ngân hàng đã cho ra đời rất nhiều loại tài khoản như: tài khoản tiền gửi, tài khoản tiết kiệm, tài khoản giao dịch. Tuy nhiên, tất cả đều nhằm mục đích đáp ứng 2 nhu cầu chính đó là thanh toán và tiết kiệm.

  Trong bối cảnh hiện nay, để quản lý tiền bạc của bạn một cách dễ dàng hơn và nâng cao cơ hội làm giàu thì bạn không thể bỏ qua những kiến thức về tài khoản ngân hàng.

  Tài khoản ngân hàng là gì?

  Tài khoản ngân hàng là một dạng tài sản tại ngân hàng, cho phép khách hàng gửi tiền vào tài khoản này để thực hiện một số mục đích như tiết kiệm, thanh toán, chuyển tiền. Tài khoản ngân hàng giống như một “két sắt” của bạn, nhưng có một sự khác biệt so với “két sắt” thông thường là bởi nó có thể sinh lời.

  Có 2 loại tài khoản ngân hàng chính:

  • Tài khoản thanh toán
  • Tài khoản tiết kiệm.

  Tài khoản ngân hàng có bao nhiêu số?

  Mỗi khách hàng sẽ được ngân hàng cung cấp số tài khoản riêng biệt. Ngoài ra số lượng chữ số trong tài khoản của các ngân hàng cũng có sự khác nhau. Cụ thể:

  • Ngân hàng Agribank có số tài khoản 13 số với các đầu số phổ biến là 130, 490, 318…
  • Vietcombank có 13 số gồm các đầu số: 007, 004, 0491…
  • Techcombank có 14 số gồm các đầu số như: 102, 196…
  • Vietinbank có 12 số với đầu số: 103. 108…
  • Sacombank có 12 số và đầu số: 020, 5611…

  Các loại tài khoản ngân hàng

  Tài khoản thanh toán

  Tài khoản thanh toán là tài khoản ngân hàng mà khách hàng dùng để gửi tiền vào, ủy quyền quản lý cho ngân hàng và yêu cầu họ thanh toán, chuyển tiền hoặc rút tiền mặt vào bất kỳ lúc nào. Đặc biệt, đối với tài khoản thanh toán, khách hàng vẫn được hưởng lãi suất không kỳ hạn, tuy nhiên mức lãi suất này thường khá thấp.

  Tìm hiểu ngay: Đuổi kịp xu hướng tiêu dùng với tài khoản thanh toán trực tuyến.

  Tài khoản tiết kiệm là tài khoản mà khách hàng mở tại ngân hàng với mục đích chính là để tiết kiệm, sinh lời. Tài khoản tiết kiệm thông thường sẽ có các kỳ hạn nhất định như 1 tháng, 3 tháng, 6 tháng, 9 tháng, 12 tháng, 24 tháng, 36 tháng. Tài khoản tiết kiệm sẽ được hưởng lãi cao hơn tài khoản thanh toán, tuy nhiên khách hàng sẽ phải cam kết để tiền trong tài khoản đúng với kỳ hạn gửi ban đầu. Nếu như khách hàng rút tiền trước thời hạn thì sẽ chỉ được hưởng lãi suất không kỳ hạn.

  Dựa trên những đặc tính chính của tài khoản tiết kiệm ngân hàng sẽ xây dựng các sản phẩm tiết kiệm khác nhau, thêm các tính năng mới để đáp ứng nhu cầu đa dạng của khách hàng. Ví dụ như sản phẩm tiết kiệm kèm tính năng bảo vệ sức khỏe, khách hàng vừa được hưởng lãi vừa được hưởng các gói chăm sóc sức khỏe.

  Nên mở tài khoản tiền gửi có kỳ hạn hay tài khoản tiết kiệm? Lời khuyên nào hữu ích cho bạn?

  Có nhiều cách phân loại tài khoản ngân hàng khác như tài khoản cá nhân, tài khoản doanh nghiệp; tài khoản có kỳ hạn, tài khoản không kỳ hạn tùy theo mục đích và đối tượng khách hàng.

  Nhận giải đáp thắc mắc và tư vấn miễn phí!!!

  Điều kiện mở tài khoản ngân hàng

  Khách hàng cá nhân và doanh nghiệp đều có thể mở tài khoản ngân hàng nhưng phải đáp ứng các điều kiện sau:

  Điều kiện với cá nhân

  • Là người Việt Nam hoặc người nước ngoài đang sống và làm việc hợp pháp tại Việt Nam.
  • Độ tuổi từ 15 trở lên
  • Có đủ năng lực hành vi dân sự
  • Có chứng minh thư/thẻ căn cước/hộ chiếu.

  Điều kiện với doanh nghiệp, tổ chức

  • Doanh nghiệp thuộc một trong các loại hình như: Công ty TNHH, công ty cổ phần, công ty hợp danh
  • Có giấy đăng ký kinh doanh hợp pháp

  Thủ tục mở tài khoản ngân hàng như thế nào?

  Đối với cá nhân

  • Từ 18 tuổi được phép mở tài khoản ngân hàng, nếu từ đủ 15 tuổi muốn mở tài khoản phải có tài sản riêng đảm bảo cho nghĩa vụ phát sinh từ dịch vụ tài khoản.
  • Bạn chỉ cần mang CMND tới chi nhánh của ngân hàng để mở tài khoản thẻ hoặc tài khoản tiết kiệm (sổ tiết kiệm).

  Đối với doanh nghiệp

  • Giấy đề nghị mở tài khoản ngân hàng (theo mẫu): Khách hàng cung cấp thông tin đầy đủ của doanh nghiệp về tên giao dịch, trụ sở chính, địa chỉ giao dịch, số điện thoại và fax, lĩnh vực hoạt động; thông tin người đại diện hợp pháp.
  • Giấy tờ chứng minh sự thành lập và hoạt động hợp pháp: Quyết định thành lập, giấy phép hoạt động, giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.
  • Giấy tờ chứng minh tư cách đại diện theo pháp luật của người đăng ký làm chủ tài khoản, CMND hoặc hộ chiếu của người đó.

  Cách đăng ký mở tài khoản ngân hàng

  Thời điểm hiện tại các ngân hàng đang triển khai hai hình thức mở tài khoản thanh toán là online và trực tiếp.

