Xu Hướng 6/2023 # Website Ldld Quan Binh Tan # Top 14 View | Ezlearning.edu.vn

Xu Hướng 6/2023 # Website Ldld Quan Binh Tan # Top 14 View

Bạn đang xem bài viết Website Ldld Quan Binh Tan được cập nhật mới nhất trên website Ezlearning.edu.vn. Hy vọng những thông tin mà chúng tôi đã chia sẻ là hữu ích với bạn. Nếu nội dung hay, ý nghĩa bạn hãy chia sẻ với bạn bè của mình và luôn theo dõi, ủng hộ chúng tôi để cập nhật những thông tin mới nhất.

Hướng dẫn nội dung thu chi ngân sách Công đoàn cơ sở QUI CHẾ THU CHI QUỸ CÔNG ĐOÀN

HƯỚNG DẪN

Nội dung và phạm vi thu – chi, quản lý tài chính Công đoàn cơ sở.

 

            Căn cứ điều 26 chương IV Luật Công đoàn Việt Nam năm 2012;

            Căn cứ Hướng dẫn số 826/HD-TLĐ ngày 01/6/2009 của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam về đóng đoàn phí công đoàn;

Căn cứ Quyết định số 1439/QĐ-TLĐ ngày 14/12/2011 của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam về việc ban hành Qui định chế độ phụ cấp cán bộ công đoàn;

            Căn cứ Quyết định số 168/QĐ-TLĐ ngày 09/01/2013 của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam về việc ban hành Qui định phân phối nguồn thu ti chính Công đoàn;

            Căn cứ Quyết định số 169/QĐ-TLĐ ngày 09/01/2013 của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam về việc ban hành Qui chế quản lý ti chính Cơng đoàn;

Căn cứ Quyết định số 170/QĐ-TLĐ ngày 09/01/2013 của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam về việc ban hành Qui định tạm thời về thu, phân cấp thu, sử dụng, quản lý thu kinh phí công đon;

            Căn cứ Quyết định số 171/QĐ-TLĐ  ngày 09/01/2013 của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam ban hành Qui định về thu, chi, quản lý tài chính công đoàn cơ sở;

            Để đảm bảo thực hiện đúng các chế độ thu, chi, thanh quyết toán, quản lý ti chính công đoàn theo qui định trong tổ chức CĐCS, Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động quận Bình Tân hướng dẫn thống nhất các Công đoàn cơ sở thực hiện thu, chi, quản lý ti chính công đoàn cơ sở cụ thể như sau:

A- PHẦN THU:

I- ĐỐI VỚI CÁC CĐCS KHỐI CƠ QUAN HÀNH CHÍNH, ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP, MẶT TRẬN TỔ QUỐC & ĐOÀN THỂ, PHƯỜNG:

1) Thu Kinh phí Công đoàn (KPCĐ): Hàng quí, BCH CĐCS đôn đốc bộ phận tài vụ của đơn vị trích chuyển KPCĐ 2% trên tổng quỹ tiền lương và phụ cấp làm cơ sở  đóng BHXH của đơn vị vào tài khoản Kho bạc Nhà nước quận Bình Tân,  số TK: 3953.

Sau đó, BCH CĐCS mang giấy giới thiệu đến Liên đoàn Lao động Quận nhận lại 65% trên tổng số tiền đơn vị đã trích chuyển (gọi là KPCĐ cấp trên cấp)

            2) Thu đoàn phí Công đoàn (ĐPCĐ): Hàng tháng, BCH CĐCS tiến hành thu đoàn phí của đoàn viên công đoàn bằng 1% tiền lương ngạch bậc, chức vụ, tiền lương theo hợp đồng lao động và phụ cấp chức vụ, phụ cấp trách nhiệm.

            CĐCS được giữ lại 60% trên tổng số tiền thu được để chi tiêu hoạt động tại cơ sở, số còn lại 40% nộp Liên đoàn Lao động Quận.

            3) Các khoản thu khác: Kinh phí do cơ quan, đơn vị cấp cho CĐCS mua sắm phương tiện hoạt động Công đoàn, hỗ trợ kinh phí hoạt động cho CĐCS; kinh phí tổ chức các hoạt động phối hợp như: tổ chức phong trào thi đua, hoạt động văn hóa, thể thao, tham quan du lịch, khen thưởng, phúc lợi,… của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và con cán bộ, công chức, viên chức, người lao động.  Các công đoàn. Thu về hoạt động VH-TT hoặc hoạt động kinh doanh do Công đoàn tổ chức; tiền thanh lý tài sản cũ của Công đoàn; thu lãi tiền Công đoàn gửi Ngân hàng.

Các khoản thu này (nếu có) CĐCS được sử dụng tăng chi cho hoạt động, không phải nộp lên Liên đoàn Lao động Quận.

II- ĐỐI VỚI CĐCS KHỐI DOANH NGHIỆP:

1) Thu Kinh phí công đoàn (KPCĐ):

Cách 1: Áp dụng cho CĐCS không được LĐLĐ quận phân cấp thu:

Hàng quí, Liên đoàn Lao động Quận thu trực tiếp của công ty, cơ sở KPCĐ 2% trên tổng quỹ tiền lương làm cơ sở đóng BHXH của đơn vị (do Ban Giám đốc công ty, chủ cơ sở đóng).

