Mẫu Đơn N400 / TOP #10 Xem Nhiều Nhất & Mới Nhất 8/2022 # Top View | Ezlearning.edu.vn

50 Câu Yes/no Mẫu Đơn N

--- Bài mới hơn ---

 • Mẫu Đơn Trình Báo Bị Đe Doạ
 • Đơn Tố Cáo Lừa Đảo Xe Máy
 • Mẫu Đơn Trình Báo Mất Giấy Tờ Xe Máy
 • Cách Bào Chế, Chú Ý Khi Sử Dụng
 • Mẫu Đơn Xin Bãi Nại, Đơn Xin Giảm Nhẹ Hình Phạt Chuẩn 2022
 • 50 câu Yes/No trong mẫu đơn N-400 được dịch sang tiếng Việt. Bạn nên điền thật chính xác và trung thực các mẫu đơn này.

  1. Have you EVER claimed to be a U.S. citizen (in writing or any other way)?

  Bạn có bao giờ tự nhận là một công dân Hoa Kỳ? (bằng văn bản hoặc bất kỳ cách nào khác)

  2. Have you EVER registered to vote in any Federal, state, or local election in the United States?

  Bạn có bao giờ ghi danh bỏ phiếu trong bất kỳ cuộc bầu cử Liên Bang, Tiểu Bang hoặc địa phương tại Hoa Kỳ?

  3. Have you EVER voted in any Federal, state, or local election in the United States?

  Bạn có bao giờ bỏ phiếu trong bất kỳ cuộc bầu cử Liên Bang, Tiểu Bang hoặc địa phương tại Hoa Kỳ?

  4.

  A. Do you now have, or did you EVER have, a hereditary title or an order of nobility in any foreign country?

  Bạn hiện có, hoặc có bao giờ có, danh hiệu hoặc tước hiệu ở nước ngoài không?

  B. If you answered “Yes,” are you willing to give up any inherited titles or orders of nobility that you have in a foreign country at your naturalization ceremony?

  Nếu bạn trả lời “Có”, bạn có sẵn sàng từ bỏ bất cứ chức vụ hoặc giai cấp quý tộc mà bạn có ở một quốc gia khác tại buổi lễ tuyên thệ nhập tịch không?

  5. Have you EVER been declared legally incompetent or been confined to a mental institution?

  Bạn có bao giờ được pháp lý công nhận không đủ năng lực hoặc từng bị quản chế trong một bệnh viện tâm thần?

  6. Do you owe any overdue Federal, state, or local taxes?

  Bạn có thiếu thuế quá hạn của bất kỳ Liên Bang, Tiểu Bang, hoặc địa phương?

  7.

  A. Have you EVER not filed a Federal, state, or local tax return since you became a lawful permanent resident?

  Bạn có bao giờ không nộp đơn khai thuế Liên Bang, Tiểu Bang, hoặc địa phương kể từ khi bạn trở thành thường trú nhân?

  B. If you answered “Yes,” did you consider yourself to be a “non-U.S. resident”?

  Nếu bạn trả lời “Có”, có phải bạn đã tự nhận mình “không phải là thường trú Hoa Kỳ “?

  8. Have you called yourself a “non-U.S. resident” on a Federal, state, or local tax return since you became a lawful permanent resident?

  Bạn có bao giờ tự khai mình “không phải là thường trú Hoa Kỳ” trên hồ sơ thuế Liên Bang, Tiểu Bang, hoặc địa phương kể từ khi bạn trở thành một thường trú nhân?

  9.

  A. Have you EVER been a member of, involved in, or in any way associated with, any organization, association, fund, foundation, party, club, society, or similar group in the United States or in any other location in the world?

  B. If you answered “Yes,” provide the information below. If you need extra space, attach the names of the other groups on additional sheets of paper and provide any evidence to support your answers.

   Tên của tổ chức

   Mục đích của tổ chức

  Ngày gia nhập tổ chức

  Từ

  (tháng/ngày/năm)

  Đến

  (tháng/ngày/năm)

  10. Have you EVER been a member of, or in any way associated (either directly or indirectly) with:

  A. The Communist Party?

  Đảng Cộng Sản?

  B. Any other totalitarian party?

  Bất kỳ đảng độc tài nào?

  C. A terrorist organization?

  Một tổ chức khủng bố?

  12. Have you EVER persecuted (either directly or indirectly) any person because of race, religion, national origin, membership in a particular social group, or political opinion?

  Bạn có bao giờ bức hại (trực tiếp hoặc gián tiếp) người nào vì lý do chủng tộc, tôn giáo, nguồn gốc xuất xứ, là thành viên trong một nhóm xã hội cụ thể, hoặc quan điểm chính trị?

  13. Between March 23, 1933 and May 8, 1945, did you work for or associate in any way (either directly or indirectly) with:

  Giữa ngày 23 tháng 3, năm 1933, và ngày 8 tháng 5 năm 1945, bạn có làmviệc cho hoặc liên hệ bằng bất kỳ cách nào (trực tiếp hoặc gián tiếp) với:

  A. The Nazi government of Germany?

  Chính phủ Phát Xít của Đức quốc?

  B. Any government in any area occupied by, allied with, or established with the help of the Nazi government of Germany?

  Bất kỳ chính phủ trong khu vực bất kỳ (1) chiếm đóng, (2) liên minh với,hoặc (3) được thành lập với sự giúp đỡ của chính quyền Phát Xít Đức?

  C. Any German, Nazi, or S.S. military unit, paramilitary unit, self-defense unit, vigilante unit, citizen unit, police unit, government agency or office, extermination camp, concentration camp, prisoner of war camp, prison, labor camp, or transit camp?

  Bất kỳ Đức, Phát Xít, hoặc S.S. đơn vị quân đội, đơn vị bán quân sự, đơn vị tự vệ, đơn vị cảnh vệ, đơn vị công dân, đơn vị cảnh sát, cơ quan chính phủ hoặc văn phòng, trại tử hình, trại tập trung, tù nhân của trại chính trị, nhà tù, trại lao động, hoặc trại chuyển tiếp?

  14. Were you EVER involved in any way with any of the following:

  Bạn có bao giờ tham gia bằng bất kỳ cách nào vào bất kỳ những tổ chức sau đây:

  A. Genocide?

  Diệt chủng?

  B. Torture?

  Tra tấn?

  C. Killing, or trying to kill, someone?

  Giết chóc, hoặc cố tình giết, một người nào đó không?

  D. Badly hurting, or trying to hurt, a person on purpose?

  Làm tổn thương nặng, hoặc cố tình làm tổn thương, một người với mục đích không?

  E. Forcing, or trying to force, someone to have any kind of sexual contact or relations?

  Ép buộc, hoặc cố tình ép buộc, một người nào đó có bất kỳ loại quan hệ tình dục hoặc mối quan hệ khác không?

  F. Not letting someone practice his or her religion?

  Không để một người nào đó thực hành tôn giáo của họ không?

  15. Were you EVER a member of, or did you EVER serve in, help, or otherwise participate in, any of the following groups:

  A. Military unit?

  Đơn vị Quân Sự?

  B. Paramilitary unit (a group of people who act like a military group but are not part of the official military)?

  Đơn vị Bán Quân Sự (một nhóm người đã hành động như một nhóm quân sự nhưng không phải là một phần của quân đội chính thức)?

  C. Police unit?

  Đơn vị Cảnh Sát?

  D. Self-defense unit?

  Đơn vị Tự Vệ?

  E. Vigilante unit (a group of people who act like the police, but are not part of the official police)?

  Đơn vị Cảnh Vệ (một nhóm người đã hành động như một cảnh sát nhưng không phải là thành phần của cảnh sát chính thức)?

  F. Rebel group?

  Nhóm nổi dậy?

  G. Guerrilla group (a group of people who use weapons against or otherwise physically attack the military, police, government, or other people)?

  Nhóm Du Kích (một nhóm người sử dụng vũ khí chống lại hoặc thể chất tấn công quân đội, cảnh sát, chính phủ, hoặc những người khác)?

  H. Militia (an army of people, not part of the official military)?

  Dân Vệ (một đội quân của người dân, không một phần của quân đội chính thức?

  I. Insurgent organization (a group that uses weapons and fights against a government)?

  Tổ chức Nổi Dậy (một nhóm sử dụng vũ khí và chiến đấu chống lại một chính phủ)?

  16. Were you EVER a worker, volunteer, or soldier, or did you otherwise EVER serve in any of the following:

  Bạn có bao giờ là một nhân viên, tình nguyện viên, hay người lính, hoặc bạn có bao giờ phục vụ trong bất kỳ những nơi sau đây:

  A. Prison or jail?

  Nhà tù hoặc khám đường?

  B. Prison camp?

  Trại tù?

  C. Detention facility (a place where people are forced to stay)?

  Cơ sở giam giữ (một nơi người dân bị buộc phải ở lại)?

  D. Labor camp (a place where people are forced to work)?

  Trại lao động (một nơi người dân buộc phải làm việc)?

  E. Any other place where people were forced to stay?

  Bất cứ nơi nào khác mà mọi người bị buộc phải ở lại?

  17. Were you EVER a part of any group, or did you EVER help any group, unit, or organization that used a weapon against any person, or threatened to do so?

  Bạn có bao giờ là một phần của bất kỳ nhóm nào, hoặc có bao giờ giúp đỡ bất kỳ nhóm, đơn vị, tổ chức nào sử dụng một vũ khí chống lại người khác, hoặc đe dọa không?

  A. If you answered “Yes,” when you were part of this group, or when you helped this group, did you ever use a weapon against another person?

  Nếu “Có” khi bạn là thành viên của nhóm này, hoặc khi bạn giúp nhóm này, có bao giờ bạn sử dụng một vũ khí chống lại người khác không?