  Mở tài khoản ngân hàng trực tiếp

  • Bước 1: Mang CMND hoặc thẻ căn cước ra các điểm giao dịch của ngân hàng
  • Bước 2: Điền vào mẫu đơn đề nghị mở thẻ
  • Bước 3: Ngân hàng gửi lại thông tin số tài khoản cho khách hàng.

  Mở tài khoản ngân hàng online

   Bước 1: Truy cập vào website mở tài khoản online của ngân hàng

  VPBank

  https://taikhoan.vpbank.com.vn/

  Techcombank

  https://www.techcombank.com.vn/dang-ky-mo-goi-tai-khoan-truc-tuyen

  Sacombank

  https://khachhang.sacombank.com/dangkynhanh/

  HDBank

  https://online.hdbank.com.vn/motktt/

  • Bước 2: Điền thông tin theo biểu mẫu và xác nhận gói mở tài khoản ngân hàng
  • Bước 3: Ra chi nhánh, phòng giao dịch ngân hàng để hoàn tất thủ tục mở tài khoản

  Tìm hiểu thêm:

  Hướng dẫn mở tài khoản ngân hàng Vietcombank.

  Hướng dẫn mở tài khoản ngân hàng Sacombank.

  Hướng dẫn mở tài khoản ngân hàng Techcombank.

  Hướng dẫn mở tài khoản ngân hàng VIB.

  Hướng dẫn mở tài khoản ngân hàng VietinBank.

  Nên chọn ngân hàng nào để mở tài khoản ngân hàng?

  Tài khoản thanh toán của các ngân hàng đều có chức năng giống nhau là nhận và chuyển tiền, thanh toán hóa đơn, kết nối với thẻ ngân hàng. Vì vậy khi lựa chọn ngân hàng để mở tài khoản bạn chỉ cần quan tâm đến các tiêu chí sau:

  • Ngân hàng nào có mạng lưới chi nhánh, phòng giao dịch thuận tiện tại nơi bạn sinh sống
  • Mức phí chuyển khoản là bao nhiêu
  • Các chính sách ưu đãi đi kèm như miễn phí chuyển khoản, miễn phí phát hành thẻ cho chủ tài khoản.

  Đối với tài khoản tiền gửi tiết kiệm thì bạn nên lưu tâm đến hai yếu tố là lãi suất tiền gửi bạn nhận được là bao nhiêu, ngân hàng có uy tín hay không để lựa chọn ngân hàng phù hợp

  Lợi ích khi mở tài khoản ngân hàng

  • An toàn: Tiền để trong tài khoản ngân hàng sẽ được ngân hàng sẽ được ngân hàng quản lý, chịu trách nhiệm bảo đảm an toàn cho khách hàng.
  • Sinh lời: Dù tiền của bạn để trong tài khoản thanh toán hay tài khoản tiết kiệm thì vẫn sẽ được sinh lời.
  • Linh hoạt: Linh hoạt rút tiền, chuyển tiền, nhận tiền vào bất kỳ lúc nào bạn muốn.
  • Thanh toán không dùng tiền mặt: Các tài khoản ngân hàng hiện nay đều được kết hợp với tính năng QR Pay, thanh toán không dùng tiền mặt. Khách hàng chỉ cần mở app mobile banking của ngân hàng, quét mã QR là có thể thanh toán hóa đơn hàng hóa, dịch vụ.

  Lưu ý:

  Khi mở một tài khoản thanh toán tại ngân hàng, khách hàng có thể đăng ký sử dụng thêm một số dịch vụ ngân hàng khác như mở thẻ, ngân hàng điện tử.

  Với sản phẩm ngân hàng điện tử, khách hàng chỉ cần có các thiết bị như máy tính, điện thoại, ipad có kết nối internet là có thể thực hiện được các giao dịch ngân hàng.

  Với thẻ ngân hàng thì khách hàng có thể mở thẻ ghi nợ để kết nối trực tiếp với tài khoản thanh toán. Bạn có thể dùng thẻ để rút tiền, thanh toán hóa đơn vô cùng tiện lợi

  --- Bài cũ hơn ---

 • Thủ Tục Mở Công Ty
 • Hồ Sơ, Thủ Tục Thành Lập Công Ty, Doanh Nghiệp
 • Thủ Tục Thành Lập Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Một, Hai Thành Viên
 • Kinh Nghiệm Làm Thủ Tục Mở Công Ty Xây Dựng
 • Dịch Vụ Tư Vấn Thủ Tục Mở Công Ty Tnhh/ Cổ Phần Trọn Gói Tại Tphcm
 • Mẫu Đơn Xin In Sao Kê Tài Khoản Ngân Hàng

  --- Bài mới hơn ---

 • Đơn Xin Kết Hôn Của Bộ Đội.
 • Xác Nhận Đơn Xin Khai Thác Cây Lấy Gỗ Của Hộ Gia Đình
 • Đơn Xin Khai Thác Gỗ Làm Nhà
 • Xác Nhận Đơn Xin Khai Thác Rừng Trồng Đến Tuổi
 • Mẫu Đơn Kháng Cáo Vụ Án Hình Sự, Đơn Xin Giảm Nhẹ Hình Phạt
 • Mẫu đơn xin in sao kê tài khoản ngân hàng là mẫu đơn được lập ra để xin được in sao kê tài khoản ngân hàng. Mẫu đơn nêu rõ nội dung in sao kê…

  2. Mẫu đơn xin được in sao kê tài khoản ngân hàng

  Sao kê tài khoản là bản thông báo chi tiết các giao dịch phát sinh hàng tháng của chủ tài khoản như: các khoản chi tiêu, thanh toán hàng hóa dịch vụ, ứng tiền mặt,… Sao kê sẽ được ngân hàng gửi hàng tháng cho chủ thẻ vào một ngày nhất định.

  Các phương pháp sao kê tài khoản ngân hàng.

  Hiện nay, các ngân hàng đang triển khai 2 phương pháp sao kê tài khoản ngân hàng chính. Đó là sao kê trực tiếp và sao kê trực tuyến.

  – Sao kê trực tiếp: Đây là hình hức sao kê mà chủ thẻ yêu cầu ngân hàng sao kê và chứng thực lịch sử giao dịch của mình. Bản sao kê này khi tới tay chủ thể sẽ có chứng thực của ngân hàng, có giá trị pháp lí để có thể bổ sung vào các hồ sơ, thủ tục hành chính mà sao kê trực tuyến không làm được.