            Sau đó, BCH CĐCS mang giấy giới thiệu đến Liên đoàn Lao động Quận nhận lại 65% trên tổng số tiền công ty, cơ sở đã nộp (gọi là KPCĐ cấp trên cấp)

            (Thủ tục nộp và nhận lại KPCĐ như trên, CĐCS có thể thực hiện cùng một lúc khi đến nộp tiền tại Liên đoàn Lao động Quận)

Cách 2: p dụng cho CĐCS được LĐLĐ quận phân cấp thu:

Hàng quí, BCH CĐCS thu trực tiếp KPCĐ 2% trên tổng quỹ tiền lương làm cơ sở đóng BHXH của công ty, cơ sơ. CĐCS được giữ lại 65% trên tổng số tiền đã thu được để chi tiêu, nộp lên Liên đoàn Lao động Quận 35%

2) Thu đoàn phí công đoàn (ĐPCĐ): Hàng tháng, BCH CĐCS tiến hành thu đoàn phí của đoàn viên công đoàn bằng 1% tiền lương, tiền công công ty phải trả cho đoàn viên hàng tháng, nhưng mức đóng đoàn phí của đoàn viên tối đa không quá 10% tiền lương tối thiểu chung theo qui định của Nhà nước hoặc có thể thu theo mức bình quân do BCH CĐCS qui định sau khi có ý kiến chấp thuận của Công đoàn cấp trên, nhưng mức đóng tối thiểu bằng 1% lương tối thiểu chung theo qui định của Nhà nước.

Đối với đoàn viên bị ốm đau, thai sản, bị tai nạn lao động đang trong thời gian nghỉ làm việc hưởng trợ cấp BHXH thì không phải đóng đoàn phí.

CĐCS được giữ lại 60% trên tổng số tiền thu được để chi hoạt động, số còn lại 40% nộp Liên đoàn Lao động Quận.

3) Các khoản thu khác: Kinh phí do doanh nghiệp cấp cho CĐCS mua sắm phương tiện hoạt động Công đoàn, hỗ trợ kinh phí hoạt động cho CĐCS; kinh phí tổ chức các hoạt động phối hợp như: tổ chức phong trào thi đua, hoạt động văn hóa, thể thao, tham quan du lịch, khen thưởng, phúc lợi,… của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và con cán bộ, công chức, viên chức, người lao động.  Các công đoàn. Thu về hoạt động VH-TT hoặc hoạt động kinh doanh do Công đoàn tổ chức; tiền thanh lý tài sản cũ của Công đoàn; thu lãi tiền Công đoàn gửi Ngân hàng.

Các khoản thu này (nếu có) CĐCS được sử dụng tăng chi cho hoạt động, không phải nộp lên Liên đoàn Lao động Quận.

*Ghi chú:      – Tiền lương tối thiểu chung theo qui định của Nhà nước là tiền lương tối thiểu của khu vực HCSN.

– Các doanh nghiệp có thể nộp KPCĐ, đoàn phí bằng tiền mặt tại văn  phòng Liên đoàn Lao động Quận hoặc chuyển khoản vào tài khoản: 102010001352041 tại Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam – Chi nhánh Tây Sài Gòn

————————-

B- PHẦN CHI:

            – Các CĐCS được sử dụng 65% số thực thu KPCĐ, 60% số thực thu ĐPCĐ và 100% các khoản thu khác (nếu có) để chi hoạt động. Trong đó, được sử dụng tối đa 30% để chi lương cán bộ Công đoàn chuyên trách, phụ cấp cán bộ Công đoàn; 10% chi quản lý hnh chính;  60% chi hoạt động phong trào.

            – BCH CĐCS phải xây dựng qui chế sử dụng ti chính Công đoàn, công khai qui chế đến toàn thể đoàn viên công đoàn và đảm bảo thực hiện đúng nội dung mà qui chế đã qui định.

            – Nội dung, phạm vi chi tài chính Công đoàn cơ sở cụ thể như sau: 

1) Chi phụ cấp cán bộ công đoàn bán chuyên trách:

*Nguyên tắc:            + Mức phụ cấp cán bộ CĐCS được xác định căn cứ vào số lao động của đơn vị.

                                    + Phụ cấp cán bộ CĐCS = (hệ số phụ cấp) x (tiền lương tối thiểu CĐCS đang thu KPCĐ)

– Phụ cấp kiêm nhiệm đối với chức danh chủ tịch, phó chủ tịch CĐCS hoạt động không chuyên trách, cụ thể gồm 7 mức như sau:

BẢNG TÍNH PHỤ CẤP KIÊM NHIỆM

Mức

Số lao động

 

Hệ số phụ cấp

Chủ tịch

Phó chủ tịch

1

Dưới 150 lao động

0,20

0,15

2

Từ 150 đến dưới 500 lao động

0,25

0,20

3

Từ 500 đến dưới 2.000 lao động

0,30

0,25

4

Từ 2.000 đến dưới 4.000 lao động

0,40

0,30

5

Từ 4.000 đến dưới 6.000 lao động

0,50

0,40

6

Từ 6.000 đến dưới 8.000 lao động

0,6

0,5

7

Từ 8.000 lao động trở lên

0,7

0,6

– Phụ cấp trách nhiệm đối với uỷ viên Ban chấp hành, uỷ viên uỷ ban kiểm tra CĐCS; kế toán, thủ quỹ kiêm nhiệm của CĐCS; chủ tịch công đoàn bộ phận; tổ trưởng công đoàn, cụ thể như sau:

 

 