  B. If you answered “Yes,” when you were part of this group, or when you helped this group, did you ever tell another person that you would use a weapon against that person?

  Nếu “Có” khi bạn là thành viên của nhóm này, hoặc khi bạn giúp nhóm này, có bao giờ bạn nói với người khác rằng bạn sẽ sử dụng một vũ khí chống lại người đó không?

  18. Did you EVER sell, give, or provide weapons to any person, or help another person sell, give, or provide weapons to any person?

  Bạn có bao giờ bán, cho, hoặc cung cấp vũ khí cho bất kỳ người nào, hoặc giúp người khác bán, cho, hoặc cung cấp vũ khí cho bất kỳ người không?

  A. If you answered “Yes,” did you know that this person was going to use the weapons against another person?

  Nếu “Có”, bạn có biết rằng người này sẽ sử dụng vũ khí chống lại người khác không?

  B. If you answered “Yes,” did you know that this person was going to sell or give the weapons to someone who was going to use them against another person?

  Nếu “Có”, bạn có biết rằng người này đã bán hoặc cung cấp vũ khí cho những người sẽ sử dụng chống lại người khác không?

  19. Did you EVER receive any type of military, paramilitary (a group of people who act like a military group but are not part of the official military), or weapons training?

  Bạn đã bao giờ nhận được bất kỳ loại huấn luyện quân sự, bán quân sự (một nhóm người hoạt động như một nhóm quân sự nhưng không phải là một phần của quân đội chính thức), hoặc đào tạo vũ khí không?

  20. Did you EVER recruit (ask), enlist (sign up), conscript (require), or use any person under 15 years of age to serve in or help an armed force or group?

  Bạn đã bao giờ tuyển dụng (yêu cầu), đăng lính (ghi danh), cưỡng bách (bắt buộc), hoặc sử dụng bất kỳ người nào dưới 15 tuổi để phục vụ hoặc giúp đỡ một lực lượng vũ trang hoặc một nhóm nào không?

  21. Did you EVER use any person under 15 years of age to do anything that helped or supported people in combat?

  Bạn đã bao giờ sử dụng bất kỳ người nào dưới 15 tuổi để làm bất cứ điều gì giúp đỡ hay hỗ trợ người dân trong chiến đấu không?

  If any of Item Numbers 22. – 28. apply to you, you must answer “Yes” even if your records have been sealed, expunged, or otherwise cleared. You must disclose this information even if someone, including a judge, law enforcement officer, or attorney, told you that it no longer constitutes a record or told you that you do not have to disclose the information.

  Nếu bất kỳ số 22.-28. áp dụng cho bạn, bạn phải trả lời “Có” ngay cả khi hồ sơ của bạn đã được niêm phong, tẩy, hoặc xóa. Bạn phải tiết lộ thông tin này, ngay cả nếu có ai, kể cả thẩm phán, cán bộ thực thi pháp luật, hoặc luật sư, nói với bạn rằng nó không còn tạo thành một hồ sơ nữa hoặc nói với bạn rằng bạn không cần phải tiết lộ thông tin.

  22. Have you EVER committed, assisted in committing, or attempted to commit, a crime or offense for which you were NOT arrested?

  Bạn có bao giờ cam kết, hứa hỗ trợ, hoặc thử thực hiện, một tội phạm hoặc hành vi phạm tội mà bạn không bị bắt không?

  23. Have you EVER been arrested, cited, or detained by any law enforcement officer (including any immigration official or any official of the U.S. armed forces) for any reason?

  Bạn có bao giờ bị bắt giữ, biên phạt, hoặc bị giam giữ bởi bất kỳ viên chức thực thi pháp luật (bao gồm bất kỳ và tất cả các quan chức nhập cư hoặc các lực lượng vũ trang Hoa Kỳ) vì bất kỳ lý do nào không?

  24. Have you EVER been charged with committing, attempting to commit, or assisting in committing a crime or offense?

  Bạn có bao giờ bị buộc tội vi phạm, dự định thực hiện, hoặc hỗ trợ tội phạm hoặc vi phạm không?

  25. Have you EVER been convicted of a crime or offense?

  Bạn có bao giờ bị kết án về một tội phạm hoặc vi phạm không?

  26. Have you EVER been placed in an alternative sentencing or a rehabilitative program (for example, persion, deferred prosecution, withheld adjudication, deferred adjudication)?

  Bạn có bao giờ bị án thay thế hoặc phải tham gia chương trình phục hồi chức năng (ví dụ, như chuyển đổi, đình hoãn truy tố, giữ lại xét sữ, đình hoãn xét xử) không?

  27.

  A. Have you EVER received a suspended sentence, been placed on probation, or been paroled?

  Bạn có bao giờ bị bản án đình chỉ, án treo, hoặc quản chế không?

  B. If you answered “Yes,” have you completed the probation or parole?

  Nếu “Có” bạn đã hoàn thành lệnh quản chế hoặc tạm tha không?

  28.

  A. Have you EVER been in jail or prison?

  Bạn có bao giờ bị giam giữ hoặc ở tù không?

  B. If you answered “Yes,” how long were you in jail or prison?

  Nếu “Có”, bạn bị giam giữ hoặc ở tù bao lâu?

  29. If you answered “No” to ALL questions in Item Numbers 23. – 28., then skip this item and go to Item Number 30.

  Nếu bạn trả lời “Không” cho tất cả các số mục 23.-28., thì bỏ qua mục này đi đến số 30.

   Tại sao bạn bị bắt, biên phạt, hoặc giam giữ?

  Ngày bị bắt, biên phạt, hoặc giam giữ?

  (tháng/ngày/năm)

  Nơi bị bắt, biên phạt, hoặc giam giữ?

  (Thành phố, Tiểu Bang, Quốc Gia)

  Kết quả hoặc định đoạt về bị bắt, biên phạt, hoặc giam giữ, (không bị buộc tội, hủy, tù, quản chế, vv)

  If you answered “Yes” to any question in Item Numbers 23. – 28., then complete this table. If you need extra space, use additional sheets of paper and provide any evidence to support your answers.

  Answer Item Numbers 30. – 46. If you answer “Yes” to any of these questions, except Item Numbers 37. and 38., include a typed or printed explanation on additional sheets of paper and provide any evidence to support your answers.

  Trả lời số 30.-46. Nếu bạn trả lời “Có” cho bất kỳ câu hỏi nào, ngoại trừ số 37. và 38., vui lòng đính kèm văn bản giải thích trên một tờ bổ sung giấy và cung cấp bằng chứng để hỗ trợ câu trả lời của bạn.

  30. Have you EVER:

  Bạn có bao giờ:

  A. Been a habitual drunkard?

  Là người nghiện rượu không?

  B. Been a prostitute, or procured anyone for prostitution?

  Làm ngề mãi dâm hoặc mô giới mãi dâm không?

  C. Sold or smuggled controlled substances, illegal drugs, or narcotics?

  Buôn lậu hoặc chuyển lậu các loại chất, thuốc cấm, hay ma túy không?

  D. Been married to more than one person at the same time?

  Lập gia đình với 2 người hoặc nhiều hơn cùng một lúc?

  E. Married someone in order to obtain an immigration benefit?

  Kết hôn với ai đó để hưởng lợi về di trú?

  F. Helped anyone to enter, or try to enter, the United States illegally?

  Giúp bất cứ một ai nhập cảnh vào Hoa Kỳ bất hợp pháp không?

  G. Gambled illegally or received income from illegal gambling?

  Cờ bạc hay nhận lợi tức từ cờ bạc bất hợp pháp không?

  H. Failed to support your dependents or to pay alimony?

  Không chịu trả tiền cấp dưỡng cho những người phụ thuộc hoặc con cái không?

  I. Made any misrepsentation to obtain any public benefit in the United States?

  Khai gian để được hưởng bất kỳ phúc lợi xã hội nào tại Hoa Kỳ?

  31. Have you EVER given any U.S. Government officials any information or documentation that was false, fraudulent, or misleading?

  Bạn có bao giờ cung cấp cho bất kỳ quan chức Chính phủ Hoa Kỳ bất kỳ thông tin hoặc tài liệu sai sự thật, lừa đảo hoặc gây hiểu lầm không?

  Bạn có bao giờ nói dối với bất kỳ quan chức chính phủ Hoa Kỳ để đạt được nhập cảnh vào Hoa Kỳ hoặc để đạt được lợi ích nhập cư trong khi ở Hoa Kỳ không?

  33. Have you EVER been removed, excluded, or deported from the United States?

  Bạn có bao giờ bị loại trừ, hoặc bị trục xuất khỏi Hoa Kỳ không?

  34. Have you EVER been ordered removed, excluded, or deported from the United States

  Bạn có bao giờ nhận lệnh bị loại trừ, hoặc bị trục xuất khỏi Hoa Kỳ không?

  35. Have you EVER been placed in removal, exclusion, rescission, or deportation proceedings?

  Bạn có bao giờ bị đặt trong tình trạng bị loại bỏ, loại trừ, hủy bỏ, hoặc thủ tục tố tụng trục xuất không?

  36. Are removal, exclusion, rescission, or deportation proceedings (including administratively closed proceedings) currently pending against you?

  Bạn có đang trong tình trạng chờ xử lý về việc bị loại bỏ, loại trừ, hủy bỏ, hoặc thủ tục tố tụng trục xuất (bao gồm cả thủ tục tố tụng hành chính đã đóng) không?

  37. Have you EVER served in the U.S. armed forces?

  Bạn có bao giờ phục vụ lực lượng vũ trang Hoa Kỳ không?

  38.

  A. Are you currently a member of the U.S. armed forces?

  Bạn có đang là thành viên của lực lượng vũ trang Hoa Kỳ không?

  B. If you answered “Yes,” are you scheduled to deploy overseas, including to a vessel, within the next three months? (Refer to the Address Change section in the Instructions on how to notify USCIS if you learn of your deployment plans after you file your Form N-400.)