  – Sao kê trực tuyến: Đây là hình thức sao kê mà chủ thẻ có dùng dịch vụ Internet Banking, thực hiện sao kê tài khoản để có thể kiểm tra nhanh chóng, chính xác các lịch sử giao dịch của mình. Tuy nhiên hoạt đồng này chỉ giúp chủ thể có thể xem để theo dõi, kiểm soát hoạt động chứ không hỗ trợ để sửa hay bổ sung hồ sơ hay thủ tục hành chính như hồ sơ chứng thực tài sản, vay,…

  --- Bài cũ hơn ---

 • Đơn Xin In Hóa Đơn Theo Thông Tư 39
 • Mẫu Đơn Yêu Cầu Hủy Giấy Chứng Nhận Quyền Sử Dụng Đất
 • Đơn Xin Hưởng Trợ Cấp Xã Hội Trường Đại Học Sư Phạm Thái Nguyên
 • Đơn Đề Nghị Trợ Cấp Khó Khăn Đột Xuất
 • Mẫu Đơn Xin Hưởng Trợ Cấp Xã Hội, Giấy Xin Được Trợ Cấp Khó Khăn
 • Thủ Tục Đăng Ký Tài Khoản Ngân Hàng

  --- Bài mới hơn ---

 • Cho Nhận Con Nuôi Tại Việt Nam
 • Những Giấy Tờ Thí Sinh Phải Nộp Khi Biết Mình Trúng Tuyển Đại Học
 • Thủ Tục Nhập Hộ Khẩu Hà Nội
 • Nội Dung Pháp Lý Website
 • Hướng Dẫn Cách Mua Nhà Vinhomes Online
 • Sau khi thành lập công ty, thủ tục bắt buộc đó là công ty phải mở tài khoản ngân hàng và thông báo tài khoản ngân hàng cho Sở kế hoạch và đầu tư. Tuy nhiên, nhiều doanh nghiệp vẫn còn vướng mắc về thủ tục này, sau đây Luật Việt An xin nêu những lưu ý về thủ tục mở tài khoản ngân hàng để doanh nghiệp nắm rõ.

  Hồ sơ gồm:

  • Giấy đề nghị mở tài khoản theo mẫu của Ngân hàng doanh nghiệp muốn đăng ký mở tài khoản ( 2 bản);
  • Quyết định bổ nhiệm kế toán trưởng;
  • Bản sao công chứng giấy đăng ký doanh nghiệp;
  • Bản sao công chứng Chứng minh nhân dân/Căn cước công dân/Hộ chiếu của chủ tài khoản và kế toán trưởng

  Lưu ý: – Chủ tài khoản ngân hàng là người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp. Trường hợp chủ tài khoản là người khác cần thêm Biên bản họp Hội đồng thành viên/Hội đồng quản trị về việc chỉ định chủ tài khoản với nội dung ủy quyền cho người được chỉ định là chủ tài khoản của công ty mở tại Ngân hàng).

  • Hiện nay doanh nghiệp không cần nộp giấy chứng nhận đăng ký mẫu dấu mà Ngân hàng sẽ tự tải thông báo mẫu dấu trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp bởi thay vì phải đăng ký mẫu dấu với cơ quan Công an như trước đây thì hiện nay doanh nghiệp được hoàn toàn chủ động trong việc làm con dấu. Trước khi sử dụng con dấu, doanh nghiệp chỉ cần gửi thông báo mẫu dấu đến cơ quan đăng ký kinh doanh để đăng tải công khai trên Cổng Thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp.

  --- Bài cũ hơn ---

 • Hướng Dẫn Mở Tài Khoản Ngân Hàng Cho Doanh Nghiệp Mới Thành Lập
 • Hướng Dẫn Mở Tài Khoản Ngân Hàng Hiệu Quả Nhất
 • Tài Khoản Ngân Hàng Là Gì? Thủ Tục Mở Tài Khoản Ngân Hàng?
 • Thủ Tục Thành Lập Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn (Tnhh)
 • Quy Trình Các Bước Mua Ô Tô Trả Góp Bạn Cần Biết
 • Cách Mở Tài Khoản Ngân Hàng Tại Mỹ

  --- Bài mới hơn ---

 • Cách Check Xem Hạn Sử Dụng Mỹ Phẩm Nhật Chuẩn 100%
 • 4 Lưu Ý Về Counter Argument Trong Bài Ielts Writing Task 2
 • Hướng Dẫn Cách Viết Argument Essay
 • Tham Khảo Các Bài Mẫu Argumentative Essay Hay Nhất
 • Bài Báo Khoa Học P6: Viết Tóm Tắt Abstract
 • Để có thể giao dịch, đi chợ, làm ăn, đổ xăng cho có lợi tại Mỹ thì bạn cần phải có tài khoản ngân hàng để tránh các bất tiện khi giao dịch bằng tiền mặt. Vì thế kỷ 21 là thế kỷ công nghệ cao nên việc tiêu dùng hàng ngày bằng thẻ là một xu thế tất yếu.

  1. Những lợi ích khí sử dụng thẻ Debit, Credit cho mua sắm, chi tiêu hàng ngày

  • Không phải xài tiền mặt nên rất an toàn.
  • Mang thẻ theo bên người rất khỏe vì nhỏ, gọn, nhẹ hơn là mang tiền mặt
  • Để tiền trong tài khoản ngân hàng ở Mỹ rất an toàn vì có bảo hiểm tới $250k cho số tiền bạn gởi.
  • Xài thẻ có thể mua đồ Online giá rẻ mà không thể mua được ở tiệm.
  • Xài thẻ giúp bạn tiết kiệm thời gian.
  • Mở tài khoản ngân hàng giúp bạn nhận lương mau hơn bằng cách thiết lập chế độ “Direct Deposit”
  • Mở tài khoản ngân hàng giúp bạn ký “Check” để trả tiền nhà hoặc “Deposit Check” bằng cách dùng điện thoại rất nhanh và tiện lợi.

  Ví dụ như bạn muốn mua hàng rẻ thì mua trên Ebay, Amazon thì cần phải có thẻ Debit hoặc Credit của ngân hàng cấp cho khi bạn mở tài khoản với họ hoặc có nhiều món đồ bán ở Korea thì bạn muốn mua thì phải có thẻ để thanh toán.