BẢNG TÍNH PHỤ CẤP TRÁCH NHIỆM

Mức

Số lao động

Hệ số phụ cấp

UV BCH, kế toán CĐCS

Uỷ viên uỷ ban kiểm tra CĐCS, chủ tịch CĐ bộ phận

Tổ trưởng công đoàn, thủ quỹ CĐCS

1

Dưới 150 lao động

0,14

0,12

0,12

2

Từ 150 đến dưới 500 LĐ

0,15

0,13

0,13

3

Từ 500 đến dưới 2.000 LĐ

0,18

0,15

0,13

4

Từ 2.000 đến dưới 4.000 LĐ

0,21

0,18

0,13

5

Từ 4.000 đến dưới 6.000 LĐ

0,25

0,21

0,13

6

Từ 6.000 LĐ trở lên

0,30

0,25

0,13

            Trường hợp nguồn kinh phí của CĐCS được phân bổ cho mục phụ cấp CBCĐ bán chuyên trách sử dụng không hết thì bổ sung chi hoạt động phong trào. Đối với CĐCS được chuyên môn hỗ trợ kinh phí chi phụ cấp cho cán bộ Công đoàn việc sử dụng do CĐCS quyết định.

CĐCS căn cứ khả năng nguồn kinh phí được sử dụng và nhu cầu thực tế của đơn vị được điều chỉnh đối tượng, mức chi, thời gian chi (tháng, quí, năm) phụ cấp cán bộ Công đoàn cho phù hợp, nhưng phụ cấp kiêm nhiệm không quá hệ số 0,7, phụ cấp trách nhiệm không quá hệ số 0,3.

            Tại CĐCS, cán bộ Công đoàn chỉ được hưởng 01 mức phụ cấp kiêm nhiệm hoặc phụ cấp trách nhiệm cao nhất.

            2) Chi phí hành chính:

            – Chi họp BCH CĐCS, nghiệp đoàn, công đoàn bộ phận.

            – Chi đại hội CĐCS, nghiệp đoàn, công đoàn bộ phận bao gồm: trang trí, in tài liệu, bồi dưỡng đại biểu dự hội nghị,  nước uống…

            – Chi mua văn phòng phẩm, tài sản, dụng cụ làm việc của văn phòng công đoàn, chi sửa chữa nhỏ văn phòng làm việc của công đoàn, bưu phí, công tác phí, nước uống, tiếp khách.

            3) Chi hoạt động phong trào:

            a) Chi tuyên truyền, phổ biến giáo dục đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, nâng cao trình độ chuyên môn, kỹ năng nghề nghiệp cho người lao động.

– Mua sách, báo, tài liệu phục vụ cho công tác tuyên truyền, giáo dục của CĐCS.

– Chi phối hợp tổ chức học BTVH, kỹ năng nghề nghiệp tại công đoàn cơ sở.

– Chi th lao báo cáo viên, nước uống thông thường cho người dự các buổi nói chuyện thời sự, chính sách, pháp luật… do CĐCS tổ chức.

– Chi tiền giấy bút cho các hoạt động tuyên truyền trên bảng tin, phát thanh, báo tường, mạng thông tin của CĐCS.

– Chi họp mặt đoàn viên ôn truyền thống nhân các ngày lễ như: 8/3, Mùng 10/3 âm lịch, 30/4, 1/5, 28/6, 28/7, 2/9, …

b) Chi tổ chức hoạt động đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động, đoàn viên công đoàn

– Chi bồi dưỡng cho tư vấn, luật sư, chi hội thảo lấy ý kiến và bồi dưỡng người trực tiếp chuẩn bị giúp CĐCS tham gia với doanh nghiệp, cơ quan, đơn vị xây dựng định mức lao động, đơn giá tiền lương, thang bảng lương, qui chế trả lương, thưởng, xây dựng nội qui, qui chế của doanh nghiệp, cơ quan, đơn vị; ký thoả ước lao động tập thể; giải quyết tranh chấp lao động; tham gia dự thảo về các chế độ chính

– Chi hỗ trợ thuê luật sư bảo vệ cán bộ, đoàn viên CĐCS khi thực hiện quyền đại diện bảo vệ quyền lợi chính đáng, hợp pháp của người lao động, của tổ chức công đoàn bị chủ doanh nghiệp sa thải, chấm dứt hợp đồng lao động, chuyển làm việc khác thu nhập giảm.

– Chi hỗ trợ cán bộ CĐCS trong việc tổ chức đình cơng theo qui định của pháp luật; chi bồi thường trong trường hợp đình công bất hợp pháp do CĐCS tổ chức gây thiệt hại cho chủ doanh nghiệp theo Bộ luật Lao động.

            c) Chi phát triển đoàn viên công đoàn, thành lập CĐCS, xây dựng CĐCS vững mạnh

            – Chi tuyên truyền giới thiệu về tổ chức công đoàn, Điều lệ Công đoàn Việt Nam.

            – Chi các hoạt động xây dựng CĐCS vững mạnh.

– Chi khắc dấu CĐCS, làm thẻ đoàn viên công đoàn.

            – Chi tiền thưởng kèm theo các hình thức khen thưởng cho cán bộ, đoàn viên công đoàn.

            d) Chi tổ chức phong trào thi đua

            – Chi phối hợp tổ chức phát động thi đua

            – Chi phối hợp tổ chức hội nghị sơ kết, tổng kết thi đua, khen thưởng tập thể cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong các phong trào thi đua.

            đ) Chi đào tạo, bồi dưỡng cán bộ công đoàn và người lao động ưu tú:

            – Chi thù lao giảng viên, bồi dưỡng học viên, nước uống, tài liệu và các khoản chi hành chính khác của các lớp bồi dưỡng nghiệp vụ do CĐCS tổ chức.