  Nếu bạn trả lời “Có”, bạn có được lên kế hoạch để triển khai ở nước ngoài, luôn cả trên tàu, trong vòng 3 tháng tới? (Xem phần địa chỉ thay đổi trong mẫu đơn N- 400 Hướng dẫn về cách thông báo cho USCIS nếu bạn biết được kế hoạch triển khai của bạn sau khi quý vị nộp mẫu đơn N-400 của bạn.)

  C. If you answered “Yes,” are you currently stationed overseas?

  Nếu trả lời “Có”, bạn có hiện đang đóng quân ở nước ngoài không?

  39. Have you EVER been court-martialed, administratively separated, or disciplined, or have you received an other than honorable discharge, while in the U.S. armed forces?

  Bạn có bao giờ bị hầu Tòa án Quân sự, tách hành chính hoặc xử lý kỷ luật, hoặc bạn đã nhận lệnh giải ngũ mà không phải là giải ngũ danh dự, khi phục vụ trong lực lượng vũ trang Hoa Kỳ không?

  40. Have you EVER been discharged from training or service in the U.S. armed forces because you were an alien?

  Bạn có bao giờ được miễn những huấn luyện hoặc phục vụ trong các lực lượng vũ trang Hoa Kỳ bởi vì bạn là một người nước không ngoài?

  41. Have you EVER left the United States to avoid being drafted in the U.S. armed forces?

  Bạn có bao giờ rời khỏi Hoa Kỳ để tránh bị động viên vào các lực lượng vũ trang Hoa Kỳ không?

  42. Have you EVER applied for any kind of exemption from military service in the U.S. armed forces?

  Bạn có bao giờ xin miễn nghĩa vụ quân sự dưới mọi hình thức trong các lực lượng vũ trang Hoa Kỳ không?

  43. Have you EVER deserted from the U.S. armed forces?

  Bạn có bao giờ đào ngũ từ các lực lượng vũ trang Hoa Kỳ không?

  44.

  A. Are you a male who lived in the United States at any time between your 18th and 26th birthdays? (This does not include living in the United States as a lawful nonimmigrant.)

  Bạn là phái NAM và cư ngụ tại Hoa Kỳ trong lứa tuổi từ 18 đến 26? (Điều này không bao gồm những người không phải là di dân và sống hợp pháp tại Hoa Kỳ).

  B. If you answered “Yes,” when did you register for the Selective Service? Provide the information below.

  C. If you answered “Yes,” but you did not register with the Selective Service System and you are:

  Nếu trả lời “Có”, nhưng bạn đã không ghi danh với cơ quan Tuyển Chọn Quân Dịch và bạn:

  1. Still under 26 years of age, you must register before you apply for naturalization, and complete the Selective Service information above; OR

  Dưới 26 tuổi, bạn phải ghi danh trước khi bạn nộp đơn xin nhập tịch, và điền đầy đủ thông tin về ghi danh quân dịch như trên; hoặc

  2. Now 26 to 31 years of age (29 years of age if you are filing under INA section 319(a)), but you did not register with the Selective Service, you must attach a statement explaining why you did not register, and provide a status information letter from the Selective Service.

  Hiện tại đang 26-31 tuổi (29 tuổi trở lên nếu bạn đang nộp đơn dưới INA phần 319 (a), nhưng bạn đã không ghi danh với cơ quan Tuyển Chọn Quân Dịch, bạn phải đính kèm một tuyên bố giải thích lý do tại sao bạn không ghi danh, và cung cấp thư xác nhận tình trạng của cơ quan Tuyển Chọn Quân Dịch.

  Answer Item Numbers 45. – 50. If you answer ”No” to any of these questions, include a typed or printed explanation on additional sheets of paper and provide any evidence to support your answers.

  Trả lời số 45.-50. Nếu bạn trả lời “Không” cho bất kỳ câu hỏi nào, xin bao gồm lời giải thích bằng văn bản trên một tờ giấy bổ sung và cung cấp bằng chứng để hỗ trợ câu trả lời của bạn.

  45. Do you support the Constitution and form of Government of the United States?

  46. Do you understand the full Oath of Allegiance to the United States?

  Bạn có hiểu sự tuyên thệ trung thành với quốc gia Hoa Kỳ không?

  47. Are you willing to take the full Oath of Allegiance to the United States?

  Bạn có sẵn sàng tuyên thệ trung thành với quốc gia Hoa Kỳ không?

  48. If the law requires it, are you willing to bear arms on behalf of the United States?

  Nếu pháp luật yêu cầu, bạn có sẵn sàng cầm súng để chiến đấu cho quốc gia Hoa Kỳ không?

  49. If the law requires it, are you willing to perform noncombatant services in the U.S. armed forces?

  Nếu pháp luật yêu cầu, bạn có sẵn sàng thi hành nhiệm vụ trợ giúp trong lực lượng vũ trang Hoa Kỳ không?

  50. If the law requires it, are you willing to perform work of national importance under civilian direction?

  Nếu pháp luật yêu cầu, bạn có sẵn sàng thi hành những công tác quan trọng của quốc gia dưới sự hướng dẫn dân sự không?

  --- Bài cũ hơn ---

 • Truyện Mẫu Đơn Chân Quốc Sắc
 • Mẫu Đơn Chân Quốc Sắc Audio
 • Tư Vấn Thủ Tục Ly Hôn Vắng Mặt Theo Quy Định Hiện Hành Tại Nghê An
 • Mẫu Đơn Xin Ly Hôn Thuận Tình Viết Tay
 • Mẫu Đơn Ly Hôn Chuẩn Của Tòa Án Và Hướng Dẫn Viết
 • Mẫu Đơn Xin Miễn Thị Thực 5 Năm N19

  --- Bài mới hơn ---

 • Xin Giấy Miễn Visa Nhập Cảnh Việt Nam 5 Năm 2022
 • Những Quy Định Về Xin Thị Thực Tại Đức
 • Dịch Vụ Xin Visa Miễn Thị Thực 5 Năm Cho Người Nước Ngoài
 • Mẫu Đơn Xin Ở Nhà Công Vụ, Đơn Thuê Nhà Công Vụ Để Ở
 • Đơn Xin Nghỉ Ban Chấp Hành Công Đoàn Cơ Sở
 • Mẫu Đơn Xin Miễn Thị Thực 5 Năm N19, Đơn Xin Miễn Đi Thực Tế, Thủ Tục Xin Miễn Thị Thực 5 Năm, ẩm Thực Ba Miền, ẩm Thực 3 Miền, Đơn Xin Miễn Thị Thực 5 Năm, Đơn Xin Miễn Đi Thực Tập, Mẫu Đơn Xin Miễn Thị Thực 5 Năm, Mau Don Xin Mien Di Thuc Te, Mẫu Bìa Báo Cáo Thực Tập Miễn Phí, Văn Hóa ẩm Thực Ba Miền, Don Xin Mien Khong Di Thuc Te, Báo Cáo Chuyến Đi Thực Tế Miền Tây, Đơn Xin Miễn Thị Thực Việt Nam, Đơn Xin Miễn Kiểm Dịch Thực Vật, Miền Bắc Việt Nam Sự Kết Thúc Của Dãy Himalaya, Mẫu Đơn Xin Miễn Kiểm Dịch Thực Vật, Thủ Tục Thực Hiện Miễn Giảm Học Phí, Đơn Xin Miễn Đi Thăm Quan Thực Tế, Quá Trình Xâm Thực Mạnh ở Miền Núi, Bài Thu Hoach Thực Tế Trung ương Cục Miền Nam, Bài Thu Hoạch Thực Tế Về Trung ương Cục Miền Nam, Hướng Dẫn Thực Hiện Miễn, Giảm Học Phí, Đơn Xin Miễn Đi Thực Tế Lớp Trung Cấp Lý Luận Chính Trị, Quản Trị Nhân Lực Tại Tổng Công Ty Lương Thực Miền Bắc, Đánh Giá Nhân Lực Tại Tổng Công Ty Lương Thực Miền Bắc, Câu Thơ Mai Về Miền Nam Thương Trào Nước Mắt Là Hình Thức Biểu Cảm Theo Cách , Mẫu Đơn Đề Nghị Miễn Đóng Góp Tham Gia Chương Trình Miễn Phí Học Đường, Lý Luận Miền Bắc Nguyên Tắc Miền Trung, Hướng Dẫn Đăng Ký Tên Miền Miễn Phí, Đơn Xin Miễn Luân Chuyển Miền Núi, Don Con Mien Mien Trying Thon, Kiến Thức Thái Độ Thực Hành An Toàn Thực Phẩm, Hãy Kể Tên 10 Loài Thực Vật Thuộc 2 Nhóm Thực Vật ưa ẩm Và Thực Vật Chịu H, Đơn Xin Miễn Học Phí, Miễn áo Dài, Đơn Xin Miễn Tập Sự, Đơn Xin Miễn Học Phụ Đạo, Đơn Xin Miễn Họp Chi Bộ, Làm Đơn Xin Miễn Học Bơi, Đơn Miễn áo Dài, Đơn Xin Miễn Học Thể Dục, Đơn Xin Miễn Bơi, Miễn Học Bơi, Đơn Xin Miễn Lãi, Gắn Bó Miền Nam, Xổ Số Miền Nam, Gia Phả Miễn Phí, Xổ Số Miền Bắc Hôm Nay, Đơn Xin Miễn Học Môn Thể Dục, Đơn Xin Miễn Môn Học, Đơn Xin Miễn Môn Thể Dục, Đơn Xin Miển Mặt áo Dài , Đơn Xin Miễn Môn, Đơn Xin Miễn Mặc áo Dào, Đơn Xin Miễn Mặc áo Dài, Đơn Xin Miễn Mặc ái D, Đơn Xin Miễn Đi Bộ Đội, Miễn Măc áo Dài, Đơn Xin Miễn Tập Thể Dục, Đơn Xin Miễn áo Dà, Thủ Tục ăn Hỏi ở Miền Bắc, Đơn Xin Miễn áo Dài, Mau Don Xin Mien Mac Ao Dai, Đơn Xin Miễn Coi Thi, Đơn Xin Miễn, Đơn Xin Miễn Coi Thi Đại Học, Thể Lệ Xổ Số Miền Bắc, Mau Don Mien Mac Ao Dai, Đơn Xin Mổ Mắt Miễn Phí, Lí Do Miễn áo Dài, Đơn Xin Miễn Mặc áo Dàu, Thủ Tục Xin Dâu Miền Bắc, Bài Thơ 3 Miền, Đơn Xin Miễn án Phí, Thủ Tục ăn Hỏi Miền Nam, Làm Đơn Xin Miễn Học Thể Dục, Đơn Miễn Học Bơi, Đơn Xin Miễn Học Miễn Thi, Thủ Tục ăn Hỏi Miền Bắc, Đơn Xin Miễn Học Bơi, Đơn Xin Miễn Học Anh Văn, Đơn Xin Miễn Thi, Đơn Xin Miễn Thể Dục, Đơn Xin Miễn Học, Đơn Xin Miễn Giảm Phí, Đơn Xin Miễn Nộp Thuế, Đơn Xin Miễn Môn Học Chính Trị, Đơn Xin Phép Miễn Mặc áo Dài, Đơn Xin Miễn Thể Dục Thpt, Đơn Xin Miễn Học Thể Dục Thpt, Đơn Xin Thẻ An Sinh Xã Hội Miễn Phí, Đơn Xin Miễn Giảm Học Phí Mầm Non, Hợp Quy Của Thép Miền Nam, Đơn Xin Miễn Kiểm Tra Thể Lực, Đơn Xin Miễn Giảm Học Phí Học Thêm, Đơn Xin Miễn Học Phần Ctu, Luận Văn Mẫu Miễn Phí, Đơn Xin Miễn Thi Tốt Nghiệp, Đơn Xin Miễn Thi Tiếng Anh,