  2. Mở tài khoản ngân hàng loại nào?

  Vậy thì nên mở tài khoản dạng nào để có thể tiết kiệm và thuận tiện cho việc sử dụng. Tùy theo mỗi người nhưng có thể tóm gọn lại hai loại tài khoản sau: Checking Account, và Saving Account

  Khi tìm hiểu thông tin để mở tài khoản ngân hàng cho các loại tài khoản trên thì cần tìm hiểu theo quá trình sau:

  • Lựa chọn ngân hàng: có 3 dạng ngân hàng để mở tài khoản: National, Local và Online. National thì có thể kể đến Bank of America, Citibank, Wells Fargo hoặc Chase. Local thì có rất nhiều đa số là tại các tiểu bang.

  • Còn Online Banking thì hầu hết các National Bank đều cung cấp tài khoản online khi bạn mở tài khoản ngân hàng với họ. Investment Account thì bạn có thể mở với National Bank luôn nhưng đa phần thì chi phí cho dịch vụ khá cao nên mọi người thường chọn online banking.

  • Tài khoản được bảo hiểm bởi FDIC: khi mở tài khoản ngân hàng thì phải bảo đảm là tài khoản của bạn được bảo hiểm bởi FDIC(được bảo hiểm lên đến $250k).

  • Địa điểm giao dịch, ATM: nên lựa chọn các ngân hàng có nhiều chi nhánh và ATMs để có thể rút tiền và thực hiện các giao dịch một cách dễ dàng.

  • Giấy tờ đem theo khi mở tài khoản: Passport và Driver’s License (hoặc ID). và $100 để bỏ vào tài khoản ngân hàng.

  • Nên mở 3 tài khoản cùng một lúc: lần đầu đi mở tài khoản thì nên mở 3 tài khoản sau: Checking Account, Saving Account và Online Account. Tài khoản Online thì dùng để kiểm tra tài khoản Checking và Saving trên mạng thông qua Apps hoặc trang Web. Bạn có thể sử dụng Tài Khoản Online để chuyển tiền, nhập tiền, và nhiều tiện lợi khác.

  • Cách miễn tiền phí bảo trì tài khoản: thông thường thì bạn sẽ phải mất tiền hàng tháng (khoảng $12) khi mở các tài khoản trên nhưng có thể được miễn nếu bạn có một trong các điều kiện sau:

  • đăng ký Direct Deposit tiền lương từ nơi bạn làm việc vô thẳng tài khoản ngân hàng
  • chuyển tiền $25 từ tài khoản checking qua tài khoản saving hàng tháng
  • bỏ vào tài khoản $3k(tùy ngân hàng).
  • Nên kiếm các chương trình Bonus, bạn sẽ được ngân hàng cho bạn $100 – $300 nếu mở Checking Account của họ và làm Direct Deposit.

  Sau khi đã mở 3 tài khoản rồi thì sẽ được cấp cho 1 thẻ (debit card) và thông tin để đăng nhập tài khoản trên mạng của online banking. Điều đầu tiên cần làm sau khi biết các thông tin trên là thay đổi số Pin và password để đảm bảo an toàn.

  Tài khoản này dùng để bỏ tiền của bạn vào như tiền lương hoặc tiền mặt. Có thể được sử dụng cho mua sắm hoặc sử dụng cho các việc khác nếu cần khi mua sắm trên mạng.

  Không nên mua sắm bằng tài khoản này mà nên mua sắm bằng Credit Card là thẻ mượn nợ của ngân hàng cấp cho bạn.

  Nên chọn các ngân hàng lớn như Bank of America, Chase.

  Ví dụ như hiện tại ngân hàng Chase có chương trình thưởng $350 nếu bạn mở tài khoản checking và saving với họ và cài đặt chế độ gửi tiền lương thẳng vô tài khoản và để $10k trong tài khoản saving 90 ngày.

  Nếu bạn muốn sử dụng ngân hàng ở Chase thì tìm hiểu thêm ở đây.

  Tài khoản này thường đi đôi với Checking Account được dùng cho như là một quỹ tiết kiệm cho bạn trong những trường hợp khó khăn, cần tiền cho các vấn đề bất khả kháng.

  Nên để vào khoảng 3 tháng tiêu dùng hoặc nếu chưa có tiền thì nên thiết lập chế độ tự chuyển khoản $100 hàng tháng từ checking account.

  Tài khoản này dùng để kiểm tra checking và saving account trên mạng. Có thể dùng để in các giấy tờ như statement của ngân hàng, biết thông tin của tài khoản.

  Một việc tiện dụng nữa là bạn có thể sử dụng online banking account để làm được tất cả các giao dịch khi đến chi nhánh ngân hàng như.

  Chuyển khoản, bỏ check vào, Đầu tư, kiểm tra các giao dịch ngay lập tức, mở tài khoản mới, hoặc yêu cầu các dịch vụ như thẻ credit card, debit card…và nhiều dịch vụ khác.

  Sử dụng online banking account có thể tiết kiệm cho bạn khá nhiều thời gian cũng như bảo mật thông tin

  6. Tóm tắt lại những điều cần làm

  • Mở 3 tài khoản cùng một lúc: Checking Account, Saving Account, và Online Banking Account.

  • Mở tại các ngân hàng lớn như: Bank of America, Chase, Wells Fargo.

  • Miễn trừ tiền phí hàng tháng bằng cách bỏ vào khoảng $3k hoặc chứng minh là học sinh.

  • Nên sử dụng Online Banking để thiết lập các chuyển khoản tự động như Direct Deposit, trả bills(điện, nước), trả tiền credit card thì sẽ tiết kiệm được rất nhiều thời gian tiền bạc cũng như sự nhức đầu.

  • Khi mở tài khoản thì cần đem theo hai loại giấy tờ là: hộ chiếu (passport) và thẻ lái xe (hoặc thẻ nhận dạng ID, thẻ học sinh.)