            – Chi tiền tài liệu, tiền công tác phí đi dự các lớp bồi dưỡng nghiệp vụ cho cán bộ, đoàn viên do CĐCS cử đi học.

            e) Chi tổ chức các hoạt động văn hoá, thể thao, du lịch cho người lao động:

            – Chi hỗ trợ hoạt động phong trào xây dựng đơn vị văn hoá; Phòng chống tệ nạn xã hội trong CNVC-LĐ; chi tổ chức cho CNVC-LĐ tham gia các hoạt động văn hoá, nghệ thuật; chi khen thưởng tổng kết hoạt động văn hoá, thể thao, phòng chống tệ nạn xã hội trong CNVC-LĐ.

            – Chi hỗ trợ mua sắm phương tiện hoạt động văn hoá, văn nghệ, thể thao.

            – Chi bồi dưỡng cho Ban tổ chức, vận động viên, diễn viên tham gia hội diễn văn nghệ, thi đấu thể thao do CĐCS và công đoàn cấp trên tổ chức; chi khen thưởng tập thể, cá nhân đạt giải trong các cuộc hội diễn, hội thao do CĐCS tổ chức.

            – Chi hỗ trợ phối hợp với cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp tổ chức cho đoàn viên, CNVC-LĐ đi du lịch.

            g) Chi tổ chức các hoạt động về giới và bình đẳng giới:

            – Chi hoạt động nữ công.

            – Chi các hoạt động tuyên truyền về giới, bình đẳng giới, các hoạt động về dân số, sinh sản, phòng chống bạo lực gia đình, bảo vệ bà mẹ trẻ em của CĐCS.

            – Chi hỗ trợ phối hợp tổ chức lớp mẫu giáo, nhà trẻ; hỗ trợ đoàn viên có con gửi trẻ, học mẫu giáo.

            – Chi tuyên truyền, tổ chức hoạt động nhân ngày 8/3, 28/6, 20/10.

            h) Chi thăm hỏi, trợ cấp khó khăn:

            – Chi thăm hỏi đoàn viên công đoàn và gia đình (bố mẹ ruột, bộ mẹ vợ – chồng, bản thân vợ – chồng, con) khi ốm đau, thai sản, tai nạn, việc hiếu.

– Chi trợ cấp khó khăn cho đoàn viên công đoàn khi gặp khó khăn, hoạn nạn do tai nạn lao động, tai nạn rủi ro, thiên tai, bệnh tật, hoả hoạn gây tổn thất về sức khoẻ và tài sản.

– Trợ cấp cán bộ CĐCS tổ chức đình công theo qui định của pháp luật, hoạt động bảo vệ quyền lợi hợp pháp của người lao động, bị người sử dụng lao động chấm dứt hợp đồng lao động trước thời hạn, chuyển làm việc khác thu nhập giảm.

            – Chi tặng quà sinh nhật, đám cưới cho đoàn viên công đoàn.

            i) Chi động viên, khen thưởng đoàn viên, con đoàn viên có thành tích trong học tập và công tác:

            – Chi khen thưởng đoàn viên đạt thành tích xuất sắc trong công tác.

            – Chi khen thưởng con đoàn viên đạt thành tích xuất sắc trong học tập.

            – Chi phối hợp tổ chức hoạt động nhân ngày quốc tế thiếu nhi 1/6, tết Trung thu.

            – Chi khen thưởng hoạt động chuyên đề, thu tài chính theo qui định của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam.

            k) Chi khác:

– Chi các hoạt động xã hội từ thiện do Liên đoàn Lao động Quận phát động.

            – Chi cộng tác viên có nhiều đóng góp, hỗ trợ cho hoạt động của CĐCS.

—————-

C-  QUẢN LÝ NGÂN SÁCH CÔNG ĐOÀN

1) Về phân công nhiệm vụ người làm công tác tài chính công đoàn cơ sở:

Bộ phận tài chính công đoàn cơ sở phải có đủ 3 người đảm nhận 3 chức danh: Chủ tài khoản, kế toán, thủ quỹ. Phân công cụ thể như sau:

– Chủ tài khoản: là chủ tịch CĐCS

– Kế toán và thủ quỹ CĐCS: có thể là UV BCH CĐCS hoặc phân công kế toán, thủ quỹ của đơn vị kiêm nhiệm.

2) Về sổ sách:

            BCH CĐCS phải lập hệ thống sổ sách theo dõi quỹ công đoàn, gồm: phiếu thu, phiếu chi, sổ quỹ tiền mặt, sổ quỹ tiền gửi ngân hàng (nếu có). Chứng từ thu – chi hợp pháp khi thoả các điều kiện:

            – Phiếu thu: ghi rõ ràng, đầy đủ, chính xác các nội dung được in trên mẫu phiếu, đánh liên tục theo thứ tự tăng dần (bắt đầu từ số 01, sang đầu năm Dương lịch mới số phiếu trở lại 01).

            – Phiếu chi: cách ghi chép giống như phiếu thu; mỗi phiếu chi đều có chứng từ gốc được chủ tịch CĐCS ký duyệt kèm theo.

            – Sổ quỹ tiền mặt, tiền gửi ngân hàng: ghi chép theo thứ tự ngày tháng phát sinh của phiếu thu và phiếu chi hoặc chứng từ ngân hàng; được kết sổ hàng quí, có đóng dấu giáp lai, có ký tên đóng dấu của Chủ tịch, kế toán, thủ quỹ CĐCS.