  Mẫu Đơn Xin Miễn Thị Thực 5 Năm N19, Đơn Xin Miễn Đi Thực Tế, Thủ Tục Xin Miễn Thị Thực 5 Năm, ẩm Thực Ba Miền, ẩm Thực 3 Miền, Đơn Xin Miễn Thị Thực 5 Năm, Đơn Xin Miễn Đi Thực Tập, Mẫu Đơn Xin Miễn Thị Thực 5 Năm, Mau Don Xin Mien Di Thuc Te, Mẫu Bìa Báo Cáo Thực Tập Miễn Phí, Văn Hóa ẩm Thực Ba Miền, Don Xin Mien Khong Di Thuc Te, Báo Cáo Chuyến Đi Thực Tế Miền Tây, Đơn Xin Miễn Thị Thực Việt Nam, Đơn Xin Miễn Kiểm Dịch Thực Vật, Miền Bắc Việt Nam Sự Kết Thúc Của Dãy Himalaya, Mẫu Đơn Xin Miễn Kiểm Dịch Thực Vật, Thủ Tục Thực Hiện Miễn Giảm Học Phí, Đơn Xin Miễn Đi Thăm Quan Thực Tế, Quá Trình Xâm Thực Mạnh ở Miền Núi, Bài Thu Hoach Thực Tế Trung ương Cục Miền Nam, Bài Thu Hoạch Thực Tế Về Trung ương Cục Miền Nam, Hướng Dẫn Thực Hiện Miễn, Giảm Học Phí, Đơn Xin Miễn Đi Thực Tế Lớp Trung Cấp Lý Luận Chính Trị, Quản Trị Nhân Lực Tại Tổng Công Ty Lương Thực Miền Bắc, Đánh Giá Nhân Lực Tại Tổng Công Ty Lương Thực Miền Bắc, Câu Thơ Mai Về Miền Nam Thương Trào Nước Mắt Là Hình Thức Biểu Cảm Theo Cách , Mẫu Đơn Đề Nghị Miễn Đóng Góp Tham Gia Chương Trình Miễn Phí Học Đường, Lý Luận Miền Bắc Nguyên Tắc Miền Trung, Hướng Dẫn Đăng Ký Tên Miền Miễn Phí, Đơn Xin Miễn Luân Chuyển Miền Núi, Don Con Mien Mien Trying Thon, Kiến Thức Thái Độ Thực Hành An Toàn Thực Phẩm, Hãy Kể Tên 10 Loài Thực Vật Thuộc 2 Nhóm Thực Vật ưa ẩm Và Thực Vật Chịu H, Đơn Xin Miễn Học Phí, Miễn áo Dài, Đơn Xin Miễn Tập Sự, Đơn Xin Miễn Học Phụ Đạo, Đơn Xin Miễn Họp Chi Bộ, Làm Đơn Xin Miễn Học Bơi, Đơn Miễn áo Dài, Đơn Xin Miễn Học Thể Dục, Đơn Xin Miễn Bơi, Miễn Học Bơi, Đơn Xin Miễn Lãi, Gắn Bó Miền Nam, Xổ Số Miền Nam, Gia Phả Miễn Phí, Xổ Số Miền Bắc Hôm Nay, Đơn Xin Miễn Học Môn Thể Dục,

  --- Bài cũ hơn ---

 • Thủ Tục Xin Miễn Thị Thực Cho Việt Kiều Năm 2022
 • Thủ Tục Miễn Thị Thực Cho Trẻ Em Đơn Giản Và Nhanh Nhất
 • Thủ Tục Và Lệ Phí Nộp Đơn Xin Nhập Quốc Tịch Mỹ
 • Thủ Tục Và Lệ Phí Khi Nộp Đơn Thi Nhập Quốc Tịch Mỹ
 • Mẫu Đơn Xin Ly Hôn Hoàn Chỉnh Được Sử Dụng Phổ Biến Nhất
 • Một Số Thông Tin Cần Biết Về Mẫu Đơn Xin Nhập Tịch N

  --- Bài mới hơn ---

 • Nộp Đơn Xin Visa Hoa Kỳ
 • Hướng Dẫn Hồ Sơ Xin Cấp Thị Thực Định Cư Mỹ
 • Hướng Dẫn Điền Đơn Đăng Ký Xác Minh Giấy Tờ Học (Aps)
 • Aps Là Gì ? Hồ Sơ Và Kinh Nghiệm Thi Aps Như Thế Nào
 • Hướng Dẫn Cho Thủ Tục Aps Thông Thường Cho Sinh Viên Sau Đại Học
 • Vào ngày 27 Tháng 4 năm 2022 vừa qua, đã phổ biến một số thông tin nhắc nhở những người soạn đơn và thông dịch cho các đương đơn muốn nộp đơn N-400 để xin nhập quốc tịch Hoa Kỳ, phải ký tên hợp lệ trên đơn này.

  Sở di trú nhận thấy rằng nhiều văn phòng dịch vụ cần thời gian để thích nghi với đơn mới được cập nhật. Chính vì thế, cho đến ngày 09 Tháng 08 năm 2022:

  • Các đương đơn có thể nộp mẫu đơn cũ hoặc mẫu đơn vừa được cập nhật, và
  • sẽ chấp thuận cả hai loại mẫu đơn kể trên mặc dù có vài hình thức đã từng được sử dụng và không có chữ ký của người soạn đơn và người dịch nội dung đơn N-400.

  Từ ngày 26 Tháng 03 đến ngày 08 Tháng 04 vừa qua, Sở di trú đã từ chối một số đơn N-400 thiếu chữ ký của người soạn đơn hoặc của người dịch nội dung đơn, kể cả có những dấu mộc đóng vào phần của người soạn đơn và của người dịch nội dung đơn. Nếu Sở di trú đã từ chối quý vị nào đã nộp Ðơn N-400 vì những lý do này thì quý vị có thể nộp đơn lại mà không cần chữ ký của những người kể trên cho đến ngày 09 Tháng 08 năm 2022, với lệ phí nộp đơn là lệ phí lấy dấu vân tay.

  Vấn đề ngoại lệ đối với luật 5 năm cho những người kết hôn với một công dân Hoa Kỳ

  Quý vị chỉ cần đợi ba năm để nộp đơn xin nhập tịch Hoa Kỳ nếu, trong suốt thời gian này, quý vị là thường trú nhân (hoặc có điều kiện) đã kết hôn, cũng như sinh sống với người hôn phối công dân Hoa Kỳ.

  Tuy nhiên, quý vị phải tiếp tục cuộc hôn nhân với người hôn phối công dân Hoa Kỳ cho đến ngày phỏng vấn nhập tịch. Sự ngoại lệ này sẽ không hợp lệ nếu quý vị ly thân hoặc ly dị hợp pháp trước khi có cuộc phỏng vấn, hoặc nếu quý vị chọn lựa không sống chung với người hôn phối nữa. Tiếc thay, quý vị cũng sẽ mất đi sự ngoại lệ này nếu người phối ngẫu qua đời trước khi có cuộc phỏng vấn nhập tịch.