  --- Bài cũ hơn ---

 • Giải Nghĩa: Cộng Đồng Người Da Đen Tại Mỹ Có Bị Phân Biệt Chủng Tộc Một Cách Có Hệ Thống Hay Không?
 • Gửi Tiền Ở Mỹ, An Toàn Và Có Lãi
 • Hướng Dẫn Thủ Tục Nhập Cảnh (Check
 • Tìm Địa Chỉ Nhà Ở Mỹ Như Thế Nào? Giao Thông Ở Mỹ Như Thế Nào?
 • Cách Viết Bài Chuẩn Seo: Checklist 14 Bước Cơ Bản
 • Hướng Dẫn Cách Mở Tài Khoản Ngân Hàng Vietcombank

  --- Bài mới hơn ---

 • Thủ Tục Mở Tài Khoản Ngân Hàng Trong Công Ty Cổ Phần
 • Hướng Dẫn Thủ Tục Mở Tài Khoản Ngân Hàng Cho Công Ty Mới Thành Lập
 • Hướng Dẫn Thủ Tục Mở Tài Khoản Ngân Hàng Agribank Năm 2022
 • #1 Hướng Dẫn Thủ Tục Nhập Khẩu Hà Nội Năm 2022
 • Thủ Tục Nhập Khẩu Hàng Hóa
 • Tìm hiểu về tài khoản ngân hàng Vietcombank

  Tài khoản ngân hàng Vietcombank được hiểu là tài khoản định danh cho một cá nhân hoặc tổ chức nhất định có giao dịch thông qua dịch vụ của ngân hàng Vietcombank.

  Các loại tài khoản Vietcombank

  Ngân hàng Vietcombank hiện triển khai các loại tài khoản khác nhau cho khách hàng cá nhân và khách hàng là tổ chức.

  Tài khoản dành cho khách hàng cá nhân:

  • Tài khoản thanh toán: là loại tài khoản linh hoạt cho phép khách hàng rút tiền, chuyển khoản, nộp tiền vào tài khoản bất kể khi nào. Tài khoản này không có thời hạn nghĩa là bạn có thể để tiền bao lâu tùy thích nhưng sẽ chỉ được hưởng lãi suất không kỳ hạn rất thấp. Mức lãi suất này chỉ khoảng 0,3 – 1%/năm tùy từng thời kỳ.
  • Tài khoản tiết kiệm: chỉ để gửi và rút tiền, không có chức năng thanh toán. Khách hàng gửi tiền vào tài khoản này với mục đích tiết kiệm sinh lời là chính. Mức lãi suất của tài khoản này thường cao hơn nhiều lần sao với tài khoản thanh toán. Tuy nhiên khách hàng sẽ cần cam kết giữ tiền trong một thời gian nhất định để được hưởng mức lãi suất đó.

  Tài khoản dành cho khách hàng là tổ chức:

  • Tài khoản thanh toán thông thường: tại Vietcombank tài khoản thanh toán giúp cho doanh nghiệp quản lý ngân quỹ hàng ngày một cách hiệu quả. Các tính năng tương tự như tài khoản thanh toán cá nhân.
  • Tài khoản thanh toán đặc biệt: được thiết kế với kỹ thuận đặc biệt giúp doanh nghiệp kiểm soát chi tiết hơn dòng tiền của mình. Tài khoản đặc biệt có những loại như: tài khoản chuyên thu, chuyên chi, đầu tư tự động, tài khoản cho vay, thu hồi nợ nước ngoài, tài khoản đồng chủ tài khoản…Mỗi loại tài khoản đặc biệt sẽ chỉ để phục vụ một chức năng chuyên biệt duy nhất.
  • Tài khoản tiền gửi có kỳ hạn: với chức năng chủ yếu là để tiết kiệm, sinh lời cho dòng tiền nhàn rỗi của doanh nghiệp.
  • Tài khoản tiền gửi đặc biệt: là loại tài khoản tiết kiệm nhưng có nhiều đặc tính chỉ dành cho doanh nghiệp như kỳ hạn lẻ, có quyền chọn rút trước hạn với lãi suất cạnh tranh.

  Điều kiện để mở tài khoản Vietcombank

  Điều kiện mở tài khoản cá nhân

  Khách hàng cá nhân muốn đăng ký mở tài khoản Vietcombank cần đáp ứng các điều kiện sau:

  • Là công dân Việt Nam hoặc người nước ngoài ở Việt Nam trên 18 tuổi
  • Có đầy đủ năng lực pháp luật dân sự và hanh vi nhân sự

  Điều kiện mở tài khoản doanh nghiệp

  • Là doanh nghiệp, tổ chức thành lập hợp pháp
  • Có đầy đủ giấy đăng ký kinh doanh và người đại diện theo pháp luật hợp pháp

  Cách mở tài khoản ngân hàng Vietcombank

  Các loại tài khoản Vietcombank:

  • Tài khoản cá nhân: Tài khoản thanh toán và tài khoản tiết kiệm
  • Tài khoản doanh nghiệp: Tài khoản thanh toán và tài khoản tiết kiệm

  Mở tài khoản cá nhân

  1. Tài khoản thanh toán

  Tài khoản thanh toán (tài khoản vãng lai) được sử dụng để giao dịch với những tính năng chính như: Nhận tiền, chuyển tiền, rút tiền, thanh toán trực tuyến và thanh toán các hóa đơn thông thường không sử dụng tiền mặt thông qua các công cụ như thẻ, Internet Banking, Séc (công cụ Séc không được sử dụng phổ biến).

  Số tiền duy trì tối thiểu trong tài khoản là 50.000 VND đối với đồng Việt Nam và 15 USD đối với đồng ngoại tệ.

  Biểu phí tài khoản cá nhân Vietcombank:

  Phí mở tài khoản

  Miễn phí

  Phí quản lý tài khoản

  – Tài khoản thanh toán thường: 2.000 VND/0,2 USD/Tháng

  – Tài khoản thanh toán chung: 10.000 VND/1 USD/Tháng

  – Tài khoản giao dịch chứng khoán: Miễn phí

  Phí đóng tài khoản

  – Trong vòng 12 tháng kể từ ngày mở: 20.000 VND/tài khoản

  – Trên 12 tháng kể từ ngày mở: Miễn phí

  Nộp tiền mặt vào tài khoản chính chủ

  – VND: Miễn phí

  – Ngoại tệ:

  + Nộp ngoại tệ nhỏ lẻ từ 50 tờ trở lên: 2%, Tối thiểu: 2 USD

  + Các trường hợp khác: Miễn phí

  Rút tiền mặt

  – VND: Miễn phí

  – Ngoại tệ:

  + Rút USD nguồn từ ngân hàng khác chuyển về trong vòng 10 ngày: 0,15%, tối thiểu: 2 USD

  + Rút ngoại tệ khác USD nguồn từ ngân hàng khác chuyển về trong vòng 30 ngày: 0,40%; tối thiểu: 3 USD

  + Các trường hợp khác: Miễn phí

  Chuyển khoản cùng Vietcombank

  – Trích tài khoản: 5.000 VND/0,5 USD/giao dịch

  – Nộp tiền mặt: 0,03%; Tối thiểu: 10.000 VND; Tối đa: 1.000.000 VND

  Chuyển tiền đi khác hệ thống Vietcombank

  Chuyển bằng VND:

  – Số tiền chuyển khoản dưới 500 triệu đồng: 0,025%, tối thiểu: 9.000 VND, tối đa: 125,000 VND

  – Số tiền chuyển từ 500 triệu đồng trở lên: 0,027%, tối thiểu: 135.000 VND, tối đa: 975,000 VND

  Chuyển bằng ngoại tệ: 0,03%, tối thiểu 1 USD, tối đa 70 USD

  Thủ tục mở tài khoản cá nhân

  Thủ tục mở tài khoản thanh toán cá nhân cũng cực kì đơn giản, bạn chỉ cần mang các giấy tờ sau đến chi nhánh/PGD Vietcombank gần nhất:

  • CMND hoặc hộ chiếu (có bản gốc đối chiếu)
  • Giấy đề nghị mở tài khoản cá nhân Vietcombank (mẫu ngân hàng).

  Có rất nhiều sản phẩm tiết kiệm phổ biến như tiết kiệm nhận lãi trước, tiết kiệm nhận lãi hàng tháng hoặc nhận vào cuối kỳ.

  Hồ sơ mở tài khoản tiết kiệm cũng rất đơn giản, bạn chỉ cần:

  • CMND hoặc hộ chiếu (có bản gốc đối chiếu)
  • Mẫu giấy gửi tiền tiết kiệm Vietcombank

  Mở tài khoản doanh nghiệp

  1. Tài khoản thanh toán

  Tài khoản thanh toán doanh nghiệp (tài khoản thông thường) cũng cho phép nhận tiền, chuyển tiền và rút tiền mặt linh hoạt vào bất kỳ thời điểm nào. Nhất là với tổ chức, lợi ích mang lại cho doanh nghiệp cực kỳ lớn vì không phải mất thời gian kiểm đếm giá trị giao dịch có khi lên tới hàng tỷ đồng, giảm thiểu sai sót và chuyển khoản thanh toán rất nhanh. Các doanh nghiệp có thể lựa chọn số tài khoản họ muốn.

  Hồ sơ mở tài khoản thanh toán cho doanh nghiệp bao gồm:

  • Biểu mẫu mở tài khoản ngân hàng dành cho doanh nghiệp Vietcombank TẠI ĐÂY.
  • Giấy chứng nhận doanh nghiệp được thành lập hợp pháp: Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (giấy tờ chứng minh tư cách đại diện hợp pháp tại Việt Nam nếu là doanh nghiệp nước ngoài); Giấy đăng ký mã số thuế và giấy đăng ký mẫu dấu công ty. Các giấy tờ này cần được công chứng.
  • Giấy xác minh nhân thân chủ sở hữu công ty: Bản sao CMND có công chứng.
  • Giấy đề nghị mở tài khoản tiết kiệm Vietcombank cho tổ chức.
  • Các giấy tờ tương tự như mở tài khoản thanh toán.

  Biểu phí một số dịch vụ tài khoản thanh toán dành cho doanh nghiệp:

  Đăng ký tài khoản Vietcombank online

  Tính năng đăng ký online hiện nay mới chỉ dành cho khách hàng cá nhân. Theo đó khách hàng tại khu vực Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh có thể đăng ký đặt lịch hẹn mở tài khoản thanh toán ngay trên website của Vietcombank.

  Các bước đặt lịch hẹn gồm có:

  • Bước 1: Truy cập vào đường link https://booking.vietcombank.com.vn/
   Bước 3: Điền thông tin vào form đăng ký gồm thông tin cá nhân, sản phẩm dịch vụ, chọn chi nhánh, phòng giao dịch Vietcombank. Sau đó ấn nút “Đặt lịch hẹn”.

  Lệ phí đăng ký mở tài khoản Vietcombank

  Tùy theo từng ngân hàng và các chương trình khuyến mãi theo đợt, khách hàng có thể mất phí hoặc không mất phí mở tài khoản.

  Tuy nhiên với Vietcombank, người dùng có thể mở tài khoản miễn phí, áp dụng đối với cả mở tài khoản tiền gửi bằng tiền VND hoặc ngoại tệ. Số dư tiền gửi tối thiểu khi mở tài khoản là 50.000 VND hoặc 15 USD tương đương đối với tài khoản ngoại tệ.

  Lập tài khoản ngân hàng Vietcombank mất bao lâu?

  Bạn chỉ mất khoảng 5 phút cho thời gian hoàn thành xong thủ tục cũng như giấy tờ làm thẻ.

  Sau khi hoàn tất các thủ tục nhân viên ngân hàng sẽ đưa cho bạn giấy hẹn và hẹn bạn 2 tuần sau ra lấy thẻ (đối với tài khoản thanh toán).

  Khi mở tài khoản Vietcombank, bạn có thể giao dịch ngay được vì khi đó bạn đã có số tài khoản rồi. Như vậy, bạn có thể gửi tiền vào số tài khoản và chuyển khoản.

  Tư vấn và giải đáp thắc mắc miễn phí!!!

  --- Bài cũ hơn ---

 • Thủ Tục Mở Tài Khoản Ngân Hàng Cho Công Ty Mới Thành Lập
 • Tài Khoản Ngân Hàng Là Gì Và Thủ Tục Mở Tài Khoản Ngân Hàng
 • Thủ Tục Mở Công Ty
 • Hồ Sơ, Thủ Tục Thành Lập Công Ty, Doanh Nghiệp
 • Thủ Tục Thành Lập Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Một, Hai Thành Viên
 • Giấy Đề Nghị In Sao Kê Ngân Hàng Vietcombank, Mẫu Đơn Xin In Sao Kê Tài Khoản Ngân Hàng