            (BCH CĐCS có thể liên hệ văn phòng Liên đoàn Lao động Quận để mua các loại sổ sách trên hoặc chp phần mềm quản lý ti chính Cơng đoàn)

*Lưu ý :         – Khi mua hàng hoá có giá trị trên 200.000 đ phải có hoá đơn GTGT

                        – Chi tiền phụ cấp BCH, khen thưởng, tiền họp, họp mặt ĐVCĐ, quà tặng sinh nhật đoàn viên (tiền mặt)… phải có danh sách ký nhận của từng cá nhân.

            3) Về quản lý tiền mặt:

– CĐCS để tiền mặt tại đơn vị tối đa 20 triệu đồng, trường hợp CĐCS có nguồn quỹ công đoàn trên 20 triệu đồng phải liên hệ mở tài khoản ngân hàng để gửi tiền.

            – UBKT CĐCS tiến hành kiểm tra quỹ tiền mặt của CĐCS định kỳ, đột xuất nhằm hạn chế rủi ro trong công tác quản lý tiền mặt.

* Thủ tục mở tài khoản ngân hàng:

            – BCH CĐCS mang quyết định thành lập và chỉ định Ban chấp hành CĐCS (hoặc quyết định chuẩn y BCH CĐCS) đến ngân hàng liên hệ mở tài khoản.

Yêu cầu: CĐCS phải đăng ký 2 mẫu chữ ký bao gồm:

+ Chữ ký của chủ tài khoản là chủ tịch CĐCS

+ Chữ ký của kế toán CĐCS.

            – Sau khi mở tài khoản ngân hàng, BCH CĐCS liên hệ ngân hàng làm thủ tục mua sec để rút tiền mặt khi cần .

* Thủ tục rút tiền mặt:

            Khi CĐCS có nhu cầu rút tiền gửi ngân hàng về nhập quỹ tiền mặt sử dụng thì kế toán CĐCS ghi sec (do Ngân hàng phát hành), có đủ chữ ký của chủ tài khoản và kế toán CĐCS đến ngân hàng làm thủ tục rút tiền.

            Tiền được rút từ ngân hàng về nhập quỹ tiền mặt, kế toán CĐCS phải ghi vào  phiếu thu tiền mặt.

            3) Chế độ dự toán và thanh quyết toán:

            – Ngày 15/12 hàng năm, CĐCS gửi dự toán tài chính công đoàn năm sau về Liên đoàn Lao động Quận (theo mẫu)

            – Hàng quí, BCH CĐCS lập báo cáo quyết toán quỹ công đoàn (theo mẫu) gửi về Liên đoàn Lao động Quận chậm nhất vào ngày 5 tây của tháng đầu quí sau.

            (CĐCS có thể liên hệ nhận mẫu xây dựng qui chế sử dụng tài chính của CĐCS, dự toán và báo cáo quyết toán tại văn phòng Liên đoàn Lao động Quận hoặc truy cập vào website: www.ldldbinhtanhcm.gov.vn để tải về)

            – BCH CĐCS phải công khai thu, chi quỹ công đoàn đến toàn thể đoàn viên công đoàn ít nhất 6 tháng 1 lần.

            Trên đây là nội dung hướng dẫn CĐCS trong việc thu chi và quản lý quỹ công đoàn, Hướng dẫn này thay thế Hướng dẫn số 01/HD-LĐLĐ ngày 08/02/2012 của Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động quận Bình Tân, đề nghị BCH các CĐCS trực thuộc thực hiện theo đúng các nội dung trên. Trong quá trình thực hiện nếu có gì vướng mắc liên hệ với Ban Tài chính Liên đoàn Lao động Quận (ĐT 38750900 gặp đ/c Nguyễn Xuân Hồng Hạnh) để được hướng dẫn thêm./.

  Gửi email In thông tin hướng dẫn thu chi ngân sách Công đoàn   Trang chủ Trang trước Đầu trang

Mẫu Giấy Xác Nhận Con Thương Binh, Bệnh Binh, Đơn Xác Nhận Gia Đình Th

Mẫu giấy xác nhận con thương binh, bệnh bênh là mẫu giấy được lập ra để xác nhận thông tin về việc là thân nhân của người có công với cách mạng, mẫu giấy nêu rõ thông tin của người được xác nhận có công với cách mạng thông qua mẫu giấy xác nhận này để được hưởng nhiều chính sách ưu tiên đãi ngộ của nhà nước đối với gia đình có công với cách mạng.

Để có được giấy xác nhận này, những trường hợp thuộc diện con thương binh cần phải nắm được thủ tục cấp giấy chứng nhận con thương binh của bộ lao động thương binh và xã hội, thủ tục cấp giấy chứng nhận con thương binh sẽ nói rõ những giấy tờ hồ sơ cần chuẩn bị và những nơi cần đến.

Các nội dung chính cần trình bày trong mẫu giấy xác nhận con thương binh, bệnh binh bao gồm thông tin về thân nhân người có công với cách mạng và thông tin về người có công với cách mạng. Thân nhân cần nêu rõ quan hệ với người có công với cách mạng để được hưởng các chính sách ưu đãi theo đúng quy định của Nhà nước. Trong mẫu giấy xác nhận con thương binh, bệnh binh nặng trong quá trình hoàn thiện nội dung cần phải ghi rõ thông tin về quan hệ với người có công với cách mạng là cha đẻ, mẹ đẻ, vợ hoặc chồng, thân nhân liệt sỹ còn là người có công nuôi dưỡng liệt sỹ…thân nhân gia đình có công với cách mạng, đặc biệt mẫu đơn này phải có xác nhận của cơ quan chính quyền địa phương có thể là trung tâm nuôi dưỡng thương binh, bệnh binh, hoặc các đơn vị quân đội, công an có thẩm quyền.