  Một số điểm quan trọng cần nhắc lại khi muốn xin nhập tịch Hoa Kỳ

  • Trước hết, đương đơn xin nhập tịch phải có và phải xứng đáng với Thẻ Xanh này. Thí dụ, nếu một thường trú nhân được cấp Thẻ Xanh dựa trên những thông tin giả mạo, thì người này không được quyền hợp pháp sử dụng Thẻ Xanh này, vì thế không thể xin nhập tịch.
  • Thứ hai, thường trú nhân phải từ 18 tuổi trở lên khi nộp đơn xin nhập tịch.
  • Thứ ba, đương đơn phải cư ngụ liên tục ở Hoa Kỳ từ 3 đến 5 năm tùy theo hoàn cảnh đặc thù của từng người. Thời gian cư trú liên tục bị vi phạm ở nước ngoài nhiều hơn số lượng thời gian quy định.
  • Thứ tư, đương đơn xin nhập tịch phải ở Hoa Kỳ ít nhất một nửa thời gian cư trú liên tục. Thí dụ: đương đơn được yêu cầu có 5 năm cư ngụ liên tục và không thể có hơn hai năm rưỡi ở nước ngoài trong 5 năm qua.

  Một đòi hỏi quan trọng là đương đơn phải là một người có đạo đức tốt. Một vụ phạm pháp nhỏ có thể làm cho đương đơn không thể nhập tịch, và trong một số trường hợp, đương đơn đã từng phạm một tội ác nào đó có thể bị đặt trong tình trạng bị trục xuất. Việc nộp đơn xin quốc tịch bỗng nhiên trở thành phương tiện thông báo cho chính phủ về lý lịch phạm tội của đương đơn.

  Tư cách đạo đức tốt được định nghĩa rất rộng rãi. Không trả tiền phụ cấp con cái, cờ bạc bất hợp pháp, nghiện rượu, sử dụng ma túy, không ghi danh nghĩa vụ quân sự và ngoại tình mới chỉ là một số tội có thể cấm nhiều người không thể xin nhập tịch.

  Chính vì những đòi hỏi gắt gao về vấn đề đạo đức tốt, các đương đơn xin nhập tịch sẽ không ngạc nhiên nếu nhận được một lá thư từ chối và yêu cầu phải hồi âm trong 33 ngày. Nếu nhận được thư từ chối này, quý vị phải hồi âm đúng hạn. Quý vị phải hành động ngay và chính xác khi đơn xin nhập tịch bị từ chối.

  Hầu hết các đương đơn xin nhập tịch thường tự nộp mẫu đơn N-400 cho mà không tham khảo với luật sư để tiết kiệm tiền. Nhưng nếu đơn xin nhập tịch bị từ chối, quý vị không nên tiếp tục không nhờ sự giúp đỡ của luật sư. Quý vị nên tham vấn với luật sư để tìm hiểu lý do tại sao đơn của mình bị từ chối, tìm hiểu các luật lệ và dữ kiện có được áp dụng đúng đắn hay không, và tìm hiểu xem việc từ chối đơn xin nhập tịch có sẽ đưa đến việc bị trục xuất không. Chỉ có những luật sư nhiều kinh nghiệm mới có thể giúp quý vị làm đúng và lượng định chính xác tình trạng của quý vị.

  Lê Minh Hải – Báo Trẻ Online

  --- Bài cũ hơn ---

 • Mẫu Đơn Chân Quốc Sắc
 • Tải Mẫu Cv Xin Việc Miễn Ohí, 15 Mẫu Chuẩn Chuyên Nghiệp
 • Đơn Xin Chuyển Đổi Thẻ Xanh
 • Nguyen & Luu, Llp / Vi Hon Phu Vi Hon The Hay Dien Phoi Ngau
 • Ý Nghĩa Của Hoa Mẫu Đơn
 • 400 Biểu Tượng Icon Facebook Chat Độc, Mới Nhất 2022

  --- Bài mới hơn ---

 • Hướng Dẫn Cách Viết Chữ In Đậm Trên Facebook 2022 (Thành Công 100%)
 • Hướng Dẫn Cách Viết Chữ In Đậm Trên Facebook
 • Cách Làm Ielts Writing Task 1 Table Chi Tiết Cho Người Mới Bắt Đầu
 • Hướng Dẫn Chi Tiết Cách Viết Bảng Biểu Table Ielts Writing Task 1
 • Cách Viết Writing Task 1
 • Gửi các bạn danh sách hơn 400 biểu tượng Chat Facebook icon mới nhất 2022.

  Biểu tượng này bạn có thể dùng thể hiện cảm xúc, mô tả hình vui nhộn trong Chat, viết Status, Comment…

  CÁCH SỬ DỤNG BỘ ICON NÀY:

  B2: Ấn CTRL + C để Copy kí tự đại diện vừa được bôi đen

  B3: Nhấn CTRL + V để dán kí tự đại diện vừa copy vào hộp chat FB, Comment FB, status Facebook, …

  DANH SÁCH BIỂU TƯỢNG FB ĐẦY ĐỦ ĐÂY:

  ICON FACEBOOK PHÂN LOẠI THEO CHỦ ĐỀ

  Biểu tượng icon Facebook mới

  Biểu tượng Facebook – Emoji

  Biểu tượng trái tim

  Emoji icon hình bàn tay trên Facebook

  Biểu tượng mặt cười trong Facebook

  Biểu tượng mặt người trên Face

  Emoji icon con vật trên FB

  iCon Facebook chính thức 2022

  Bông lúa: 🌾

  Icon Facebook các thể loại hình ngôi sao:

  ✪ ✩ ✰ ✫ ✬ ✭ ★ ⋆ ✢ ✣ ✤ ✥ ❋ ✦ ✧ ✱ ✶ ✷ ✴ ✸ ✺ ✻ ❇ ❈ ❉ ❊ ✽ ✾ ✿ ❁ ❃ ❋ ❀

  Icon Chess các quân cờ Vua:

  ♚ ♛ ♜ ♝ ♞ ♟ ♔ ♕ ♖ ♗ ♘ ♙

  Icon Facebook bộ bài tây, Cơ rô chuồn bích:

  ♥ ♦ ♣ ♠

  Danh sách các icon FB mở rộng khác

  💔 💙 💚 💛 💜 💗 💘 💓 💝 💖 💞 💟 💌

  Bộ biểu tượng này rất đa dạng. Biểu tượng cảm xúc mặt vui, buồn, giận, sầu thảm,… biểu tượng cười Pacman, Biểu tượng hình trái tim Facebook, tình cảm, quần áo, nhà cửa, chim chóc, giầy dép, sấm sét, mây mưa, tolet, bồn cầu, biểu tượng robot, chiếc lá, bóng rổ, bóng chuyền, bóng đá, biểu tượng ngôi sao, rồng rắng, sâu bọ. biểu tượng voi ngựa khỉ gà ếch nhái ốc mực. Các biểu tượng mũi tên, viên thuốc, điếu thuốc, biểu tượng ăng-ten, radio, tivi truyền hình, biểu tượng rừng rú cây cối, cỏ ba lá cỏ bốn lá, icon cây xương rồng, xương cá gì đầy đủ, biểu tượng ông già bà già đàn bà trẻ con phụ nữ có hết.

  Biểu tượng icon Facebook đèn đóm nhạc nhẽo, kem, sinh tố, coctail, chó mèo heo lợn, icon cá mập facebook, cá heo cá hú cá diêu hồng, icon nhà lầu xe hơi ba bánh bốn bánh nói chung có tất!… tất cả đều chỉ việc copy và paste vào Facebook.

  Biểu tượng Fb hình trái tim yêu đương, tỏ tình, suy tư đủ loại,…

  --- Bài cũ hơn ---

 • Cách Viết Introduction Cho Bài Report
 • Làm Sao Để Viết Introduction Writing Task 1 Nhanh Gọn Nhưng Không “nhẹ”
 • Hướng Dẫn Viết Cách Viết Introduction Cho Bài Essay
 • Cách Viết Introduction Trong Writing Ielts Task 2
 • Tự Học Ielts Writing Task 2 Từ A Đến Z
 • Thủ Tục Xin Visa Nhập Cảnh Cho N

  --- Bài mới hơn ---

 • 36 Mẫu Tranh Hoa Mẫu Đơn Đẹp, Ý Nghĩa, Nhiều Người Thích Nhất
 • 79+ Mẫu Hoa Cưới Cầm Tay Cô Dâu Đẹp Nhất 2022
 • Có Thể Thay Đổi Thỏa Thuận Sau Khi Tòa Án Tiến Hành Hòa Giải Không ?
 • Bảo Hiểm Hàng Hóa Xuất Khẩu
 • Du Lịch Trung Quốc: Khám Phá Tây An
 • 

   

  THỦ TỤC XIN VISA NHẬP CẢNH CHO NGƯỜI VIỆT

  NAM

  Ngày

  21 tháng 4 năm 2005

  Tổng Lãnh sự quán Nhật Bản tại

  TP.HCM

     Người Việt Nam muốn nhập

  cảnh vào Nhật Bản cần phải có visa. Thủ tục xin visa như

  sau:

  A. THỦ TỤC XIN VISA

  1. Các giấy

  tờ cần thiết để xin visa ngắn

  hạn

   

      Người Việt Nam hoặc người

  đại diện thay thế xin visa phải xuất trình tại tiếp tân TLSQ Nhật Bản hộ

  chiếu (bản gốc) và các giấy tờ như sau. (TLSQ Nhật Bản không nhận hồ sơ do

  người bảo lãnh gởi hồ sơ trực tiếp hoặc gởi fax đến TLSQ Nhật Bản). Ngoài

  ra sau khi đã được nhận hồ sơ, còn phải nộp các giấy tờ bổ sung khi được

  yêu cầu.

      (1) Đơn xin visa

  (1 bản): bản tiếng Anh (phát tại tiếp tân TLSQ Nhật

  Bản)

           Đơn xin

  phải ghi rõ ngày tháng và phải có chữ ký (tương tự chữ ký trong hộ

  chiếu).

      (2) Một tấm hình

  (dán vào đơn nói

  trên)

           Hình khổ

  45 mm x 45 mm, phải được chụp 6 tháng trở lại kể từ ngày nộp

  đơn.