  --- Bài mới hơn ---

 • Hồ Sơ Xin Cấp Giấy Phép Kinh Doanh Hộ Cá Thể
 • Mẫu Đơn Đăng Ký Kinh Doanh Hộ Kinh Doanh Cá Thể
 • Hồ Sơ Cấp Giấy Phép Kinh Doanh Vận Tải Bằng Xe Ô Tô
 • Mẫu Giấy Chứng Nhận Đăng Ký Hộ Kinh Doanh Cá Thể
 • Xây Dựng] Cấp Lại Chứng Chỉ Hành Nghề Kiến Trúc Sư, Kỹ Sư, Giám Sát Thi Công Xây Dựng Công Trình
 • Sao Kê Tài Khoản VietcombankMẫu Sao Kê Tài Khoản VietcombankIn Sao Kê Tài Khoản VietcombankĐóng Tài Khoản VietcombankIn Sao Kê Tài Khoản Vietcombank Của Công TyĐóng Tài Khoản Vietcombank – Tổ ChứcGiấy Đề Nghị Sao Kê Tài Khoản VietcombankMẫu Sao Kê Tài Khoản Ngân Hàng VietcombankGiay De Nghin In Sao Ke Tai Khoan VietcombankMẫu Đơn Xin Sao Kê Tài Khoản Ngân Hàng VietcombankGiấy Đề Nghị Mở Tài Khoản VietcombankSao Kê Tài Khoản Ngân Hàng VietcombankGiấy Đề Nghị In Sao Kê Tài Khoản VietcombankCông Văn Xin Sao Kê Tài Khoản Ngân Hàng VietcombankMẫu Đề Nghị In Sao Kê Tài Khoản Ngân Hàng VietcombankCông Văn Xin In Sao Kê Tài Khoản Ngân Hàng VietcombankBiểu Mẫu Sao Kê Tài Khoản Ngân Hàng VietcombankGiấy Đề Nghị Sao Kê Tài Khoản Ngân Hàng Vietcombank

  Sao Kê Tài Khoản Vietcombank,Mẫu Sao Kê Tài Khoản Vietcombank,In Sao Kê Tài Khoản Vietcombank,Đóng Tài Khoản Vietcombank,In Sao Kê Tài Khoản Vietcombank Của Công Ty,Đóng Tài Khoản Vietcombank – Tổ Chức,Giấy Đề Nghị Sao Kê Tài Khoản Vietcombank,Mẫu Sao Kê Tài Khoản Ngân Hàng Vietcombank,Giay De Nghin In Sao Ke Tai Khoan Vietcombank,Mẫu Đơn Xin Sao Kê Tài Khoản Ngân Hàng Vietcombank,Giấy Đề Nghị Mở Tài Khoản Vietcombank,Sao Kê Tài Khoản Ngân Hàng Vietcombank,Giấy Đề Nghị In Sao Kê Tài Khoản Vietcombank,Công Văn Xin Sao Kê Tài Khoản Ngân Hàng Vietcombank,Mẫu Đề Nghị In Sao Kê Tài Khoản Ngân Hàng Vietcombank,Công Văn Xin In Sao Kê Tài Khoản Ngân Hàng Vietcombank,Biểu Mẫu Sao Kê Tài Khoản Ngân Hàng Vietcombank,Giấy Đề Nghị Sao Kê Tài Khoản Ngân Hàng Vietcombank,Giấy Đề Nghị In Sao Kê Tài Khoản Ngân Hàng Vietcombank,Giấy Xác Nhận Tài Khoản Ngân Hàng Vietcombank,Đề Nghị Sao Kê Tài Khoản Giải Ngân Hàng Vietcombank,Giấy Đề Nghị Thay Đổi Thông Tin Tài Khoản Vietcombank,Giấy Đề Nghị Đóng Tài Khoản Ngân Hàng Vietcombank,Mẫu Giấy Đề Nghị Đóng Tài Khoản Ngân Hàng Vietcombank,Vietcombank,Thủ Tục Cấp Lại Thẻ Atm Vietcombank,Thủ Tục In Sao Kê Vietcombank,Yêu Cầu In Sao Kê Vietcombank,In Sao Kê Vietcombank,Sao Kê Vietcombank,Mẫu Số 13 Vietcombank,Thủ Tục Làm Atm Vietcombank,Mẫu Giấy Đề Nghị Sao Kê Tài Khoản Ngân Hàng Khoản,Tra Soat Vietcombank,ủy Quyền Vietcombank,M%e1%ba%abu Gi%e1%ba%a5y %c4%91%e1%bb%81 Ngh%e1%bb%8b In Sao K%c3%aa Ng%c3%a2n H%c3%a0ng Vietcombank,Mẫu Thư Tra Soát Vietcombank,Thủ Tục Vay Qua Lương Vietcombank,Hạn Chế Rủi Ro Tín Dụng Vietcombank,Thay Đổi Lại Chữ Kí Vietcombank,Điều Lệ Vietcombank,De Nghi In Sao Ke Vietcombank,Mở Thẻ Tín Dụng Vietcombank,Mẫu Đơn Xin ứng Tuyển Vietcombank,Thủ Tục Làm Thẻ Rút Tiền Vietcombank,Mẫu Yêu Cầu Tra Soát Vietcombank,Giấy Báo Nợ Vietcombank,Giấy Báo Có Vietcombank,Báo Cáo Tài Chính Vietcombank,Thủ Tục Vay Tiêu Dùng Vietcombank,Bctc Riêng Lẻ Vietcombank,Xin Sao Kê Ngân Hàng Vietcombank,Mẫu Giấy ủy Quyền Vietcombank,Thủ Tục Mua Đô La Tại Ngân Hàng Vietcombank,Account Statement Vietcombank,Giấy Đề Nghị Bán Sec Vietcombank,Mẫu Giấy Đề Nghị Vietcombank,Mẫu In Sao Kê Ngân Hàng Vietcombank,Vietcombank Doanh Nghiệp,Giấy Đề Nghị Cấp Séc Vietcombank,Mẫu Sao Kê Ngân Hàng Vietcombank,Ngân Hàng Vietcombank,Thủ Tục Làm Internet Banking Vietcombank,Sao Kê Ngân Hàng Vietcombank,Thủ Tục Vay Vốn Ngân Hàng Vietcombank,Giấy ủy Quyền Vietcombank,Báo Cáo Tài Chính 2022 Vietcombank,Sở Giao Dịch Vietcombank,Quy Định Số Tiền Rút Atm Vietcombank,In Sao Kê Ngân Hàng Vietcombank,Ds Nhân Viên Vietcombank,Giấy Đề Nghị Vietcombank,Báo Cáo Tài Chính Vietcombank 2022,Giấy Đề Nghị In Sao Kê Vietcombank,Sao Kê Ngân Hàng Vietcombank,Báo Cáo Sở Giao Dịch Vietcombank,Thuc Trang Ve Gia Ca Cua Vietcombank,Giấy ủy Quyền Mẫu Số 13 Vietcombank,Báo Cáo Thường Niên Vietcombank,Mẫu Giấy Tra Soát Vietcombank,Hướng Dẫn Cài Đặt Etoken Vietcombank,Hợp Đồng Giao Khoán Khoan Giếng,Mẫu Đơn Đăng Ký Internet Banking Vietcombank,Quản Trị Rủi Ro Của Ngân Hàng Vietcombank,Biểu Phí Doanh Nghiệp Vietcombank,Mẫu Tra Soát Ngân Hàng Vietcombank,Mẫu Đơn Đề Nghị In Sao Kê Ngân Hàng Vietcombank,Mẫu Giấy Báo Có Ngân Hàng Vietcombank,Giấy Đe4è Nghị In Bản Sao Kê Vietcombank,Giấy Đề Nghị Bán Ngoại Tệ Vietcombank,Mẫu Công Văn Xin Sao Kê Ngân Hàng Vietcombank,Biểu Mẫu Xin Sao Kê Tại Ngân Hàng Vietcombank,Mẫu Đề Nghị In Sao Kê Ngân Hàng Vietcombank,Giấy Yêu Cầu In Sao Kê Ngân Hàng Vietcombank,Đề Nghị In Sổ Phụ Ngân Hàng Vietcombank,Giấy Báo Nợ Ngân Hàng Vietcombank,Báo Cáo Tài Chính Vietcombank 6 Tháng Đầu Năm 2022,Hướng Dẫn Sử Dụng Etoken Vietcombank,Giấy Báo Có Ngân Hàng Vietcombank,Báo Cáo Tài Chính Vietcombank Theo Ifrs,