Bên cạnh mẫu giấy xác nhận con thương binh, bệnh binh thì mẫu kế hoạch chăm sóc cũng đang là biểu mẫu được nhiều người quan tâm, tìm kiếm tham khảo, mẫu kế hoạch chăm sóc thường được dùng trong các cơ sở y tế để ghi chép lại kế hoạch chăm sóc bệnh nhân trong quá trình được điều trị.

Nội Dung Pháp Lý Website

ĐIỀU KHOẢN VÀ ĐIỀU KIỆN VỀ VIỆC KÝ KẾT THỎA THUẬN ĐẶT CỌC ĐẢM BẢO KÝ KẾT HỢP ĐỒNG MUA BÁN BẤT ĐỘNG SẢN QUA EMAIL

Trước khi thực hiện đặt cọc đảm bảo ký kết Hợp đồng mua bán Bất động sản (“HĐMB”) qua email trên Vinhomes Online, người sử dụng tài khoản (“Khách Hàng”) đã đọc, hiểu rõ và đồng ý với các nội dung tại Điều khoản và Điệu kiện về việc ký kết Thỏa thuận đặt cọc đảm bảo ký kết HĐMB qua email này (“Điều khoản và Điều kiện”).

Khách Hàng cũng hiểu và đồng ý rằng, Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Đô thị Thành phố Hoàng Gia (“Công ty Hoàng Gia”) có quyền điều chỉnh, sửa đổi, bổ sung hoặc lược bỏ bất cứ phần nào của Điều khoản và Điều kiện tại bất kỳ thời điểm nào theo toàn quyền quyết định của Công ty Hoàng Gia. Trừ khi được Công ty Hoàng Gia quy định khác đi, các nội dung thay đổi sẽ có hiệu lực ngay tại thời điểm Công ty Hoàng Gia đăng tải lên giao diện của Vinhomes Online mà không cần thông báo trước cho Khách Hàng. Bằng việc tiếp tục thực hiện việc đặt cọc sau thời điểm các nội dung thay đổi được đăng tải, Khách Hàng được hiểu là đã đồng ý với các nội dung thay đổi. Nếu Khách Hàng không đồng ý với các nội dung thay đổi, Khách Hàng có thể không thực hiện việc đặt cọc.

I. ĐỊNH NGHĨA VÀ GIẢI THÍCH TỪ VIẾT TẮT

1.1 “Bên” có nghĩa là Khách Hàng, Chủ Đầu Tư hoặc Công ty Hoàng Gia.

1.2 “Bất Động Sản” có nghĩa là các Bất động sản được chào bán, giới thiệu trên Vinhomes Online.

1.3 “Các Bên” có nghĩa là Khách Hàng, Chủ Đầu Tư và Công ty Hoàng Gia.

1.5 “Công Ty Hoàng Gia” có nghĩa là Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Địa ốc Thành phố Hoàng Gia được thành lập và hoạt động theo Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0103970225 do Phòng đăng ký kinh doanh – Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 11/06/2009 là đơn vị cung cấp nền tảng giao dịch Bất Động Sản trực tuyến cho việc thực hiện giao dịch giữa Chủ Đầu Tư và Khách Hàng.

1.6 “Chủ Đầu Tư” có nghĩa là chủ đầu tư của Dự án nơi có bất động sản đang được chào bán, giới thiệu trên Vinhomes Online.

1.7 “Địa Chỉ Email Giao Dịch” có nghĩa là địa chỉ email của Khách Hàng đã đăng ký với hệ thống Vinhomes Online khi mở tài khoản giao dịch, địa chỉ email hiển thị trên Vinhomes Online.

1.8 “Gửi Thư Điện Tử (Email)” có nghĩa là việc một bên sử dụng địa chỉ email được đăng ký trên Vinhomes Online để chuyển (gửi) thông tin tới địa chỉ email đã được đăng ký trên Vinhomes Online của bên kia.

1.9 “Gửi Email Thành Công” có nghĩa là sử dụng đúng địa chỉ email đã đăng ký để gửi email thành công tới đúng địa chỉ email được Các Bên đăng ký trên Vinhomes Online để thực hiện giao dịch.

1.10 “Khách Hàng” có nghĩa là cá nhân hoặc tổ chức sử dụng tài khoản mở tại Vinhomes Online để thực hiện giao địch đặt cọc mua Bất động sản tại các dự án được đăng tải trên Vinhomes Online phù hợp với quy định của Vinhomes Online.

1.11 “Ngày Hiệu Lực” có nghĩa là thời điểm Chủ Đầu Tư nhận được Tiền Đặt Cọc của Khách Hàng và Chủ Đầu Tư Gửi Email Thành Công có đính kèm Thỏa Thuận Đặt Cọc vào địa chỉ email đã đăng ký với Vinhomes Online của Khách Hàng.

1.12 “Thỏa Thuận Đặt Cọc” có nghĩa là Thỏa thuận đặt cọc đảm bảo ký kết HĐMB Bất động sản ký kết giữa Chủ Đầu Tư và Khách Hàng.