      (3) Giấy bảo lãnh (1

  bản) (1 bản gốc<không nhận bản phô-tô hay

  bằng tiếng Anh hoặc tiếng Nhật (xem mẫu đính

  kèm).

          

  Trường hợp người xin visa có thể chứng minh bản thân mình có thể trả toàn

  bộ chi phí chuyến đi (ví dụ giấy tờ chứng minh số dư tài khoản ngân hàng

  mang tên đương sự xin visa), thì không cần xuất trình giấy bảo

  lãnh.

           (a) Về người

  bảo

  lãnh

             

  – Có thể là pháp nhân hay cá

  nhân

             

  -Trường hợp người bảo lãnh là pháp nhân thì người đứng đơn bảo lãnh phải

  đủ tư

              

  cách đại diện pháp nhân. Nhưng nếu có giấy uỷ quyền và  được uỷ quyền

  đứng

  ra

              

  bảo lãnh thì có thể chấp nhận được.

              –

  Phải bảo lãnh toàn bộ thời gian lưu trú tại

  Nhật.

           (b) Lưu ý

  khi làm giấy bảo

  lãnh

             

  – Tiêu đề phải gởi Tổng Lãnh sự Nhật Bản tại

  TP.HCM

             

  – Về người bảo lãnh, phải ghi rõ địa chỉ, tên, số điện thoại, tên phải có

  dấu đóng.

  Đối

                

  với công ty hay tổ chức, chỉ cần dấu của công ty hay tổ

  chức.

             

  – Về người xin visa, tên phải được viết bằng chữ la-tinh (không cần dấu

  tiếng

  Việt).

                

  Quốc tịch, nghề nghiệp, ngày tháng năm sinh phải ghi bằng tiếng

  Nhật.

             

  – Về các mục bảo lãnh, chú ý nếu thiếu 1 mục vẫn bị xem là thiếu hồ sơ.

       (4) Giấy lý do nhập cảnh (1 bản) (1 bản gốc

  tiếng Anh (tham khảo mẫu đính

  kèm).

         

  – Trường hợp không xuất trình giấy bảo lãnh, phải xuất trình giấy lý do

  nhập cảnh.

  Về

             người

  bảo lãnh, phải ghi rõ địa chỉ, tên, số điện thoại, tên phải có dấu đóng.

  Trường

             hợp

  là công ty hay tổ chức, thì phải có dấu đóng của công ty hay tổ

  chức.

          – Về các nơi đến và

  hoạt động tại Nhật Bản, phải ghi đầy đủ sự cần thiết và mục

  đích.

          – Không được ghi chung

  chung mơ hồ như “business”, “tham quan”, hay “thăm

  viếng

            người

  quen”, mà phải ghi rõ lý do vì sao bảo lãnh, các hoạt động, các nơi đến và

  địa chỉ

            liên

  lạc.

      (5) Chương trình (1 bản) (1 bản

  hoặc tiếng Anh (tham khảo mẫu đính

  kèm).

         –

  Đính kèm vé máy bay hai chiều hoặc giấy giữ chỗ vé máy

  bay.

         – Phải ghi rõ ngày tháng đến

  Nhật, ngày về nước, số chuyến bay, sân bay hay cảng

  vào

           Nhật. Ngoài ra

  không được ghi chung chung như “dự hội nghị vào ngày OO”, mà

  phải

           ghi chương trình

  một cách cụ thể.

         – Ghi chi tiết

  nơi lưu trú tại Nhật (tên khách sạn, địa chỉ, số điện

  thoại).

         – Chương trình lưu trú

  phải ghi chi tiết từng ngày, tuy nhiên nếu các hoạt  động giống

  nhau

            và liên tục

  thì ở cột ngày tháng trong chương trình có thể ghi từ ngày…tháng…năm

  đến

           

  ngày…tháng…năm.

      (6) Các

  giấy tờ chứng minh mục đích đi Nhật: 1 bản (bản gốc, tuy nhiên nếu không

  xuất trình được bản gốc, đề nghị hỏi bộ phận xét duyệt hồ

  sơ).

         * Phải xuất trình

  xin visa (nếu hồ sơ bằng tiếng Việt phải kèm bản dịch tiếng Anh hoặc tiếng

  Nhật, bản dịch không cần công

  chứng).

          

           Ví dụ: bản tóm lược

  chương trình hội nghị, semina, chương trình đào tạo, hợp đồng giao dịch

  mua bán, đơn đặt hàng, vận đơn, hợp đồng lao động, quyết định cử đi công

  tác, giấy phép đầu tư vào Việt Nam, giấy phép đặt văn phòng đại

  diện.

       

           Trường hợp thăm thân

  nhân phải có giấy tờ chứng tỏ quan hệ thân nhân (như giấy khai sinh, hộ

  hôn do phía Việt Nam

  cấp).

           Trường hợp

  thăm người quen, nếu không có giấy tờ chứng minh mối quan hệ thì có thể

  xuất trình thơ, e-mail, fax, hoá đơn điện thoại quốc tế, hình chụp chung

  với nhau…

      (7) Các giấy tờ

  xác định người bảo lãnh (bản gốc, tuy nhiên nếu không xuất trình được bản

  gốc, đề nghị hỏi bộ phận xét duyệt hồ

  sơ).

        (a) Các giấy tờ chứng

  minh sự tồn tại của công ty hay đoàn

  thể.

             Ví

  dụ: Sổ đăng ký hoạt động pháp nhân (có giá trị 3 tháng kể từ ngày cấp) báo

  cáo tài chính, tài liệu giới thiệu nói về pháp nhân. Nếu không có các hồ

  sơ trên thì điền vào mẫu giải thích về công ty, đoàn thể đính kèm bảng

  hướng dẫn này.

        (b) Trường hợp cá

  nhân bảo lãnh (phải đầy đủ 3 mục sau

  đây)

           – Giấy chứng nhận

  làm việc của người bảo lãnh (trường hợp hành nghề tự do, thì giấy phép

  hành nghề, hoặc giấy khai báo

  thuế).

           – Giấy chứng

  nhận đã nộp thuế do sở thuế hoặc giấy chứng nhận thu nhập.

           – Giấy chứng nhận cư

  trú, (nếu là người nước ngoài sống tại Nhật, thì giấy đăng ký cư trú của

  người nước ngoài).

         (Các giấy tờ

  phải có giá trị 3 tháng kể từ ngày cấp).

  2. Trường hợp cần phải có

  giấy phép lưu trú

      

      (1)  Người nộp đơn xin visa ứng với các

  xuất nhập cảnh địa phương của Nhật Bản cấp. Về địa chỉ Cục quản lý xuất

  nhập cảnh đề nghị hỏi Bộ Tư pháp Nhật Bản theo số điện thoại 03 – 3580 –

  4111.

           

          

  (a) Thời gian lưu trú trên 90

  ngày.

           (b) Các

  hoạt động có thù lao (làm việc, trình diễn, biểu diễn…). Trường hợp này

  Về giấy phép lưu trú, người bảo lãnh giữ một bản phô-tô, bản gốc gởi cho

  Ngoại giao Nhật Bản yêu cầu xuất trình bản sao giấy phép lưu trú nên đề

  nghị giữ cẩn thận.

       (3) Trường hợp du học

  hoặc tu nghiệp, thì tuỳ trường hợp có thể xin giấy phép cư trú trước khi

  xin visa. Trường hợp xin visa nhưng chưa có giấy phép cư trú, thì nếu Bộ

  tư pháp xét thấy cần thiết sẽ yêu cầu người bảo lãnh xin giấy phép lưu

  trú.

       (4) Trường hợp đã có giấy phép lưu

  trú, để nhập cảnh vào Nhật Bản, ngoài giấy phép lưu trú cần phải có

  visa nhập cảnh.

       Hồ sơ xin visa trong

  trường hợp này, ngoài đơn xin visa và hình, như đã nêu trên chỉ cần xuất

  trình giấy tờ chứng minh mục đích nhập cảnh vào Nhật của đương sự (1 bản

  gốc).

     

      Cụ thể nếu tư cách lưu

  trú:

      a.  Du học: xuất trình giấy phép nhập

  học

      b. Tu nghiệp, lao động, làm việc…:xuất trình

  hợp đồng lao động

      c.  Định cư có chồng hay vợ

  là người Nhật Bản: xuất trình hộ tịch của người Nhật đã đăng ký quan hệ

  hôn nhân hoặc giấy chứng nhận kết hôn do chính phủ Việt Nam

  cấp.

      d.  Định cư có chồng hay vơ là người vĩnh

  trú tại Nhật Bản: xuất trình đơn xin đăng ký kết hôn có xác nhận tại cơ

  quan hành chánh địa phương Nhật Bản hoặc giấy chứng nhận kết hôn do chính

  phủ Việt Nam cấp.

      e.  Định cư với người định cư

  tại Nhật Bản: xuất trình giấy chứng nhận kết hôn do chính phủ Việt Nam cấp

  hoặc giấy khai sanh.

  3. Trường hợp đặc biệt

  đối với vợ/chồng của người mang quốc tịch Nhật

  Bản

      (1) Đối với người Việt Nam là

  vợ/chồng của công dân Nhật Bản thường trú tại Việt Nam, trường hợp người

  Việt Nam này dự định lưu trú ngắn hạn tại Nhật Bản (dưới 90 ngày) và đi về

  cùng với người vợ/ chồng là công dân Nhật Bản, thì không cần xuất trình

  tân (cụ thể hồ sơ gồm giấy lý do nhập cảnh, chương trình lưu trú, hộ tịch

  đã đăng ký tên vợ/chồng hoặc giấy chứng nhận kết hôn do cơ quan thẩmquyền

  của Việt Nam cấp, bản sao vé máy bay hai chiều (cả hai người), phô-tô hộ

  chiếu của công dân Nhật Bản phần nhân dạng.