  Sao Kê Tài Khoản Vietcombank,Mẫu Sao Kê Tài Khoản Vietcombank,In Sao Kê Tài Khoản Vietcombank,Đóng Tài Khoản Vietcombank,In Sao Kê Tài Khoản Vietcombank Của Công Ty,Đóng Tài Khoản Vietcombank – Tổ Chức,Giấy Đề Nghị Sao Kê Tài Khoản Vietcombank,Mẫu Sao Kê Tài Khoản Ngân Hàng Vietcombank,Giay De Nghin In Sao Ke Tai Khoan Vietcombank,Mẫu Đơn Xin Sao Kê Tài Khoản Ngân Hàng Vietcombank,Giấy Đề Nghị Mở Tài Khoản Vietcombank,Sao Kê Tài Khoản Ngân Hàng Vietcombank,Giấy Đề Nghị In Sao Kê Tài Khoản Vietcombank,Công Văn Xin Sao Kê Tài Khoản Ngân Hàng Vietcombank,Mẫu Đề Nghị In Sao Kê Tài Khoản Ngân Hàng Vietcombank,Công Văn Xin In Sao Kê Tài Khoản Ngân Hàng Vietcombank,Biểu Mẫu Sao Kê Tài Khoản Ngân Hàng Vietcombank,Giấy Đề Nghị Sao Kê Tài Khoản Ngân Hàng Vietcombank,Giấy Đề Nghị In Sao Kê Tài Khoản Ngân Hàng Vietcombank,Giấy Xác Nhận Tài Khoản Ngân Hàng Vietcombank,Đề Nghị Sao Kê Tài Khoản Giải Ngân Hàng Vietcombank,Giấy Đề Nghị Thay Đổi Thông Tin Tài Khoản Vietcombank,Giấy Đề Nghị Đóng Tài Khoản Ngân Hàng Vietcombank,Mẫu Giấy Đề Nghị Đóng Tài Khoản Ngân Hàng Vietcombank,Vietcombank,Thủ Tục Cấp Lại Thẻ Atm Vietcombank,Thủ Tục In Sao Kê Vietcombank,Yêu Cầu In Sao Kê Vietcombank,In Sao Kê Vietcombank,Sao Kê Vietcombank,Mẫu Số 13 Vietcombank,Thủ Tục Làm Atm Vietcombank,Mẫu Giấy Đề Nghị Sao Kê Tài Khoản Ngân Hàng Khoản,Tra Soat Vietcombank,ủy Quyền Vietcombank,M%e1%ba%abu Gi%e1%ba%a5y %c4%91%e1%bb%81 Ngh%e1%bb%8b In Sao K%c3%aa Ng%c3%a2n H%c3%a0ng Vietcombank,Mẫu Thư Tra Soát Vietcombank,Thủ Tục Vay Qua Lương Vietcombank,Hạn Chế Rủi Ro Tín Dụng Vietcombank,Thay Đổi Lại Chữ Kí Vietcombank,Điều Lệ Vietcombank,De Nghi In Sao Ke Vietcombank,Mở Thẻ Tín Dụng Vietcombank,Mẫu Đơn Xin ứng Tuyển Vietcombank,Thủ Tục Làm Thẻ Rút Tiền Vietcombank,Mẫu Yêu Cầu Tra Soát Vietcombank,Giấy Báo Nợ Vietcombank,Giấy Báo Có Vietcombank,Báo Cáo Tài Chính Vietcombank,Thủ Tục Vay Tiêu Dùng Vietcombank,

  --- Bài cũ hơn ---

 • Hộ Kinh Doanh Cá Thể Có Thể Xuất Hóa Đơn Giá Trị Gia Tăng Không?
 • Thông Báo Tuyển Sinh Clb Hành Trang Vào Lớp 1 Và Chương Trình Tiểu Học Hè Năm Học 2022
 • Thủ Tục Giao Đất, Cho Thuê Đất Cho Hộ Gia Đình, Cá Nhân; Giao Đất Cho Cộng Đồng Dân Cư Đối Với Trường Hợp Giao Đất, Cho Thuê Đất Không Thông Qua Hình Thức Đấu Giá Quyền Sử Dụng Đất
 • Hồ Sơ Khi Đục Lại Số Khung, Số Máy
 • Đơn Xin Đục Lại Số Khung Số Máy
 • Web hay
 • Links hay
 • Push
 • Chủ đề top 10
 • Chủ đề top 20
 • Chủ đề top 30
 • Chủ đề top 40
 • Chủ đề top 50
 • Chủ đề top 60
 • Chủ đề top 70
 • Chủ đề top 80
 • Chủ đề top 90
 • Chủ đề top 100
 • Bài viết top 10
 • Bài viết top 20
 • Bài viết top 30
 • Bài viết top 40
 • Bài viết top 50
 • Bài viết top 60
 • Bài viết top 70
 • Bài viết top 80
 • Bài viết top 90
 • Bài viết top 100