1.13 “Tài Khoản Đặt Cọc” có nghĩa là tài khoản Khách Hàng đăng ký trên Vinhomes Online để thực hiện giao dịch đặt cọc mua Bất Động Sản của Chủ Đầu Tư trên Vinhomes Online.

1.14 “Vinhomes Online” có nghĩa là website cung cấp dịch vụ thương mại điện tử được thiết lập và sở hữu bởi Công ty Hoàng Gia, một thành viên của Công ty Cổ phần Vinhomes, trực thuộc Tập đoàn Vingroup – Công ty CP.

II. QUY ĐỊNH VỀ VIỆC KÝ KẾT THỎA THUẬN ĐẶT CỌC

2.1      Đối tượng tham gia ký kết Thỏa Thuận Đặt Cọc

(i)

Cá nhân từ đủ 18 tuổi trở lên, có năng lực hành vi dân sự phù hợp để thực hiện các giao dịch trên Vinhomes Online.

Đối với người Việt Nam định cư ở nước ngoài thì phải có thêm giấy tờ theo quy định sau:

a)

Trường hợp mang hộ chiếu Việt Nam thì phải còn giá trị và có đóng dấu kiểm chứng nhập cảnh của cơ quan quản lý xuất, nhập cảnh Việt Nam vào hộ chiếu;

b)

Trường hợp mang hộ chiếu nước ngoài thì phải còn giá trị có đóng dấu kiểm chứng nhập cảnh của cơ quan quản lý xuất, nhập cảnh Việt Nam vào hộ chiếu và kèm theo giấy tờ chứng minh còn quốc tịch Việt Nam hoặc giấy tờ xác nhận là người gốc Việt Nam do Sở Tư pháp các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài, cơ quan quản lý về người Việt Nam ở nước ngoài cấp hoặc giấy tờ khác theo quy định của pháp luật Việt Nam.

Đối với cá nhân nước ngoài thì phải có hộ chiếu còn giá trị có đóng dấu kiểm chứng nhập cảnh của cơ quan quản lý xuất, nhập cảnh Việt Nam và không thuộc diện được quyền ưu đãi, miễn trừ ngoại giao theo quy định của Pháp lệnh về quyền ưu đãi, miễn trừ dành cho cơ quan Đại diện ngoại giao, cơ quan Lãnh sự và cơ quan Đại diện của Tổ chức quốc tế tại Việt Nam.

Hoặc

(ii)

Tổ chức được thành lập và hoạt động hợp pháp theo quy định của pháp luật Việt Nam.

Hoặc

(iii)

Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, chi nhánh, văn phòng đại diện của doanh nghiệp nước ngoài, quỹ đầu tư nước ngoài và chi nhánh ngân hàng nước ngoài đang hoạt động tại Việt Nam.

2.1.2    Chủ Đầu Tư

2.1.3    Công ty Hoàng Gia

2.2        Quy trình ký kết Thỏa Thuận Đặt Cọc

Việc ký kết Thỏa Thuận Đặt Cọc được thực hiện theo quy trình sau:

Bước 1: Khách Hàng truy cập website chúng tôi (“website”) để mở tài khoản đăng ký mua Bất Động Sản.

Bước 2: Khách Hàng chọn Bất Động Sản, chọn ô “Mua ngay” hoặc “Xếp hàng mua” hiển thị trên website và thực hiện các bước mua Bất Động Sản trực tuyến.

Bước 3: Vinhomes Online xử lý dữ liệu, gửi thông báo xác nhận giao dịch thành công tới Địa Chỉ Email Giao Dịch của Khách Hàng.

Bước 4: Sau khi Vinhomes Online nhận được khoản đặt cọc của Khách Hàng, Vinhomes Online sẽ gửi Thỏa Thuận Đặt Cọc tới Địa Chỉ Email Giao Dịch của Khách Hàng.

2.3     Giao dịch qua email giữa Các Bên được coi là hợp lệ khi thỏa mãn đủ các điều kiện sau:

2.3.1  Được gửi từ địa chỉ email đã đăng ký của Các Bên theo quy định tại Điều khoản và Điều kiện này.

2.3.2  Được Gửi Email Thành Công theo quy định tại Mục 1.9 của Điều khoản và Điều kiện này.

2.4     Cam kết và thừa nhận

2.4.1 Việc giao kết Thỏa Thuận Đặt Cọc được xem là thành công và có hiệu lực áp dụng kể từ Ngày Hiệu Lực.

2.4.2 Các Bên thừa nhận giá trị pháp lý của Thỏa Thuận Đặt Cọc và cam kết tuân thủ đúng, đầy đủ và chính xác các quy định của Thỏa Thuận Đặt Cọc kể từ Ngày Hiệu Lực.

2.4.4 Khách Hàng cam đoan và bảo đảm rằng địa chỉ email mà Khách Hàng đăng ký khi sử dụng Tài Khoản Vinhomes Online phải là địa chỉ hợp lệ, đã được kích hoạt, đang hoạt động và chỉ có Khách Hàng có quyền truy cập và sử dụng hợp pháp.

2.4.5 Khách Hàng cam kết tự chịu trách nhiệm về bảo mật và lưu giữ các thông tin đã đăng ký trên Vinhomes Online và thông báo kịp thời cho Vinhomes Online về những hành vi sử dụng trái phép, lạm dụng, vi phạm bảo mật đối với tài khoản của Khách Hàng trên Vinhomes Online. Trường hợp không thông báo hoặc không thông báo kịp thời, Khách Hàng sẽ chịu toàn bộ trách nhiệm đối với các tổn thất phát sinh.