     (2) Đối

  với trường hợp (1) nói trên, người mang quốc tịch Nhật Bản thường trú tại

  Việt Nam không cùng đi về với người chồng hoặc người vợ là người Việt Nam

  nhưng trả toàn bộ chi phí chuyến đi, thì có thể đứng ra làm người bảo

  lãnh. (chi tiết đề nghị hỏi bộ phận xét duyệt hồ sơ)

  4. Trường hợp khác

     (1) Thực

  hiện miễn trừ visa nhập cảnh Nhật Bản đối với người Việt Nam mang hộ chiếu

  công vụ hoặc ngoại giao còn hiệu

  lực.

          Từ ngày 01 tháng 5 năm

  2005, công dân nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam mang hộ chiếu công

  vụ hoặc hộ chiếu ngoại giao còn hiệu lực có dự định lưu trú tại Nhật Bản

  trong thời gian không quá 90 ngày, được phép nhập cảnh vào Nhật Bản không

  cần visa.

     (2) Có thể xin visa nhiều lần (chỉ dành cho

  trường hợp lưu trú ngắn hạn)

         

  nghiệp Nhật Bản), những người làm nghệ thuật, biểu diễn nghiệp dư, vận

  động viên thể thao, giáo sư đại học… nói chung bao gồm những người làm

  văn hoá, văn nghệ, trí thức.

     (3) Ngoài các giấy tờ nói

  trên,  tuỳ trường hợp TLSQ Nhật Bản hoặc Bộ Ngoại giao Nhật Bản có

  thể yêu cầu một số giấy tờ bổ sung. Nếu không bổ sung các giấy tờ yêu cầu,

  thì hồ sơ xin visa sẽ không được chấp nhận hoặc thời gian xin visa sẽ kéo

  dài.

     (4) Các giấy tờ cần thiết để xin visa phải nộp

  trực tiếp tại TLSQ Nhật Bản.

     (5) Các giấy tờ đã nộp

  (ngoại trừ giấy phép lưu trú, giấy cho phép nhập học) sẽ không được trả

  lại dù kết quả có được cấp visa hay không. Các giấy tờ do chính phủ Việt

  Nam cấp, giấy khai sanh bản gốc, vé máy bay… nói chung là không có giấy

  tờ nào khác có thể thay thế được thì sẽ được copy và trả bản gốc cho đương

  sự.

  B. THỜI GIAN NHẬN ĐƠN XIN

  VISA

      

      Từ

  8:30 giờ đến 11:30 giờ từ thứ hai đến thứ sáu (trừ các ngày lễ và các ngày

  nghỉ của TLSQ Nhật Bản). Ngoài ra để tạo điều kiện thuận lợi cho việc xét,

  cấp visa, buổi chiều không nhận đơn xin visa. (Nếu được thông báo, buổi

  chiều có thể nhận visa đã được cấp phát).

  C. CẤP PHÁT

  VISA

     

       – Biên nhận hồ

         Khi được nhận đơn xin visa TLSQ

  Nhật Bản sẽ cấp biên nhận hồ sơ. Khi

  đến

         nhận visa phải mang biên nhận

  này.

     

       – Lệ phí

  visa

         441.000 đồng (đóng tiền khi

  nhận visa, chỉ nhận tiền đồng Việt

  Nam)

         882.500 đồng đối với visa

  nhiều lần (đóng tiền khi nhận visa, chỉ nhận

  tiền

         đồng Việt

  Nam)

  D. VỀ VIỆC THAY ĐỔI CHƯƠNG TRÌNH LƯU TRÚ SAU

  KHI NHẬN VISA

      Sau khi được cấp visa, nếu thời hạn lưu trú

  thay đổi dài hơn thời hạn lưu trú trong visa được cấp, hoặc chương trình

  thay đổi, hoặc hoạt động thay đổi thì phải xin lại visa khác. Chú ý hiệu

  lực của visa là 3 tháng kể từ ngày cấp, nếu quá thời hạn nói trên thì visa

  mất hiệu lực, không thể sử dụng để nhập cảnh

  được.

      Mọi thắc mắc đề nghị hỏi tại Tổng Lãnh sự

  quán Nhật Bản theo số điện thoại: 8225314 và số fax: 8217719 (Phòng Lãnh

  sự).

   

   

   

   

  --- Bài cũ hơn ---

 • Mẫu Giấy Xác Nhận Đang Tham Gia Bảo Hiểm Xã Hội
 • Mẫu Đơn Xin Xác Nhận Kết Quả Học Tập
 • Mẫu Đơn Xin Visa Úc 1419 – Dịch Vụ Visa
 • Mẫu Đơn 1419 Visa Úc
 • Cách Khai Form 1419 Để Xin Visa Du Lịch Úc Chuẩn Nhất (P1)
 • Cách Viết Đơn Xin Việc Bằng Tiếng Hàn Quốc Sẽ Lấy Điểm N

  --- Bài mới hơn ---

 • Hỏi Về Nơi Nộp Đơn Xin Ly Hôn Khi Không Sống Tại Nơi Đăng Ký Hộ Khẩu ?
 • Vợ Chồng Khác Nơi Cư Trú Thì Nộp Đơn Xin Ly Hôn Ở Đâu
 • Hướng Dẫn Viết Và Nộp Đơn Xin Ly Hôn ?
 • Xét Xử Vụ Avg: Ông Nguyễn Bắc Son Ân Hận, Ông Lê Nam Trà Xin Được Độ Lượng
 • Cựu Chủ Tịch Mobifone Lê Nam Trà Nhận Hối Lộ 2,5 Triệu Usd
 • Kinh nghiệm làm việc và khả năng ngôn ngữBạn sẽ nhận thấy rằng không có nhiều chỗ để mô tả vai trò công việc của bạn. Trong đơn xin việc tiếng Anh bạn thường được yêu cầu đi vào chi tiết ngắn gọn như những gì dự án bạn đã làm và những gì thành tựu bạn có thể đã đạt được ở công ty. Điều này KHÔNG áp dụng khi bạn nộp hồ sơ xin việc tại Hàn Quốc. Tất cả những gì họ muốn là những thông tin cơ bản về vai trò của bạn. Ví dụ: – Tôi là nhân viên nhân sự; Tôi là một người bán hàng của sản phẩm ACB; Kế toán của Công ty W; Tôi đã hỗ trợ IT. Nhà tuyển dụng cũng sẽ yêu cầu nêu ra chế độ công ty trước đây của bạn. Bạn có bị sa thải? Bạn đã bỏ việc? Hợp đồng kết thúc? Hoặc là bạn vẫn đang làm việc?

  Trang thứ hai

  Kĩ năng sử dụng máy tínhBạn cần biết rằng sinh viên tốt nghiệp trẻ Hàn Quốc khi đang chuẩn bị tìm kiếm công việc, họ cần có được chứng chỉ về các kỹ năng sử dụng các phần mềm văn phòng Microsoft. Bất kể trong phần này bạn chỉ có khả năng bình thường về MS Word, Excel và PPT. Bạn sẽ nhận thấy phân loại trình độ tương tự như trước (Cao cấp – Trung cấp – Sơ cấp). Bạn cũng sẽ có một phần để thêm một số kỹ năng máy tính như Photoshop, HTML, Javascript vv …

  Các hoạt động và Thành quả bản thânCác phần này thường được bỏ qua trong CV tiếng anh; Đối với một người Hàn Quốc phần này thường là các nơi mà họ liệt kê các hoạt động như vậy, nếu như họ đã ở nước ngoài về trao đổi (mà họ hầu như tất cả đều có) kinh nghiệm làm việc tình nguyện và tham gia với các nhóm sở thích hay các tổ chức khác. Đây là nơi bạn có thể liệt kê các thông tin về học bổng du học ở nước ngoài, hoạt động kinh doanh nhỏ; nhóm cựu sinh viên và bất kỳ thành tích “đặc biệt” khác.

  Với hồ sơ xin việc bằng tiếng hàn quốc bạn nên bắt đầu từ bây giờ trau dồi kỹ năng viết tiếng Hàn và bắt đầu chuẩn bị 자기 소개서 (tự giới thiệu) hay đúng hơn là thư giới thiệu (Cover letter), sẵn sàng cho công việc mơ ước của bạn.

  --- Bài cũ hơn ---

 • Hồ Sơ Xin Việc Bằng Tiếng Hàn Quốc Viết Như Thế Nào?
 • Cách Quản Lý Nhân Viên Bán Hàng Của Starbucks
 • Cách Viết Đơn Xin Việc Hiệu Quả, An Toàn Nhất
 • Hướng Dẫn Cách Viết Mẫu Đơn Xin Việc Online Hiệu Quả Nhất
 • Khám Sức Khỏe Xin Việc Ở Đâu & Bao Nhiêu Tiền Tại Tphcm?
 • Sử Dụng Facebook Story Trên Điện Thoại Android, Iphone, Cách Chè Tin N

  --- Bài mới hơn ---

 • Hướng Dẫn Viết Status Facebook Siêu Chất
 • Hướng Dẫn Sử Dụng Tính Năng ‘ngày Của Bạn’ Trên Messenger
 • Cách Viết Chữ Lên Ảnh Trên Điện Thoại
 • Cách Viết Chữ Lên Ảnh Trên Điện Thoại Android
 • Cách Chèn Chữ Vào Ảnh Trên Điện Thoại
 • Gửi tin nhắn tự hủy trên ứng dụng trò chuyện WhatsApp
  Cách gửi tin nhắn tự hủy Messenger, hẹn giờ hủy tin nhắn, cuộc trò chuyện bí mật
  Cách gửi tin nhắn thoại Viber trên điện thoại iPhone, Android
  Cách chia sẻ tự động Instagram Story lên Facebook trên Android
  Cách tải video trong story của bất kì ai trên Facebook

  Ngay bây giờ các bạn đã có thể cập nhật ứng dụng Facebook trên điện thoại của mình để có thể tiến hành sử dụng tính năng mới nhất của Facebook hiện nay đó chính là Facebook Story đang được nhiều người lựa chọn sử dụng, cũng như cso thể cập nhật thêm các tính năng mới như tạo trình chiếu đã được chúng tôi giới thiệu qua bài viết tạo Slideshow Facebook trên điện thoại trước đó vậy.