2.4.6 Khách Hàng đảm bảo các thông tin của Khách Hàng cung cấp cho Vinhomes Online là chính xác, cập nhật và đầy đủ.

2.4.8 Công Ty Hoàng Gia, Chủ Đầu Tư có quyền trì hoãn hoặc tạm dừng thực hiện bất cứ lệnh thanh toán, chuyển tiền nào nếu theo đánh giá của Công Ty Hoàng Gia, Chủ Đầu Tư việc trì hoãn, tạm dừng đó là cần thiết để Công Ty Hoàng Gia, Chủ Đầu Tư thu thập thêm và/hoặc xác minh các thông tin cần thiết để bảo vệ Công Ty Hoàng Gia, Chủ Đầu Tư tránh khỏi các tranh chấp, vi phạm pháp luật hoặc các sự cố có thể phát sinh cho Công Ty Hoàng Gia, Chủ Đầu Tư.

2.4.9 Công Ty Hoàng Gia sẽ có quyền tạm khóa hoặc đóng Tài Khoản Đặt Cọc mà không cần bất cứ thông báo và/hoặc chấp thuận trước của Khách Hàng trong các trường hợp sau:

a.

b.

Khi Khách Hàng là cá nhân mất năng lực hành vi dân sự hoặc chết, hoặc bị tuyên bố là đã chết hoặc bị tuyên bố mất tích.

c.

Khi Khách Hàng là tổ chức giải thể hoặc chấm dứt hoạt động dưới bất cứ hình thức nào.

d.

Công ty Hoàng Gia và/hoặc Chủ Đầu Tư phát hiện Tài Khoản Đặt Cọc được mở vi phạm các quy định pháp luật, quy trình, hướng dẫn của Công ty Hoàng Gia.

2.4.10 Trường hợp bị lộ các thông tin bảo mật, thông tin xác thực, định danh của Khách Hàng, Khách Hàng phải ngay lập tức thông báo cho Công ty Hoàng Gia và thực hiện các thủ tục cần thiết để được hỗ trợ tạm ngừng/tạm khóa Tài Khoản Đặt Cọc. Trường hợp không thông báo hoặc không thông báo kịp thời, Khách Hàng sẽ chịu toàn bộ trách nhiệm đối với các tổn thất phát sinh.

2.5     Bảo mật thông tin

2.5.1 Các Bên cam kết bảo mật mọi thông tin mà Các Bên cung cấp cho nhau trong quá trình thực hiện giao dịch. Các Bên chỉ sử dụng các thông tin đó đúng mục đích nhằm thực hiện các giao dịch theo quy định trong Điều khoản và Điều kiện này hoặc theo thỏa thuận giữa Các Bên.

2.5.2 Mỗi Bên hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc tiết lộ các thông tin do bên kia cung cấp hoặc có được trong quá trình thực hiện Chứng Từ Giao Dịch Qua Email mà việc tiết lộ các thông tin đó gây ảnh hưởng bất lợi cho Bên kia hoặc, trừ trường hợp theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền và/hoặc pháp luật.

2.5.3 Bên nào vi phạm cam kết tại điều khoản này gây thiệt hại cho Bên kia thì có trách nhiệm bồi thường toàn bộ thiệt hại đó.

2.6.    Luật điều chỉnh và giải quyết tranh chấp

2.6.1 Chứng Từ Giao Dịch Qua Email được điều chỉnh theo pháp luật Việt Nam.

2.6.2 Trường hợp Các Bên có tranh chấp về các nội dung của Chứng Từ Giao Dịch Qua Email thì Các Bên cùng bàn bạc giải quyết thông qua thương lượng. Trong thời hạn 60 (sáu mươi) ngày, kể từ ngày một trong Các Bên thông báo bằng văn bản cho bên kia về tranh chấp phát sinh mà tranh chấp đó không được thương lượng giải quyết thì một trong Các Bên có quyền yêu cầu Toà án giải quyết theo quy định của pháp luật Việt Nam.

2.7.    Các điều kiện khác

2.7.2 Khách Hàng không được quyền chuyển nhượng Chứng Từ Giao Dịch Qua Email, hoặc chuyển giao bất kỳ quyền hoặc nghĩa vụ nào theo Chứng Từ Giao Dịch Qua Email mà không có sự chấp thuận trước bằng văn bản của Công ty Hoàng Gia và/hoặcChủ Đầu Tư và được pháp luật cho phép.

2.7.3 Trường hợp có bất kỳ điều khoản nào của Chứng Từ Giao Dịch Qua Email được tuyên là vô hiệu hoặc không thể thi hành, thì trong phạm vi điều khoản đó vô hiệu hoặc không thể thi hành, điều khoản đó được xem là không được đưa vào trong Chứng Từ Giao Dịch Qua Email. Điều này không làm vô hiệu bất kỳ điều khoản nào còn lại của Chứng Từ Giao Dịch Qua Email.

2.7.4 Điều khoản và Điều kiện này có hiệu lực áp dụng đối với Khách Hàng, Chủ Đầu Tư và Công ty Hoàng Gia.

Thông Tin Giá Vàng 9999 O Binh Duong Mới Nhất

Cập nhật thông tin chi tiết về Website Ldld Quan Binh Tan trên website Ezlearning.edu.vn. Hy vọng nội dung bài viết sẽ đáp ứng được nhu cầu của bạn, chúng tôi sẽ thường xuyên cập nhật mới nội dung để bạn nhận được thông tin nhanh chóng và chính xác nhất. Chúc bạn một ngày tốt lành!