  Hướng dẫn sử dụng Facebook Story trên điện thoại, chèn tin nhắn tự hủy sau 24h

  Để có thể sử dụng tính năng Facebook Story trên điện thoại Android, iPhone các bạn cần:

  Cách sử dụng Facebook Story trên điện thoại:

  Vì cách sử dụng Facebook Story trên Android và iPhone khá giống nhau nên trong bài viết này chúng tôi sẽ hướng dẫn các bạn thực hiện trên thiết bị Android.

  Bước 1 : Các bạn khởi động ứng dụng Facebook đã được tải và cập nhật ở trên.

  Bước 2 : Tiếp đó chúng ta sẽ thấy ngay đầu giao diện Facebook sẽ xuất hiện biểu tượng Facebook Story, chúng ta ấn chọn vào biểu tượng hình máy bay giấy Direct.

  Bước 3 : Sau đó để sử dụng Facebook Story trên điện thoại chúng ta ấn chọn mục Gửi ảnh/video.

  Khi bạn đã sẵn sàng ấn chọn Bắt đầu để khởi động chế độ Camera trên Facebook để sử dụng Facebook Story.

  Bước 4 : Và chúng ta đã truy cập vào trình camera mới để sử dụng Facebook Story, các bạn có thể vuốt màn hình từ trên xuống để thay đổi hiệu ứng.

  Lưu ý : Các bạn có thể lựa chọn sử dụng Camera trước để Camera nhận diện khuông mặt, ấn biểu tưởng hình tròn để chụp, giữ là để quay video.

  Ngoài ra các bạn cũng có thể ấn chọn biểu tượng hình ảnh để chọn hình ảnh được lưu trên thiết bị.

  Bước 5 : Lựa chọn một hình ảnh thích hợp mà bạn muốn đăng lên Facebook Story trên điện thoại của mình, và ấn chọn biểu tượng mũi tên trắng như hình dưới.

  Bên cạnh đó các ban có thể sử dụng các biểu tượng như: Thêm bộ lọc, ký tự, vẽ bậy hoặc tải hình ảnh đó về thiết bị.

  Bước 6 : Ứng dụng yêu cầu bạn lựa chọn người mà bạn muốn gửi tin nhắn tự xóa trong 24h trên Facebook này, cũng như sử dụng Facebook Story để gửi cho ai.

  Các bạn cũng có thể ấn chọn vào mục Tin của bạn để đăng tải Facebook Story vào trang cá nhân của mình.

  Bước 7 : Quá chình lựa chọn chia sẻ kết thúc, chúng ta quay trở lại phần bảng tin trên Facebook và đã thấy biểu tượng Facebook Story của mình ở đó, ấn chọn để xem lại.

  Như vậy chúng ta đã cùng các bạn tìm hiểu về tính năng Facebook Story khá mới lạ cũng như cách thực hiện sử dụng tính năng đầy thú vị này của Facebook, ngoài ra các bạn cũng có thể dễ dàng loại bỏ các âm thanh phiền phức phát ra từ video phát tự động trên bảng tin Facebook như cách chúng tôi đã hướng dẫn qua bài viết chặn âm thanh video tự phát trên Facebook, các bạn có thể xem lại và thực hiện điều này.

  https://9mobi.vn/su-dung-facebook-story-tren-dien-thoai-chen-tin-nhan-tu-huy-sau-24h-18258n.aspx

  --- Bài cũ hơn ---

 • Bộ Sưu Tập Mẫu Chữ Và Cách Viết Chữ S Sáng Tạo Theo Lối Cách Điệu
 • Gặp 18 Cô Giáo Quảng Trị Viết Chữ Đẹp Như Vẽ Tranh Vừa Gây Sốt Mxh: Học Sinh Trong Trường Chữ Cũng Siêu Đẹp
 • Cách Viết Chữ Siêu Đẹp Ai Cũng Dễ Dàng Luyện Được
 • Khám Phá Cách Viết Chữ Hoa Sáng Tạo Đẹp Bạn Nên Biết
 • Chữ Hoa Sáng Tạo, Đẹp Và Đúng Chuẩn Được Rèn Luyện Thế Nào?
 • Tổng Hợp Hình Ảnh Các Mẫu Chữ Và Cách Viết Chữ N Sáng Tạo

  --- Bài mới hơn ---

 • Mẫu Chữ Và Cách Viết Chữ D Sáng Tạo
 • Mẫu Luyện Viết Số Đẹp Chính Xác Nhất Cho Bé
 • Cách Viết Số 4 Theo Hai Kiểu Chuẩn Nhất Cho Năm Học Mới
 • Chữ Hoa Sáng Tạo, Đẹp Và Đúng Chuẩn Được Rèn Luyện Thế Nào?
 • Khám Phá Cách Viết Chữ Hoa Sáng Tạo Đẹp Bạn Nên Biết
 • Hướng dẫn viết chữ N hoa sáng tạo

  Thêm vào đó bạn đọc có thể tìm hiểu về mẫu chữ cà cách viết một số chữ cái khác trong cùng nhóm như: Cách viết chữ Ă sáng tạo, cách viết chữ Â sáng tạo. Cách viết chữ A sáng tạo hay cách viết chữ M sáng tạo. Để qua đó có những phương pháp luyện chữ đẹp tốt nhất.

  Nên luyện tập thành thạo nét chữ cơ bản

  Chữ N hiện tại có 2 kiểu chữ được sử dụng thông dụng nhất. Đó là kiểu chữ n viết thường và kiểu chữ N viết hoa. Trước khi nghĩ đến việc sáng tạo nét chữ cho đẹp, mềm mại, uyển chuyển, ấn tượng. Người luyện nên dành thời gian rèn luyện chữ đẹp mẫu nét cơ bản và mẫu chữ thường. Phái thật thành thạo

  Sau khi bé đã viết đúng, đủ nét chữ N hoa. Người luyện chữ mới tìm các mẫu chữ và cách viết chữ N sáng tạo cho bé nhìn theo và viết.

  Hướng dẫn viết chữ N hoa:

  Đặc điểm:

  Cấu tạo:

  • Nét 1: Móc ngược sang bên trái (giống nét 1 ở chữ hoa M).
  • Nét 2: Nét thẳng xiên.
  • Nét 3: Móc xuôi phải ( hơi nghiên).

  Cách viết:

  • Nét 1: Hướng dẫn đặt bút trên đường kẻ 2. Viết nét móc ngược trái từ dưới lên hơi lượn sang phải. Khi chạm đến đường kẻ 6 thì dừng lại.
  • Nét 2: Từ điểm dừng bút của nét 1, chuyển hướng đầu bút để viết nét thẳng xiên. Dừng bút ở đường kẻ 1.
  • Nét 3: Từ điểm dừng bút của nét 2, chuyển hướng đầu bút để viết nét móc xuôi phải từ dưới lên. Viết hơi nghiêng sang bên phải, đến đường kẻ 6 thì lượn cong xuống dưới, dừng bút ở đường kẻ 5.

  Luyện viết mỗi ngày để sở hữu nét chữ sáng sáng tạo đẹp

  Luyện viết chữ cũng tương tự như việc học ngoại ngữ vậy. Nếu như hôm nay tìm mẫu chữ và cách viết chữ N sáng tạo để tập viết. Nhưng để đến mãi 2, 3 tháng sau bạn mới tập viết lại. Thì rất có thể bạn đã quên béng mất cách viết chữ N sáng tạo mình đã từng luyện tập!

  Giáo viên hãy hướng dẫn học viên của mình. Nên dành thời gian để tập viết chữ hàng ngày. Có thể không cần quá nhiều thời gian một ngày, vì như vậy sẽ tạo áp lực. Nhưng nếu đều đặn, mỗi ngày luyện viết chữ một chút. Hôm nay luyện tập viết chữ N, hôm sau tập viết chữ I. Và càng dần về sau, Người luyện chữ đẹp sẽ hình thành thói quen. Mà đã thành thói quen rồi thì khó mà bỏ dở giữa chừng nữa. Vậy thì, Bạn sẽ nhanh chóng chinh phục được cách viết chữ sáng tạo. Từ đó, biến nó trở thành một năng khiếu của chính mình.

  --- Bài cũ hơn ---

 • Luyện Viết Chữ Đẹp, Cách Luyện Viết Chữ Đẹp Cho Người Mới
 • Cách Viết Chữ Đẹp Không Phải Ai Cũng Biết
 • List 1001 Tên Kí Tự Đặc Biệt Liên Quân Mobile Mới Đẹp Nhất 2022
 • Cách Viết Kí Tự Đặc Biệt Trong Liên Quân Mobile
 • Kí Tự Đặc Biệt Liên Quân 2022 ❤️❤️❤️ Số 1️⃣ Việt Nam
 • Web hay
 • Links hay
 • Push
 • Chủ đề top 10
 • Chủ đề top 20
 • Chủ đề top 30
 • Chủ đề top 40
 • Chủ đề top 50
 • Chủ đề top 60
 • Chủ đề top 70
 • Chủ đề top 80
 • Chủ đề top 90
 • Chủ đề top 100
 • Bài viết top 10
 • Bài viết top 20
 • Bài viết top 30
 • Bài viết top 40
 • Bài viết top 50
 • Bài viết top 60
 • Bài viết top 70
 • Bài viết top 80
 • Bài viết top 90
 • Bài viết top 100